Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8 oktober 20091 Från Ansökan till Överklagan Ansökan Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8 oktober 20091 Från Ansökan till Överklagan Ansökan Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?”"— Presentationens avskrift:

1 8 oktober 20091 Från Ansökan till Överklagan Ansökan Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?” eller ”Jag har köpt medicin som läkaren tyckte att jag behövde, får jag några extra pengar för det?”

2 8 oktober 20092 Från Ansökan till Överklagan ”No hablo sueco, pero …när jag och familjen lämnade Spanien var jag lovad ett jobb här, men när jag kom hit så fick jag det inte. Nu har jag inga pengar, men söker alla tänkbara jobb, så det kommer säkert att ordna sig, bara jag får hjälp en månad.” Utländsk medborgare

3 8 oktober 20093 Från Ansökan till Överklagan Utredning ”Min arbetsgivare ger mig inte fler timmar.”

4 8 oktober 20094 Från Ansökan till Överklagan ”Efter tio års supande/drogande kan det väl inte krävas att jag ska börja jobba eller gå med i nå´t j-a ”program” bara för att få socialbidrag!?!” Krav för att få bistånd

5 8 oktober 20095 Från Ansökan till Överklagan ”Tala inte om att det är jag som sagt att han jobbar svart!” Kommunicering

6 8 oktober 20096 Från Ansökan till Överklagan ”Matpengar måste jag ju få!?!” Ska någon behöva svälta?

7 8 oktober 20097 Från Ansökan till Överklagan Det viktiga i beslutsmeddelandet är väl att sökande får reda på om den får några pengar eller inte. Då borde det väl räcka med: ”Er ansökan om bistånd avslås eftersom ni inte är berättigade till bistånd.” Beslut

8 8 oktober 20098 Från Ansökan till Överklagan ”Efter att ha beviljat bistånd upptäckte vi att sökanden rest till Örebro i stället för att vara på praktiken. Den var därmed inte berättigad till bistånd. Som tur var hade vi ännu inte skickat iväg pengarna, bara brevet med beslutet.” Ta tillbaka ett biståndsbeslut

9 8 oktober 20099 Från Ansökan till Överklagan Fyra veckor efter att vi tog och skickade brev med beslutet till sökande, så får vi brev från sökande: ”… ni följer inte socialtjänstlagen och jag kan inte ta mig till arbetsförmedlingen nästa månad heller eftersom jag inte har några pengar till busskort…” Överklagan

10 8 oktober 200910 Ansökan om bistånd ”Beslutsskyldighet” Dokumentationsplikt (11 kap. 5 § SoL) Retroaktivt bistånd ( t.ex. Kammarrättens i Jönköping dom den 14 maj 2009, mål 2585-2009)

11 8 oktober 200911 Ansökan eller fråga? Om det inte är helt klart att den enskilde önskar endast upplysning [om möjligheten att få bistånd] skall hans begäran uppfattas som en framställan om bistånd och således avgöras i ett beslut JO:s ämbetsberättelse 1987/88 s. 151

12 8 oktober 200912 ”Informellt beslut” En socialförvaltning använde någon form av preliminära besked i form av besluts- meddelanden – ”vill du har ett beslut som du kan överklaga?” JO:s inspektionsprotokoll, 29 januari 2008 dnr 5140-2007 jfr även t.ex. JO:s inspektionsprotokoll den 28 januari 1998, dnr 4066-1997

13 8 oktober 200913 Skyldighet att fatta beslut (I) Handläggaren anser att det inte är nämndens ansvar att tillgodose det aktuella (eventuella) hjälpbehovet JO:s beslut den 7 april 2009; dnr 1775-2008

14 8 oktober 200914 Skyldighet att fatta beslut (II) Den enskildes rätt till bistånd har nyligen avslagits JO:s ämbetsberättelse 2002/03 s. 218

15 8 oktober 200915 Skyldighet att fatta beslut (III) Handläggaren anser att den enskilde inte vistas i kommunen JO:s beslut den 26 mars 2009; dnr 5019-2007 SOU 2009:38 (ingen får vara Svarte Petter)

16 8 oktober 200916 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare ”No hablo sueco, pero …när jag och familjen lämnade Spanien var jag lovad ett jobb här, men när jag kom hit så fick jag det inte. Nu har jag inga pengar, men söker alla tänkbara jobb, så det kommer säkert att ordna sig, bara jag får hjälp en månad.”

