Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling av psykiatriska folksjukdomar FORTBILDNING FÖR ALLMÄNLÄKARE 14-01-30 LENA SVARTVIK PSYKIATER & PSYKOTERAPEUT 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling av psykiatriska folksjukdomar FORTBILDNING FÖR ALLMÄNLÄKARE 14-01-30 LENA SVARTVIK PSYKIATER & PSYKOTERAPEUT 1."— Presentationens avskrift:

1 Behandling av psykiatriska folksjukdomar FORTBILDNING FÖR ALLMÄNLÄKARE 14-01-30 LENA SVARTVIK PSYKIATER & PSYKOTERAPEUT 1

2 Förslag till upplägg 1)Aktuellt inom psykiatrisk diagnostik och diagnostiska instrument. 2)Behandlingsriktlinjer för depression, ångest & sömnstörning. 3) Medicinering inkl. uppföljning & utvärdering. 4) Suicidriskbedömningar och LPT. 5) Diskussion utifrån era patientfall. 2

3 Aktuellt inom psykiatrisk diagnostik 13 arbetsgrupper bildades 1999. DSM 5 presenterades på APA maj -13. Svensk översättning prel. klar i juni -14. Ca 1000 sidor indelade i 3 sektioner: I. Introduktion, bakgrund, användarinstruktioner. II.22 kap med 19 diagnosgrupper III. Bedömningsinstrument, forskning. 3

4 DSM 5 ”Diagnostiskt verktyg att betrakta som sorteringsmanual, användes med omdöme och klinisk erfarenhet.” - Ingen vägledning för behandling 4

5 De viktigaste förändringarna i DSM 5 -Dimensioner istället för axlar -Vissa omgrupperingar -Några diagnoser har konsoliderats till spektrumstörningar ex autism, beroende. -Personlighetsstörningar väsentligen oförändrade trots dimensionella intentioner. -GAF har utgått, ersätts av WHO skala. 5

6 DSM 5 förändringar inom ångest & depression Sorgeundantaget borttaget vid depression diagnostik Blandat ångest och depressionstillstånd upphöjt fr ”slaskdiagnoserna” Ny ångestdiagnos: ”hoarding” Bipolär depr. utflyttat fr depr. till eget kap om mood disorders. 6

7 Nyhet: DSM screeningfrågor Självskattningsformulär med 23 frågor om psykiatriska symtom inom 13 domäner. -Snart översatt och nedladdningsbart från Pilgrim Press Boktips: Minipsykiatri, Jörgen Herlofsson, Natur & Kultur 2014. 7

8 SoS rek om diagnostik  Diagnostik i form av konsultation som kan kompletteras med strukturerad informationsinsamling. (Ex. M.I.N.I.)  Uppföljning och utvärdering bör göras med stöd av symtomskattningsformulär.  Strukturerad suicidriskbedömning vid behov 8

9 Behandlingsriktlinjer SBU-rapporterna om ångest och depression fr 2004. SBU-rapporten om sömn fr 2010: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandlin g-av-somnbesvar-hos-vuxna/ http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandlin g-av-somnbesvar-hos-vuxna/ SoS riktlinjer från 2010 uppdateras kontinuerligt http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinje rfordepressionochangest/sokiriktlinjerna 9

10 Sammanfattning av behandlingsriktlinjerna I  Vid lindriga till medelsvåra depressioner och vid de olika ångesttillstånden rek företrädesvis KBT/IPT och ev Psykodynamisk korttidsterapi. Jmf Nice Guidelines: Internetbehandling –> gruppbehandling ->individuell psykoterapi.  Råd om egenvård och fysisk aktivitet. 10

11 Sammanfattning av behandlingsriktlinjerna II  Vid lindriga till medelsvåra depressioner och vid de olika ångesttillstånden rek läkemedelsbehandling med antidepressiva i andra hand.  Tveksamt om kombination med psykoterapi ger tilläggseffekt. 11

12 Sammanfattning av behandlings riktlinjerna III  Vid depression med melankoliska drag är läkemedelsbehandling att föredra framför psykoterapi.  Vid svåra tillstånd av egentlig depression rek läkemedelsbehandling alternativt ECT om snabb effekt är nödvändig. 12

13 SoS rek. – bensodiazepiner Vid paniksyndrom och social fobi kan man under vissa förutsättningar erbjuda läkemedelsbehandling med bensodiazepiner under begränsad tid och ej som enda åtgärd (prio 10) Vid GAD är läkemedelsbehandling med bensodiazepiner icke-göra. 13

14 SBU 2012: Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården ”Korta utbildningsinsatser för att öka följsamhet till evidens och riktlinjer om depression, oavsett pedagogiskt upplägg, påverkar inte allmänläkares diagnostiska eller kommunikativa förmåga och inte heller patienternas symtombörda…” Istället rek care manager. 14

15 Vägledning från Skånelistan 2014 Bakgrundsmaterialet: http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/L akemedel/Dokument/PDF/Listan%202014/Ba kgrundsmaterial2014_Psykiatri.pdf 15

16 Läkemedelsval enligt Skånelistan -14 Depression vuxna: Sertralin Mirtazapin Depression barn & ungdom: Fluoxetin Tillfällig ångest: Alimemazin (Theralen) Hydroxizin(Atarax) Oxazepam Ångestsyndrom:Sertralin 16

17 Läkemedelsval enligt Skånelistan – 14 Sömnstörning Vuxna:Zopiklon - vid missbruk: Propiomazin (Propavan) Barn & ungdom: Alimemazin Hydroxizin 17

18 Hur gör man i praktiken? 18

19 Vilken medicin ska jag välja?  Förväntad effekt på aktuella symptom  Biverkningar  Pat´s ev. erfarenhet och önskemål  Komplikationer; interaktioner, somatisk sjd, ålder, graviditet/ amning, missbruk etc.  Kostnad 19

20 ”Serotoninsystemet”: Symtom Ångest Aptitlöshet Sömnstörning Aggression Impulsivitet Nedstämdhet Tvång Biverkningar Oro initialt Sexuell funktionsstörning Trötthet/ insomnia Viktuppgång Illamående 20

21 ”NA systemet” Symtom Nedstämdhet Intresseförlust Trötthet Konc.påverkan Tröghet Biverkningar Tremor Takykardi Muntorrhet Svettning Insomnia Urinretention 21

22 ”Dopaminsystemet” Symtom Låg motivation Olust Viljelöshet Uppmärksamhets- störning Biverkningar Psykomotorisk aktivering Sömnstörning Psykotiska symtom Illamående 22

23 Vilken dos? o Individuell dostitrering ca var 4-6:e vecka o Begränsas ev. av biverkningar o Behandlingsmålet är remission inte enbart symptomreduktion o S-konc kan vara vägledande 23

24 Hur lång behandlingstid? Aktuella rekommendationer:  1:a depressionen: 6-12 mån efter remission  2:a skovet: 1-2 år ev. livslång medicinering  3:e skovet (kronisk sjd.): livslång medicinering 24

25 Om otillräcklig effekt trots dosökning: - compliance? Fråga hur det går med medicineringen! behandlingsmotivation, oro för biverkningar, rutiner för tablettintag, kostnadsprioritering mm. - s-konc - kombinationsbehandling - medicinbyte - ompröva diagnosen! 25

26 Repetition: Vid otillräcklig effekt av SSRI medicinering 1.Höj dosen om viss men otillräcklig effekt och om pat tolererar medicinen. 2.Lägg till en kompletterande antidepressiv medicin (sederande/aktiverande). 3.Byt till SNRI.  Gör strukturerade utvärderingar var 4-6 vecka tills remission uppnåtts. 26

27 Skånelistans guide Typfall för primärvården: http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/L akemedel/Dokument/PDF/L%c3%a4kemedels riktlinjer/2011/farmdeprbeh.pdf 27

28 Bedömning & förberedelser inför KBT  Behandlingsindikation?  Vilken problematik ska vara i fokus?  Är pat kapabel att engagera sig i terapin?  Är pat tillräckligt motiverad?  Har pat ett optimalt medicinunderstöd?  Optimera förutsättningarna för positiva förändringar, ex gradvis nedtrappning av sjukskrivning. 28

29 KBT interventioner vid depression  Motivera, var ett ställföreträdande hopp  Beteendeaktivering - egenvård, normalisering av dygnsrytm -schemaläggning av aktiviteter  Problemlösning  Uppmärksamma negativa förväntningar/kognitiva förvrängningar 29

30 KBT interventioner vid ångest  Psykoedukation; förklara normala fysiologiska reaktioner vid stress.  Uppmärksamma vidmakthållande faktorer; - undvikanden, - säkerhetsbeteenden (ex bensodiaz.)  Motivera för gradvis exponering; t ex besök på arbetsplatsen. 30

31 Litteraturtips: Diagnostik: Psykiatri Red: Herlofson J., Ekselius L., Lund L- G., Lundin A., Mårtensson B., Åsberg M. Studentlitteratur, 2009. M.I.N.I. Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju. Svensk reviderad version 5.0.0 31

