Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerad verksamhet i Västernorrland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Västernorrland under 2014. Vissa objekt kan komma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerad verksamhet i Västernorrland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Västernorrland under 2014. Vissa objekt kan komma."— Presentationens avskrift:

1 Planerad verksamhet i Västernorrland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Västernorrland under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel blir mindre än väntat. Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand

2 22014 Region Mitt - Västernorrland Västernorrlands län Västernorrland är glest befolkat, men har samtidigt en täthet eftersom befolkningen till stor del är koncentrerad i ett nord-sydligt stråk längs Norrlandskusten. Det gör att de flesta av städerna är länkade till varandra i ett linjärt trafiksystem som på vägsidan utgörs av E4:an och på järnvägssidan av Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan. Utöver befolkningskoncentrationen längs kusten finns inlandskommunen Ånge i ett tydligt öst- västligt stråk (Sundsvall-Östersund-Trondheim). I stråket finns även attraktiva fjällområden med Åre som huvudort. Orterna knyts samman av E14 och Mittbanan, och på norska sidan Meråkersbanan. Inlandskommunen Sollefteå ligger i stråket Östersund-Sollefteå-Örnsköldsvik utmed Stambanan, riksväg 90, samt vägarna 87 och 335 som binder samman Östersund och Örnsköldsvik.

3 32014 Region Mitt - Västernorrland Vi planerar På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under 2014- 2025. Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt. Den totala planeringsramen för 2014-2025 är 522 miljarder kronor för åtgärder i hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande: 86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar 281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.

4 42014 Region Mitt - Västernorrland Fyrstegsprincipen – för hållbar planering Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen. Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt kan påverkas. (Steg 1 -Tänk om) I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. (Steg 2 - Optimera) I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur. (Steg 3 -Bygg om) I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. (Steg 4 - Bygg nytt).

5 52014 Region Mitt - Västernorrland Vi bygger om och bygger nytt Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt 2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg. Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.

6 62014 Region Mitt - Västernorrland Aktuella järnvägsprojekt Sundsvall - Tillgänglighet och resecentrum, samt trimningsåtgärder bomfällningar Ny bro över väg 622 och järnvägsspåret i Bergsåker - Pågående bevakningsuppdrag åt Sundsvalls kommun Ådalsbanan Bergeforsen - Kommunal gång- och cykelbro. Pågående uppdrag åt Timrå kommun Plankorsning Lundevägen, Bergeforsen - Avslutande arbete för gångtunnel under Ådalsbanan Ådalsbanan - Återstående bulleråtgärder Bergsand, Rombäck, Ålsta, Lo och Lillboda - Ersättningsväg plankorsning Resele – Holme och Resele – Mo - Ersättningsväg plankorsning Järnvägsplan, Dingersjö - Pågående järnvägsplan mötesstationer och kapacitetsförstärkning Bergsåker, triangelspår Önsta By Ede vägport Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret Utredning, Gålnäs Driftplats - produktionsspår Långsele – Västerasby - Analys/inventering av förbättringar

7 72014 Region Mitt - Västernorrland Aktuella vägprojekt Väg 90 Cirkulationsplats Norra Ringvägen - Återbetalning av förskottering Väg 622 Timmervägen/anslutning E4 - Cirkulation. Återbetalning av förskottering. Väg 90 Bollstabruk – Åtgärda slitna vägmiljöer Väg 331 Bergeforsen - Produktion gång- och cykelväg Väg 848 Östra, Nordingrå - Trafiköar körning Väg 90 Hågesta, Sollefteå - Smärre korsningsåtgärder Väg 331 Genomfart Ramsele - Bredning av trottoarer till gång- och cykel E4 Sundsvall E4 Övikspaketet, Paradisrondellen – Lasarettsgatan - Smärre åtgärder på gång- och cykelväg, busshållplats, passager E14 Stöde – gång- och cykelväg (Väg 615/665 gång- och cykelvägar på Alnön Vägplan/bygghandling sträckorna Färjevägen-Slädaviken, Färjevägen-Kolonilotterna)

8 82014 Region Mitt - Västernorrland Aktuella vägprojekt Bygghandling, Väg 86 Bergsåker – Kovland, delen Bergsåker – Silje Planläggningsprocess, E4 Ullånger – Docksta Väg 544 Matfors – Specksta Väg 86 Bergsåker – Kovland, delen Kovland E4 Hornöberget – Örnsköldsvik, Sollefteå och E14 Stöde – Rastplats E4 Örnsköldsvik (tunnel) – (endast lokaliseringsutredning) Genomfart E4 Älandsbro – Trafiksäkerhet Väg 335 Sidensjö – Överhörnäs (inklusive bygghandling) Utredning, Väg 957 Näsåker etapp 1 & 2

9 92014 Region Mitt - Västernorrland Åtgärdsvalsstudier ÅVS Örnsköldsvik Förbättrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. ÅVS E4 söder om Örnsköldsvik Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. ÅVS Gods i Sundsvallsregionen Optimering av godsflödet. ÅVS Resor Njurunda – Sundsvall Utveckling av stråket för attraktivt boende och hållbart resande. ÅVS Öst-Västliga ÅVS väg 90 Trafiksäkerhet och miljö genomfart Bollstabruk Förbättrad trafiksäkerhet, trafikmiljö och tillgänglighet. ÅVS väg 90 Trafikplats Hågesta Optimerad trafikplats. ÅVS Mittstråket Kapacitetshöjande åtgärder.

