Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Jönköping. Nätverk och samverkansmöjligheter för planering av utbildnings- och kompetensinsatser i Jönköpings län Kompetensrådet Jönköpings län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Jönköping. Nätverk och samverkansmöjligheter för planering av utbildnings- och kompetensinsatser i Jönköpings län Kompetensrådet Jönköpings län."— Presentationens avskrift:

1 Region Jönköping

2 Nätverk och samverkansmöjligheter för planering av utbildnings- och kompetensinsatser i Jönköpings län Kompetensrådet Jönköpings län KY/YH-rådet Rådet för Regional UtbildningsSamverkan Arbetsmarknadsråd/ Branschråd Regionförbundet Arbetsförmedlingen Högskolan Länspartnerskap Arbetslivets behov av kompetens och arbetskraft Tillväxtråd Politiken Vux-rektorsnätverk PULS Projekt strategiarbete Me Medlemmarnas utredarnätverk KY/YH- Småland Flexrådet PKN

3 Tillgänglig kunskap inom egna organisationen Exempel på rapporter och annat inom verksamheten: Strategier och handlingsplaner för kompetensförsörjning (gjord enligt Kairos Futures analysmetodik) Befolkningsprognoser och framskrivningar (rAps) RUP’en (SWOT-analys och årliga uppföljningar), GIS Arbetsmarknadsstatistik (sammanställningar åt politiken och olika råd) Kompetenser: Marlene: Enkätkonstruktion Datainsamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data. Ämnesområden: Arbetsliv, folkhälsa, mångfald, vuxnas lärande, FOU- samverkan Ola: Omvärldsanalys (TAIDA) Datainsamling, bearbetning och analys av statistik. Arbetsmarknadsprognoser (AF’s system) rAps (prognosverktyg) Yvonne: Brukarperspektiv

4 Olika exempel på uppföljning

5 Region Dalarna

6 Underlag för skapandet av Kompetensplattform Dalarna Demografi Arbetslöshet/Ungdomsarbetslöshet Behov av samordning Bemöta arbetskraftsbehovet

7 Påverkansfaktorer Dalarna Dalarna först i landet med generationsväxlingen Generationsväxlingen berör även företagare (ffa småföretagarna) Stora ungdomskullar lämnar gymnasiet 09-10

8 ♥ Kompetensförsörjningen

9 Behovet av arbetskraft, Dalarnas län

10 Metoder Skapa de nätverk, forum och arenor som krävs för att få inblandade parter delaktiga i arbetet med att…. Bygga en (eller flera modeller) som krävs för att få ett långsiktig och hållbart perspektiv på kompetensförsörjning och därifrån… Bygga upp en regional struktur för kompetensförsörjningsfrågor som är specifik för Dalarna. System som har regional bas men som ändå kan variera lokalt

11 Region Kalmar

12 Utbud Yrkesutbildning Efterfrågan Kompetensbehov/ analys - Yrkeshögskola - Yrkesvuxenutbildning - GY11 - Yrkesutbildning - Lokalt-regionalt arbete - Samverkan Småland – Blekinge - Nationellt - Reglab Från utbildningssystemet Hos näringsliv/arbetsliv Kommunikation UtbildningsanordnareFöretag/arbetsplatser

13 Region Skåne

14 Pågående aktiviteter/På gång Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra storstadsregionerna i landet? 2) Vilken roll har de regionala högskolorna för den regionala kompetensförsörjningen? 3) Vika högskoleutbildningar är mest gångbara på Skånes arbetsmarknad? Job og kompetencer i Øresundsregionen (INTERREG-projekt): 1) Branschanalyser: Sjukvård, Life science och Logistik 2) Gränsregional arbetsmarknadsbalans (nytt verktyg) 3) Öresundsregional arbetsmarknadsprognos (rAps/LINE) Konferens om kompetensfrågor/uppstartsmöte för Kompetensplattform Skåne

15 Planerade aktiviteter Det framtida personal- och kompetensbehovet inom vård och omsorg: En kartläggning av hur de framtida arbetskrafts- och kompetensbehoven ser ut inom sjukvården och omsorgen. Hur klarar sektorn det framtida rekryteringsbehoven? Vilka blir konsekvenserna av en utvidgad Öresundsregional arbetsmarknad? Det framtida kompetensbehovet inom Telecom/IKT-sektorn: Telekom/IKT-sektorn räknas till en av de centrala framtidsbranscherna. Samtidigt står branschen inför stora tekniska och organisatoriska utmaningar. En kartläggning planeras av hur dessa strukturförändringar kan komma att påverka branschens framtida kompetensbehov. Strategi för Yrkesutbildningar i Skåne (Yrkesvux/Yrkeshögskolan): En särskild arbetsgrupp planeras för att få en mer samlad strategi för satsningar på Yrkesvux/Yrkesutbildningar. Verka för ökad kommunal samverkan. Hur kan vi bli bättre på uppföljning och effektanalyser? Publikation ”Utbildningsbarometern”: Ta fram en återkommande publikation för att sprida fakta och information om arbetsmarknad och utbildningsfrågor. Ta fram relevanta statistikunderlag till kommuner och branschorganisationer och näringslivsprojekt.

16 Regional Plattform/ Partnerskap Tillfälliga arbetsgrupper Analys/ samordningsgrupp Styrgrupp RTN presidiet Utbildningssamordnare Bransch- & klusterorganisationer Tillfälliga arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE

17 Region Västerbotten

18 Ansvaret för att utarbeta regionala utvecklingsstrategiska dokument Skolchefer Skol- presidier Utbildnings- delegationen GAS- projektet Partnerskap för kompetensför- sörjning Kontaktyta Yh- myndigheten Arbetsgrupp Vuxnas lärande Kommunchefer Socialchefer Näringslivschefer Miljö- och byggchefer Bred representation Gemensam kunskap och gemensamma bilder Yrkesvux Yh Årlig konferens Prioritering utifrån RUP/RTP och arbetsmarknad Vård- och omsorgs- college Projekt om validering Gymnasie- samverkan Gy 2011 Programråd Kartläggning (Af) ValiWeb Samordning

19 Tillväxtverket

20 Tillväxtverkets roll och bidrag inom lärprojektet kring kompetensförsörjning Utveckling av analys- och prognosverktyg Utveckling av modeller för upprättandet av kompetensråd/ plattformar  Tid  Förmedla befintlig kunskap  Sammanställa och förmedla information/kunskap från andra aktörer  Identifiera, tydliggöra och förmedla utvecklingsbehov till andra aktörer  Driva utvecklingsprojekt i samverkan


Ladda ner ppt "Region Jönköping. Nätverk och samverkansmöjligheter för planering av utbildnings- och kompetensinsatser i Jönköpings län Kompetensrådet Jönköpings län."

Liknande presentationer


Google-annonser