Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad innebär missbruksutredningen för Västra Götaland 2011 09 09 Sveriges Kommuner och Landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad innebär missbruksutredningen för Västra Götaland 2011 09 09 Sveriges Kommuner och Landsting"— Presentationens avskrift:

1 1 Vad innebär missbruksutredningen för Västra Götaland 2011 09 09 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se@skl.se

2 2 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Överenskommelser på länsplanet finns i 12 län Överenskommelser på lokal nivå finns i ca 100 kommuner Mångbesökarmodellen implementeras av Kunskap till praktik i 5 län Det brister när det gäller implementring av gemensamma individuella planer * Green m.fl (2006) er

3 3 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Dokumentation och uppföljning ASI implementerat i många kommuner Det finns ett stort intresse för uppföljning SKL träffat överenskommelser med tre FoU-verksamheter för att stödja dokumentation och uppföljning Mer kan göras för att stimulera formulering av tydliga mål för verksamheterna * Green m.fl (2006)

4 4 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Delaktighet/Brukarmedverkan Brukarmedverkan på olika nivåer En del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik Brukarråd har bildats i 14 län Dialog mellan brukarråd och beslutsfattare Utvecklat metod för brukarstyrd brukar- revision Överenskommelse med FoU Västernorrland om sammanställning av kunskapsläget – forskning och praktik

5 5 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Utarbetat en nationell baskurs och sex fördjupningskurser 12 000 personer har genomgått baskursen Sex fördjupningskurser framtagna – inspelade föreläsningar och studiematerial Utbildat 180 metodstödjare ASI, AUDIT/DUDIT, MI, ÅP, HAP De har i sin tur utbildat 8000 personer * Green m.fl (2006)

6 6 Hur har SKL berett missbruksutredningen? Två personer har suttit med i missbruksutredningens expertgrupp Presentationer för de politiska beredningarna har gjorts under hela utredningen Gerhard Larsson har presenterat sin idépromemoria för våra politiska beredningar SKL har lämnat ett remissvar Gerhard Larsson har besökt SKLs AU och presenterat sina ideer * Green m.fl (2006) er

7 7 Hur har SKL berett missbruksutredningen? SKL har lämnat synpunkter efter dragningen i AU Föredragning och diskussion i SKLs chefsnätverk Debattartikel tillsammans med fackliga organisationer och brukarorganisationer Remisskonferens Deltagit i debatt med Gerhard Larsson Diskuterat förslagen i Kunskap till praktiks brukarråd * Green m.fl (2006) er

8 8 Vilka huvudfrågor har diskuterats i de politiska beredningarna Leder huvudmannaskapsförändring till att det blir bättre för brukarna? Blir det bättre för brukarna om LVM integreras i LPT? Blir det bättre för brukarna med utredningens förslag när det gäller LOB-omhändertagande? SKL har inte tagit ställning till förslaget, remissvaret ska tas i styrelsen i oktober * Green m.fl (2006) er

9 9 SKLs remissvar på idépromemorian Delar i huvudsak problem- beskrivningen Efterlyser mer konsekvent brukar/patientperspektiv Bör även innefatta riskbruk Inte övertygande motiv för huvudmannaskapsförändring En fungerande missbruks- och beroendevård bygger på kompetens från både socialtjänst och hälso- och sjukvård * Green m.fl (2006) er

10 10 SKLs remissvar på idépromemorian Bra om ansvar kan tydliggöras Instämmer i någon form av vårdgaranti Anser att LVM och LPT bör vara kvar Tvångsvården bör utvecklas * Green m.fl (2006) er

11 11 Skrivelse efter besök i AU Psykosocial behandling bör inte enbart vara ett ansvar för landstinget Istället bredda behandlingsutbudet och stärka tvärprofessionell samverkan Vårdgaranti i socialtjänsten – redan idag finns krav på omedelbar utredning och omedelbar verkställighet Plusslag – översyn av HSL och SoL bör föregå * Green m.fl (2006) er

12 12 Debattartikel tillsammans med brukarorganisationer och fackliga organisationer Tydligare regler för brukarinflytande, starkare krav på samverkan och stärkt roll för primärvården Det behövs kompetens både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Brukarna kan ej överklaga beslut i Hälso- och sjukvården Det vore ett misstag att slå ihop LVM och LPT er

13 13 Remisskonferens Vad sägs i tillsynsutredningen när det gäller brister i vården? Erfarenheter från Kunskap till praktik Brukarreflektioner Förslag om ny ansvarsfördelning Förslag om ny tvångslag Förslag LOB * Green m.fl (2006) er

14 14 Kunskap till praktiks brukarråd Huvudmannaskapet Leder förslaget till en ökad medikalisering Vårdtvånget Vårdgarantin, bemötande Brukarinflytande * Green m.fl (2006) er

15 15 Resultaten av tillsynsutredningen Samverkan Mål, dokumentation och uppföljning Brister i delaktighet och brukarmedverkan Brister i LPT * Green m.fl (2006) er

16 16 Vill du följa utvecklingen? www.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "1 Vad innebär missbruksutredningen för Västra Götaland 2011 09 09 Sveriges Kommuner och Landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser