Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av remissvar Strategi för regionens näringslivsutveckling 2009-2013 Tillväxtprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av remissvar Strategi för regionens näringslivsutveckling 2009-2013 Tillväxtprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av remissvar Strategi för regionens näringslivsutveckling 2009-2013 Tillväxtprogrammet

2 Remissrunda 15 maj-15 september Remissen skickades ut till 103 Remissen har besvarats av 38

3 Inkomna remissvar: Askersundskommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Örebro kommun (10 av 12 kommuner) Branschrådet, Föreningen L&SEK, Företagarna Örebro län, Handelskammaren - Möckelnföretagen - Örebro Promotion, Inkubera, Länsbygderådet Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, SKY- Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige, StartCentrum, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns landsting och Örebro universitet Arboga kommun, Finspångs kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun, Motala kommun, Skinnskattebergs kommun och Töreboda kommun Länsstyrelsen i Västmanland, Regionförbundet Sörmland och Regionplane- och trafiknämnden Stockholms läns landsting Banverket, Migrationsverket, NUTEK, Statistiska centralbyrån, Tullverket och Vägverket Totalt 38 svar, varav 5 ej innehåller några synpunkter

4 Alla tillstyrker huvudsakligen förslaget Flera framhåller det positiva kring revidering; tydligare tillväxtperspektiv, ökat deltagande från näringslivet och utveckla handlingsprogramsgruppernas funktion Flera kommuner lyfter våra nya möjligheter kring ”Fiberriket” Några saknar området ”Boende och livskvalitet”, dock framhåller fler remissvar att de inte tycker det bör vara med Mycket viktigt med större arbetsmarknadsregioner Efterlyser diskussion och strategiskt vägval för regionen kring regionförstoringens mål Övergripande synpunkter

5 Starkare koppling till Örebro universitet kring förnyelse, innovativa miljöer och kompetensförsörjning för hela regionens arbetsliv Bättre godstransportlösningar behöver utvecklas för att tillgodose regionens exportföretag Infrastrukturfrågor och tillväxt har ett starkt samband och särskilt för vår region Näringslivets behov av yrkesutbildningar, bra med fokus på kompetensförsörjningsfrågorna Det kommer att krävas ett aktivt deltagande från näringslivet för att nå uppsatta mål, viktigt att det blir efterfrågestyrt För snäv inriktning, se till helheten bredda synen på tillväxt – saknar ideella sektorns, föreningslivet, bildningsverksamheten och kulturens betydelse Ännu mer fokusering och spets

6 Insatsområde entreprenörskap och företagande Mer arbete krävs för att förändra attityderna kring entreprenörskap Fortsätt det viktiga arbetet som påbörjats i Örebro län, med entreprenörskap och företagande i skolan Förbättra arbetet att stärka företagen, så företagens överlevnadsgrad förbättras - konkurser minskar Viktigt att vi fortsätter skapa förutsättningar för fler att kunna starta företag Det är viktigt att vårda och stödja de företag som redan är etablerade i regionen och inte enbart satsa på de nya företagen Etableringsfrågorna är regionala

7 Insatsområde kompetensförsörjning Saknar särskilda satsningar på högskoleingenjörer, teknisk tillverkningsindustri är stort i regionen Positivt att invandrarnas situation tas upp som en tillgång. Integrationsfrågan kan även utvecklas mer genom affärsutbyte och kulturell kompetens Regionen behöver i samverkan arbeta för att fler yrkesutbildningar startas utifrån näringslivets behov Om vi kan tillgodose det regionala näringslivets behov av kompetens ökar förutsättningarna för tillväxt Positivt med handelshögskolan etablering och framtida utveckling Insatsområdet kompetensförsörjning bör betonas särskilt av de fyra områdena

8 Insatsområde innovativa miljöer Inkubera har startat, bygg vidare på den aktören Läkarutbildningen är en viktig strategisk fråga och kan få betydelse även för högteknologiska företagsetableringar Örebro universitet är en viktig resurs i samspelet mellan företag, forskning och samhälle Vi bör vidga begreppet till Business- and Science park Förslag på embryonala klusterinitiativ: bergshanteringen, design/industridesign

9 Insatsområde tillgänglighet - regionförstoring Flygplatsen mycket viktig infrastrukturfråga Örebro ligger på de nationellt viktiga stråken Stockholm- Göteborg och Stockholm-Oslo Arboga och Motala skickar signaler om utökat samarbete som är positivt för större arbetsmarknadsregioner Utveckla den regionala kollektivtrafiken, inte minst över länsgränser Ta vara på våra unika nya möjligheter med fiber till alla orter i länet med fler än 200 invånare, fiberriket

10 Citat från remisserna Även om regionförbundet Örebro framhåller sin regions goda läge och positiva förutsättningar vore det inte underligt om de under kommande år verkar för att regionen får en större utväxling vad gäller tillgänglighet. Regionplane- och trafiknämnden, Stockholms läns landsting För att regionen och vår miljö skall bli nationell- och internationell intressant, är det av oerhörd vikt att regionen vågar samla sig kring några utpekade områden som är ännu ”spetsigare” än de nu utpekade kluster och innovationssystem som beskrivs i programmet. Här är det också viktigt att man tydliggör två centrala miljöer, och mao vilka fokusområden som gäller i respektive miljö, dvs. Örebro respektive Karlskoga. Inkubera

11 Citat från remisserna Vi delar den åsikten, att kunna åstadkomma en tillväxt, krävs det en väl fungerande arbetskraftsförsörjning samt en ständig förnyelse. Örebro läns bildningsförbund Generellt kan sägas att strategin till stora delar stämmer överens med de förslag som arbetats fram inom Östergötland och i Motala kommun. Det får anses mycket viktigt att vi har en gemensam grundsyn på förutsättningarna för näringslivets utveckling i den gemensamma regionen Östra Mellansverige. Motala kommun

12 Citat från remisserna Utbildningssystemet är ett av de viktigaste insatsområdena för att på lång sikt nå förändrade attityder till entreprenörskap och företagande. Här har Örebro län redan kommit en god bit på väg. Nutek följer med stort intresse Örebro läns medvetna satsning på åtgärder som ökar ungdomars intresse för entreprenörskap i skolan. NUTEK Jämförelser med andra svenska regioner är i princip defensiva. Målen bör sättas i ett internationellt perspektiv. Företagen vinner inte framgång med bäst i Sverige utan istället bäst i världen. Många av länets företag finns i en internationell tuff konkurrens. Branschrådet avancerad tillverkning

13 Citat från remisserna Mångfald och bärkraft i lokal kunskap är försvinnande liten jämfört med vad som finns i omvärlden. Därför ser vi effekter på innovationssamarbete bland utlandsägda företag med kanaler för internationell kunskapsöverföring. Örebro universitet När det gäller satsningar på vissa delar av näringslivet anser Företagarna att det företrädesvis bör ske riktat till dem som har höga förädlingsvärden och har kvalificerade tjänster med högt löneläge. Detta därför att dessa företag ger mycket ”ringar på vattnet”. Företagarna Örebro län Det är kommunens förhoppning att strategin möjliggör regionala satsningar som kommunens befintliga näringsliv har direkt och märkbar nytta av för tillväxten. Ljusnarsbergs kommun

14 Tidplan för revidering av tillväxtprogrammet 9 oktober regionstyrelsen: Redovisning av inkomna remissvar samt diskussion 13 november regionstyrelsen: Behandlar nya förslaget med remissvaren inarbetade 27 november regionfullmäktige: Beslutar om ny strategi för regionens näringslivsutveckling - Tillväxtprogram 2009-2013


Ladda ner ppt "Redovisning av remissvar Strategi för regionens näringslivsutveckling 2009-2013 Tillväxtprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser