Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusklassning samt Åtgärdsprogram 2008-10-02. Bedömning av kemisk status, miljöproblem, risk, MKN Klart 30 aug 2008 Vattendelegationen tar beslut om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusklassning samt Åtgärdsprogram 2008-10-02. Bedömning av kemisk status, miljöproblem, risk, MKN Klart 30 aug 2008 Vattendelegationen tar beslut om."— Presentationens avskrift:

1 Statusklassning samt Åtgärdsprogram 2008-10-02

2 Bedömning av kemisk status, miljöproblem, risk, MKN Klart 30 aug 2008 Vattendelegationen tar beslut om förvaltningsplan. 22 dec 2009 2007 2008 2009 Underlag till åtgärdsprogram. 15 okt 2008 Vad är utfört?………………….Vad återstår?… Samråd förvaltningsplan. feb-aug 2009 Bedömning av ekologisk status. Klart 22 dec 2007

3 Makrofyter Bottenfauna Växtplankton Fisk Hydromorfologi Syrgas Totalfosfor Siktdjup Metaller Försurning Makrofyter Bottenfauna Växtplankton Klorofyll Siktdjup Syrgas Kväve Fosfor Metaller Miljögifter Hg N P O2O2 Cd Pb Bedömningsgrunder KustSötvatten Klorid Sulfat Nitrat Bekämpningsmedel Metaller Grundvatten

4 Dålig Ekologisk status

5 Antal vattenförekomster Status sjöar– Kalmar län Antal vattenförekomster Status sjöar– Södra Östersjöns distrikt 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 50 100 150 200 250 300 350 Status vattendrag– Södra Östersjöns distrikt HögGodMåttligOtillfredsst.Dålig Status vattendrag– Kalmar län HögGodMåttlig Otillfredsst. Dålig

6 Statusklassning - Grundvatten SGU –Sammanställer data från bl a DGV –Påverkansbedömning på samtliga GVF Artikel 7 direktiv 2000/60/EG Medlemsstaterna skall för varje avrinningsdistrikt identifiera -Alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett för att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m 3 per dag i genomsnitt eller betjänar mer än femtio personer -De vattenförekomster som är avsedda för sådan framtida användning

7 Statusklassning - Grundvatten Kemisk status + Kvantitativ status Grundvattenstatus Uttagen överstiger grundvattenbildningen Uttagen medför risker så att saltvatten- eller andra föroreningar kan tränga in Totalt 15 parametrar

8 Statusklassning - grundvatten

9 Ekologisk status + påverkansanalys = at risk

10 Kemisk status + påverkansanalys = at risk

11 Två exempel… Viråns avrinningsområde - Figeholmsområdet Bruatorpsåns avrinningsområde Grisbäcken - Mvs Kalmarsund

12 Viråns avrinningsområde - Figeholmsområdet Ekologisk status.. X Påväxtalger 12 Försurning X Särskilt förorenande ämnen X Siktdjup 12 Totalfosfor X Syrgas 18 endast kont Hydromorfologi 166 Fisk X Växtplankton 6 Bottenfauna X Makrofyter Ej klassadExpertBG 1 Kvalitetsfaktor Sjöar (8) och vattendrag (14)

13 Skrikebokvarn Fårbokvarn Viråns avrinningsområde – Hydromorfologi, fisk Ekologisk status..

14 Viråns avrinningsområde - Figeholmsområdet Ekologisk status.. måttlig Näringsämnen x Syrgas x Siktdjup x Växtplankton måttligGod – otillfr. Bottenfauna Hög Makrofyter Ej klassadExpertBG 1 Kvalitetsfaktor Kust

15 Kemisk status.. God status Uppnår ej god status Kust Provtagning av metaller på en station Kadmiumhalter visar på påverkan Miljökvalitetsnormer saknas Viråns avrinningsområde - Figeholmsområdet Sjöar och vattendrag Statusklassning baserad på kvicksilver i gädda år 2006. Kvicksilverhalt i gädda översteg 220 ug/kg våtvikt vilket motsvarar en uppskattad bakgrundshalt på 200 ug/kg plus EQS-värde på 20 ug/kg våtvikt

16 Påverkansanalys övergödning… Syfte att identifiera betydande påverkan, som kan göra att vattenförekomsten inte når, eller riskerar att inte nå god status eller potential till 2015 Punktkällor avloppsreningsverk, industrier Diffusa utsläpp markanvänding, dagvatten, enskilda avlopp

17 Syfte att identifiera betydande påverkan, som kan göra att vattenförekomsten inte når, eller riskerar att inte nå god status eller potential till 2015 Källor ( punkt + diffusa ) Påverkan ( försurning, övergödning mm ) Förorenande ämnen EMIR MIFO Data från kommunerna Påverkansanalys miljögifter..

18 Ej påverkat av miljögifter < 11 poäng Påverkat av miljögifter > 11 poäng MIFO- objekt (efterbehandlingsobjekt) Kommunernas uppgifter EMIR Metod för hela Södra och Norra Östersjöns distrikt Hårdgjorda ytor Åkermark Transport Förorenade områden, Miljöfarlig verksamhet (inkl reningsverk) Enskilda avlopp

19 Viråns avrinningsområde - Figeholmsområdet Ås vi Fårbo Ingen värden över tröskelvärden för god kemisk status Kvicksilverhalten (0,05ug/l) överstiger startpunkt för att vända trend Påverkansbedömningen 34 poäng Kvantitativ status bedöms som god Grundvattenstatusen bedöms som god däremot bedöms förekomsten vara at risk. Hultfredsformationen Kemidata saknas Påverkansbedömningen 15 poäng Kvantitativ status bedöms som god Grundvattenstatusen bedöms som god Vermagasinet Kemidata saknas Påverkansbedömningen 15 poäng Kvantitativ status bedöms som god Grundvattenstatusen bedöms som god Grundvatten

20 Exempel 2 Bruatorpsån…

21 Bruatorpsåns avrinningområde - Mvs Kalmarsund Ekologisk status.. KvalitetsfaktorBG 1 ExpertEj klassad Makrofyter X Bottenfauna 2 Växtplankton X Påväxtalger X Fisk112 Hydromorfologi 9 endast kont Syrgas X Totalfosfor 8 Siktdjup X Särskilt förorenande ämnen X Försurning 9 Vattendrag (13)

22 Modellerat referensvärde 15 ugP/l Beräknat referensvärde 15-20 ugP/l Gräns mellan god/måttlig status 30-40 ugP/l Uppmätt P värde 30-38 ugP/l Bruatorpsåns avrinningsområde - fosforstatus Ekologisk status..

23 Bruatorpsåns avrinningområde - Mvs Kalmarsund Ekologisk status.. Kust Måttlig-otillfr. x Syrgas x Siktdjup Otillfr. Näringsämnen Måttlig-otillfr. Växtplankton God Bottenfauna God Makrofyter Ej klassadExpertBG 1 Kvalitetsfaktor Måttlig

24 God status Uppnår ej god status Kemisk status.. Kust Provtagning av metaller på två stationer Stor påverkan av bly >5 gr bakgrundshalt Bruatorpsåns avrinningområde - Mvs Kalmarsund

25 Påverkansanalys övergödning… Syfte att identifiera betydande påverkan, som kan göra att vattenförekomsten inte når, eller riskerar att inte nå god status eller potential till 2015 Punktkällor avloppsreningsverk, industrier Diffusa utsläpp markanvänding, dagvatten, enskilda avlopp

26 Ej påverkat av miljögifter < 11 poäng Påverkat av miljögifter > 11 poäng MIFO- objekt (efterbehandlingsobjekt) Kommunernas uppgifter EMIR Påverkansanalys miljögifter.. Metod för hela Södra och Norra Östersjöns distrikt Hårdgjorda ytor Åkermark Transport Förorenade områden, Miljöfarlig verksamhet (inkl reningsverk) Enskilda avlopp

27 Måttlig eller sämre status God eller sämre status Biologiska kvalitetsfaktorer Bottenfauna Fisk Makrofyter God eller hög status Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer N + P Siktdjup Försurning MODGH Vattenförekomstens ekologiska status God eller sämre status Hög status Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer Kontinuitet Regim Morfologi Hög status Metod enligt föreskrift kustvatten söt

28 SGUs förslag till tröskelvärden och startpunkt för att vända trender


Ladda ner ppt "Statusklassning samt Åtgärdsprogram 2008-10-02. Bedömning av kemisk status, miljöproblem, risk, MKN Klart 30 aug 2008 Vattendelegationen tar beslut om."

Liknande presentationer


Google-annonser