Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källor: Lag SFS 2006:67 Skolverkets råd och anvisningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källor: Lag SFS 2006:67 Skolverkets råd och anvisningar"— Presentationens avskrift:

1 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och ungdom SFS 2006:67
Källor: Lag SFS 2006:67 Skolverkets råd och anvisningar Handledning från JämO, DO, HomO & BEO

2 Vilka skyddas av lagen ? Alla barn och elever i: Förskoleverksamhet
Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Sameskola Specialskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi)

3 Likabehandling Ändamål Främja barns och elevers lika rättigheter
Motverka diskriminering och annan kränkande behandling

4 Likabehandling EG tre direktiv SE direktiv
Motverka diskriminering på grund av Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Kön SE direktiv Motverka annan kränkande behandling

5 Begrepp - Diskriminering
Är när en vuxen i skolan missgynnar en elev och det har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc.

6 Begrepp - Diskriminering
Direkt diskriminering Att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Sakliga skäl för särbehandling Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda.

7 Begrepp – Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling.

8 Begrepp - Trakasserier
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning eller är av sexuell natur Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc.

9 Begrepp – Annan kränkande behandling
Är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker en elevs värdighet. Befogade tillsägelser Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande.

10 Huvudmannens skyldigheter §5-8
Aktiva åtgärder Bedriva målinriktat arbete – främja likabehandling, motverka diskriminering Utarbeta och följa upp Likabehandlingsplan Skyldighet att förebygga och förhindra Skyldighet att utreda och vidta åtgärder

11 Förbud för huvudmannen §9-14
Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Instruktioner att diskriminera Förbud mot annan kränkande behandling Förbud mot repressalier

12 Bevisbörda §18-19 Om ett barn eller elev anser sig ha…
Är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier inte förekommit. Om ett barn eller elev visar att han/hon blivit utsatt för…av ett annat barn/elev i samband med att verksamheten genomförs Skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.

13 Skadestånd för brott mot §6-14
Om huvudmannen, rektorn eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt §6-14, skall huvudmannen Dels betala skadestånd (ideellt ekonomiskt) till barnet eller eleven för kränkning Dels ersätta annan skada som orsakats av åsidosättandet Skadestånd för kränkning i andra fall än vid diskriminering eller repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.

14 Preskription För §9, 10, 12 och 14 gäller 2 års preskriptionstid
För §13 gäller 10 års preskriptionstid

15 Det här är lagen KRÄNKANDE BEHANDLING DISKRIMINERING TRAKASSERIER:
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna: Kön: JämO Etnisk tillhörighet: DO Religion eller annan trosuppfattning: DO Sexuell läggning: HomO Funktionshinder: HO ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Barn- och elevombudet BEO Enligt brottsbalken: Olaga tvång Olaga hot Misshandel Hets mot folkgrupp m.m.

16 Nolltoleransarbete Nolltolerans innebär:
Att ingen ska behöva utsättas för svordomar eller könsrelaterade, rasistiska och andra diskriminerande glåpord från någon i skolan, vare sig av elev eller vuxen. Att ingen ska behöva utsättas för kränkande gester, vare sig av elev eller vuxen Att ingen ska behöva utsättas för annan kränkande behandling som t ex: spottande, knuffar, krokben, etc. vare sig av elev eller vuxen. Att skolans arbetsmiljö ska vara lika lugn och trygg för elever och vuxna som vilken annan arbetsplats som helst.

17 Nolltolerans - arbetsgång
När en vuxen hör en elev eller annan vuxen kränka en annan elev går denne fram till eleven eller den vuxne och talar om för denne vad man hört eller sett. Eleven får efter samtal om händelsen ett ”nolltoleransbrev” som han/hon tar med sig hem för underskrift av vårdnadshavare. Brevet delas ut enskilt så att det bara är den elev det gäller som vet att ett brev har delats ut. Om eleven redan vid samtal om händelsen ärligt visar ånger och ber om ursäkt till den andra eleven, anses saken utagerad och inget brev skickas hem. Om annan vuxen kränker en elev går ärendet direkt till rektor Om eleven fått tre brev hem, kallas vårdnadshavare tillsammans med eleven till skolan för samtal.


Ladda ner ppt "Källor: Lag SFS 2006:67 Skolverkets råd och anvisningar"

Liknande presentationer


Google-annonser