Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Region Jönköping

2 Arbetslivets behov av kompetens och arbetskraft
Nätverk och samverkansmöjligheter för planering av utbildnings- och kompetensinsatser i Jönköpings län Me Medlemmarnas utredarnätverk Politiken PKN Kompetensrådet Jönköpings län Regionförbundet KY/YH-Småland Högskolan KY/YH-rådet Projekt strategiarbete Länspartnerskap Flexrådet Rådet för Regional UtbildningsSamverkan Vux-rektorsnätverk Arbetsförmedlingen Tillväxtråd PULS Arbetsmarknadsråd/ Branschråd Arbetslivets behov av kompetens och arbetskraft

3 Tillgänglig kunskap inom egna organisationen
Exempel på rapporter och annat inom verksamheten: Strategier och handlingsplaner för kompetensförsörjning (gjord enligt Kairos Futures analysmetodik) Befolkningsprognoser och framskrivningar (rAps) RUP’en (SWOT-analys och årliga uppföljningar), GIS Arbetsmarknadsstatistik (sammanställningar åt politiken och olika råd) Kompetenser: Marlene: Enkätkonstruktion Datainsamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data. Ämnesområden: Arbetsliv, folkhälsa, mångfald, vuxnas lärande, FOU-samverkan Ola: Omvärldsanalys (TAIDA) Datainsamling, bearbetning och analys av statistik. Arbetsmarknadsprognoser (AF’s system) rAps (prognosverktyg) Yvonne: Brukarperspektiv

4 Olika exempel på uppföljning

5 Region Dalarna

6 Underlag för skapandet av Kompetensplattform Dalarna
Demografi Arbetslöshet/Ungdomsarbetslöshet Behov av samordning Bemöta arbetskraftsbehovet

7 Påverkansfaktorer Dalarna
Dalarna först i landet med generationsväxlingen Generationsväxlingen berör även företagare (ffa småföretagarna) Stora ungdomskullar lämnar gymnasiet 09-10

8 ♥ Kompetensförsörjningen

9 Behovet av arbetskraft, Dalarnas län

10 Metoder Skapa de nätverk, forum och arenor som krävs för att få inblandade parter delaktiga i arbetet med att…. Bygga en (eller flera modeller) som krävs för att få ett långsiktig och hållbart perspektiv på kompetensförsörjning och därifrån… Bygga upp en regional struktur för kompetensförsörjningsfrågor som är specifik för Dalarna. System som har regional bas men som ändå kan variera lokalt

11 Region Kalmar

12 Kompetensbehov/ analys
Utbud Yrkesutbildning Efterfrågan Kompetensbehov/ analys Från utbildningssystemet Hos näringsliv/arbetsliv Kommunikation Kommunikation Yrkeshögskola Yrkesvuxenutbildning GY11 - Yrkesutbildning - Lokalt-regionalt arbete Samverkan Småland – Blekinge Nationellt - Reglab Kommunikation Utbildningsanordnare Företag/arbetsplatser

13 Region Skåne

14 Pågående aktiviteter/På gång
Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra storstadsregionerna i landet? 2) Vilken roll har de regionala högskolorna för den regionala kompetensförsörjningen? 3) Vika högskoleutbildningar är mest gångbara på Skånes arbetsmarknad? Job og kompetencer i Øresundsregionen (INTERREG-projekt): 1) Branschanalyser: Sjukvård, Life science och Logistik 2) Gränsregional arbetsmarknadsbalans (nytt verktyg) 3) Öresundsregional arbetsmarknadsprognos (rAps/LINE) Konferens om kompetensfrågor/uppstartsmöte för Kompetensplattform Skåne

15 Planerade aktiviteter
Det framtida personal- och kompetensbehovet inom vård och omsorg: En kartläggning av hur de framtida arbetskrafts- och kompetensbehoven ser ut inom sjukvården och omsorgen. Hur klarar sektorn det framtida rekryteringsbehoven? Vilka blir konsekvenserna av en utvidgad Öresundsregional arbetsmarknad? Det framtida kompetensbehovet inom Telecom/IKT-sektorn: Telekom/IKT-sektorn räknas till en av de centrala framtidsbranscherna. Samtidigt står branschen inför stora tekniska och organisatoriska utmaningar. En kartläggning planeras av hur dessa strukturförändringar kan komma att påverka branschens framtida kompetensbehov. Strategi för Yrkesutbildningar i Skåne (Yrkesvux/Yrkeshögskolan): En särskild arbetsgrupp planeras för att få en mer samlad strategi för satsningar på Yrkesvux/Yrkesutbildningar. Verka för ökad kommunal samverkan. Hur kan vi bli bättre på uppföljning och effektanalyser? Publikation ”Utbildningsbarometern”: Ta fram en återkommande publikation för att sprida fakta och information om arbetsmarknad och utbildningsfrågor. Ta fram relevanta statistikunderlag till kommuner och branschorganisationer och näringslivsprojekt.

16 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE
Regional Plattform/ Partnerskap Styrgrupp RTN presidiet Analys/ samordningsgrupp Tillfälliga arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper Bransch- & klusterorganisationer Utbildningssamordnare

17 Region Västerbotten

18 Ansvaret för att utarbeta regionala utvecklingsstrategiska dokument
Bred representation Gemensam kunskap och gemensamma bilder Kommunchefer Socialchefer Näringslivschefer Miljö- och byggchefer Utbildnings-delegationen Partnerskap för kompetensför-sörjning Skolchefer Skol-presidier GAS-projektet Arbetsgrupp Vuxnas lärande Gymnasie-samverkan Gy 2011 Programråd Vård- och omsorgs-college Yrkesvux Yh Årlig konferens Kontaktyta Yh-myndigheten Projekt om validering Prioritering utifrån RUP/RTP och arbetsmarknad Kartläggning (Af) ValiWeb Samordning

19 Tillväxtverket

20 Tillväxtverkets roll och bidrag inom lärprojektet kring kompetensförsörjning
Utveckling av analys- och prognosverktyg Utveckling av modeller för upprättandet av kompetensråd/ plattformar Tid Förmedla befintlig kunskap Sammanställa och förmedla information/kunskap från andra aktörer Identifiera, tydliggöra och förmedla utvecklingsbehov till andra aktörer Driva utvecklingsprojekt i samverkan


Ladda ner ppt "Region Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser