Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BASUTREDNING enligt VÄSTBUS riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BASUTREDNING enligt VÄSTBUS riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 BASUTREDNING enligt VÄSTBUS riktlinjer

2 Politiskt beslut i Västra Götaland; kommun / landsting
Barn / ungdomar m sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Samverkan skall ske i ett tvärprofessionellt samråd

3 GRUNDSKOLE- FÖRORDNINGEN 5 kap 1§
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.

4 BASNIVÅ Enligt nuvarande skollag och grundskoleförordning skall skolan tillhandahålla skolhälsovård och elevvårdande verksamhet. Rektor är den som beslutar om sammansättning av elevvårdskonferens.

5 Regeringens proposition 2001/02:14
I ”Hälsa, lärande och trygghet” presenterar regeringen sin bedömning av elevhälsa som ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser ingår.

6 Basnivån skall nå alla barn och unga som är skolpliktiga
Den tvärprofessionella elevhälsan Socialtjänstens förebyggande verksamhet Mödrahälsovård Barnhälsovården Övrig primärvård, såsom ungdomsmottagningar.

7 SYFTET MED UTREDNING PÅ BASNIVÅ och kunskap om elevens behov.
är att ge fördjupad förståelse och kunskap om elevens behov.

8 BASUTREDNING Underlag för åtgärder i lärandemiljön i skolan Ligger till grund för remiss till specialistnivån

9 Specialistnivå Socialtjänstens handikappomsorg
IFO Socialtjänstens handikappomsorg Barn- och ungdomsmedicin BUP HAB Barnneuropsykiatrin Vuxenpsykiatrin (äldre ungdomar) HVB-hem / särskilda ungdomshem

10 Västbus riktlinjer Först när resurserna i vardagsmiljön inte är tillräckliga för att möta behoven ska mer specialiserad verksamhet träda till som därmed når en liten andel barn. Denna nivå ska komplettera basverksamheterna och ge konsultation till basnivån. Den svarar för utredning, diagnostik och behandling när basnivåns kunskaper och resurser behöver kompletteras.

11 BASUTREDNING att uppmärksamma – att utreda – att dokumentera –
att åtgärda (och följa upp) samt att utvärdera.

12 TVÄRPROFESSIONELLA BEDÖMNINGAR
Elevens skolsvårigheter SKALL beaktas ur ett HELHETSPERSPEKTIV samtliga professioner inom elevhälsoteamen kan vara involverade i arbetet med att utreda svårigheterna. endast en eller några professioner samarbetar i en utredning för att söka stötta eleven. Vilket / vilka bedömningsunderlag som behövs, avgörs i varje enskilt fall.

13 Fullständig BASUTREDNING
specialpedagogisk social medicinsk psykologisk professioner / kompetens

14 I den mån skolenheten inte har tillgång till samtliga professioner inom sitt elevhälsoteam, skall rektor tillse att kompetensen tillförs i utredningsarbetet.

15 Steg 1 Uppmärksamma RUTINER för att uppmärksamma behov av stöd; lärande, socialt, medicinskt, psykologiskt

16 RUTINER för utredning inför upprättande av åtgärdsprogram
Steg 2 Utreda RUTINER för utredning inför upprättande av åtgärdsprogram

17 Pedagogisk / specialpedagogisk utredning
Steg 3 Pedagogisk / specialpedagogisk utredning

18 Upprätta åtgärdsprogram
Steg 4 Upprätta åtgärdsprogram

19 Åtgärdsprogram 1976 – beslut av riksdagen; åtgärdsprogram skulle upprättas inom grundskolan då behov förelåg SIA-utredningen m syfte att förändra undervisningen - inte individen istället för tidigare individuella träningsprogram Lgr 80 - kommentarmaterialet

20 Skolverkets inspektion år 2000 – utvalda kommuner
elever i behov av särskilt stöd dokumentation uppföljning av kunskapsutveckling betyg och bedömning utvärdering (kvalitetsredovisning) ÅTGÄRDSPROGRAM

21 Syfte Att förbättra elevernas kunskapsresultat
Att tillhandahålla en likvärdig utbildning Att få till stånd en systematisk arbetsprocess – SKOLUTVECKLING

22 Fokus på åtgärdsprogram
Betänkande ”Att lämna skolan med rak rygg” Elevvårdsutredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa …….” Utredningen ”Funkis – funktionshindrade elever i skolan” Barnpsykiatrins slutbetänkande VÄSTBUS

23 Rektors ansvar: Utredning* Särskilt / särskilda behov Stödåtgärder
Kompetens* Rutiner

24 Utredning sker på: INDIVID GRUPP och ORGANISATIONSNIVÅ

25 Särskilda behov – definition:
Fysiska handikapp Psykiska besvär Inlärningssvårigheter Koncentrationssvårigheter Sociala svårigheter Motoriska svårigheter Diagnoser

26 Tvärprofessionell kompetens
Skolledare m utbildning Behöriga lärare enskild kompetens kontinuerlig kompetensutveckling ämnesdidaktisk skolutveckling Specialkompetens speciallärare specialpedagoger skolsköterska / skolläkare skolkurator skolpsykolog

27 Allmänna råd och kommentarer; För arbete med åtgärdsprogram 2008
Svårigheter att genomföra de utredningar som skall ligga till grund för åtgärdsprogrammet. Eleven ses som ensam bärare av de problem som skolan önskar åtgärda genom åtgärdsprogrammet.