32 Litteraturtips: Farmakologi: Läkemedelsboken Psykofarmaka Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar. Odd Lingjaerde. Studentlitteratur, 2005. Psykiatri Red: Herlofson J., Ekselius L., Lund L-G., Lundin A., Mårtensson B., Åsberg M. Studentlitteratur, 2009. 32

33 Litteraturtips: Behandlingsrekommendation er Skånelistans bakgrundsmaterial, 2014 SBU rapporter: -Depression, 2004 - Ångest, 2004 -Sömn, 2010 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – 13, stöd för styrning och ledning. 33

34 Utvärderingsinstrument http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/P sykiatriprogram/Bipolar- sjukdom/Skattningskalor/ Depression:MADRS-S Beck Depression Inventory Sömn:Sömndagbok 34

35 Utvärderingsinstrument http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod /Psykiatriprogram/Angestsyndrom/Skattnin gsskalor/http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod /Psykiatriprogram/Angestsyndrom/Skattnin gsskalor/ Generaliserat Ångestsyndrom (GAD): HAM-A Paniksyndrom: Beck Anxiety Inventory Social fobi: Social Anxiety Scale Tvångssyndrom (OCD): BOCS 35

36 Till hjälp för diff. Diagnostik  Kognitiva (neuropsykiatriska) funktionsnedsättningar: Beteenderegistrering + 4 frågor  Bipolär sjd: Stämningslägesdagbok, MDQ  Riskbruk/missbruk: Audit och Dudit 36

37 Suicid Vanligaste dödsorsaken bland yngre män och näst vanligaste bland yngre kvinnor. 20 000 suicidförsök i Sverige/år(2000 Skåne) 1400 suicid i Sverige/år (200 i Skåne) 90% har haft symtom på psykisk sjukdom vid tiden före självmordet 75% har sökt sjukvård < 6 mån före suicidet 37

38 Riskfaktorer för suicid Tidigare suicidförsök! Alkohol och droger Suicid i familjen Personlighet (lättkränkthet, impulsivitet) Kroppslig sjukdom Depression, fa bipolär sjukdom Bristfälligt socialt nätverk Invandrare från länder med höga suicidtal 38

39 Skyddsfaktorer mot suicid Personliga värderingar: - motstånd mot suicid - religiös tro Ansvar för barn/familj Förmåga till nära relationer Rädsla för smärta Negativa konsekvenser av suicid 39

40 Strukturerad suicidriskbedömning? Av värde endast som komplement till anamnes och klinisk bedömning!  MADRS/MADRS-S sista frågan -> svar på var på suicidtrappan? SAD-Person Scale SUAS/SUAS-S (The Suicide Assessment Scale) 40

41 Svensk Psykiatrisk Förening SPF´s riktlinjer vid behandling av suicidnära patienter http://www.svenskpsykiatri.se/Riktlinjer/SPF _Suicidnara%20patienter%20- %20slutversion.pdf 41

42 OBS! Kollegorna 28.8% av med stud på KI har haft s-tankar. 5.5% har haft s-tankar under det senaste året Läkare och ssk har betydligt högre suicidtal än andra högutbildade. -Svårare att söka hjälp? -75% skriver rec till sig själva -Kunskap om toxicitet och tillgång till tabl. 42

43 Vårdintyg OBS! Ladda ner aktuell blankett, leta ej i byrålådan. Sök på SoS, blanketter, vårdintyg: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDoc uments/Blankett-sosfs-2013-4-bilaga5.pdf Fyll i samtliga rutor, viktigast är näst sista sidan med de tre kriterierna. 43

44 LPT- lagen om psykiatrisk tvångsvård 3 kriterier måste vara uppfyllda och bedömda av 2 läkare i allmän tjänst, varav den senare specialist i psykiatri. 1.Allvarlig psykisk sjukdom 2.Oundgängligt behov av slutenvård/öppenvård med behandlingsplan 3.Vägrar frivillig vård/saknar förmåga att fatta ett grundat beslut. 44

45 Patientfall ??? 45

46 Tack för mig! lena@svartvik-psykiater.info lena@svartvik-psykiater.info 46


Ladda ner ppt "Behandling av psykiatriska folksjukdomar FORTBILDNING FÖR ALLMÄNLÄKARE 14-01-30 LENA SVARTVIK PSYKIATER & PSYKOTERAPEUT 1."

Liknande presentationer


Google-annonser