Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En samlad strategi för ANDT-politiken, Prop. 2010/11:47 Syfte Mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En samlad strategi för ANDT-politiken, Prop. 2010/11:47 Syfte Mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp."— Presentationens avskrift:

1

2 En samlad strategi för ANDT-politiken, Prop. 2010/11:47 Syfte Mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015 Ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken Målstruktur kopplad till uppföljnings- och utvärderingssystem för att kunna mäta effekterna av gjorda insatser

3 Underlätta statens styrning av stödet på området och skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan Få till en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens uppkomst men också lösningar

4 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk

5 Regeringens viljeinriktning Sju långsiktiga mål anger inriktningen för arbetet. Ständigt aktuella mål utan någon bortre tidsgräns knyts ihop med Nationellt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden Fortsatta insatser behövs för att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer

6 Regional samordning för att förbättra det ANDT-förebyggande arbetet (metod- och kompetensutveckling), utveckling av vårdinsatserna, effektivisering av tillsynsinsatser och av metoder på kontrollområdet Lägger grunden för ett hållbart system med indikatorer för att utvärdera insatserna

7 Bakgrund Tobak näst största riskfaktorn för skadlighet och död Alkohol är den femte största riskfaktorn för män Narkotika femte

8 AN(D)T står för ca 15 % av den totala sjukdomsbördan för män och ca 9 % för kvinnor Sjukdomsbördan är störst i åldersgruppen 15-44 år vad gäller A och N T 45-79 år 46 % har bevittnat eller själva varit utsatta för våld från en berusad person

9 Konsumtion A – drygt 9 liter, 10 % mindre än 2004 Unga män, 16-29 år, har högst konsumtion Kvinnor lägst i åldern 30-40 år Andelen unga män med intensivkonsumtion har minskat från 31 % (-04) till 18 % (-09)

10 Skolelever minskad A-kons sedan början av 2000-talet, pojkar lägsta nivån sedan -89 och flickor -96 Även andelen konsumenter i år 9 har minskat 57 % av pojkarna och 62 % av flickorna Andelen intensivkonsumenter i år 9 är stabil

11 Narkotika Ca 1 % av männen uppger att de använt narkotika den senaste månaden År 9 ser vi en något ökande trend 9 % av pojkarna och 7 % av flickorna uppger att de någon gång använt År 2 gymn 21 % av pojkarna och 14 % av flickorna uppger att de någon gång använt

12 Dopning Oklart läge – men FHI beräknade att det finns ca 10 000 användare Den typiske användaren är man 18-34 år och tränar på gym

13 Tobak Totalt ca 1 miljon dagligrökare Högsta andel i åldern 45-64 år 13 % av kvinnorna och 11 % av männen röker dagligen Stora socioekonomiska skillnader Snusar gör 21 % av männen och 3 % av kvinnorna

14

15 1.Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn En effektiv brottsbekämpning av illegal handel En effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier En fungerande lokal och regional samverkan och samordning mellan det ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbetet

16 2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen

17 3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Minska nyrekryteringen till narkotika- och dopningsmissbruk Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter Ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen En hälsofrämjande skola Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet

18 4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT ska successivt minska Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT- relaterad ohälsa ska utvecklas Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa Förutsättningar för tandvården att arbeta med tobaksprevention bör öka Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i arbetslivet bör förbättras

19 5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska

20 6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av ANDT ska minska Antalet döda och skadade i trafiken på grund av alkohol och andra droger ska minska Antalet döda och skadade p g a AND-relaterat våld ska minska Dödligheten bland ungdomar och vuxna p g a alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka

21 7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Aktivt verka för att FN-konventionerna på narkotikaområdet efterlevs Aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs Aktivt verka för att WHO:s ramkonvention om tobakskontroll efterlevs En ökad samordning och prioritering av det nordiska samarbetet inom ANDT-området


Ladda ner ppt "En samlad strategi för ANDT-politiken, Prop. 2010/11:47 Syfte Mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp."

Liknande presentationer


Google-annonser