28 5 avsnitt – länkas ihop som en kedja
God lärandemiljö Uppmärksamma behov av särskilt stöd Utreda behov av särskilt stöd Utarbeta åtgärdsprogram Följa upp och utvärdera

29 Arbetsgång Uppmärksamma Utreda Utarbeta åtgärdsprogram
Genomföra åtgärdsprogram Följa upp och ev revidera åtgärdsprogram

30 Allmänna råd Lärandemiljö
Skolans arbete bör baseras på kunskap om de faktorer som främjar elevers lärande och utveckling En god lärandemiljö möjliggör för elever med olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

31 För många elever, de flesta är en generellt god kvalitet på verksamheten ett tillräckligt stöd.
De arbetssätt och arbetsformer som skolan väljer samt skolans sätt att organisera arbetet påverkar elevernas behov av särskilt stöd.

32 Orsaker till elevers svårigheter bör i första hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö. Detta förutsätter en bred kunskap om olika pedagogiska metoder för att tillgodose elevernas varierade behov och för att följa upp deras utveckling.

33 Särskilt stöd Alla elever behöver stöd för sin utveckling, några behöver stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid.

34 Uppmärksamma Riskerar att ej nå målen för utbildningen.
I behov av särskilt stöd av annan orsak. Vantrivs i skolan Frånvaro – skolk Utagerande beteende Koncentrationssvårigheter Tal- språksvårigheter Psykosociala problem mm mm Fungerande ELEVHÄLSA

35 Utreda Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ansvarar rektor för att behovet utreds.

36 Utredning syftar till att ta fram ett underlag för att bedöma
vilka åtgärder skolan behöver vidta för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. 1. kartläggning Enkel / klassföreståndare – mentor Uppenbara problem Enstaka ämne Grundlig utredning – specialpedagog Basutredning Specialpedagogisk utredning Medicinsk utredning Social utredning Psykologutredning 2. slutsatser om tänkbara orsaker och behov

37 Att tänka på: Diagnoser får ALDRIG vara ett villkor för stöd.
Dröjsmål av insatser pga kompletterande utredning (ev av annan part) är EJ acceptabla. Skolan ansvarar för att genomföra de utredningar som situationen kräver även om vårdnadshavaren motsätter sig detta, gäller även insatser.

38 Särskilt stöd Att ge särskilt stöd ställer krav på
personalens kompetens Vilken kompetens som behövs beslutar rektor om (specialpedagogisk utredning)

39 Uppföljning / Utvärdering
Rutiner Ansvar; vem gör vad? Synliggöra elevens framsteg Ev ytterligare utredningar Elevens / målsmans bedömning av åtgärder är viktiga.

40 Samarbetssvårigheter
Vårdnadshavare – skola Rektor ansvarar för att åtgärder sätts in. Åtgärdsprogram skall upprättas.

41 Följa upp åtgärdsprogram, förändra insatser och åtgärder
Steg 5 Följa upp åtgärdsprogram, förändra insatser och åtgärder

42 Professioner / kompetens
Steg 6 Utökad utredning Social Medicinsk Psykologisk Professioner / kompetens HELHETSPERSPEKTIV

43 ANALYS När de utredningar som ansetts nödvändiga är färdigställda, skall utredningarna först analyseras av varje profession för sig. Därefter skall teamet sammanställa sitt material och göra en analys över vilka insatser / åtgärder som skall sättas in.

44 BEDÖMNINGAR Bedömningen av sammanställningen kan innebära att basnivån utvecklar och tar ansvar för olika insatser / åtgärder kring den enskilde eleven. Bedömningen kan även innebära att olika instanser på specialistnivån kontaktas för konsultation och / eller insatser / åtgärder.

45 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Då insatserna är fastställda, beslutade och igångsatta skall situationen för den enskilde eleven följas upp. Insatserna skall leda till en förbättrad skol- och livssituation. Uppföljningen skall därför ses som ett medel för att åstadkomma förbättringarna och garantera denna utveckling. Varje nivå har ansvar för uppföljning av insatser, dels i den egna verksamheten och dels de insatser som skett i samråd med övriga aktörer.

46 Underlag för nätverksträff
Då en fullgod basutredning av elevhälsan är genomförd och vårdnadshavaren är informerad och godkänt att specialistnivån kopplas in skall analysen och sammanfattningen ligga till grund för nätverksträffen, vilken inleder samverkan med specialistnivån.

47 DOKUMENT Kallelse till nätverksträff Handlingsplan / vårdplan
Uppföljning / utvärdering

48 RÅD Råd / riktlinjer för BASUTREDNING

49 UNDANTAG Misstänkta medicinska och barnpsykiatriska tillstånd som kräver specifik behandling, t ex depression, ska remitteras utan fördröjning. I dessa fall skall man INTE invänta basutredning!

50 Larsen, miljöterapeut Utveckling kan inte forceras,
utveckling kan bara stimuleras, ALL utveckling måste organiseras.


Ladda ner ppt "BASUTREDNING enligt VÄSTBUS riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser