Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergången mellan sidorna sker automatiskt med 20 sek. intervaller. Ni kan även använda rullningslist för att komma till nästkommande sida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergången mellan sidorna sker automatiskt med 20 sek. intervaller. Ni kan även använda rullningslist för att komma till nästkommande sida."— Presentationens avskrift:

1 Övergången mellan sidorna sker automatiskt med 20 sek. intervaller. Ni kan även använda rullningslist för att komma till nästkommande sida.

2 Kommunens resursenheter Stammen Upptagningsområde: Marielundsskolans rektorsområde Flickgruppen Upptagningsområde: Haparanda kommun Staren Upptagningsområde: Gränsskolans rektorsområde

3 Resursenheten Stammen Möjligheternas skola VERKSAMHETSIDÉ Alla barn har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö Skollagen 1 kap.2 §

4 Målgrupp Elever av båda könen i år 1-9 med behov av särskilt stöd. Psykologiska/Socioemotionella problem Inlärningssvårigheter Beteendestörningar Svårmotiverade elever

5 Målsättning Eleven ska bli behörig för ett nationellt program. Eleven ska känna livsglädje och framtidstro. Eleven ska få en förstärkt självbild, en plattform för fortsatt personlig utveckling. Motverka uppkomsten av sociala problem.

6 Hur uppnår vi målen Personalen har ett gemensamt synsätt. Små grupper, hög vuxentäthet. Individualisering genom att utgå från elevens enskilda behov, förutsättningar och färdigheter. Tydlig struktur genom individuell utvecklingsplan och individuellt schema. Tät föräldrakontakt. Kontinuerlig uppföljning och dokumentation.

7 Hur uppnår vi målen Genom anpassad studiegång för att eleven ska ha möjlighet att i första hand koncentrera sig på skolämnena svenska, matematik och engelska. Integritet; vilket innebär att vi vuxna aldrig kränker den enskilda individen. Samtal och reflexioner för att utveckla elevens självförtroende och förmåga att känna empati. Stärka elevens positiva sidor genom att ge möjlighet till att lyckas. Erbjuda fysiska aktiviteter varje dag.

8 Antagning av elever När hemklassen/ skolan uttömt sina möjligheter att erbjuda eleven en fungerande bra skolgång, erbjuds undervisning i resursenheten. Kontakt tas med resursenheten. Hemskolan tillsammans med föräldrarna beslutar att eleven ska börja på resursenheten. Det slutgiltiga beslutet tas av rektorn. Om eleven inte har undervisning i alla ämnen ska rektorn ansöka om anpassad studiegång hos Barn- och ungdomsnämnden. Enl.5 kap 10§ skolförordningen

9 Hemskolans uppgift Eleven tillhör hemklassen. Mentorn ska vara en länk mellan resursenheten och hemskolan. Vid behov förse oss med studiematerial, planeringar, uppgifter och prov för att underlätta återgången till hemklassen. Informera om olika aktiviteter. Gemensamt ansvar för eleven.

10 Återgång EVK (elevvårdskonferens) sammankallas av resursenheten. Enstaka lektioner/ veckovis i hemklassen. Kontinuerlig uppföljning. Lektionerna utökas efter samråd med berörda lärare och rektorns beslut.

11 Samarbetspartners Kurator Psykolog Skolsjuksköterska/ skolläkare Spec.lärare Socialtjänsten PBU Familjeterapeut Socialpedagog Habiliteringsteamet Specialpedagogiska institutet

12 Grundsyn Skolan arbetar med ett professionellt förhållningssätt, men där vi även beaktar elevens familj och fritidssituation.

13 Presentationen skapad av Tomas Johansson Leila Sarén Kåre Strömbäck Marcus Roininen ”Allt jag väljer att se i en annan människa är en reflex av något i mig själv” Kai Pollack


Ladda ner ppt "Övergången mellan sidorna sker automatiskt med 20 sek. intervaller. Ni kan även använda rullningslist för att komma till nästkommande sida."

Liknande presentationer


Google-annonser