Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppens förslag till allmänna riksomfattande mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen Maj-Len Engelholm SV 02.06.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppens förslag till allmänna riksomfattande mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen Maj-Len Engelholm SV 02.06.2010."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppens förslag till allmänna riksomfattande mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen Maj-Len Engelholm SV 02.06.2010

2 Den grundläggande utbildningen år 2020 - allmäna riksomfattande mål och timfördelning Ett fördjupande av bildningsuppdraget förmåga att kunna tillämpa kunskap och kunnande en fördjupad inlärning - valfrihet en ny tids medborgarkompetenser – förståelsen av att kunskapen är osäker och föränderlig enhetlig grundläggande utbildning Säkra en hög kunskapsnivå global konkurrenskraft och tryggandet av välmående tryggandet av grunden för matematiskt - naturvetenskapligt och teknologiskt kunnande mångsidigt språkkapital och tryggandet av de två nationalspråken stärka kunnandet inom konst- och färdighetsämnen stärka kreativitet och innovativitet

3 Den grundläggande utbildningen år 2020 - mål och timfördelning, forts. Individuellt stöd och individuell handledning stärka motivationen för lärande utöka valmöjligheter för eleven möjliggöra fördjupade studier stärka hälsa och handlingsfärdighet Förtydligande av principer för genomförande förtydligandet av mål för inlärning utforming av ämneshelheter definition av kravnivåer i ämneskunskaper nya ämnen

4 MEDBORGARENS KOMPETENSER Mål LÄROÄMNESHELHETER LÄROÄMNEN, gemensamma och valfria PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDET Innehåll Genomförande Strukturen för den grundläggande utbildningen

5 MEDBORGARENS KOMPETENSER Tankeprocess problemlösningsförmåga, slutledningsförmåga, förmåga att argumentera och förmåga att dra slutsatser kritiskt, analytiskt och systemiskt tänkande kreativt och innovativt tänkande Arbetsprocess och interaktion förmåga att söka, hantera och använda information förmåga att kommunicera, samarbeta och förhandla förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt tidshantering och flexibilitet företagsamhet och förmåga att hantera förändringar förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik samt övrig teknologi förmåga att studera Uttrycksförmåga och handens färdigheter kroppslig koordination förmåga att uttrycka sig mångsidigt och att uppträda samt frimodighet förmåga att planera och producera uppfinningsrikedom, förmåga att experimentera och använda fantasin Delaktighet och initiativförmåga förmåga att gestalta kollektiv och samhället i stort initiativförmåga och förmåga att leda förmåga att handla konstruktivt tolerans av olikhet och av olika synvinklar mediefärdigheter förmåga att tänka sig och konstruera framtiden Självkännedom och ansvarstagande självkännedom och förmåga till reflektioner omsorg om den egna hälsan och säkerheten etiskt handlande, ansvarstagande och deltagande i samhällsverksamhet gott uppförande och empati

6 Läroämneshelhet Läroämnen Språk och interaktion  modersmål och litteratur, det andra inhemska språket och främmande språk Matematik  matematik Miljö, naturkunskap och teknologi  biologi, geografi, fysik och kemi Individ, företag och samhälle  religion, livsåskådningskunskap, etik, historia, samhällskunskap och elevhandledning Konst och hantverk  bildkonst, musik, slöjd och drama Hälsa och funktionsförmåga  gymnastik, hälsokunskap och huslig ekonomi

7 Inlärningsmiljöer Arbetssätt Språk och interaktion Miljö, naturkunskap och teknologi Individ, företag och samhälle Konst och hantverk Hälsa och funktionsförmåga MÅL INNEHÅLL GENOMFÖRANDE Mål Centralt innehåll Uppbyggnaden av den grundläggande utbildningen Stöd och handledning Modersmål och litteratur Andra inhemska språket Främmande språk Matematik Historia Samhällslära Religion Livsåskådningskunskap Etik Gymnastik Huslig ekonomi Hälsokunskap Musik Bildkonst Slöjd Drama Tankeprocess Arbetsprocess och interaktion Självkännedom och ansvarstagande Uttrycksförmåga och handens färdigheter Delaktighet och initiativförmåga Principer och kriterier för utvärdering Miljö, naturkunskap Teknologi Biologi Geografi Fysik Kemi

8 Arbetsgruppens förslag: Studierna i A1-språket ska inledas senast i årskurs 2. Utbildningsanordnaren ska erbjuda minst tre alternativ för A-språket. Ett av dessa ska vara det andra inhemska språket. Studierna i A2-språket ska inledas senast i årskurs 5. Utbildningsanordnaren ska erbjuda eleverna möjlighet till studier i ett frivilligt A2-språk antingen så att utbildningsanordnaren gör det själv eller tillsammans med andra anordnare. Studierna i B1-språket ska inledas senast i årskurs 6. Om eleven inte före det har inlett studier i det andra inhemska språket, ska de inledas i detta skede. Utbildningsanordnaren ska starta en undervisningsgrupp senast när det finns minst tio elever som har valt språket i fråga.

9 Valfriheten ökas i årskurserna 3–6 samt 7–9, och den inriktas på att stärka de gemensamma målen i läroämneshelheten samt på att förenhetliga och fördjupa elevernas studier. i årskurserna 3–6 ingå 13 årsveckotimmar valfria studier, som ingår i det minimiantal timmar som fastställts för eleven för dessa årskurser. i årskurserna 7–9 ingå 15+6 årsveckotimmar valfria studier, som ingår i det minimiantal timmar som fastställts för eleven för dessa årskurser. De valfria studierna i årskurserna 7–9 ska till alla delar alltid vara valfria för eleverna. Antalet timmar för konstämnena och slöjd samt elevernas valfrihet i dessa ämnen ökas jämfört med nuläget. I läroämneshelheten Konst och hantverk väljer eleverna två läroämnen bland de studier i musik, bildkonst, slöjd och drama som erbjuds i årskurserna 8-9, och dessa läroämnen studerar de sammanlagt minst 6 årsveckotimmar under årskurserna 8–9. Dessutom ingår i årskurserna 3–6 sammanlagt minst 8 årsveckotimmar och i årskurserna 7–9 sammanlagt minst 2 årsveckotimmar valfria studier i läroämneshelheten Konst och hantverk.

10 Det gemensamma timantalet i gymnastik höjs med 4 årsveckotimmar en timme förläggs till årskurserna 1–2, en timme till årskurserna 3–6 och två timmar till årskurserna 7–9. Nya ämnen; etik och drama I fråga om undervisningen i religioner som utövas av små grupper föreslås att det antal elever som leder till skyldighet att ordna undervisning i religion och livsåskådningskunskap höjs från tre till tio elever. Språkens beteckningar A1, A2, B1 och B2 föreslås ändras till L1, L2, L3 och L4. Elevens minimiantal årsveckotimmar föreslås höjas med 4 timmar


Ladda ner ppt "Arbetsgruppens förslag till allmänna riksomfattande mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen Maj-Len Engelholm SV 02.06.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser