Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets bästa och rättighetsskydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets bästa och rättighetsskydd"— Presentationens avskrift:

1 Barnets bästa och rättighetsskydd
BUV 2011 Barnets bästa och rättighetsskydd

2 Ett honnörsord? Demokratiskt samhälle, rättsstat, rätts-säkerhet, samarbete, välfärd, delaktighet, jämlikhet ….. ”barnets bästa”. Barnkonventionen FB, SoL, LVU RF 1:2 …Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. …. (reform 2011). Jfr Leviner, P.Rättsliga dilemman i socialtjänsten barnskyddsarbete, ak. avh. 2011, s. 100 ff.

3 RÅ 2005 ref 66 – en reell betydelse
En 12-årig flicka som var omhändertagen för vård enl. LVU motsatte sig umgänge med sina föräldrar. Socialnämndens beslut om totalt umgängesförbud fastställde då det bedömdes att ”den ungas vilja skall tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det bästa för henne att något umgänge inte utövas så länge hon själv inte kan acceptera det”. LVU ändrad juli 2003 i syfte att stärka barn-perspektivet och anpassa lagen till våra åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), se artikel 12.

4 Vad är ett barn? - Personer under 18 år, då myndigheten enligt FB infaller, men andra gränser finns. - Barnkonventionen art. 1 - en ”människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” - SoL 18 år (ex. eget bistånd), men BrB - straffmyndig vid 15 års ålder - FB 6:11 utökad själv- och medbestämman-derätt, beroende av ålder, mognad och frå-gans beskaffenhet. Successiv autonomi.

5 Barnets autonomi RÅ83 2:18 Socialnämnd fick inte på ansök-an av ett femtonårigt barn men mot vård-nadshavarens vilja lämna barnet bistånd enligt SoL i form av vistelse i familjehem. RH 1999:100 Gemensam vårdnad ansågs olämplig p.g.a. den långvariga och bestå-ende konflikten mellan barnens föräldrar samt deras avsaknad av vilja till samförstånd. (Ma fick vårdnaden för hon försökte – trots allt – mest/ pa umgängesrätt).

6 TF 1 kap. 10 § - barnpornografi ej skydd av TF - straff BrB (1999)
”Denna förordning är inte tillämplig på skildring av barn i pornografisk bild”. - Ändrat 2010: ”Denna förordning är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.”

7 NJA 2005 s 80 Högsta domstolens dom
”Barnpornografibestämmelsen syftar till att skydda barn i allmänhet från skildring och spridning av barnpornografiska bilder. Begreppet barn är en objektiv omständighet och definitionen i 16 kap. 10 a § st. 2 BrB tar sikte på förhållanden där det av bilden eller omständigheter kring den klart framgår att personen som skildras är under 18 år. Någon efterforskning av personernas faktiska ålder skall inte göras.

8 BrB 16 kap. 10 b § Får jag sitta och klottra ett naket barn? ”… Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.”

9 Tecknad barnporr är brott HovR 28 jan. 2011
Mannen hävdade att hans innehav av 51 tecknade barnpornografiska så kallade mangabilder var försvarligt med hänsyn till hans arbete som kännare av japanska serier och översättare. Dom: Tecknade bilder omfattas av BrB och krav saknas på ”verklig modell”. Mannen ansågs ha insett att bilderna föreställde barn och att de var pornografiska. Han dömdes för barnpornografibrott. Skyddssyfte? Barnets bästa? Polisiära resur-ser?

10 Tre generationer av rättigheter – stat & kommun
1) låter den enskilde vara ifred politiska och medborgerliga fri- och rättigheter, 2) garanterar och tillhandahåller välbefinnande och trygghet sociala rättigheter - innefattande ekonomiska och kulturella rättigheter (arbete, utbildning, bostad, sjukvård, etc.), 3) ger diverse allmänna garantier kollektiva rättigheter (t.ex. att en minoritetsgrupp får behålla sin särart).

11 Yttrandefrihet kontra rätten till bostad i RF
2 kap1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor … 1 kap. 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. … Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social om-sorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

12 Nationellt & internationellt skydd
a) RF 2 kap. ”var och en” – i vissa fall bara svensk medb., t.ex. rätt till vistelse i landet b) FN:s allm. förklaring om mänskliga rättig-heter (1948) , samt spec. som Barnkon-ventionen (1989) – måste implementeras i sv. lagar = tas in i olika §§ se pp c) Europakonventionen (1950) – inkorpo-rerad, HELA gäller som sv. lag sedan 1995, se pp 15 d) EU:s egen rättighetsstadga (2009) – gäller i och med medlemskapet i EU, se pp 16

13 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad (jfr RÅ ovan) OBS jfr Barnkonventionen artikel 12 – klart präglad

14 Barnkonventionen art 12 Barn, som är i stånd att bilda egna åsikter, skall ha rätt att fritt få uttrycka dessa i alla frågor som rör det, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad …..

15 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen ang
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen ang. skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Som lag här i landet skall gälla den europeiska konven-tionen den 4 november 1950 ang. skydd för de mänsk-liga rättigheterna och de grundläggande friheterna Artikel 2 – Rätt till livet Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff. Artikel 4 – förbud mot slaveri och tvångsarbete 1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. 2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. RF 2:19 ”lag eller annan föreskrift” får inte meddelas” i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.

16 Olsson I mot Sverige Familjehemsplacering enligt LVU av tre barn. Domstolen granskade om de sv. reglerna var ”tillräckligt precisa för att uppfylla kravet på att ingrepp i den skyddade rättigheten i rimlig mån ska vara förutsebara.” Dom: var allmänt hållna och lämnade ett stort tolkningsutrym-me till de tillämpande organen, men att precisa kriterier svårligen låter sig utformas. Inskränkningen i vårdnadshavarnas rätt till privat- och familjeliv hade ”tjänat ett legitimt ändamål, nämligen barns rättigheter” MEN - syskonen hade placerats både långt från vara-ndra och från föräldrarna, vilket försvårade föräld-rarnas umgängesrätt och möjligheten till återförening godtagbara skäl för ingripandet. Icke proportionerligt – kränkning art. 8.

17 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02)
Artikel 24 Barnets rättigheter 1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndig-heter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. Artikel 14 Rätt till utbildning Var och en har rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning. ….. Artikel 3 Människans rätt till integritet 1. Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.

18 ”även moderna artiklar”
art. 3.2 rätten till mänsklig integritet inom medicin och biologi, där reproduktiv kloning av människor förbjuds art.21.2 förbud mot diskriminering på grund av nationalitet art. 22 respekt för kulturell, religiös och språklig mångfald

19 4 § ”Dödsstraff får inte förekomma”.
RF 2 kap. ”bindande” 4 § ”Dödsstraff får inte förekomma”. Rd får inte stifta en lag om hängning av spioner! I så fall även kränkning av EKMR och EU:s rättighetsstadga. 6 § skydd för kroppslig integritet. Förhindrar att rektorn i en kommunal skola i syfte att upprätthålla ”god ordning” bestämmer att alla elever rutinmässigt ska kroppsvisiteras samt få sina skolväskor genomsökta. Något generellt stöd för sådana åtgärder finns inte i SkolL eller annan lag (dvs. ett grundläggande krav) – tjänstefel BrB.

20 Effekten - div. sanktioner
NJA 2009 s. 776 Åtal enl. BrB mot en lärare och en elevassistent för miss-handel av två elever med ifrågasatt kränkning av RF 2:6 och bristande lagstöd (nedbrottade och inlåsta på toalett – blåmärken och småsår) RH 1996:24 Två poliser fälldes för ett omhändertagande som saknade lagstöd.

21 Yttrandefrihet i RF 2 kap. 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (vanligt samtal, torgmöte, klädsel, konstverk, graffiti etc.). Spädbarn? Dagisbarn … Elev? GRÄNSER: rd ska lagstifta, ej t.ex. kommunala trivselregler

22 Stockholms TR:s dom den 31 aug. 2009, mål B 3870-09.
Konstfacksstuderande som förgäves åbe-ropade sin konstnärliga yttrandefrihet för ett examensprojekt, att iscensätta en psykos och låta sig tvångsomhändertas av polis och läggas in på sjukhus. Tvärtom fälldes hon enligt BrB för oredligt förfarande och våldsamt motstånd. Dvs. gränser för yttrandefrihet men i LAG.

23 BARNS RÄTTIGHETER: FINNS FRI- OCH RÄTTIGHETER I SKOLANS VÄRLD? HBernitz
Kan ett barn? - tvingas att demonstrera? Nja RF 2 kap. 2 § - tvingas ta av sig skon för att leta efter nyckel eller visa upp väska? Nej kroppsvisitation – stöd i RF 2 kap. 6 § - lagstöd krävs (jfr RF 1 kap. § §) - få sitt skolskåp genomsökt Ja – ofta avtal mellan elever/föräldrar och skolan – fast ändamålet? - tvingas att lämna urinprov, t.ex. för att utesluta missbruk av knark ed Nja RF 2 kap. 6 § - förbjudas att bära slöja? nja – det beror på! (RF 2 kap. 1 § p. 1 och 6)

24 RF 2 kap. 8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket … 20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag: (t.ex. p. 1 yttrandefrihet ….) 21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning HÄMMAR RD som lagstiftare

25 Skolplikt eller rätt till utbildning?
RF 2 kap. 18 §:”Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.” SkolL 1 kap. 8 §: Alla barn har oavsett var i landet man bor och oberoende av ”sociala och ekonomiska för-hållanden” … ”lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. SkolL 7 kap. 3 §: ”Denna rätt till utbildning är följaktligen en grundläggande fri- och rättighet som är skyddad av grundlag. Rätten till utbildning är även skyddad i FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.

26 tvånget …. - ”Skolkare ska hämtas med polis” AB 9/2-08 februari 2008) - Utbildningsminister Björklund ville ändra SkolL och hämta ”notoriska skolkare”. ”Inget vite för skolkarens mamma” (KamR i Gbg 25/8-10) En 15-årig pojke hade vägrat att gå i skolan i nästan två år. Mamman påfördes vite men KamR fann att hon gjort allt hon kunnat. Omhändertagande av 12 årig pojke enl. LVU (KamR i Sthlm 1/7-09). Problematisk under flera år och modern lade för stort ansvar på sonen. Påtaglig risk att hans ”hälsa och utveckling” skulle skadas.

27 SkolL 5 kap. ”Trygghet och studiero”
Ger vissa allmänna befogenheter för både rektorer och lärare (obs avgränsn.) att vidta ”de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande” (6 §). Särskilda befogenheter i 7-23 §§ om bl.a. utvis-ning, kvarsittning, avstängning, omhänder-tagande av föremål, dock – proportionalitet - - de åtgärder som vidtas ska vara rimliga med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter (ex ta ifrån ballong/pistol)

28 Behov av kontroll – den enskildes integritet
- Vem ska få bestämma – lärare, skolläkare eller kanske vaktmästaren – och för vad? - Är det ok med slumpvisa drogtester eller ska det finnas misstanke? Är det ok med lottdragning för att utkora ”veckans provtagare”? Vad gör man om eleven ej vill? Får man brotta ner honom/henne för att låsa in på en toalett till dess att provet levereras?

29 Vad anser DU som elev i grundskolan är mest integritetskränkande (jfr RF 2 kap. 6 §) om du tvingades till detta av lärare, skolsköterska etc. ta ett blodprov (RF lagmotiv) lämna fingeravtryck (RF lagmotiv) ge ett urinprov (nämns ej i RF el. i lagmotiv) göra ett alkotest (RF lagmotiv) vaccination (RF lagmotiv) ta av dig skorna för att söka efter nyckel eller leta genom väska (RF 2 kap. 6 § - kroppsvisitation) visa innehåll i elevskåp (utanför – avtal)

30 Vad vill jag då? (se HB) Hennes bärande tes är att drogtester, oavsett om de utförs på interner ed. eller på skolelever, måste uppfattas som ett ”påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2 kap. 6 §). … drogtester skall uppfattas på samma sätt som enligt grundlagsmotiven anses gälla för t.ex. tagande av fingeravtryck eller utand-ningstest, dvs. åtgärder som i integritetshänseende är väsentligt mindre betungande än drogtest genom tagande av urinprov. Hon är inte ute efter något allmänt förbud men efterfrågar däremot en klar lagreglering, där det anges vem som får besluta om dylika prov, vad samtycke innebär, vilka ändamål som är godtagbara etc.

31 JO 1992/93 s. 495 Några elever (9-10 år) misstänktes för att ha urinerat på kläder i ett omklädningsrum. De kallades till skolan av en fritidsledare för att lämna urinprov. En elev som först vägrade tillfrågades om han inte ”tordes visa att han var oskyldig” (samhället ska bevisa skuld – ej tvärtom!) Mamma tröstade en förkrossad son och gjorde JO-anmälan som slutade mest i ett jaså – RF 2 kap. 6 – nja …. Och annan lag saknades visst!

32 JO En förälder, N.R., anmälde bl.a. rektor till JO för hur skolan hade handlagt ett ärende rörande hans son gällande urinprovstagning. E:s mor hade per telefon fått meddelandet av bitr. rektor om att E. "går på droger" och hon ombads att genast komma till skolan för att en drogtest skulle genomföras. Hon mottogs av skolsköterskan och kuratorn, och infor-merades om misstanken om haschanvändning inkom-mit genom anonym information, och att skolsköterskan bedömde informationen som ”välgrundad”. Hon delgavs också att det enligt skolans handlingsplan var önskvärt med provtagning, samt att anmälan skulle göras till socialnämnden om modern eller E motsatte sig detta (tänk – frivillighet eller tvång?) forts….

33 Forts. Båda samtyckte varefter två tester gjordes; båda var positiva. Socialnämnden kontaktades på initiativ av modern, som vill ha ett praktiskt stöd. Ett av proven skickades till Karolinska sjukhuset för analys. En tid härefter ringde skolsköterskan upp E:s mor för att informera om att det prov som hade sänts för analys visat sig vara negativt (!) Modern informerades även om att en polisanmälan som hade gjorts i samband med det positiva drogtestet men att detta skulle sakna relevans i ett eventuellt brottmål. ….. Bra handlingsplaner? Säkra resultat med snabbanalyser? Anonyma misstankar?

34 en lam JO …. JO hänv. till SkolL 14:3 ”Sådan hälso-undersökning torde kunna innefatta urinprovstagning, när skolläkare eller skolsköterska finner åtgärden medicinskt motiverad.” (KLART LAGSTÖD???) ”Det förhållandet att E. och hans mor kan ha känt sig tvingade att gå med på urinprovet till följd av att en anmälan annars kunde komma att göras till socialnämnden, medför inte någon annan bedömning från min sida.” (PUUH!)

35 EKMR Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv
…Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

36 Kommissionen mot Schweiz (mål 22398/93)
Om tillåtlighet av obligatorisk kontroll av skolbarns tänder ……. (tänk) Artikel 8 uppfattas primärt så, att staten skall avhålla sig från ingrepp i de skyddade rättig-heterna, men krav på positiva åtgärder till den enskildes skydd kan också påfordras. Staten förväntas utfärda lagar som ger ”ett tillfredsställande skydd”. …. Har VI ett sådan skydd avseende urinprov?


Ladda ner ppt "Barnets bästa och rättighetsskydd"

Liknande presentationer


Google-annonser