Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkfestivalen 2012 Arja Roth

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkfestivalen 2012 Arja Roth"— Presentationens avskrift:

1 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Vad innebär ”grundläggande kunskaper i modersmålet” ur ett nationellt minoritetsperspektiv? Språkfestivalen 2012 Arja Roth

2 Varför har vi de minoritetsspråk vi har i Sverige?
Europarådets minoritetskonventioner 1992, 1995 Syftet: att skydda och bevara nationella minoriteter Sveriges riksdag stadfäste 1999 Ledde inte till några stora eller avgörande förändringar för våra minoriteter. År 2009 omarbetades den svenska minoritetspolitiken. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

3 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
1 januari 2010 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk antogs och trädde i kraft. Fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, tornedalingar och sverigefinnar.  Fem officiella minoritetsspråk - finska, meänkieli, samiska, romani (chip), jiddisch Språkfestivalen 2012 Arja Roth

4 Villkor för ställning som nationellt minoritetsspråk?
Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år (”av hävd)”. Språkets talare själva önskar att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

5 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Finskan i Sverige Sverige och Finland har en lång gemensam historia. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige har funnits. Svensk överhet – finska undersåtar Krigsbarn Arbetskraftsinvandring fr 1950-talet Första delen av 1900-talet assimilationspolitik Språkfestivalen 2012 Arja Roth

6 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
1970-talets språkpolitik I instruktion för statens invandrarverk 1975 ålägges verket att »fortlöpande bevaka behovet av åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige samt efter samråd med berörda myndigheter föreslå eller vidtaga åtgärder och verka för samordning av åtgärderna …  vara kontaktorgan mellan samhället och invandrare och språkliga minoriteter samt deras sammanslutningar … « Språkfestivalen 2012 Arja Roth

7 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Maria Wetterstrand i DN : ”Svenska staten bör uttala en offentlig ursäkt och ett tydlig avståndstagande från den assimilationspolitik som bedrevs gentemot den finskspråkiga befolkningen i Sverige under stora delar av 1900-talet.” Språkfestivalen 2012 Arja Roth

8 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från den 1 januari 2010 Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket och behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken Språkfestivalen 2012 Arja Roth

9 Rättigheter för minoriteter oavsett var i landet man bor
rätt att ha tolk i en rättegång och prata på sitt modersmål. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan man kontakta skriftligen på samiska och finska och meänkieli.  Språkfestivalen 2012 Arja Roth

10 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

11 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Förvaltningsområden 40 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet, 19 i det samiska och 6 i förvaltningsområdet för meänkieli minoritet.se Språkfestivalen 2012 Arja Roth

12 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Inom förvaltningsområden kan minoriteternas rättigheter vara extra förstärkta rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på ditt språk. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

13 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Kommunen erhåller statsbidrag för de merkostnader som åtagandena innebär. Regeringen avser att från och med 2013 årligen avsätta ytterligare 11 miljoner kronor för statsbidrag till de språkliga förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Sammanlagt avsätts därmed årligen 73 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

14 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Den nya lagen värnar särskilt om Barnen - förälder kan begära att få barnomsorgen helt eller delvis på samiska, finska eller meänkieli i förvaltningsområdet - modersmålsundervisning i skolan De äldre - det ska finnas inom äldrevården personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

15 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Reglerna om modersmålsundervisning finns i skollagen.  Från 1 juli 2008 gäller samma regler för alla nationella minoritetsspråken. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket, men när de gäller de nationella minoritetsspråken finns nu inte någon begränsning av antalet elever för att undervisning ska tillhandahållas. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

16 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
MEN: Kravet om grundläggande kunskaper i språket finns kvar Elevens rektor i samverkan med modersmålslärare avgör om eleven har grundläggande kunskaper i språket och därmed förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen få vägledning i sin bedömning genom att använda olika språkbedömningsverktyg. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

17 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Skolförordningen: 8 § Modersmålsundervisning får anordnas  1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val, 3. inom ramen för skolans val, eller 4. utanför den garanterade undervisningstiden. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

18 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Helene Petersson (riksdagsledamot) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kravet på grundläggande kunskaper för att modersmålsundervisning på minoritetsspråk ska tas bort. Vad som är grundläggande kunskaper kan vara en tolkningsfråga och det får inte vara så att kommuner inte anser att de behöver uppfylla sina åtaganden för att man inte anser att barnet har grundläggande kunskaper i sitt minoritetsspråk. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

19 Efter genomgången grundskoleutbildning ska varje elev ha fått minst
6665 timmar undervisning i grundskolan Svenska/svenska som andraspråk 1490 timmar Språkval 320 MODERSMÅL Högst sju läsår, längre om skolan/rektor bedömer att eleven har särskilt behov av det. Bestämmelserna säger ingenting om hur många timmar per vecka eleven ska kunna få modersmålsundervisning. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

20 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket behålla och utveckla hela sin kultur Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner. Språkfestivalen 2012 Arja Roth

21 Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Pentti Saarikoski, Pirjo Sinko: Näkökulmia äidinkielen opetussuunnitelmaan, Opetushallitus 1995  ”Suomen kieli on minulle ikkuna ja talo minä asun tässä kielessä Se on minun ihoni.” Kiitos! Språkfestivalen 2012 Arja Roth


Ladda ner ppt "Språkfestivalen 2012 Arja Roth"

Liknande presentationer


Google-annonser