Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 1 FP7 – RCP Gävleborg Sjunde ramprogrammet FoU 7RP – en översikt Kick-Off strukturfond.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 1 FP7 – RCP Gävleborg Sjunde ramprogrammet FoU 7RP – en översikt Kick-Off strukturfond."— Presentationens avskrift:

1 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 1 FP7 – RCP Gävleborg Sjunde ramprogrammet FoU 7RP – en översikt Kick-Off strukturfond. i Gävleborg, 7 nov 2007 Olle Persson senior adviser, project development olle.persson@hna.se www.hna.se 0650-55 66 27 070-603 00 99

2 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 2 FP7 – RCP Gävleborg Budget i mrd € (ex Euratom) Utveckling av EU:s FoU program

3 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 3 FP7 – RCP Gävleborg European Research Area (ERA) Grunden för EU:s forskning FoU arbetet i Europa lider av tre svagheter  Otillräcklig finansiering  Brist på lämplig forskarmiljö  Fragmenterad spridning av resurser ERA kombinerar tre koncept  Skapandet av en ”Intern marknad” för forskning  Återställande av den Europeiska ”Forskningsfabriken”  Framtagande av en Europeisk forskningspolicy Ref. COM (2000) 6 - 18.01.2000

4 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 4 FP7 – RCP Gävleborg EU-kommissionens drivkraft  Europas internationella konkurrenskraft Efterfrågestyrt  Motverka dränering av Europas forskningsresurser European Research Area  Bidra till det gemensamma bygget av ett starkt Europa Forskningens bidrag till freden Grunden för EU:s forskning

5 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 5 FP7 – RCP Gävleborg 45 mrd € 1,3 mrd € Forskningsmedel netto från Europa 2001 Europas forskning v.s. världen

6 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 6 FP7 – RCP Gävleborg Utveckling Stabilitet Samverkan EU:s husbygge

7 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 7 FP7 – RCP Gävleborg 2007 - 2013 www.europaprogrammen.se www.cordis.lu/fp7 Sjunde ramprogrammet FoU

8 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 8 FP7 – RCP Gävleborg Deltagare  Universitet, högskolor, forskningsinstitut  Ledande internationella storföretag och koncerner  Små och medelstora företag (SMF) och kluster av SMF Sjunde ramprogrammet FoU

9 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 9 FP7 – RCP Gävleborg  Samarbete 32 365 milj € − Gemensam forskning inom 10 temaområden  Idéer 7 460 milj € − Forskningens framkant genom Europeiska forskningsrådet  Människor 4 728 milj € − Den mänskliga potentialen Forskarutbildning och forskarutbyte  Kapacitet 4 217 milj € − Forskningskapacitet och SMF:s nyttjande av FoU  JRC (Joint Research Centre)1 751 milj €  Euroatom 4 061 milj € 7RP, 4 + 2 program, ca 500 mrd kr

10 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 10 FP7 – RCP Gävleborg  Samarbete 32 365 milj € − Gemensam forskning inom 10 temaområden  Idéer 7 460 milj € − Forskningens framkant genom Europeiska forskningsrådet  Människor 4 728 milj € − Den mänskliga potentialen Forskarutbildning och forskarutbyte  Kapacitet 4 217 milj € − Forskningskapacitet och SMF:s nyttjande av FoU  JRC (Joint Research Centre)1 751 milj €  Euroatom 4 061 milj € 7RP, 4 + 2 program, ca 500 mrd kr

11 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 11 FP7 – RCP Gävleborg Samarbete, 10 teman, ca 300 mrd kr Temamilj € 1. Hälsa6 050 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik1 935 3. Informations- och kommunikationsteknik9 110 4. Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik3 500 5. Energi2 300 6. Miljö (inklusive klimatförändringar)1 900 7. Transport (inklusive aeronautik)4 180 8. Samhällsvetenskap och humaniora610 9. Rymden1 430 10. Säkerhet1 350 Cooperation Collaborative research 32,4 mrd €

12 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 12 FP7 – RCP Gävleborg Health 6,0 mrd € 1. Hälsa, 56 mrd kr 1. Hälsa  Bioteknik verktyg och teknik för hälsa Diagnos, övervakning, innovativa säkra effektiva behandlingsmetoder, integrering av data och processer, åldrande, utbredda sjukdomar, infektionssjukdomar  Omsättning av forskningsresultat Integrera biologiska data och processer, överbryggande forskning på åldrande, infektions och utbredda sjukdomar  Optimera tillgången till sjukvård för de europeiska medborgarna Optimera tillgång till sjukvård, effektiva sjukvårdssystem

13 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 13 FP7 – RCP Gävleborg Food, Agriculture and Biotechnology 1,9 mrd € 2. Livsmedel, Jordbruk och Bioteknik  Varaktig produktion Hantering av biologiska resurser från land-, skogs- och vattenmiljöer  Implementering av relevanta strategier Policy och regelverk som stöder den europeiska kunskapsbaserade bioekonomin  Integriteten och kontrollen över näringskedjan ”Fork to farm” inriktning på livsmedel, hälsa, välbefinnande  Bioteknik för hållbara icke-livsmedel Produkter och processer inom grödor och skog, djuruppfödning, marina produkter och biomassatekniker 2. Livsmedel, 18 mrd kr

14 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 14 FP7 – RCP Gävleborg 3. Inform. Kommunik. IKT, 84 mrd kr Information Communication Technology, ICT 9,1 mrd € 3. Informations och Kommunikationsteknik, IKT  Bärande områden inom IKT Nätverk, integrerade system, mjukvara, nano-elektronik, fotonik, simulering, mixade tillämpningar  Integrering av teknologier i den personliga miljön Hemmet, robotsystem, intelligent infrastruktur  IKT inom sociala utmaningar Människa, maskin, säkerhet, samhälle, individen  Spjutspetsforskning och framväxande IKT områden Tvär-disciplinära teknologier

15 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 15 FP7 – RCP Gävleborg 4. Nano & produktion, 32 mrd kr Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 3,5 mrd € 4. Nanovetenskap /-teknik, Material och Produktionsteknik  Nanovetenskap och nanoteknik Material och system med fördefinierade egenskaper och beteende  Material Multifunktionella ytor och material med skräddarsydda egenskaper och förutsägbar beskaffenhet  Ny produktion Design, byggnation, anordningar och tjänster "tillgångar"  Integrering av teknik för industriella tillämpningar Nya tillämpningar och nya lösningar FoTU hos ETP

16 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 16 FP7 – RCP Gävleborg 5. Energi, 21 mrd kr Energy 2,3 mrd € 5. Energi  Väte och bränsleceller  Generering av förnyelsebar elektricitet  Förnyelsebar bränsleproduktion  Förnyelsebar uppvärmning och avkylning  CO 2 -insamlings- och lagringsteknik för att generera energi med nollutsläpp  Reningsteknik för kol  Smarta energinätverk  Energieffektivitet och besparingar  Kunskap för att utveckla energistrategier

17 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 17 FP7 – RCP Gävleborg 6. Miljö & klimatförändr. 18 mrd kr Environment inclusive climate change 1,9 mrd € 6. Miljö inklusive klimatförändringar  Klimatförändringar och risker Påverkan på miljö, klimat och hälsa. Naturliga risker.  Bevarande och hållbar hantering av tillgångar Naturtillgångar och de resurser som människan skapat. Biologisk mångfald.  Miljöteknologier Observation, simulation, prevention, lindring, motåtgärder och återställande av miljöer. Skydd och bevarande av det kulturella arvet. Bedömning, verifiering och testning  Verktyg för observation och bedömning av jorden Observationssystem. Metoder för prognos och bedömning

18 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 18 FP7 – RCP Gävleborg 7. Transport, 39 mrd kr Transport (inc. Aeronautics) 4,2 mrd € 7. Transport  Aeronautik och lufttransport Miljö och säkerhet  Yttransporter på land, vatten, räls och väg Miljö, säkerhet och intermodala system  Stöd till europeiska globala satellitnavigationssystem Galileo och EGNOS

19 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 19 FP7 – RCP Gävleborg 8. Samhällsvet. Humaniora, 6 mrd kr Socio-Economic Sciences and the Humanities 0,61 mrd € 8. Samhällsvetenskap och humaniora  Tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft  Ekonomiska, sociala och miljömässiga mål i Europa  Demografiska och sociala trender i samhället  Europa i världen Handel, fattigdom, kriminalitet, konflikter  Medborgarna i EU Rättigheter, tillförlitlighet, kulturell mångfald, attityder  Socioekonomiska och vetenskapliga indikatorer Makro- och mikronivå  Framtida konsekvenser Migration, åldrande, risker och nya vetenskaper

20 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 20 FP7 – RCP Gävleborg 9. Rymd, 13 mrd kr Space 1,4 mrd € 9. Rymden  Rymdbaserade tillämpningar som används i det europeiska samhället GMES-tjänster för hantering av miljö, säkerhet, jordbruk, skogsbruk och meteorologi, civilskydd och riskhantering  Utforskning av rymden i samarbete med ESA  Långsiktigt stärkande av rymdaktiviteter Rymdteknik, rymdvetenskap och naturvetenskap i rymden

21 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 21 FP7 – RCP Gävleborg 10. Säkerhet, 13 mrd kr Security 1,4 mrd € 10. Säkerhet  Medborgarnas säkerhet  Säkerhet för infrastrukturer och kommunikationer  Intelligent övervakning och gränssäkerhet  Upprätthålla säkerhet och skydd i krissituationer  Genomförande av säkerhetssystem, sammanlänkning och samdrift  Säkerhet och samhälle Socioekonomiska, politiska och kulturella aspekter  Struktur och samordning för säkerhetsforskning EU och Världen

22 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 22 FP7 – RCP Gävleborg Människor, 43 mrd kr People – human potential 4,7 mrd € Människor: Utveckling av utbildning och karriär för forskare  Grundläggande forskarutbildning Marie Curie Nätverk  Livs-långt lärande och karriärsutveckling Individuella forskarnätverk.  Industri - Akademi utvecklingsvägar och partnerskap Samarbetsprojekt Industri – Akademi  Internationell dimension Forskarutbyte mellan Europa och omvärlden.  Speciella aktiviteter Europeisk arbetsmarknad för forskare. Excellence awards  Mobility Centre Sweden www.researchinsweden.se

23 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 23 FP7 – RCP Gävleborg Kapacitet, 39 mrd kr Capacity 4,2 mrd € Kapaciteter - Forskningskapaciteter  Forskningsinfrastrukturer Bef./ny infrastruktur, oförutsedda behov av forskarstöd  Forskning på uppdrag av SMF  Kunskapsregioner och forskningskluster  Forskningspotential Kompetens, miljöer, utrustning, kunskapsöverföring  Vetenskap och teknik i samhället I medborgarnas tjänst, attityder, policy, media  Internationellt samarbete Horisontella insatser av internationell karaktär som ej ryms inom programmet Människor

24 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 24 FP7 – RCP Gävleborg Konkurrenskraft & Innov. 33,4 mrd kr http://cordis.europa.eu/fp7/cip.htm Europas konkurrenskraft  Entreprenörskap & Innovation Program (EIP), 2,17 mrd € − Innovation -kultur, miljöinnovation i SMF − SMF samarbete nationellt och internationellt − Nya finansiella instrument för SMF  IKT Policy Program (ICT policy), 0,73 mrd € − Utveckla en gemensam plattform för IKT − Bättre utnyttjande av IKT i alla sektorer  Intelligent Energi Europa Program (IEEP), 0,73 mrd € − Rationell användning av resurser (SAVE) − Ny & förnyelsebar energi (ALTENER) − Energikällor i transporsektorn (STEER) Competitiveness and Innovation framework Program (CIP), 3,63 mrd €

25 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 25 FP7 – RCP Gävleborg Joint Technology Initatives (JTI) För att mobilisera en kritisk massa av nationella och Europiska resurser av stora industriella/offentliga samarbeten inom viktiga teknikområden i syfte att: Joint Technology Initiatives (JTI)  Erhålla finansiering från flera olika källor  Involvera ett stort antal deltagare  Skapa samarbetskontrakt JTI föreslagna för start 2008 är: Innovativa mediciner (IMI) Inbäddade IT-system (Artemis) Nanoelektronik (ENIAC) Flyg (Clean Sky)

26 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 26 FP7 – RCP Gävleborg Europeiska Teknikplattformar (ETP) Erbjuda ett ramverk för intressenter under ledning av industrin med syfte att definiera FoU-prioriteringar för stärkande av Europas konkurrenskraft och hållbarhet. European Technology Platform (ETP) Robots Biobränsle Byggnation Nanoelektronik Fotonik Stål Skog Järnväg Vägtransporter Trådlös kommunikation Vindenergi Mat Djurhälsa Integrerade system Medicin Bränsleceller Tillverkning Textilier Material Rymdindustrin Flygindustrin I dagsläget finns 34 ETP presenterade på: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html Här är några av dem:

27 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 27 FP7 – RCP Gävleborg Projektformer Funding Schemes  Network of Excellence (NoE) Integrerande samordnande verksamhet. Spridande av spetsforskning till SMF  Collaborative Projects (CP) − Large scale integrating: europeisk konkurrenskraft − Small and medium scale  Coordination Actions (CA) Utvecklat samarbete inom EUs FoU-verksamhet  Specific Support Actions (SSA) Stödja FP7 genomförande  Article 169 Baltic Sea Research, Ambient Assisted Living, Metrology. Research Performing SMEs

28 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 28 FP7 – RCP Gävleborg Programstöd VINNOVA – Europaprogrammen Regional Contact Point (RCP) Länsstyrelsen Gävleborg Ingrid Siksiö 070-655 14 32 ingrid.siksio@x.lst.se National Contact Point (NCP) www.europaprogrammen.se Telefon Vx.: 08-473 30 00 E-post: vinnova@vinnova.se Regionförbundet Gävleborg Olle Persson 070-603 00 99 olle.persson@hna.se Högskolan i Gävle Christer Sjöström 070-546 59 16 christer.sjostrom@hig.se

29 © olle.persson@hna.se, 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 29 FP7 – RCP Gävleborg Sjunde ramprogrammet FoU Olle Persson senior adviser, project development olle.persson@hna.se www.hna.se 0650-55 66 27 070-603 00 99 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "© 2007-11-07 Kick-Off Strukturfond Gävleborg; 1 FP7 – RCP Gävleborg Sjunde ramprogrammet FoU 7RP – en översikt Kick-Off strukturfond."

Liknande presentationer


Google-annonser