Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning Sid 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning Sid 1."— Presentationens avskrift:

1 Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning Sid 1

2 Kommissionens positionspapper för Sverige Utmaningar Kommersialisering av innovationer och forskning Arbetsmarknadsdeltagande för unga och sårbara grupper Hushållande av naturresurser och kostnadseffektiva åtgärder Prioritera Främja konkurrenskraft och innovationsdriven ekonomi Främja anställbarheten och förbättrad tillgänglighet till arbetsmarknaden Förstärk hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt 2

3 Tematiska mål PÖ 1.Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Eruf, EJFLU) 2.Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (Eruf, EJFLU) 3.Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Eruf, EJFLU, EHFF) 4.Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Eruf, EJFLU, EHFF) 5.Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar (Eruf, EJFLU) 6.Skydda miljön som främja en hållbar användning av resurser (Eruf, EJFLU, EHFF) 7.Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (Eruf) 8.Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF, Eruf, EJFLU, EHFF) 9.Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF, Eruf, EJFLU) 10.Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande (ESF, Eruf, EJFLU) 11.Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen (ESF, Eruf) 3

4 Innehåll i partnerskapsöverenskommelsen 1.Socioekonomisk analys 2.Beskriva hur PÖ kopplar till EU2020 och de tematiska målen 3.Beskriva utvalda tematiska mål 4.Beskriva prioriteringar i respektive fond 5.Beskriva de prioriterade områdena för samarbete 6.Indikativ fördelning av medel per tematiskt mål och fond 7.Hur samordningen av fonderna ska säkras i genomförandet 8.Eventuell tillämpning av verktyg och metoder: Hållbar stadsutveckling Lokalt ledd utveckling ITI 8.Hur involveras berörda parter och vilken roll har dessa 4

5 1:a Främja innovation och en kunskapsbas i landsbygdsområden 1:b Stärka banden mellan jord- och skogsbruk samt forskning och innovation 1:c Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord-och skogsbruk 2:a Underlätta omstrukturering av jordbruk som ställs inför större strukturproblem. Det gäller i synnerhet för jordbruk som är: mindre aktiva på marknaden marknads- orienterade i särskilda sektorer i behov av diversifiering av jordbruksverk- samhet. 2:b Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn. 3:a Integrera primärproducenter i livsmedelskedjan på ett bättre sätt med hjälp av: kvalitetssystem säljfrämjande åtgärder på lokala marknader korta leveranskedjor producentgrupper branschorganisa- tioner 3:b Stödja riskhantering inom jordbruket. 4:a Återställa och bevara biologisk mångfald, bland annat inom natura 2000- områden jordbruk med höga naturvärden de europeiska landskapens karaktär. 4:b Förbättra vattenförvaltningen. 4:c Förbättra markskötsel. 5:a Effektivisera vattenanvändning inom jordbruket 5:b Effektivisera energi- användningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning. 5:c Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, rester och andra råvaror som inte är avsedda till livsmedel. 5:d Minska jordbrukens utsläpp av dikväveoxid och metan. 5.e Främja koldioxidbindning inom jord-och skogsbruk. 6:a Främja diversifiering och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen 6:b Främja lokal utveckling på landsbygden. 6:c Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations-och kommunikationsteknik i landsbygdsområden. Landsbygdsprogrammet Fokusområden Prioriteringar Prioritering 1 ska också genomsyra prioritering 2-6 Prioriteringar och fokusområden i Landsbygdsprog 2 Öka konkurrenskraften och förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva 3 Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen 4 Återställa, bevara och främja ekosystem 5 Främja resurseffektivitet och stödja över- gången till en kol- dioxidsnål och klimattålig ekonomi 6 Främja social inkludering genom fattigdomsbekämp- ning och ekonomisk utveckling 1 Kunskapsöverföring och innovation 2013-03-18 5

6 Pelare II 1-6 prioriteringar Smart och hållbar tillväxt för alla Öka konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och förbättra jordbruksföretagens möjligheter att överleva. Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen inom jordbruket. Återställa, bevara och främja ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks- livsmedels- och skogsbrukssektorn. Främja social inkludering, genom fattigdomsbekämp- ning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden 1. Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och i landsbygdsområden Jordbrukets konkurrenskraft Balanserad territoriell utveckling Alla geografiska områden inom EU ska utvecklas Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Jordbrukspolitik efter 2013 2.2.3.3. 6.6. 5.5. 4.4. 1-6 är prioriteringar i pelare II. Under varje prioritering finns fokusområden som utgår från förordningens artiklar. Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Jordbruks- politikens övergripande mål EU 2020 EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning 2013-03-18 6

7 Programgeografi Landsbygdsfonden 1 program, 21 regionala strategier Fiskefonden 1 program, regionala strategier i berörda län Regionalfonden 8 regionala program + 1 nationellt Socialfonden 1 program, 8 regionala handlingsplaner 7

8 CLLD enligt kommissionen CLLD är ett specifikt verktyg som används på lokal nivå och som fungerar som ett komplement till annat utvecklingsstöd på lokal nivå. CLLD kan mobilisera och engagera lokala grupper och organisa­ tioner att bidra till att nå målen för Europa 2020-strategin när det gäller smart och hållbar tillväxt för alla, vilket främjar territoriell sammanhållning och att specifika politiska mål nås. 8

9 Vad vill kommissionen uppnå? CLLD-förslagen avser att: Uppmuntra lokala grupper att utveckla integrerade bottom-up förhållningssätt Bygga upp lokal kapacitet och stimulera till innovationer (även sociala), företagande och förändringsförmåga Främja det lokala engagemanget genom ökad delaktighet och bygga upp en känsla av engagemang som kan effektivisera EUs politik; och Bidra till flernivåstyrning 9

10 CLLD i nästa programperiod En del av arbetet med parterskapsöverenskommelsen Vad ska göras: – Kartlägga och beskriva möjligheterna för Sverige att organisera CLLD – Beskriva olika alternativa sätt att organisera CLLD i Sverige med en, två eller flera fonder involverade – Beskriva hur samverkan mellan fonderna kan åstadkommas på ett effektivt sätt – Analysera för och nackdelar Resultat och mervärden Enkelhet och tydlighet för målgruppen Administration Förenklingsperspektiv 10


Ladda ner ppt "Mål EU2020 Sysselsättning FoU och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och social utestängning Sid 1."

Liknande presentationer


Google-annonser