Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidigt ingripande och förebyggande stöd för elever inom allmän undervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidigt ingripande och förebyggande stöd för elever inom allmän undervisningen."— Presentationens avskrift:

1 Tidigt ingripande och förebyggande stöd för elever inom allmän undervisningen

2 Internationella frågor Hur kan man trygga varje barns rätt till utbildning? Hur kan man utveckla utbildningens kvalitet så att den ger tillräckliga färdigheter för att individen skall kunna fungera i samhället och arbetslivet och växa som människa? Hur kan man undanröja hindren för lärande och hur kan man stöda varje elevs studier så bra som möjligt?

3 Nationell bakgrund Samtidigt som antalet elever inom den grundläggande utbildningen minskar har antalet elever inom specialundervisningen ökat kontinuerligt under de senaste 10 åren Integrering och inklusion har blivit allt vanligare internationellt, men utvecklingen har ändå gått i maklig takt i Finland Stora skillander mellan olika kommuner vad gäller överföring av elever till specialundervisning tillgänglig statistik avspeglar utbudet inom specialundervisningen snarare än behovet av specialundervisning

4 Utveckling av undervisningen för elever i behov av intensifierat och särskilt stöd UTGÅNGSPUNKTER: -Målgrupp: förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och påbyggnadsundervisningens elever -Tonvikten på förebyggande och tidigt stöd - Förstärkning av utvecklingslinjen från småbarnsfostran till den grundläggande utbildningen och andra stadiet

5 MÅL: -Att skapa strukturer, verksamhetsformer och metoder som ger eleverna tillräckliga stödåtgärder i studierna - Att i samarbete mellan de olika förvaltningarna skapa en kommunal/regional struktur och praktiska åtgärds-förslag; HUR ORDNA UNDERVISNINGEN OCH STÖDÅTGÄRDERNA FÖR ELEVER I BEHOV AV EFFEKTIVERAT OCH SÄRSKILT STÖD ? - De verksamhetsmodeller som skapats som ett resultat av utvecklingsarbetet etableras som del av verksamheten i kommunen!!

6 MÅLEN UR ELEVENS SYNVINKEL 1.FÖREBYGGANDE AV PROBLEM I STUDIERNA 2. FÖRSTÄRKNING AV INLÄRNINGSFÄRDIGHETERNA 3. OMEDELBART STÖD NÄR ETT BEHOV HAR UPPSTÅTT 4. STÖD FÖR LIVSHANTERINGSFÄRDIGHETERNA

7 MÅLEN MED TANKE PÅ LÄRARNA 1. ATT FRÄMJA LÄRARNAS FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH BEDÖMA SÄRSKILDA LÄRBEHOV HOS ELEVERNA 2. ATT FRÄMJA LÄRARNAS FÄRDIGHETER ATT MÖTA OLIKA BEHOV HOS ELEVERNA 3. ATT ERBJUDA LÄRARNA NYA VERKTYG FÖR GENOMFÖRANDE AV DIFFERENTIERING, STÖD- UNDERVISNING OCH KOMPANJONUNDERVISNING 4. ATT UTVECKLA LÄRARNAS FÄRDIGHETER FÖR KOLLEGIALT OCH YRKESÖVERGRIPANDE SAMARBETE

8 MÅLEN MED TANKE PÅ SKOLORNA 1.ATT PLANERA UTVECKLINGEN AV VERKSAMHETEN MED UTGÅNGSPUNKT I DET TIDIGARE UTVECKLINGSARBETET 2. ATT SKAPA NYA PEDAGOGISKA LÖSNINGAR: STUDIEFORMER OCH METODER SAMT MÅNGSIDIGA LÄRMILJÖER 3. ATT SÄKRA LÄRARNAS OCH DEN ÖVRIGA PERSONALENS FÖRMÅGA ATT PLANERA OCH GENOMFÖRA STÖDET 4. ATT SÄKRA ETT YRKESÖVERGRIPANDE STÖDNÄT OCH ETT KONSTRUKTIVT SAMARBETE MED HEMMEN 5. ATT BEREDA VERKSAMHETSKULTUREN FÖR ETT FORTSATT UTVECKLANDE AV STÖDET FÖR STUDIERNA

9 MÅLEN UR KOMMUNERNAS SYNVINKEL 1. ATT UTVECKLA KVALITETEN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2. ATT FÖRSTÄRKA DET REGIONALA OCH KOMMUNALA SERVICESYSTEMET 3. ATT FRÄMJA SAMARBETET MELLAN DE OLIKA FÖRVALTNINGAR I SYFTE ATT SÄKRA DET ÖVERGRIPANDE STÖDET TILL ELEVERNA 4. ATT UTVÄRDERA DET TIDIGARE UTVECKLINGS- ARBETET OCH RIKTA IN UTVECKLINGS- VERKSAMHETEN UTGÅENDE FRÅN DET 5. ATT UTVECKLA UTVÄRDERINGEN AV KVALITETEN

10 STÖDFORMER differentiering elevhandledning elevvårdsstöd stödundervisning specialundervisning på deltid hjälpmedel etc. biträdestjänster handlednings- och stödtjänster differentiering elevhandledning elevvårdsstöd stödundervisning specialundervisning på deltid hjälpmedel etc. biträdestjänster handlednings- och stödtjänster differentiering elevhandledning elevvårdsstöd stödundervisning specialundervisning på deltid specialundervisning på heltid hjälpmedel etc. biträdestjänster handlednings- och stödtjänster

11 Förslag till förändringar i lagen om grundläggande utbildning Stärka elevens rätt till stöd Öka det tidiga och förbyggande stödet för elevens uppväxt och lärande Varje elev får tillräckligt med stöd vid rätt tidpunkt för sin skolgång Stödet ges systematiskt Att förenhetliga kommunernas och skolornas administrativa förfaringssätt Att ta i bruk nya flexibla och mångsidiga pedagogiska lösningar Förstärka det mångprofessionella samarbetet mellan de olika förvaltningsområdena.

12 Är specialundervisning lösningen på alla svårigheter i skolan - också i sådana fall där tidiga stödinsatser inom allmänundervisningen skulle vara tillräckliga?


Ladda ner ppt "Tidigt ingripande och förebyggande stöd för elever inom allmän undervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser