Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om att hitta rätt EU-finansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om att hitta rätt EU-finansiering"— Presentationens avskrift:

1 Om att hitta rätt EU-finansiering
Låt projektidén styra! Välj rätt EU-program utifrån projektidén

2 Lokala/regionala projektidéer RUP/RTP Annan finansiering ERUF LP ESF Nationella program Territoriella program Fiskefond

3 Ett urval på tre program
Regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge Nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) + regional plan för Skåne-Blekinge Europeiskt territoriellt samarbete – Interreg IV Öresund-Kattegatt-Skagerrak

4 Regionala strukturfondsprogrammet
1. Innovation och förnyelse % Entreprenörskap Utveckling av nya och befintliga företag Innovativa miljöer 2. Tillgänglighet % En sammanhållen region Ett utvecklat informationssamhälle 3. Särskilda storstadsinsatser % Storstadens roll som tillväxtpol Lokala områdesinsatser Samverkan med andra storstadsregioner

5 Regionala strukturfondsprogrammet
Vision: ”Skåne-Blekinge ska vara en av Europas starkaste regioner när det gäller att uppfylla Lissabonstrategins mål för regional konkurrenskraft” Konkreta mål: 1900 skapade arbetstillfällen 500 nystartade företag 65 nya näringslivs-/innovationsfrämjande system 55 nya informationssamhällesrelaterade tjänster 4100 deltagande företag i satsningar inom programmet 300 deltagande aktörer i satsningar inom programmet

6 Regionala strukturfondsprogrammet
Urvalskriterier: Samordning med andra strategier Spridning Förnyelse och vidareutveckling Överlevnad och långsiktighet Medverka till att utveckla regionens starka sidor Näringslivets medverkan Hållbar utveckling - miljö, jämställdhet, integration

7 Regionala strukturfondsprogrammet
Operationella programmet (OP) Åtgärdsdokumentet (ÅD)

8 Innovation och förnyelse – Entreprenörskap
8 Mer positiva attityder till och ökande kunskaper om entreprenörskap Entreprenörskap på eftergymnasial nivå Stimulera entreprenörskap i hela arbetslivet Samverkan mellan utbildningsinstitutioner, näringsliv och/eller samhällets olika aktörer 8 Nyföretagande Utveckling av rådgivningsinstrument för olika skeden och typer av företagare Utveckling och utbyggnad av systemsamverkan mellan aktörer som är resurser för ökat nyföretagande Insatser för att stimulera kvinnors och utrikes föddas företagande Stödja kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredställande

9 Innovation och förnyelse – Entreprenörskap (forts)
8 Stöd till idébärare Modeller för stöd för utveckling av nya produkter och tjänster för kommersialisering Utveckla modeller och system för en ökad behovsorienterad dialog mellan kommuner, företagsservicegivande aktörer och företag Stödja och underlätta generationsskifte och ägarskifte Insatser för affärsrådgivning och affärsutveckling

10 Innovation och förnyelse – Utveckling av nya och befintliga företag
8 Stöd till produkt- och processutveckling Insatser som bidrar till utveckling av varor, tjänster och processer Öka små och medelstora företags användning av forskning i sin produktutveckling Öka designanvändningen i små och medelstora företag Samverkan mellan företag och offentlig sektor för att utveckla efterfrågan på miljöanpassade produkter, tjänster och systemlösningar 8 Stöd till kunskapsutveckling Företagsutveckling genom exempelvis mentorskap, coachning och management Stödja företagens förutsättning och förmåga att ta del av kunskapsutveckling inom universitet, högskola och forskningsinstitut Kunskap- och tekniköverföring mellan företag, forskning och samhälle

11 Innovation och förnyelse – Utveckling av nya och befintliga företag (forts)
8 Främja tillgång till kapital Öka samverkan mellan aktörer på området Insatser som syftar till att attrahera utländskt riskkapital Stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredställande 8 Utveckling av näringsverksamhet med bas i natur och kulturmiljöer samt turistnäringen Utveckling av produkter och tjänster som anknyter till regional och lokal kultur och natur Utveckla och stärka upplevelseindustrin Förstärka besöksnäringen och motverka säsongsberoende

12 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer
8 Regional innovationsstrategi Regionala innovationsstrategier Regional it-strategi med fokus på samspel mellan näringsliv och forskning 8 Tillväxtområden Stärka och utveckla nya och befintliga tillväxtområden Fler innovationer och uppfinningar blir kommersiellt gångbara Främja samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor

13 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer (forts)
8 Investeringsfrämjande Marknadsföra regionen internationellt Främja internationell handel Erbjuda rådgivning och information till företag som vill etablera sig i regionen 8 Vidareutveckla kluster och innovationssystem Stötta klusterprocesser och dess aktörer Strukturer för att kommersialisera forskningsresultat Stärka samarbetet mellan privat och offentlig sektor, universitet/högskolor och teknikcentra

14 Innovation och förnyelse – Innovativa miljöer (forts)
8 Plattformar och samverkansforum Stärka och utveckla inkubatorer och fysiska innovationsmiljöer Insatser för affärsrådgivning och affärsutveckling Stödja samverkansforum för innovationssystem och kluster 8 Samarbete nationellt och internationellt Stödja internationellt och nationellt samarbete Främja samagerande och samarbete mellan olika aktörer Främja regionens deltagande i nationella och internationella branschprogram Främja kluster och innovationssystems förmåga att samspela med omvärlden

15 Tillgänglighet – En sammanhållen region
8 Tillgänglighet inom och mellan regiondelar Strategier för transporteffektiv bebyggelseutveckling ex. genom omvandling, förtätning, tillgång till kollektivtrafik Förbättrad tillgänglighet till viktiga nationella och internationella resmål Intermodala lösningar för person- och godstrafik ex park-and-ride, mobilitetskontor 8 Miljöanpassad och energieffektiv regionförstoring Miljöanpassat transportsystem för person- och godstransporter Utbyte med länder och regioner runt Östersjön och Öresund för miljöanpassad infrastruktur Åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna av en regionförstoring

16 Tillgänglighet – En sammanhållen region (forts)
8 Regionförstoring för alla Ökad tillgänglighet med utgångspunkt i olika individers behov och förutsättningar Skapa trygga och säkra trafikmiljöer Öka resmöjligheterna för äldre och funktionshindrade 8 Underlag och analysverktyg Analys av resvanor och behov för olika grupper Utveckling av tillgänglighetsmodeller Uppföljning av effekter av transportsystemutveckling

17 Tillgänglighet – En sammanhållen region
8 Godstransportsystem Framtagande av regional godstransportstrategi Stimulera näringslivsutveckling inom logistikområdet Gränsöverskridande samverkan kring utveckling av effektiva och miljövänliga godstransportlösningar 8 Infrastruktur för lärande Utveckling av lärcentra Utveckling av regionala yrkesutbildningscentra inom branscher Utveckla samverkansformer mellan och inom utbildningsväsende och näringsliv Förbättra möjligheter till distansutbildning genom nyttjande av ny teknik

18 Tillgänglighet – Ett utvecklat informationssamhälle
8 IT-användningen i små och medelstora företag Öka användning, tillgänglighet och nytta av IT i små och medelstora företag Använda IT för att stärka samverkan mellan små och medelstora företag Underlätta och ge företagen incitament att samverka med IT som stöd 8 Öka tillgängligheten och nyttan av IT för människor och företag Utveckling av applikationer för ökad användning av IT Utveckla samarbetsformer mellan företag, offentliga organ och utbildningsaktörer Utveckla effektivare samhällstjänster genom IT Kartläggning och analyser

19 Tillgänglighet – Ett utvecklat informationssamhälle (forts)
8 Utveckling av intelligenta transportlösningar Samarbetsplattformar för utveckling av intermodala transportlösningar Utveckla forum för samarbete företag-offentliga organ-utbildningsaktörer Utvecklingsinsatser för teknik, system, produkter och tillämpning 8 Bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd Utveckling av bredbandsnätet Strategiska insatser för att sammankoppla de båda regionala näten Robustare IT-infrastruktur

20 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol
8 Uppgradera internationell konkurrenskraft för storstadens innovationsmiljöer Stärka nya och befintliga inkubatormiljöer och deras regionala samverkan Främja utveckling av nya profilområden Skapa incitament för ökad samverkan i innovationssystem 8 Hållbar stadsutveckling som tillväxtfaktor Stimulera miljödriven näringslivsutveckling Främja tillväxt och sysselsättning genom hållbar urban stadsmiljöutveckling inom energiförbrukning och energiförsörjning

21 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol (forts)
8 Partnerskap för tillväxt Stimulera nätverksbyggande mellan små företag Samverkan offentlig och privat sektor för ökad tillväxt 8 Kreativa storstadsmiljöer Etablera kreativa utvecklingscentra – skapa attraktiva fysiska miljöer som stimulerar och möjliggör idéutveckling och utveckling av entreprenörskap Främja företags möjligheter att verka på en global marknad genom att ta tillvara personer med internationell kompetens Studera invandrarföretagandets storstadsspecifika förutsättningar som underlag för tillväxtskapande insatser

22 Särskilda storstadsinsatser – Storstadsområdets roll som tillväxtpol (forts)
8 Entreprenörskap i nya miljöer Utveckla teknikskolor i samverkan med och som ett komplement till det ordinarie utbildningssystemet ”Innovationscenter” där pedagoger och elever gemensamt kan omsätta pedagogiska visioner i praktiska uppgifter Förstärka och utveckla insatserna för entreprenörskap, kreativitet och attityder till företagande i utbildningssystemet (ej inom grund- och gymnasieskola)

