Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om att hitta rätt EU-finansiering Låt projektidén styra! Välj rätt EU-program utifrån projektidén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om att hitta rätt EU-finansiering Låt projektidén styra! Välj rätt EU-program utifrån projektidén."— Presentationens avskrift:

1 Om att hitta rätt EU-finansiering Låt projektidén styra! Välj rätt EU-program utifrån projektidén

2 Lokala/regionala projektidéer ESF Territoriella program Fiskefond Nationella program LP Annan finansiering ERUF RUP/RTP

3 Ett urval på tre program Regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007- 2013 Nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) + regional plan för Skåne-Blekinge 2007-2013 Europeiskt territoriellt samarbete – Interreg IV Öresund- Kattegatt-Skagerrak 2007-2013

4 Regionala strukturfondsprogrammet 1. Innovation och förnyelse 46 %  Entreprenörskap  Utveckling av nya och befintliga företag  Innovativa miljöer 2. Tillgänglighet 25 %  En sammanhållen region  Ett utvecklat informationssamhälle 3. Särskilda storstadsinsatser25 %  Storstadens roll som tillväxtpol  Lokala områdesinsatser  Samverkan med andra storstadsregioner

5 Regionala strukturfondsprogrammet Vision: ”Skåne-Blekinge ska vara en av Europas starkaste regioner när det gäller att uppfylla Lissabonstrategins mål för regional konkurrenskraft” Konkreta mål: 1900 skapade arbetstillfällen 500 nystartade företag 65 nya näringslivs-/innovationsfrämjande system 55 nya informationssamhällesrelaterade tjänster 4100 deltagande företag i satsningar inom programmet 300 deltagande aktörer i satsningar inom programmet

6 Regionala strukturfondsprogrammet Urvalskriterier: Samordning med andra strategier Spridning Förnyelse och vidareutveckling Överlevnad och långsiktighet Medverka till att utveckla regionens starka sidor Näringslivets medverkan Hållbar utveckling - miljö, jämställdhet, integration

7 Regionala strukturfondsprogrammet Operationella programmet (OP) Åtgärdsdokumentet (ÅD) www.nutek.se www.skane.se/naringsliv

8 Innovation och förnyelse – Entreprenörskap  Mer positiva attityder till och ökande kunskaper om entreprenörskap - Entreprenörskap på eftergymnasial nivå - Stimulera entreprenörskap i hela arbetslivet - Samverkan mellan utbildningsinstitutioner, näringsliv och/eller samhällets olika aktörer  Nyföretagande - Utveckling av rådgivningsinstrument för olika skeden och typer av företagare - Utveckling och utbyggnad av systemsamverkan mellan aktörer som är resurser för ökat nyföretagande - Insatser för att stimulera kvinnors och utrikes föddas företagande - Stödja kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredställande

9 Innovation och förnyelse – Entreprenörskap (forts)  Stöd till idébärare - Modeller för stöd för utveckling av nya produkter och tjänster för kommersialisering - Utveckla modeller och system för en ökad behovsorienterad dialog mellan kommuner, företagsservicegivande aktörer och företag - Stödja och underlätta generationsskifte och ägarskifte - Insatser för affärsrådgivning och affärsutveckling

10 Innovation och förnyelse – Utveckling av nya och befintliga företag  Stöd till produkt- och processutveckling - Insatser som bidrar till utveckling av varor, tjänster och processer - Öka små och medelstora företags användning av forskning i sin produktutveckling - Öka designanvändningen i små och medelstora företag - Samverkan mellan företag och offentlig sektor för att utveckla efterfrågan på miljöanpassade produkter, tjänster och systemlösningar  Stöd till kunskapsutveckling - Företagsutveckling genom exempelvis mentorskap, coachning och management - Stödja företagens förutsättning och förmåga att ta del av kunskapsutveckling inom universitet, högskola och forskningsinstitut - Kunskap- och tekniköverföring mellan företag, forskning och samhälle

11 Innovation och förnyelse – Utveckling av nya och befintliga företag (forts)  Främja tillgång till kapital - Öka samverkan mellan aktörer på området - Insatser som syftar till att attrahera utländskt riskkapital - Stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredställande  Utveckling av näringsverksamhet med bas i natur och kulturmiljöer samt turistnäringen - Utveckling av produkter och tjänster som anknyter till regional och lokal kultur och natur - Utveckla och stärka upplevelseindustrin - Förstärka besöksnäringen och motverka säsongsberoende

12 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer  Regional innovationsstrategi - Regionala innovationsstrategier - Regional it-strategi med fokus på samspel mellan näringsliv och forskning  Tillväxtområden - Stärka och utveckla nya och befintliga tillväxtområden - Fler innovationer och uppfinningar blir kommersiellt gångbara - Främja samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor

13 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer (forts)  Investeringsfrämjande - Marknadsföra regionen internationellt - Främja internationell handel - Erbjuda rådgivning och information till företag som vill etablera sig i regionen  Vidareutveckla kluster och innovationssystem - Stötta klusterprocesser och dess aktörer - Strukturer för att kommersialisera forskningsresultat - Stärka samarbetet mellan privat och offentlig sektor, universitet/högskolor och teknikcentra

14 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer (forts)  Plattformar och samverkansforum - Stärka och utveckla inkubatorer och fysiska innovationsmiljöer - Insatser för affärsrådgivning och affärsutveckling - Stödja samverkansforum för innovationssystem och kluster  Samarbete nationellt och internationellt - Stödja internationellt och nationellt samarbete - Främja samagerande och samarbete mellan olika aktörer - Främja regionens deltagande i nationella och internationella branschprogram - Främja kluster och innovationssystems förmåga att samspela med omvärlden

15 Tillgänglighet – En sammanhållen region  Tillgänglighet inom och mellan regiondelar - Strategier för transporteffektiv bebyggelseutveckling ex. genom omvandling, förtätning, tillgång till kollektivtrafik - Förbättrad tillgänglighet till viktiga nationella och internationella resmål - Intermodala lösningar för person- och godstrafik ex park-and-ride, mobilitetskontor  Miljöanpassad och energieffektiv regionförstoring - Miljöanpassat transportsystem för person- och godstransporter - Utbyte med länder och regioner runt Östersjön och Öresund för miljöanpassad infrastruktur - Åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna av en regionförstoring

16 Tillgänglighet – En sammanhållen region (forts)  Regionförstoring för alla - Ökad tillgänglighet med utgångspunkt i olika individers behov och förutsättningar - Skapa trygga och säkra trafikmiljöer - Öka resmöjligheterna för äldre och funktionshindrade  Underlag och analysverktyg - Analys av resvanor och behov för olika grupper - Utveckling av tillgänglighetsmodeller - Uppföljning av effekter av transportsystemutveckling

17 Tillgänglighet – En sammanhållen region  Godstransportsystem - Framtagande av regional godstransportstrategi - Stimulera näringslivsutveckling inom logistikområdet - Gränsöverskridande samverkan kring utveckling av effektiva och miljövänliga godstransportlösningar  Infrastruktur för lärande - Utveckling av lärcentra - Utveckling av regionala yrkesutbildningscentra inom branscher - Utveckla samverkansformer mellan och inom utbildningsväsende och näringsliv - Förbättra möjligheter till distansutbildning genom nyttjande av ny teknik

18 Tillgänglighet – Ett utvecklat informationssamhälle  IT-användningen i små och medelstora företag - Öka användning, tillgänglighet och nytta av IT i små och medelstora företag - Använda IT för att stärka samverkan mellan små och medelstora företag - Underlätta och ge företagen incitament att samverka med IT som stöd  Öka tillgängligheten och nyttan av IT för människor och företag - Utveckling av applikationer för ökad användning av IT - Utveckla samarbetsformer mellan företag, offentliga organ och utbildningsaktörer - Utveckla effektivare samhällstjänster genom IT - Kartläggning och analyser

19 Tillgänglighet – Ett utvecklat informationssamhälle (forts)  Utveckling av intelligenta transportlösningar - Samarbetsplattformar för utveckling av intermodala transportlösningar - Utveckla forum för samarbete företag-offentliga organ-utbildningsaktörer - Utvecklingsinsatser för teknik, system, produkter och tillämpning  Bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd - Utveckling av bredbandsnätet - Strategiska insatser för att sammankoppla de båda regionala näten - Robustare IT-infrastruktur

20 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol  Uppgradera internationell konkurrenskraft för storstadens innovationsmiljöer - Stärka nya och befintliga inkubatormiljöer och deras regionala samverkan - Främja utveckling av nya profilområden - Skapa incitament för ökad samverkan i innovationssystem  Hållbar stadsutveckling som tillväxtfaktor - Stimulera miljödriven näringslivsutveckling - Främja tillväxt och sysselsättning genom hållbar urban stadsmiljöutveckling inom energiförbrukning och energiförsörjning

21 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol (forts)  Partnerskap för tillväxt - Stimulera nätverksbyggande mellan små företag - Samverkan offentlig och privat sektor för ökad tillväxt  Kreativa storstadsmiljöer - Etablera kreativa utvecklingscentra – skapa attraktiva fysiska miljöer som stimulerar och möjliggör idéutveckling och utveckling av entreprenörskap - Främja företags möjligheter att verka på en global marknad genom att ta tillvara personer med internationell kompetens - Studera invandrarföretagandets storstadsspecifika förutsättningar som underlag för tillväxtskapande insatser

22 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol (forts)  Entreprenörskap i nya miljöer - Utveckla teknikskolor i samverkan med och som ett komplement till det ordinarie utbildningssystemet - ”Innovationscenter” där pedagoger och elever gemensamt kan omsätta pedagogiska visioner i praktiska uppgifter - Förstärka och utveckla insatserna för entreprenörskap, kreativitet och attityder till företagande i utbildningssystemet (ej inom grund- och gymnasieskola)

23 Särskilda storstadsinsatser – Lokala områdesinsatser  Strukturella insatser på områdesnivå -Mobilisera människor med hjälp av resursstarka boende/nyckelpersoner för utveckling av insatser som innebär utbildning/arbete/företagsamhet liksom för lokalt nätverksbyggande - Stimulera småskalig tjänsteproduktion i utsatta stadsdelar - Stödja förändringsprocesser i bostadsområdet när det gäller förvaltning av bostäder, förbättrad miljö och ökad trygghet  Insatser på samhällsnivå för sammanhållning och integration - Främja möjligheter att omsätta internationella kontaktnät och språkkunskaper i utveckling av nya företag, produker och tjänster - Stödja mötesplatser för utveckling av kontaktnät som främjar etablering på arbetsmarknaden och i samhället

24 Särskilda storstadsinsatser – Samverkan med andra storstadsregioner -Stimulering av drivkrafter i storstäder som genererar tillväxt och sysselsättning - Utveckling av kreativa miljöer - Storstäders konkurrenskraft, tillväxtfaktorer inom turism och upplevelseindustri - Nya vägar mot arbete och självförsörjning - Tillväxtmöjligheter i ett ökat nyttjande av de nätverk och kunskaper som invandringen för med sig - Tillvägagångssätt för avvägningar när det gäller olika gruppers anpassning till varandra, i skolan, på arbetsplatsen, i kulturlivet

25 Regionala strukturfondsprogrammet – Bra att veta Öppet för ansökningar sedan i augusti Nästa utlysningsperiod, 1 november 2007 – trettonhelgen 2008, innebär beslut i april 50 % offentlig medfinansiering Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet/högskola, ideell sektor Programmet finns på www.nutek.se samt www.skane.se/naringslivwww.nutek.se www.skane.se/naringsliv

26 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) Mål - Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud Programområde 1 Kompetensförsörjning30 % Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud70 %

27 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1 Mål 1.Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav 2.Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas 3.Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas = förebygga utanförskap

28 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1 Privata, offentliga och ideella aktörer Medarbetare, chefer, företagare, anställda Förprojektering Krävs ingen medfinansiering

29 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1 Regionala krav 1.Insats för ökad mångfald och minskad diskriminering 2.<10 anställda = projekt i samverkan 3.>50 anställda = endast projekt för ökad mångfald och minskad diskriminering

30 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1 Regionala prioriteringsgrunder -Innovativ verksamhet -Stimulera samverkan -Strategiskt påverkansarbete -Entreprenörskap -Koppling till programområde 2 -Koppling till andra EU-program -Projekt i samverkan -Hälsofrämjande arbetsmiljö -Ökad tillväxt, effektivitet eller utvecklingskraft -Projekt med medfinansiering

31 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 2 Huvudsakligen offentliga aktörer Arbetslösa, sjukskrivna, personer med sjuk- /aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, unga i övergång mellan studier och arbetsliv Förprojektering rekommenderas 50 % offentlig medfinansiering

32 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 2 Regionala prioriteringsgrunder -Innovativ verksamhet -Stimulerar samverkan -Strategiskt påverkansarbete -Entreprenörskap -Geografisk och yrkesmässig rörlighet -Koppling till andra EU-program -Koppling till programområde 1

33 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) Bra att veta Öppnar troligen i början av december Programmet finns på www.esf.sewww.esf.se Regionala planen ännu ej godkänd

34 Beslutsgång – Nationella och Regionala strukturfondsprogrammet Ansökningar skickas in till Nutek resp ESF-rådet Strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan ansökningar Strukturfondspartnerskapet = Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länstyrelserna i Skåne och Blekinge, Länsarbetsnämnden i Skåne, LRF, Sveriges kommuner och landsting, LO, TCO, Coompanion Blekinge Nutek resp ESF-rådet fattar formellt beslut utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering

35 Interreg IVA – Gränsöverskridande samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerrak Sub-program Kattegatt-Skagerrak Sub-program Öresundsregionen Möjlighet till samarbete över hela programgeografin

36 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Tre prioriterade områden 1.Främja hållbar ekonomisk tillväxt 2.Binda samman regionen 3.Främja vardagsintegration

37 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Främja hållbar ekonomisk tillväxt 1.Ökad kunskapsbaserad tillväxt och stärkta spetskompetenser 2.Stärkt utveckling av företag och entreprenörer 3.Ökat antal besökare och företagsetableringar Ex -Utveckla gemensamma innovationsstrategier -Samarbete mellan kluster och forskningsinstitutioner

38 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Binda samman regionen 1.Ökat institutionellt samarbete och fler gemensamma planer och strategier 2.Sammanhängande och hållbart transport- och infrastruktursystem 3.Ökat service- och kapacitetsutnyttjand 4.Ökat samspel mellan regionens delområden

39 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Främja vardagsintegrationen 1.Ökat nyttjande av möjligheterna inom utbildnings och arbetsmarknadsområdet 2.Ökad kunskap om regionen och dess möjligheter 3.Fler mänskliga och informella mötesplatser Ex -Gemensamma utbildningar -Utveckling av metoder och modeller för kompetensutveckling anpassade efter arbetsmarknadens behov

40 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Bra att veta -NUTEK är förvaltande myndighet -Info och rådgivning hos Programsekretariatet hos Öresundskomiteen, www.interreg- oresund.dkwww.interreg- oresund.dk -Programmet ej godkänt

41 Mer information? Regionala strukturfondsprogrammet – www.nutek.sewww.nutek.se Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – www.esf.sewww.esf.se Öresund-Kattegatt-Skagerrak – www.interreg-oresund.dkwww.interreg-oresund.dk Kontakta Region Skåne David Lindén, 040-623 97 41, david.linden@skane.sedavid.linden@skane.se Sandra Olsson, 040-623 97 29, sandra.a.olsson@skane.sesandra.a.olsson@skane.se Sara Persson, 044-309 33 35, sara.persson@skane.sesara.persson@skane.se


Ladda ner ppt "Om att hitta rätt EU-finansiering Låt projektidén styra! Välj rätt EU-program utifrån projektidén."

Liknande presentationer


Google-annonser