Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tabell 1 BNP, sysselsättning och realt skatteunderlag Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tabell 1 BNP, sysselsättning och realt skatteunderlag Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet,"— Presentationens avskrift:

1 Tabell 1 BNP, sysselsättning och realt skatteunderlag Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 2001–20052008–2013 BNP3,01,4 Arbetade timmar–0,70,5 Realt skatteunderlag0,11,3

2 Tabell 2 BNP, sysselsättning och realt skatteunderlag Årlig procentuell förändring Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 2008–20132013–20152015–2017 BNP1,43,02,9 Arbetade timmar0,51,01,2 Realt skatteunderlag1,32,02,1

3 Tabell 3 Kommunsektorns kostnader relativt demografiska behov Årlig procentuell förändring Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 2005–2013201420152015–2017 Kommunsektorns kostnader 1,62,01,92,2 Demografiska behov0,71,11,21,4 Differens0,9 0,70,8

4 Tabell 4 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2012201320142015 USA2,81,92,93,2 Tyskland0,90,51,92,3 Storbritannien0,31,82,82,7 Norden*1,10,71,51,9 Euroområdet–0,6–0,41,21,7 Världen**3,23,03,84,0 Exportvägd BNP***1,0 2,12,3 Sverige1,31,53,03,1 *Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export. **Vägt med köpkraftsjusterade vikter. ***BNP- utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

5 Tabell 5 Svenska räntor och kronkurser, årsgenomsnitt Procent Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2012201320142015 Reporänta*1,000,750,501,50 3-månaders statsskuldväxlar1,30,90,61,0 10-åriga statsobligationer1,62,12,32,8 Växelkurs, kr/euro8,718,658,908,62 Växelkurs, kr/dollar6,786,516,526,60 *Vid årets slut.

6 Tabell 6 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 2012201320142015 Näringslivet3,2–0,95,69,0 Bostäder–11,25,811,68,3 Övriga byggnader o anläggningar16,3–5,14,212,0 Övrigt5,4–1,93,98,5 Kommunala investeringar6,01,78,07,4 Statliga investeringar1,6–9,30,12,2 Totalt3,3–1,35,58,4

7 20122013201420152016*2017* BNP0,81,52,93,33,42,5 Import–0,6–1,26,17,95,65,1 Hushållens konsumtion1,62,03,2 3,52,7 Offentlig konsumtion0,32,01,61,5 1,6 Stat0,93,71,3–0,70,2 Kommunsektorn0,11,41,72,32,02,1 Fasta bruttoinvesteringar3,3–1,35,58,45,53,5 Lagerinvesteringar**–1,30,2 0,0 –0,1 Export0,7–0,94,76,65,55,0 Summa användning0,40,73,84,74,13,3 BNP kalenderkorrigerad1,31,53,03,13,42,5 Ekonomirapporten. April 2014 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Lageromslag i procent av BNP Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 7 Försörjningsbalans Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden från 2016

8 Tabell 8 Nyckeltal arbetsmarknad, skatteunderlag Procentuell förändring 201220132014201520162017 Befolkningen 15–74 år0,6 0,70,80,70,6 Arbetskraftsdeltagande*71,171,571,7 Arbetskraften 15–74 år0,81,11,00,80,70,5 Antal sysselsatta (NR)0,71,01,11,51,30,6 Arbetade timmar** (NR)0,60,40,81,31,60,9 Arbetslöshet***8,0 7,87,26,76,6 Timlön NR2,82,22,93,23,43,7 Lönesumma3,72,83,74,55,14,6 Timlön KL3,02,42,83,23,43,7 Nominellt skatteunderlag4,03,53,44,75,34,9 Underliggande° skatteunderlag 4,03,73,84,75,34,9 Realt skatteunderlag1,81,61,82,12,41,8 Hushållens reala disp inkomster3,52,83,11,63,02,5 Hushållens sparande°° 12,2 11,810,39,89,5 Bytesbalans°°°6,56,66,25,55,35,1 *I förhållande till befolkningen. **Kalenderkorrigerade värden. ***Procent av arbetskraften 15–74 år. °Skatteunderlagets faktiska utveckling rensat för effekter av förändringar i skattelagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget. °°Procent av disponibel inkomst.°°°Procent av BNP. Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

9 201220132014201520162017 Lön (inkl sociala avgifter)3,51,82,93,23,43,7 Produktivitet*1,11,62,92,5 2,4 Enhetsarbetskostnad*2,40,20,00,70,91,3 Förädlingsvärdespris*0,2–0,10,81,4 1,5 KPIX1,10,50,21,51,81,9 KPIF1,00,90,51,82,0 KPI0,90,0–0,21,92,9 Reporänta, december1,000,750,501,502,503,25 Ekonomirapporten. April 2014 *Näringslivet exklusive finans- och fastighetsverksamhet. Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 9 Näringslivets priser och löner Procentuell förändring respektive procent

10 Tabell 10 Realt skatteunderlaget och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter, genomsnittlig årlig förändring 2005–20142014–2017 Realt skatteunderlag1,62,1 Arbetade timmar0,91,0 Priseffekt0,50,6 Pensioner0,10,4 Övriga sociala ersättningar–0,30,0 Grundavdrag exkl. regeländringar0,2 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

11 20132014201520162017 Inkomster49,948,448,849,049,4 Skatter och avgifter44,243,643,844,044,3 Utgifter51,350,449,649,449,6 Konsumtion27,527,326,926,626,7 Investeringar3,43,23,3 3,2 Transfereringar19,518,818,3 18,4 Ränteutgifter0,91,01,11,21,4 Finansiellt sparande–1,3–1,9–0,8–0,4–0,2 Staten–1,0–1,6–0,40,20,5 Ålderspensionssystemet–0,20,00,1–0,1–0,2 Kommunsektorn–0,2–0,4–0,5 Bruttoskuld40,641,540,939,838,8 Finansiell nettoförmögenhet25,524,826,528,831,4 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 11 Den offentliga sektorns finanser Procent av BNP

12 199820052013 antalandelantalandelantalandel Antal sysselsatta Kommuner, egen regi77094,983492,081587,6 Kommuner, privat regi425,1738,011512,4 S:a kommuner812100,0906100,0930100,0 Landsting, egen regi26592,826391,126190,6 Landsting, privat regi217,2268,9279,4 S:a Landsting285100,0288100,0288100,0 Arbetade timmar Kommuner, egen regi1 13894,91 18892,01 22787,2 Kommuner, privat regi615,11038,018012,8 S:a kommuner1 200100,01 292100,01 407100,0 Landsting, egen regi39792,838891,140290,3 Landsting, privat regi317,2388,9439,7 S:a Landsting427100,0426100,0445100,0 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 12 Antal sysselsatta och antal arbetade timmar i egen regi respektive privat regi Tusental sysselsatta, miljoner arbetade timmar respektive procentuella andelar

13 Antal sysselsattaArbetade timmar 1998–20052005–20131998–20052005–2013 Varuproducenter–0,60,1–0,6–0,4 Tjänsteproducenter1,51,80,62,0 Kommuner1,60,31,1 varav egen regi1,1–0,30,60,4 Landsting0,20,0 0,5 varav egen regi–0,1 –0,30,4 Stat–0,10,3–0,70,7 Totalt0,80,90,21,0 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 13 Antal sysselsatta och antal arbetade timmar Årlig procentuell förändring

14 Tabell 14 Skatteväxlingar i kommunsektorn åren 2008–2014 Miljoner kronor om inte annat anges Skatte kronor Skatte intäkt Inkomst utjämning Total intäktväxlingsår Totalt–0,08–1 573–260–1 8332008–2014 Hemsjukvård0,071 3712941 6652008–2014 Färdtjänst–0,01–95–21–1162013 Kollektivtrafik–0,14–2 850–533–3 3832012 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

15 Tabell 15 Äldreomsorgens kostnader 2012 fördelade på ålder och kön Kronor per invånare i respektive grupp MänKvinnor 65–749 5009 700 75–7929 10035 700 80–8460 60085 400 85–89118 100172 400 90–94214 300299 800 95– år379 300475 700 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

16 UtfallPrognosKalkyl 20132014201520162017 Medelskattesats, nivå i % (exkl. Gotland) 20,5520,59*20,5920,5720,65 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 3,93,54,05,05,2 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 1,71,31,21,9 Verksamhetens kostnader, LP3,33,84,64,95,3 Verksamhetens kostnader, FP1,11,51,8 2,0 Implicit prisindex (PKV)2,2 2,83,03,2 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 16 Nyckeltal för kommunernas ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges

17 Tabell 17 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott Miljarder kronor PrognosKalkyl 2014201520162017 Skatter och generella statsbidrag472,1490,8515,1542,0 varav uppräknade statsbidrag 3,16,6 varav höjd skatt–0,31,4 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

18 Tabell 18 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Utfall PrognosKalkyl 02–0506–0910–132014201516–17 Demografiska behov0,40,5 1,01,11,4 Övrigt0,30,90,80,50,70,5 Total volymförändring 0,71,41,31,51,81,9 Demografi och trend0,91,0 1,51,61,9 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

19 Tabell 19 Genomsnittliga vårdtider och kostnader per vårdtillfälle, 2012 års priser, 2008 och 2012 samt förändring Antal dagar, kronor och procentuell förändring Åldersintervall Dagar 2008 Dagar 2012 Föränd- ring % Kostnad 2008 Kostnad 2012 Föränd- ring 0–343,23,1–241 50043 400+4 35–613,93,7–549 40049 6000 62–765,55,2–558 80059 1000 77–7,06,5–653 50052 300–2 Genomsnitt4,94,7–550 70051 100+1 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: KPP-databasen och Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: Samtliga vårdtillfällen 2008 sorterades efter patienternas ålder och delades in i fyra lika stora åldersgrupper efter antal vårdtillfällen.

20 Tabell 20 Förändring av vårdtyngd inom den somatiska öppenvården Procentuell utveckling 2008–2012 Öppenvård20 besök13 dagendoskopi30 dagkirurgi46 dagmedicin32 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: KPP-databasen och Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: Vårdtyngden mäts som antal DRG- poäng per behandling inom den öppna vården.

21 UtfallPrognosKalkyl 20132014201520162017 Medelskattesats, nivå i skattekronor 11,1711,26*11,3011,4011,49 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 4,3**3,9**4,05,75,3 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 2,3**2,4**1,83,02,5 Verksamhetens kostnader, LP4,3**4,4**4,25,35,4 Verksamhetens kostnader, FP2,3**2,8**2,22,6 LPIK°1,91,52,12,62,7 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Tabell 21 Nyckeltal för landstingens ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2014 för hemsjukvård och färdtjänst, 1 öre på skattesatsen.**Rensat för effekten av skatteväxling 2013 och 2014.°Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.

22 Tabell 22 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Utfall PrognosKalkyl 02–0506–0910–132014201516–17 Demografiska behov0,71,0 1,3 Övrigt1,01,40,7*1,6*0,71,3 Total volymförändring 1,72,41,7*2,8*2,02,6 Demografi och trend1,82,1 2,4 2,6 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. *Rensat för effekten av skatteväxling 2012, 2013 och 2014.

23 Tabell 23 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott Miljarder kronor PrognosKalkyl 2014201520162017 Skatter bidrag totalt259,5270,0285,5300,6 varav uppräknade statsbidrag 1,43,0 varav höjd skatt0,82,94,8 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Anm.: Redovisningstekniskt förs läkemedelsbidraget till de generella statsbidragen. Överenskommelse mellan parterna saknas idag varför bidraget antas utvecklas i takt med kostnaderna. I kalkylen antas även de specialdestinerade statsbidragen öka i takt med kostnaderna, vilket år 2017 innebär ytterligare cirka 0,6 miljarder kronor i statliga tillskott utöver de som redovisas i tabellen.


Ladda ner ppt "Tabell 1 BNP, sysselsättning och realt skatteunderlag Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet,"

Liknande presentationer


Google-annonser