Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LONA Lokala och kommunala naturvårdsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LONA Lokala och kommunala naturvårdsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 LONA Lokala och kommunala naturvårdsprojekt
Flottarstigen, Rickleån, Robertsfors kommun. Samrådsgrupp naturvård

2 LONA Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till den.

3 Miljömålen, kommunal och lokal delaktighet i fokus
Försöksomgång för LONA mellan Naturvårdsverkets utvärdering visar att satsningen på LONA: - varit mycket uppskattad - kraftfullt bidragit till att genomföra natur- och friluftspolitiken i enlighet med regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik 2001/02: erfarenheterna bör tas tillvara i framtida satsningar - bidragit till att uppfylla miljökvalitetsmålen och lett till ökad delaktighet i naturvårdsarbetet. Projekt genomförda i nästan alla kommuner Nästan samtliga kommuner i landet har tagit del av LONA projekt har genomförts i 261 kommuner med stöd av 285 miljoner kronor från staten. Regeringen avsatte 300 miljoner kronor under åren 2004–2006 till LONA. Totalkostnaden är cirka 700 miljoner kronor. Flera kommuner har genomfört projekt inom åtgärdskategorin ”Processen kring arbetet med områdesskydd”.

4 Naturvårdsverkets utvärdering
Satsningen har bidragit till att skapa lokal politisk förankring och brett deltagande i naturvården samt bidragit till att uppfylla miljökvalitetsmålen Naturvårdsverkets skrivelse till Miljödepartementet  (pdf 814 kB) LONA:s bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen (pdf 633 kB) Effekter av delaktighet i lokala naturvårdsprojekt (LONA) (pdf 1 MB) Lärande i lokala naturvårdsprojekt (LONA) Erfarenheter av lokala naturvårdsbidrag (LONA) i processperspektiv Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (LONA)

5 LONA – en permanent satsning från och med 2010!

6 LONA – bidrar till att uppfylla naturvårdsanknutna miljömål
Kunskapsuppbyggnad Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram. Områdesskydd Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö. Restaurering av områden, naturtyper och arter. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

7 Roller Länsstyrelsens roll Kontaktperson för kommunerna
Besluta om tilldelade LONA-bidrag i länet Kommunernas roll ansöker om LONA-bidrag hos Länsstyrelsen ska verka för att olika lokala aktörer t.ex. byaföreningar, natur- och friluftsorganisationer är delaktiga i projekten. är projektägare, ansvar för att projekten genomförs enligt beslut. Förordning 2003:598 om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt (pdf 153 kB) Samverkan med lokala intressenter, en av byggstenarna i LONA

8 Lite statistik från Västerbotten 2004-2011
Beviljade projekt: - Alla 15 kommuner har ansökt / beviljats bidrag LONA-projekt i länet - 18,3 miljoner fördelade (viss omfördelning) Projekt genomförda för minst det dubbla!

9 Några LONA-exempel från Västerbotten
Vård och förvaltning av områden. Baksjötjärn, Vilhelmina kommun tillgänglighetsanpassning, 2010 Restaurering av områden, naturtyper och arter Skärjvavans strandängar, Nordmalings kommun, 2006 Vormforsen, Lycksele kommun, 2006

10 Information, folkbildning
Naturskola, Umeå kommun 2006, 2010 m fl Webbaserad Natur-, kulturmiljö- & friluftsguide, Skellefteå kommun 2005 Utflyktsguide, Nordmalings kommun, 2005

11 Fler exempel Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram. - Naturresursplan, Bjurholms kommun - Mångbrukplan, Lycksele kommun - Bedömningsgrunder för LIS, Lycksele & Umeå kommuner Områdesskydd - Processer kring kommunala naturreservat - Bildande av kommunalt naturreservat, Skellefteå kommun

12 Sista ansökningsdag inför 2012 är 31 mars.

13 LONA-Workshop A. Samverkan - över kommungränser, med lokala intressenter B. Fallgropar & framgångsfaktorer C. Kommunala naturreservat – hur, till vilken nytta & för vem, vilken hjälp behöver kommunerna?

14 A. Samverkan - över kommungränser, med lokala intressenter
Lämna den ”historiska ryggsäcken” hemma! Samarbete även över länsgränser Eldsjälar viktiga Samverkan viktigt i dessa frågor LONA är enkelt – många möjligheter Marknadsföring och information kring satsningen är viktigt! Information i lokala tidningar och annonsblad Information på mjölkpaketets baksida

15 Framgångar och fallgropar
Framgång: Kontaktpersonen Sprida goda exempel, inspireras av andra Politisk vilja! Engagera fler inom kommunen – t.ex. näringslivskontor Fungerande kommunikation internt på kommunen Koppling till kommunens strategier och program, en framgångsfaktor Hitta vinnande koncept Fallgrop: Brist på resurser i kommunen Drift och underhåll = framtida kostnader Lagstiftning – vad som gäller för olika typer av åtgärder

16 C. Kommunala naturreservat – hur, till vilken nytta & för vem, vilken hjälp behöver kommunerna?
Ta del av andras erfarenheter vid process om kommunala naturreservat ÖP är viktig Andra kommunala planer Kartläggning av viktiga tätortsnära natur Hur skydda tätortsnära natur Argument för naturvård! – koppling till utveckling i kommunen, attraktivitet, hälsa mm.

17 Att tänka på inför kommande ansökningstillfälle
Sista ansökningsdag 31 mars (I god tid samverkan med föreningar och lokala intressenter, inom kommunen, kommunala nämnder mm) Fånga upp och uppmuntra lokala initiativ. Fullständiga och kompletta ansökningar!!! (medfinansieringsintyg, tydliga projektbeskrivningar och mål, koppling till miljömålen & till kommunens övriga verksamhet.) Kartor! Ny och funktionell LONA-databas (nästan klar) Kommunerna lägger in beviljade LONA-projekt databasen från och med 2012 års beslut

18 Länsstyrelsens prioriteringar 2012
Samverkansprojekt med huvudinriktning naturvård - samverkan inom & mellan kommuner - samverkan mellan kommun & lokala intressenter Kommunala naturreservat Kommunala planer t.ex. naturvårdsplaner Naturvård - högre prioritet än friluftsliv.

19 Vad var det som gällde? Högst 50% bidrag till projekt
Medfinansiering kan räknas med 200 kr per arbetad timme för lokala Kommunens administration kan räknas med i projektet Allt som produceras ska vara gratis och tillgängligt! Använd LONA-loggan! Barnarbete förbjudet! Lärares arbetstid kan inte räknas med som medfinansiering Bidrag ges inte till vinstdrivande eller ordinarie verksamhet Mer information, ansökningsblanketter mm finns på

20 Lägre prioritet Inventering av miljöer och sammanställning av material som inte tydligt kopplar till naturvårdens syfte t.ex. sjölodning, vattendata Terrängkörning t.ex. skoterleder Friluftslivsanläggningar och installationer där inte naturvård är huvudsyfte Åtgärder som innebär restaurering av befintliga anläggningar (om inte åtgärden är ambitonshöjande ses det som drift) Projekt som är eller kan liknas med ordinarie verksamhet

21 Välkomna med er ansökan!

22 LONA i länet; , Fördelade kronor per innevånare I toppen: Dorotea kommun = 277 Bjurholms kommun = 226 Robertsfors kommun = 210 I botten: Vännäs kommun = 16,7 Norsjö kommun = 17, 4 Vindelns kommun = 31,6 Antal projekt per innevånare I toppen: Vilhelmina kommun = 2,1 Dorotea kommun = 2,1 Bjurholms kommun = 2,0 I botten: Umeå kommun = 0,07 Åsele kommun = 0,23 Norsjö kommun =0,23

23 Program för LONA- träff Lycksele 2011-11-25
Kaffe Välkomna & presentation (Anna) Information från Länsstyrelsen; - Värna, Vårda, Visa Västerbotten (Emma) - Åtgärdsprogram för miljömålen (Annika) LONA- exempel från länet; - LIS, inventering och bedömningskriterier, Skellefteå kommun (Johanna) - Biotopvård i Skikkisjön, Vilhelmina (Ulf Grahn) LUNCH LONA & kommunala naturreservat (Annika) Workshops LONA – (Anna) A. Samverkan - över kommungränser, med lokala intressenter B. Fallgropar & framgångsfaktorer, C. Kommunala naturreservat – hur, till vilken nytta & för vem? Inför 2012 års ansökan + LONA-databasen (Anna) Kaffe & avslutning


Ladda ner ppt "LONA Lokala och kommunala naturvårdsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser