Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling

2 Beskrivning av förstudien i punktform samla betydelsefulla intressenter för idrottsnäringen utreda behovet av ett strategiskt idrottskluster utreda möjligheten att bilda och finansiera ett strategiskt idrottskluster Mål identifiera intressenter som ska ingå i ett idrottskluster synliggöra tillväxt- och utvecklingsområden inom idrottsnäringen ansöka om regionalfondsmedel för bildande av ett idrottskluster 2011-2013

3 ”ett kluster måste vara medvetet om varandra. Det går inte att spela match utan att se sina medspelare” ”vilka är de dynamiska tillväxtskapande processer som är utmärkande för VB, kan vi nyttja dem?” ”kreativa näringar har redan gjort denna värderingsresa (idrottens samhällsekonomiska värde) och vi bör ”lyssna och lära” av denna sektor” ”går det att identifiera vilka sportföretag och forskningsprocesser som idag finns inom idrott i VB?” ”hur kan VB ta tillvara på våra idrottsstjärnors möjlighet som näringslivs- och regionutvecklare?”

4 ”utmanande att prata om idrotten som en faktor för tillväxt, kreativitet och entrerprenörskap” ”vi måste identifiera redan befintliga kluster; bli en del av dem eller skapa ett eget kluster” ”vi bör damsuga efter entreprenörer/eldsjälar som kan driva processen framåt i VB ”vi behöver inventera större investering i regionen, kompetenser, evenemang etc. Göra en SWOT-analys regional och lokalt” ”blir klustret ett inspel i regionala planer, tillväxtplaner och regionala utvecklingsplaner?”

5 Regionens och idrottens förutsättningar Universitetet ”Umeå Idrottsstad” Sports medicine Idrottslabbet Vitberget/Norvalla Hemavans flygplats Alpin skidkultur i Tärnaby Längdskidkultur i Norsjö Innebandycentrum i Umeå Skotercross i Malå Umeå 2014 Folkrörelselän Folkbildningslän Jämställdhet

6 Lobbyverksamhet/kunskap/kartläggning Utvecklingsområden i länet kopplade till idrott eller hälsa Områden i länet kopplade till idrott – stannar kvar Områden i länet kopplade till idrott – inflyttning Områden i länet som skapar ”affärer och företag” kopplade till idrott Områden i länet som skapar tjänster och produkter kopplade till idrott Kunskapsutveckling till föreningar om affärsutveckling Identifiera externa partners som stöd till utveckling SITU:s uppgift

7 Idrottsklustrets roll i regionen Det finns behov av: beredskap och färdiga processer/beslutsvägar mellan idrott, näringsliv, akademi och offentlighet när externa finansiering ”finns tillgänglig” för utveckling av idrottsnäringen en samlad röst för idrottsnäringen gentemot myndigheter, finansiärer, näringslivet, internationella organisationer i frågor som F&U, tillväxtstrategier, infrastruktur, investeringar etc att visa på idrottsnäringens samhällsekonomiska värde (ekonomisk fakta) och hur den kan vara en kraft i regionen för att skapa tillväxt och utveckling.

8 Idrottsklustrets roll i regionen Det finns behov av: mötesplatser för skapande av en samverkansplattform byggd på kunskap, relationer och tillit mellan idrott, akademin, näringsliv och offentlighet. att göra idrottsnäringen legitim, från ”fritidssyssla” till tillväxtfaktor. Visa upp en kreativ och nytänkande bransch med en stark förankring i lokalsamhället. en aktör som ser strategiska möjligheter för idrottsnäringen och initierar innovationsprocesser som skapar synliga resultat för kommuner, företag, akademin och idrotten.

9 ”Tittar man på idrottsnäringen i Europa, så är man överens om att denna bidrar väsentligt till ekonomin. Men ingen annan näring, som dessutom har en sådan dynamiskt tillväxt, underskattas så mycket i sin ekonomiska betydelse som idrott.” ”Det är särskild viktigt att starta ett initiativ på europeisk nivå för att skaffa ett satellitkonto idrott. Därmed kan säkerställas att framtida forskningsresultat inom idrott och idrottens effekter på ekonomin i Europa kan jämföras med varandra.” Idrottens makroekonomiska effekter i Europa

10 Idrotten i Europa – en ekonomisk definition

11 Statistical definition Idrott i snävaste mening den statistisk kartlagda idrotten. Till detta räknas driften av idrottsanläggningar och övriga tjänster inom idrotten. Narrow definition Idrott i snäv mening är aktiviteter som direkt står i sammanhang med idrott, dvs. idrottens kärnområden. Till detta räknas bland annat tillverkning av sportartiklar, handel med sportartiklar och underhållning (media) och utbildning inom idrott. Broad definition Idrott i vidare mening omfattar inte bara omedelbara idrottsaktiviteter utan även till idrotten kopplade eller av idrotten påverkade aktiviteter (turism, vården, försäkringar).

12 Idrottens effekter på ekonomin – en undersökning i hela Europa Följande länder ingår i studien: Tyskland, Finnland, Frankrike, Storbritannien, Österrike och Slovenien.

13 Idrottens effekter på BNP i Europa i % av totalekonomin Idrott – statistical definition0,46 % Idrott – narrow definition2,91 % Idrott – broad definitione3,65 %

14 Idrottens sysselsättningseffekter i Europa i % av totalekonomin Idrott – statistical definition0,83 % Idrott – narrow definition4,30 % Idrott – broad definitione5,40 %

15 Idrottens effekter på BNP i Sverige (Sveriges BNP ca 3100 mdr skr) i % av totalekonominomsatt i kr Idrott – statistical definition0,46 %15,6 mdr skr Idrott – narrow definition2,91 %109 mdr skr Idrott – broad definition3,65 %140 mdr skr

16 Idrottens effekter på BNP i Västerbotten (VB är 2,76% av Sverige) i % av totalekonominomsatt i kr Idrott – statistical definition0,46 %430 Mkr Idrott – narrow definition2,91 %3,0 mdr skr Idrott – broad definition3,65 %3,9 mdr skr

17 Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling

18 Ordet innovation kommer från latinets innovare, vilket betyder förnyelse. En innovation är en ny idé på t.ex. en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visat sig lovande eller fungera men aldrig tänkts ut tidigare av någon annan --officiellt--.latinets En innovation är resultatet av en innovationsprocess Ordet idrott har fornnordiskt ursprung där «id» betyder verksamhet eller aktivitet, och «drott» betyder kraft, styrka eller uthållighet. Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation. Ofta med tävlan enligt vissa regler. motionrekreation

19 Idronovation i Västerbotten Idronovation är ett kluster som möter idrottens behov av utveckling inom idrottsnäringen för att kunna skapa framgångsfaktorer för idrottsföreningar, företag och kommuner. Idronovation bygger på en kraftsamling med många aktivt medverkande partners där strategin är att skapa nya produkter och tjänster och att få igång resultatinriktade regionala idrottsinnovationsprocesser. Idrottsinnovationsprocesserna knyts samman i regionala övergripande teman för att skapa maximal kunskapsöverföring. I de regionala projekten deltar akademi, näringsliv, offentlighet och idrotten. Idronovation arbetar processinriktat och med ett tydligt affärsfokus i syfte att utveckla idrottsnäringen så att nya verksamheter och arbetstillfällen skapas.

20 Projektägare - VIF - Region VB - Ny organisation Styrgrupp 5 personer 4 anställda IDROTTSKLUSTER Advisory board 10-15st Organisation SITU (Representanter för idrottsnäringen)

21 Finansiering SITU Kostnadsbudget:201120122013 Personal2,5 Mkr2,5 Mkr2,5 Mkr Köp av tjänst1,5 Mkr1,5 Mkr1,5 Mkr Lokalkostnad0,5 Mkr0,5 Mkr0,5 Mkr Investeringar1 Mkr1 Mkr1 Mkr Övriga kostnader1 Mkr1 Mkr1 Mkr Nedlagd arbetstid1,5 Mkr1,5 Mkr1,5 Mkr S:a8 Mkr8 Mkr8 Mkr Finansieringsplan201120122013 Idrotten0,5 Mkr0,5 Mkr0,5 Mkr Kommuner0,5 Mkr0,5 Mkr0,5 Mkr Universitetet0,5 Mkr0,5 Mkr0,5 Mkr Region VB1 Mkr1 Mkr1 Mkr Nedlagd arbetstid1,5 Mkr1,5 Mkr1,5 Mkr Regionala fonden4 Mkr4 Mkr4 Mkr S:a8 Mkr8 Mkr8 Mkr

22 Kreativ dialog 1.Skriv ned tre anledningar/motiv till varför ett idrottskluster behövs i Västerbotten 2.Delge varandra era tankar och gruppera 3.Rangordna anledningarna/motiven

23 Kreativ dialog 1.Skriv ned tre direktiv/ledstjärnor som är viktiga i ett blivande idrottskluster i Västerbotten 2.Delge varandra era tankar och gruppera 3.Rangordna direktiven/ledstjärnorna

24

25


Ladda ner ppt "Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser