Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktiga områden 2014-2015 Min vårdplan finns i Cosmic, blankettarkiv Stärka kommunikations resurs, RCC, nå ut i regionen Utveckla MDK – tillsammans – nyttja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktiga områden 2014-2015 Min vårdplan finns i Cosmic, blankettarkiv Stärka kommunikations resurs, RCC, nå ut i regionen Utveckla MDK – tillsammans – nyttja."— Presentationens avskrift:

1 Viktiga områden 2014-2015 Min vårdplan finns i Cosmic, blankettarkiv Stärka kommunikations resurs, RCC, nå ut i regionen Utveckla MDK – tillsammans – nyttja ALL kompetens Utbildningsinsats INCA Utveckling av den palliativa vården i regionen Utveckling av det diagnostiska flödet Utveckla utdata i registret, ex. tid till adjuvant behandling 1

2 Nationellt samarbete Ordförande Ann-Sofi Isaksson RCC väst RCC norrKatja Voullet Carlsson RCC Stockholm GotlandPia Michols RCC sydvakant RCC sydöstKerstin Törnquist RCC Uppsala ÖrebroPia Jestin RCC västFrida Smith 2

3 Kriterier för funktionen kontaktsjuksköterska enligt SKL rapport: Är tydligt namngiven för patienten Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig Informerar om kommande steg i vården Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion Vägleder till psykosocialt stöd vid behov 3

4 Kriterier för funktionen kontaktsjuksköterska, forts: Säkerställer patientens delaktighet och inflyttande i sin vård Bevakar aktivt väntetider Tydligt skriftligt uppdrag Kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess Ansvar för en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den upprättas av andra) Ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska Uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten 4

5 Sydöstra sjukvårdsregionens sex löften till patienterna 1.Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 2.Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice” 3.Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 4.Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 5.Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 6.Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet 5

6 Kontakt och samordning 6

7 Marie, kontaktsjuksköterska urologkliniken 7

8 Kontakt och samordning 8

9 Individuell cancervårdplan – Min vårdplan Vårdplanen för cancerpatienter är ett nationellt framtaget dokument Alla patienter i cancervården bör ha en individuell, skriftlig vårdplan som ökar möjligheterna till delaktighet och självbestämmande. LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Min vårdplan utfärdas tillsammans med patienten - Testas nu i sydöstra regionen. - Målet att kunna skriva och läsa vårdplanen i Cosmic så det underlättar för patienter, närstående och vården. Min vårdplan uppdateras och dokumenteras kontinuerligt 9

10 11 diagnosspecifika kartor 259 namngivna konstaktsjuksköterskor idag 10

11 (ur Patientnämndens ärenden) Tydliga exempel på brister i vården Kommunikation: 29 st Bemötande: 24 st Information: 23 st Dessa brister borde kunna elimineras/reduceras med; Kontaktsjuksköterska Individuell vårdplan Cancerrehabilitering/God vård 30 synergianmälningar i LiÖ 2013 11

12 Kontaktsjuksköterskerollens utveckling ALLA patienterna ska få tillgång till en namngiven kontaktsjuksköterska enligt Socialstyrelsen och landstingsuppdrag Patienter har börjat efterfråga: ”Jag vill tilldelas MIN kontaktsjuksköterska” Viktig länk mellan patienten/närstående och sjukvården Känsligaste perioderna i cancervården är överlämnandet mellan olika vårdenheter Kontinuerlig kompetenshöjning nödvändig

13 Utbildning ”Kontaktsjuksköterska i cancervård” 7.5 högskolepoäng pågår nu i Linköping Utbildningen återkommer vecka 38 – 48 2014 Nationell samordning pågår Kontaktsjuksköterskornas kompetetenshöjning 13

14 God vård Helhetssyn Barn Cancerrehabilitering Palliativ vård mm… 14

15 Cancerrehabilitering Sydöstra sjukvårdsregionens patientlöfte 2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice” 3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 15

16 På regionmötet ”Utvecklingskraft cancer” mars 2014 fick deltagare svara med mentometerknappar på denna fråga: Varför tror du att vi i vården har mer fokus på rent medicinska eller kroppsliga frågor jämfört med för patienten andra viktiga områden? 1.Vi känner oss mer trygga med det 2.Vi i vården hinner inte med allt 3.Vi tycker inte att det är vår uppgift 4.Vi tycker inte att det är viktigt 5.Jag vet inte 16

17 Definition Cancerrehabiliteringens fyra dimensioner Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt 17

18 Tankar från medarbetare i vården Personligen trodde jag att cancerrehabilitering var något som den friskförklarade patienten erbjöds efter genomgången behandling och andra yrkeskategorier men det var riktigt fel! Jag har nu förstått att basen i cancerrehabilitering är tänkt att kunna utföras av läkare, sjuksköterskor alla aktörer i vården och det handlar mycket om att se patientens behov ur de olika dimensionerna. 18

19 19 Cancerrehabilitering handlar om ett förändrat förhållningssätt som vi bör få in i varje patientmöte. Genom att våga ställa enkla frågor till patienten kan du komma lång -Hur mår Du? -Vad är viktigast för Dig just nu? -Hur fungerar det där hemma?

20 Patienter kan ha rehabiliteringsbehov på olika nivåer Alla patienter är unika Behoven skiftar över tid Insatser ske utifrån behov Var finns du i din profession med din kompetens i pyramiden? 20


Ladda ner ppt "Viktiga områden 2014-2015 Min vårdplan finns i Cosmic, blankettarkiv Stärka kommunikations resurs, RCC, nå ut i regionen Utveckla MDK – tillsammans – nyttja."

Liknande presentationer


Google-annonser