17 8 oktober 200917 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Rätten till bistånd är inte förknippat med medborgarskap, folkbokföring eller boendeort. Vistelsebegreppet gäller, SoL 2 kap 2 § Likabehandlingsprincipen, Rörlighetsdirektivet EG 2004/38, artikel 24

18 8 oktober 200918 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Artikel 24 i rörlighetsdirektiver EG 2004/38 Likabehandling 1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet

19 8 oktober 200919 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Artikel 24 i rörlighetsdirektiver EG 2004/38 Likabehandling 1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet Sverige har inte utnyttjat möjligheterna i artikel 24:2 att undanta EES- medborgare från likabehandlingsprincipen.

20 8 oktober 200920 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Hur vet vi om personerna har uppehållsrätt? Enligt utlänningslagen 3 a kap 3 § punkt 2 har de uppehållsrätt som kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning. Hur kan vi bedöma detta??

21 8 oktober 200921 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Enligt ett liknande exempel i socialstyrelsens bok ”EG-rätten och socialtjänsten” har kvinnan inte uppehållsrätt. ”Eftersom hon saknar koppling till den svenska arbetsmarknaden och inte kan svenska kan hon knappast bedömas ha en ’faktisk möjlighet att få anställning’… undvika akut nödsituation” Saker som kan spela in …

22 8 oktober 200922 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Hur stor chans att få jobb? Specialkunskaper som efterfrågas? Kontakter som kan leda fram till anställning? Kan svenska? Vad tror arbetsförmedlingen?

23 8 oktober 200923 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Vad gäller om vi kommer fram till att sökande har uppehållsrätt (exempelvis har några timmars anställning)? Likabehandlingsprincipen, det vill säga inte automatisk rätt till bistånd. Gör sökande så mycket det går för att bli självförsörjande? Kan behovet tillgodoses på annat sätt? Är det sökta nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå?

24 8 oktober 200924 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare 43-årig tysk utbildad skeppsbyggare vistats i Sverige i ca åtta månader. Folkbokfört sig i Sverige, brutit banden med Tyskland. Söker aktivt jobb, anmäld på sfi. Arbetsmarknadsenhet anser att han inte har faktisk möjlighet till jobb. Men det tycker länsrätten och anser att han har uppehållsrätt och rätt till bistånd till uppehälle. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning. Länsrätten skriver att han fått uppehållsrätt som arbetstagare när han varit här som arbetssökande i mer än ett halvår????????????

25 8 oktober 200925 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Har det någon betydelse om någon har uppehållsrätt som arbetstagare eller som arbetssökande? Arbetstagare, men inte arbetssökande, ska registrera sig på Migrationsverket. Det vill säga att de som är arbetstagare har ett registreringsbevis från Migrationsverket på detta och vi behöver alltså inte fundera på uppehållsrätt eller inte.

26 8 oktober 200926 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Ska vi bedöma sökandes chanser till försörjning i sitt hemland? Enligt likabehandlingsprincipen, men länsrätten i Värmland tycker inte att detta ska spela någon roll.

27 8 oktober 200927 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Ska vi bedöma om sökanden gjort så gott den kunnat, exempelvis har planerat för sin vistelse? Enligt likabehandlingsprincipen. Kammarrätten i Stockholm tyckte att det var rätt att avslå ansökan med motivering att sökanden (inte EES-medborgare) inför flytt till Sverige inte haft tillräcklig planering för sin försörjning, när den tänkt läsa sfi och sedan söka jobb.

28 8 oktober 200928 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare En polsk medborgare sökte bistånd. Han hade teknisk utbildning och arbetslivserfarenhet, var folkbokförd i Sverige, sökte arbeten, läste sfi och hade praktik via af. Nämnden avslog ansökan med motivering att han saknade uppehållstillstånd och att han inte registrerat sig på Migrationsverket. Rätten påpekade att nämnden inte bort avslå hans ansökan på angiven grund. Nämnden skulle pröva ansökan enligt SoL 4 kap 1 §.

29 8 oktober 200929 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Nämnden avslog ansökan från EES-medborgares familjemedlem från tredje land, med motivering att denne i egenskap av tredje land-medborgare inte hade rätt till bistånd utan skulle försörja sig själv. Någon sådan bestämmelse finns inte.

30 8 oktober 200930 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Kolla leg Om de har uppehållsrätt som arbetstagare, egenföretagare, studerande, egenförsörjda eller familjemedlem: Kolla Migrationsverket. Sekretess råder. Vi får som regel inte kontakta Migrationsverket utan sökandes samtycke. Men på begäran från Migrationsverket (eller polisen) ska vi lämna ut uppgifter om det gäller fråga om avvisning.

31 8 oktober 200931 Bistånd till utländsk medborgare EU-/EES-medborgare Beslut tas per månad. Viktigt tala om för sökanden att en månads bistånd inte betyder rätt till bistånd kommande månader, även om den gör så gott den kan. Sökandes faktiska möjlighet till att få anställning ska bedömas utifrån aktuell situation.

32 8 oktober 200932 Bistånd till utländsk medborgare Tredje land medborgare Inte rätt till bistånd annat än i akut nödläge - om de inte har uppehållstillstånd Medborgarskap däremot inte betydelsefullt. De som söker asyl faller under LMA, SoL som regel inte tillämplig. Av- eller utvisningar verkställs av polisen eller Migrationsverket Om av- eller utvisning inte går att verkställa trots den enskildes medverkan, så har vi det yttersta ansvaret.

33 8 oktober 200933 4 kap 1 § första stycket SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och livsföring i övrigt

34 8 oktober 200934 11 kap. 1 § första stycket SoL Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden

35 8 oktober 200935 En utredning om ekonomiskt bistånd ska kartlägga vilket behov av hjälp som den enskilde har orsaken till att han eller hon inte själv kan tillgodose behovet kan den enskilde få behovet tillgodosett på annat sätt

36 8 oktober 200936 UTREDNING Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Ur 7 § förvaltningslagen (1986:223)

37 8 oktober 200937 Utredaren ska beakta Den enskildes bestämmanderätt (jfr 1 kap. 1 § tredje stycket SoL) Sekretessen

38 8 oktober 200938 Kontroll/Inhämtande av uppgifter Kontroll med stöd av lag Uppgifter från offentliga register Inhämtande av uppgifter med den enskildes samtycke

39 8 oktober 200939 Inhämtande av uppgifter med stöd av SoL CSN, FK och A-kassa (11 kap 11 §) Arbetsförmedlingen (11 kap. 11 a §) Skatteverket (11 kap. 11 b §) Socialnämnd i samma kommun (12 kap. 7 § andra stycket)

40 8 oktober 200940 11 kap. 11 – 11 c §§ ger rätt att inhämta endast vissa uppgifter Förordningen (2008:975) om uppgifts- skyldighet i vissa fall enligt socialtjänst- lagen (2001:453)

41 8 oktober 200941 3 § i förordningen om uppgiftsskyldighet Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda: 1.namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, 2.att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in, 3.vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats, 4.under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts, 5.vilket belopp som har betalats ut, och 6.datum för utbetalning. Kammarrättens i Sundsvalls dom den 21 september 2009, 5537-2009

42 8 oktober 200942 Förtryckta ”samtycken” JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 328 JO:s beslut den 30 december 1997, dnr 2864-1996 JO:s beslut den 24 januari 2000, dnr 97-1999 JO:s beslut den 30 april 2004, dnr 1301-2004 Kontakt med arbetsgivare bör ske endast efter ett ”aktivt” samtycke som lämnas av den enskilde (dokumenteras)

43 8 oktober 200943 Vad har den enskilde samtyckt till? Utdrag ur journalanteckning 2009-09-09 Samtycke. N.N. samtycker till att jag får vidta utredningsåtgärder

44 8 oktober 200944 Problem? Undersökning av den enskildes bostad Hembesök eller husrannsakan? 2 kap. 6 § Regeringsformen Artikel 8 i Europakonventionen JO:s beslut den 15 december 2008; dnr 2383-2007

45 8 oktober 200945 Ekonomiskt bistånd till missbrukare ”Efter tio års supande/drogande kan det väl inte krävas att jag ska börja jobba eller gå med i nå´t j-a ”program” bara för att få socialbidrag!?!” Avslag på ansökan om försörjningsstöd ska inte användas som ett medel för ”tvångsvård”. Missbruk är i sig ingen anledning till avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd, SoU 1996/97:18 sidan 42. ”Socialutskottet delar inte inställningen …om att socialtjänstens rätt att ställa krav i samband med biståndsprövningen skall omfatta krav på att t.ex. en missbrukare skall delta i ett visst rehabiliteringsprogram”, SoU 1996/97:18 sidan 42 Men …

46 8 oktober 200946 Ekonomiskt bistånd till missbrukare … gör de så gott de kan, går deras situation att lösa på annat sätt och är det sökta nödvändigt för en skälig levnadsnivå? SoL 4 kap 1 § Portalparagrafen: ”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.” SoL 1 kap 1 §.

47 8 oktober 200947 Ekonomiskt bistånd till missbrukare ”… förtydliga den enskildes ansvar för att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv. Uttrycket ’den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt’ avser att markera den enskilda individens förstahandsansvar. I detta ligger att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. Prop1996/97:124 sidan 168 Vanligt att kammarrätter ser till vår skyldighet att hjälpa missbrukare och erbjuda vård, men att viss behandling inte kan ställas som krav för att få ekonomiskt bistånd. När avslagsbeslut har ansetts korrekta har det ofta varit två lagrum som betonats

48 8 oktober 200948 Ekonomiskt bistånd till missbrukare Prop1996/97:124 sidan 170 ”Sänkning av nivån kan också undantagsvis komma i fråga om särskilda skäl föreligger i det enskilda fallet … uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i riksnormen. Det kan t.ex. gälla en missbrukare som uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för.” Prop1996/97:124 sidan 170 SoL 4 kap 3 § Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

49 8 oktober 200949 Ekonomiskt bistånd till missbrukare SoL 5 kap 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Att enbart ge avslag på ansökan om försörjningsstöd anses inte vara att ge den hjälp och vård som den enskilde behöver för att komma ifrån missbruket.

50 8 oktober 200950 Ekonomiskt bistånd till missbrukare Allvarligt missbruk som pågått i många år. Olika former av behandling har erbjudits. Hänvisning till SoL 5 kap 9 § och 4 kap 3 §.

51 8 oktober 200951 Ekonomiskt bistånd till missbrukare Om inte missbruk bedöms så allvarligt kan ställas krav på daglig aktivitet, exempelvis deltagande i praktik. Missbruk är inte en orsak till att bevilja bistånd utan att utreda behovet.

52 8 oktober 200952 Olika krav Avslag på grund av att socialtjänsten inte varit med i planering av flytt till dyrare boende?

53 8 oktober 200953 Olika krav Avslag på grund av att socialtjänsten anser att hyran kan betalas av borgensmän?

54 8 oktober 200954 Olika krav Avslag på grund av att socialtjänsten anser att hyran kan betalas med lån?

55 8 oktober 200955 Olika krav Avslag på grund av att föräldrar kan betala barns begravning?

56 8 oktober 200956 Olika krav Avslag på grund av att efterlevande maka kan betala begravning – om det finns äktenskapsförord?

57 8 oktober 200957 Olika krav Avslag på grund av att ungdom hoppat av gymnasiet?

58 8 oktober 200958 Olika krav Avslag på grund av att behovet kan tillgodoses genom att sökanden börjar på komvux och får studiestöd?

59 8 oktober 200959 Olika krav Avslag på grund av att sökanden vill försöka få jobb och därför struntar i att gå på sfi?

60 8 oktober 200960 Olika krav Avslag på grund av att sökanden vill gå på sfi och därför struntar i att försöka få jobb?

61 8 oktober 200961 Partsinsyn (huvudregeln) En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighets- utövning mot någon enskild. utdrag ur 16 § förvaltningslagen

62 8 oktober 200962 Huvudregeln om kommunikation Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande … har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den … 17 § första stycket förvaltningslagen

63 8 oktober 200963 Undantag från ”komsskyldighet” Avgörandet inte går sökanden emot Uppgiften saknar betydelse Uppenbart obehövlig 17 § första stycket 1 p FL

64 8 oktober 200964 ”Koms” av uppgifter som hämtats från ett allmänt register JO:s beslut den 31 maj 2006, dnr 15-2005

65 8 oktober 200965 Begränsning av ”kommunikationsskyldigheten” Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 17 § tredje stycket förvaltningslagen

66 8 oktober 200966 10 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda. Sekretess hindrar aldrig att en part i mål eller ärende tar del av dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende. Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna.

67 8 oktober 200967 10 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen Sekretess hindrar inte att en … part i ett mål eller ärende … myndighet och som …. har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. …

68 8 oktober 200968 Företräde inför socialnämnden Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden. 11 kap. 9 § socialtjänstlagen

69 8 oktober 200969 Måste väl få pengar till mat? RÅ 1995 ref 56 Ärendet och nämndbeslutet Ensamstående kvinna med normöverskott på 4 000 kr, som den 6 november fått ytterligare 4 444 kr i inkomst och valt att använda dessa till att betala räkningar och skulder. Sökte matpengar den 9 november. Ansökan avslogs med motivering att hon hade stort normöverskott, prioriterat att betala skulder och själv ansvar för att klara sig.

70 8 oktober 200970 Måste väl få pengar till mat? RÅ 1995 ref 56 Akut nödläge som inte gick att lösa på annat sätt. Länsrätten Akut nödläge som inte gick att lösa på annat sätt. Bevilja matpengar, soc yttersta ansvar. Kammarrätten En person som har inkomster som vida överstiger normen, får hushålla med inkomsterna så att de täcker de nödvändigaste behoven. Avslå ansökan, den enskildes ansvar.

71 8 oktober 200971 Måste väl få pengar till mat? RÅ 1995 ref 56 REGERINGSRÄTTEN Akut nödläge som inte gick att lösa på annat sätt. Bevilja matpengar, soc yttersta ansvar Det saknar därvid betydelse att NN genom eget agerande kan anses ha vållat sitt nödläge.

72 8 oktober 200972 Måste väl få pengar till mat? RÅ 1995 ref 56 REGERINGSRÄTTEN Ansökan avsåg endast ett visst akut nödläge. Kunde beviljats som förskott förmån.

73 8 oktober 200973 Måste väl få pengar till mat? I ”akut nödläge” ruckas alltså på kravet att man ska ha gjort så gott man kan.

74 8 oktober 200974 Måste väl få pengar till mat? Spelberoende kvinna med ett barn, tidigare beviljats matpengar trots normöverskott. Sökte återigen matpengar. Nämnden avslog, länsrätten gick på RÅ 1995 ref 56 Kammarrätten beviljade pt.

75 8 oktober 200975 Måste väl få pengar till mat? gjort ett eget val att prioritera andra kostnader än mat och att hon genom fel prioritering inte har gjort vad hon kunnat för att undvika att nödsituationen uppkom skillnad om den enskilde vid ett enstaka tillfälle kommer i en akut nödsituation än om den enskilde själv medvetet väljer att prioritera andra kostnader än mat och på så sätt försätter sig i en nödsituation flertal tillfällen har hon blivit informerad om den enskildes ansvar för att hushålla med sina pengar stämmer dåligt med socialtjänstlagens anda om den enskildes ansvar torde främja snarare än motverka ett spelmissbruk

76 8 oktober 200976 Måste väl få pengar till mat? Fortsatt att prioritera andra utgifter och därmed inte tagit det personliga ansvar för sin situation som nämnden kan kräva av henne. Någon sådan enstaka nödsituation som var fallet i det av länsrätten åberopade fallet (RÅ 95:56) var det inte fråga om. Kammarrätten Rätt att ge avslag på ansökan om matpengar.

77 8 oktober 200977 Måste väl få pengar till mat? Enligt kontoutdrag använt matpengarna till Systembolaget, ATG- butik och Videostaden. Sökanden hade blivit rånad, beviljad matpengar fram till 8 januari. Sökte på nytt från den 9 januari. Nämnden avslog: då sökanden prioriterat att handla livsmedel ansågs behov av ytterligare akuta matpengar inte föreligga. Kammarrätten menade att matpengar inte kunde vägras på den grunden att bistånd, som var avsett att täcka det akuta behovet av mat under en tidigare period, hade förbrukats.

78 8 oktober 200978 Vad är ett beslut? När jag har bestämt mig? Dokumentationsplikt (11 kap. 5 § SoL)

79 8 oktober 200979 Dokumentation av beslutet Särskilt uppsatt beslut Beslut i form av journalanteckning Beslutsmeddelande Muntligt beslut?

80 8 oktober 200980 Utformningen av ett biståndsbeslut En myndighet ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt (7 § FL) Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången … (Huvudregeln i 20 § FL)

81 8 oktober 200981 Undantag från motiveringsskyldigheten Beslutet går inte emot en part Uppenbart obehövligt Dessutom rikets säkerhet, skydd för enskilds personliga förhållanden, brådskande fall

82 8 oktober 200982 Vad ska framgå av biståndsbeslutet Vem har fattat beslutet När fattades beslutet Vilka ansökningar/frågor har prövats genom beslutet Vad har avslagits/bifallits (tydlighet) Motivering Överklagande

83 8 oktober 200983 Beslut? Beslutsmeddelande Beräkningsblankett Kan meddelandet eller beräkningen ersätta ett formellt uppsatt avslagsbeslut?

84 8 oktober 200984 Bifall eller avslag? Får pengar enligt norm men har sökt om ett högre belopp ”Vanlig ansökan” men får bistånd som är lägre än norm Nedsättning av biståndet på grund av ogiltig frånvaro från ”sysselsättning” Handläggaren godkänner inte vissa kostnader Sökanden och handläggaren är inte överens om vilka inkomster som ska beaktas?

85 8 oktober 200985 Kan ”information” vara ett beslut? En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas har ansetts innefatta ett överklagbart beslut (RÅ 2007 ref 7) Information till en enskild ansågs ha innefattat ett åläggande för henne att sänka sin bostadskostnad och kunde därför eventuellt ses som ett överklagbart biståndsbeslut; (JO den 14 september 2009 dnr 2231- 2008

86 8 oktober 200986 ”Efter att ha beviljat bistånd upptäckte vi att sökanden rest till Örebro i stället för att vara på praktiken. Den var därmed inte berättigad till bistånd. Som tur var hade vi ännu inte skickat iväg pengarna, bara brevet med beslutet.” Ändra ett bistånds beslut till sökandes nackdel

87 8 oktober 200987 Ändra ett bistånds beslut till sökandes nackdel Sökanden måste kunna lita på beslut från oss. Har vi sagt att de ska få pengar, så är det det som gäller! Undantag finns

88 8 oktober 200988 Ändra ett bistånds beslut till sökandes nackdel Men det stod inte något om det i beslutet, så det räknas inte som giltigt återkallelseförbehåll Sökanden fick i förväg muntligt reda på att biståndet beviljades under förutsättning att sökanden inte skulle få andra inkomster.

89 8 oktober 200989 Ändra ett bistånds beslut till sökandes nackdel Tveksamt, men OK Sökanden fick beslut om att bistånd beviljats för juni. I beslutet stod att en del skulle utbetalas efter att närvaron på praktik kollats. Ingen närvaro, biståndet betalades inte ut. Sökande gick miste om överklagningsmöjlighet

90 8 oktober 200990 Ändra ett bistånds beslut till sökandes nackdel Återkallelseförbehåll Fyra tillfällen då biståndsbeslut kan ändras Fara för liv eller hälsa Sökande lämnat vilseledande uppgifter Förbiseendefel (Fl 26 §)

91 8 oktober 200991 Överklagande Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. 22 § förvaltningslagen (FL)

92 8 oktober 200992 Överklagandeav biståndsbeslut Överklagandet ska vara skriftligt Överklagandet ska ges in till socialnämnden Tidsfrist 23 § förvaltningslagen

93 8 oktober 200993 Tidsfristen Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet Ang. beräkningen av tidsfristen se bl.a. JO:s beslut den 7 september 2006, dnr 4980-2005

94 8 oktober 200994 Vad ska socialnämnden göra när överklagandet kommer in? Den myndighet som har meddelat det över- klagade beslutet prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid 24 § första meningen FL

95 8 oktober 200995 Överklagandet har kommit in för sent (24 § FL) Överklagandet ska avvisas (genom ett formellt beslut som kan överklagas) Undantag - om förseningen beror på felaktig överklagandehänvisning (24 § 2 st FL) - överklagandet kom inom fristen in till länsrätten (24 § 3 st FL)

96 8 oktober 200996 Överklagandet har kommit in i rätt tid (25 § FL) Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, ska socialnämnden överlämna överklagande- skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsrätten

97 8 oktober 200997 Problem? Handläggaren vill skriva ett yttrande till länsrätten Utredning behövs om huruvida beslutet är felaktigt Hinner inte läsa överklagandet Det överklagade beslutet har fattats av socialnämndens arbetsutskott Beslutet kan inte överklagas Den som klagar är inte part Överklagandet behöver kompletteras

98 8 oktober 200998 Vad skulle nämnden pröva? 24 § Har överklagandet kommit in i rätt tid? Länsrätten tar ställning till - är den enskilde behörig att klaga - går beslutet att överklaga - anstånd för komplettering

99 8 oktober 200999 ”Veckoregeln” Ett överklagande ska som regel översändas till länsrätten inom en vecka från det att överklagandet kom in till socialnämnden JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 319

100 8 oktober 2009100 Omprövning (27 § första stycket FL) Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).

101 8 oktober 2009101 Omprövning Görs på samma ”nivå” som fattat det överklagade beslutet Prel. bedömning av en tjänsteman I princip ska kompletterande utredning inte behöva göras Snabbt och enkelt Om beslutet ändras (28 § FL)


Ladda ner ppt "8 oktober 20091 Från Ansökan till Överklagan Ansökan Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?”"

Liknande presentationer


Google-annonser