Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sara Holmberg 2009-10-01 Utvärdering av Vårdval Kronoberg Presentation av basdatainsamling 2008-2009 Sara Holmberg, med dr, spec i allmänmedicin Helene.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sara Holmberg 2009-10-01 Utvärdering av Vårdval Kronoberg Presentation av basdatainsamling 2008-2009 Sara Holmberg, med dr, spec i allmänmedicin Helene."— Presentationens avskrift:

1 Sara Holmberg 2009-10-01 Utvärdering av Vårdval Kronoberg Presentation av basdatainsamling 2008-2009 Sara Holmberg, med dr, spec i allmänmedicin Helene Ekström, med dr, spec i allmänmedicin Christer Petersson, med dr, spec i allmänmedicin Annika Karlsson, mag med vet, sjukgymnast FoU-centrum, Landstinget Kronoberg

2 Sara Holmberg 2009-10-01 Mål Att ge en bild av primärvården i Kronoberg före Vårdval Kronobergs införande den 1 mars 2009 Att skapa ett underlag som möjliggör jämförelser över tid och ger möjlighet att bedöma effekterna av organisationsförändringen

3 Sara Holmberg 2009-10-01 Kartläggningens olika delar Befolkningsenkät Patientenkät Personalenkät Intervjuer med chefer och medicinskt ledningsansvariga Registerdata från befintliga databaser i Landstinget Kronoberg

4 Sara Holmberg 2009-10-01 Befolkningsenkäten 2000 slumpmässigt utvalda innevånare i Kronobergs län mellan 18-84 år SCB gjorde urval, enkätutskick med två påminnelser, skapande av databas samt underlag för bortfallsanalys och komplettering med registervariabler Enkäten utformad på FoU-centrum, utskickad januari 2009

5 Sara Holmberg 2009-10-01 Befolkningsenkät - resultat 65% svarsfrekvens (1292 svar) Män och yngre personer har lägre svarsfrekvens 79% har haft någon form av kontakt med vården senaste 12 månaderna Av dessa hade 79% haft kontakt med primärvården 28% hade avstått från vård trots behov senaste 12 månaderna Stratifiering för ålder och utbildningsnivå har också gjorts

6 Sara Holmberg 2009-10-01 Patientenkäten Alla som enskilt besökte läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykosocial resurs i primärvården under v 4, 2009 Enbart provtagning, gruppbehandling, BVC eller MVC ingick ej Europep-enkäten i svensk förkortad version (SFAM) kompletterad med ett par frågor

7 Sara Holmberg 2009-10-01 Frågor i patientenkäten Födelseår, kön, besök hos läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller samtalsterapeut Tid i väntrummet Antal besök på VC senaste året Betygsättning av VC: bemötande, telefontillgänglighet, att få tid som passar Betygsättning av personal man träffat: lyssnade, tillräckligt med tid, intresse, noggrannhet, information, delaktighet

8 Sara Holmberg 2009-10-01 Patientenkät - resultat Totalt gjordes mellan 7000 och 8000 besök under vecka 4 3555 besvarade enkäter Varje vårdenhet har fått redovisning av egna resultat

9 Sara Holmberg 2009-10-01 Patientenkät - resultat Köns och åldersfördelning som förväntat, lite mer kvinnor än män 60% läkarbesök, 27% distriktssköterska/sjuksköterska, 12% sjukgymnast, 2% samtalsterapeut 90% väntat 15 min eller mindre 1/3 uppgav ≥5 besök fler senaste året på VC Överlag ett gott betyg, ≥ 80% bra eller mycket bra på alla frågorna

10 Sara Holmberg 2009-10-01 Personalenkäten Till alla anställda inklusive chefer på samtliga vårdcentraler i primärvården under v 7, 2009 Enkät som bygger på ”Mångfald i vården – personalenkät”, Stockholms läns landsting 2002 Totalt 685 st, en VC deltog ej (22 personer) 443 besvarade enkäter, svarsfrekvens 65%

11 Sara Holmberg 2009-10-01 Intervjuer med chefer och medicinskt ledningsansvariga 27 intervjuer har gjorts med ledningsansvarig(a) på vårdcentralerna, en VC ville inte delta Intervjuguiden bygger på Maturity Matrix, ett internationellt skattningsverktyg framtaget i samarbete EQUIP, Wonca Europas kvalitetsnätverk

12 Sara Holmberg 2009-10-01 Intervjuer med chefer och medicinskt ledningsansvariga Områden som berörts: Personalmöten Informationsanvändning/kompetensutveckling Personalledning/externa resp interna uppdrag Rutiner/vårdriktlinjer Systematiskt förbättringsarbete Allmän organisation

13 Sara Holmberg 2009-10-01 Registervariabler Individdata för vårdkonsumtion vid Diabetes, Öroninflammation, Depression enligt modell NYSAMs individdata grupp (Venndiagram) Läkemedelsförskrivning Personaltillgång Sjukskrivning, befolkning och personal Besöksstatistik Tillgänglighetsmätningar Vårdgarantin Patientnämnden, avvikelserapportering Resursutnyttjande (lab, rtg, mikrobiologen)

14 Sara Holmberg 2009-10-01 Fortsättningen Planerad uppföljning 2011 med ny datainsamling på motsvarande sätt Utvärderingen görs på landstingsledningens uppdrag

15 Sara Holmberg 2009-10-01 Frågeställningar Påverkas befolkningens förtroende för och attityder till sjukvården av vårdval? Förändras befolkningens uppfattning av tillgänglighet till och kontinuitet i primärvården av vårdval? Påverkar vårdval hur patienterna upplever tillgänglighet, bemötande och vård i primärvården? Förändras personalens uppfattning om arbetsmiljön i primärvården av vårdval? Hur påverkas personalsammansättning, arbetsformer vid vårdenheterna, vårdkonsumtionsmönster, vårdens resursutnyttjande mm.


Ladda ner ppt "Sara Holmberg 2009-10-01 Utvärdering av Vårdval Kronoberg Presentation av basdatainsamling 2008-2009 Sara Holmberg, med dr, spec i allmänmedicin Helene."

Liknande presentationer


Google-annonser