10 102014 Region Mitt - Västernorrland

11 112014 Region Mitt - Västernorrland Vi förebygger och avhjälper Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Avhjälpande underhåll är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. På väg: beläggningsarbete, renoveringar, plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg: spårbyte, kontaktledningsbyte, snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen.

12 122014 Region Mitt - Västernorrland Bärighetsåtgärder väg Produktion 2014 Väg 1068 Trehörningsjö – Korsbyn Väg 1067 Flygplatsvägen Väg 544 Ortsjö – Norrböle – Sörfors Väg 505 Vändplan Juånäset Väg 822 Löviksbron – Ramsta Väg 591 Nordanede – Sandnäset Väg 1084 Långvattnet - Flärke Väg 975 Näsåkersnipan Projektering 2014-2017 Väg 1069 Arnäsvall – Svedje Väg 839 Gåsnäs (förbi sjön) Väg 1036 Seltjärn – Remmarbäcken Väg 566 Juniskärsvägen (utredning) 881, del av 882, 883 och 872 (Skulevägarna)

13 132014 Region Mitt - Västernorrland Underhåll - beläggningsåtgärder Sträcka Svartnora Vägskäl 331 – Vägskäl Gråstensvägen Vägskäl 331 - Graningebruk Vårdkasen – Solumshamn Torsboda – Härnösand Vägskäl 330 – Bispgården Remsele – Junsele Del genom Kramfors och del genom Härnösand Helgum – Edsele-Ramsele Klockestrand – Gallsätter Överhörnäs – Bredbyn

14 142014 Region Mitt - Västernorrland Broreparationer Väg Bro 333Bro över Ångermanälven öst om Hammar 825Bro över bäck i Vännersta 1,5 söder om Järesta 833Bro över Lövsjöns utlopp (östra bron) vid Gallsäter 856Bro över bäck vid Träsk E4Bro över Majorsviken vid Hornö 1069Bro över Kakbölesån vid Högforsen i Örnsköldsvik 537Bro över Fanbyå söder om Slättån 615Bro över Alnösundet (Alnöbron) vid Alvik i Sundsvall 678Bro över bäck vid Suringesbäcken 3,5 km nordost om Indal 512Bro över Ljungan vid Ensillre 532Bro över Ljungan vid Torpshammar NB: Denna lista är preliminär!

15 152014 Region Mitt - Västernorrland Tryggt, säkert och i tid När trafiken är som sämst ska vi vara bäst. Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och effektivt sätt. Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program. Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.

16 162014 Region Mitt - Västernorrland Säkerhetsarbete Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) väg – trafikkameror Norrstigstrand – Sandtjärnen (2 stycken) Plankorsning Myre (1 styck) Väg 86 Kovland mot Sundsvall (4 stycken) (Endast kompletteringar): Väg 330 Lunde – Ramvik (2 stycken) Mellan Kramfors och Bollstabruk (2 stycken)

17 172014 Region Mitt - Västernorrland

18 182014 Region Mitt - Västernorrland Miljöåtgärder Utterpassager Väg: Broar över Bölesjön sydväst om Svarvarböle, bäck vid Viskan samt underhåll/reparation av befintliga åtgärder. Järnväg: Ryssjöbäcken, Björnaån, Pålsjöbäcken och Holmsjöbäcken Åtgärder mot vandringshinder för fisk Prästsjöbäcken (projektering) och Gulån. Underhåll/skötsel av kulturväg Norrstigen, Nordingrå, Överturingen (Kroknäs), Rånäs, Vassnäs och Skotten i Ådalen. Bulleråtgärder vid bullerstörningar längs väg och järnväg Bullerskyddsåtgärder utförs löpande utifrån prioriteringslista.

19 192014 Region Mitt - Västernorrland Kontakta oss Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem. Välkommen att kontakta oss! Karin Persson, Planerare, Samhälle Mitt karin.persson@trafikverket.se 010-123 61 74


Ladda ner ppt "Planerad verksamhet i Västernorrland 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Västernorrland under 2014. Vissa objekt kan komma."

Liknande presentationer


Google-annonser