23 Särskilda storstadsinsatser – Lokala områdesinsatser
8 Strukturella insatser på områdesnivå Mobilisera människor med hjälp av resursstarka boende/nyckelpersoner för utveckling av insatser som innebär utbildning/arbete/företagsamhet liksom för lokalt nätverksbyggande Stimulera småskalig tjänsteproduktion i utsatta stadsdelar Stödja förändringsprocesser i bostadsområdet när det gäller förvaltning av bostäder, förbättrad miljö och ökad trygghet 8 Insatser på samhällsnivå för sammanhållning och integration Främja möjligheter att omsätta internationella kontaktnät och språkkunskaper i utveckling av nya företag, produker och tjänster Stödja mötesplatser för utveckling av kontaktnät som främjar etablering på arbetsmarknaden och i samhället

24 Särskilda storstadsinsatser – Samverkan med andra storstadsregioner
Stimulering av drivkrafter i storstäder som genererar tillväxt och sysselsättning Utveckling av kreativa miljöer Storstäders konkurrenskraft, tillväxtfaktorer inom turism och upplevelseindustri Nya vägar mot arbete och självförsörjning Tillväxtmöjligheter i ett ökat nyttjande av de nätverk och kunskaper som invandringen för med sig Tillvägagångssätt för avvägningar när det gäller olika gruppers anpassning till varandra, i skolan, på arbetsplatsen, i kulturlivet

25 Regionala strukturfondsprogrammet –
Bra att veta Öppet för ansökningar sedan i augusti Nästa utlysningsperiod, 1 november 2007 – trettonhelgen 2008, innebär beslut i april 50 % offentlig medfinansiering Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet/högskola, ideell sektor Programmet finns på samt

26 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF)
Mål - Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud Programområde 1 Kompetensförsörjning % Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud %

27 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1
Mål Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas = förebygga utanförskap

28 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1
Privata, offentliga och ideella aktörer Medarbetare, chefer, företagare, anställda Förprojektering Krävs ingen medfinansiering

29 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1
Regionala krav Insats för ökad mångfald och minskad diskriminering <10 anställda = projekt i samverkan >50 anställda = endast projekt för ökad mångfald och minskad diskriminering

30 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 1
Regionala prioriteringsgrunder Innovativ verksamhet Stimulera samverkan Strategiskt påverkansarbete Entreprenörskap Koppling till programområde 2 Koppling till andra EU-program Projekt i samverkan Hälsofrämjande arbetsmiljö Ökad tillväxt, effektivitet eller utvecklingskraft Projekt med medfinansiering

31 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 2
Huvudsakligen offentliga aktörer Arbetslösa, sjukskrivna, personer med sjuk-/aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, unga i övergång mellan studier och arbetsliv Förprojektering rekommenderas 50 % offentlig medfinansiering

32 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Programområde 2
Regionala prioriteringsgrunder Innovativ verksamhet Stimulerar samverkan Strategiskt påverkansarbete Entreprenörskap Geografisk och yrkesmässig rörlighet Koppling till andra EU-program Koppling till programområde 1

33 Nationella strukturfondsprogrammet (ESF)
Bra att veta Öppnar troligen i början av december Programmet finns på Regionala planen ännu ej godkänd

34 Beslutsgång – Nationella och Regionala strukturfondsprogrammet
Ansökningar skickas in till Nutek resp ESF-rådet Strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan ansökningar Strukturfondspartnerskapet = Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länstyrelserna i Skåne och Blekinge, Länsarbetsnämnden i Skåne, LRF, Sveriges kommuner och landsting, LO, TCO, Coompanion Blekinge Nutek resp ESF-rådet fattar formellt beslut utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering

35 Interreg IVA – Gränsöverskridande samarbete
Öresund-Kattegatt-Skagerrak Sub-program Kattegatt-Skagerrak Sub-program Öresundsregionen Möjlighet till samarbete över hela programgeografin

36 Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Tre prioriterade områden Främja hållbar ekonomisk tillväxt Binda samman regionen Främja vardagsintegration

37 Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Främja hållbar ekonomisk tillväxt Ökad kunskapsbaserad tillväxt och stärkta spetskompetenser Stärkt utveckling av företag och entreprenörer Ökat antal besökare och företagsetableringar Ex Utveckla gemensamma innovationsstrategier Samarbete mellan kluster och forskningsinstitutioner

38 Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Binda samman regionen Ökat institutionellt samarbete och fler gemensamma planer och strategier Sammanhängande och hållbart transport- och infrastruktursystem Ökat service- och kapacitetsutnyttjand Ökat samspel mellan regionens delområden

39 Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Främja vardagsintegrationen Ökat nyttjande av möjligheterna inom utbildnings och arbetsmarknadsområdet Ökad kunskap om regionen och dess möjligheter Fler mänskliga och informella mötesplatser Ex Gemensamma utbildningar Utveckling av metoder och modeller för kompetensutveckling anpassade efter arbetsmarknadens behov

40 Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Bra att veta NUTEK är förvaltande myndighet Info och rådgivning hos Programsekretariatet hos Öresundskomiteen, Programmet ej godkänt

41 Mer information? Regionala strukturfondsprogrammet – www.nutek.se
Nationella strukturfondsprogrammet (ESF) – Öresund-Kattegatt-Skagerrak – Kontakta Region Skåne David Lindén, , Sandra Olsson, , Sara Persson, ,


Ladda ner ppt "Om att hitta rätt EU-finansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser