Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR"— Presentationens avskrift:

1 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR
Satsning i budget UTVÄRDERING Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor VGR 2015 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR

2 MÅL Satsningen är ett tillskott utöver förvaltningarnas eget ansvar, skall inte ersätta förvaltningarnas egna satsningar på specialistsjuksköterskeutbildning Ambition att utveckla en modell, arbeta fram ett system som håller över tid Bidra till att säkra kompetensförsörjning på sikt Arbetsintegrerad utbildning Efter avslutad utbildning erhålla arbetsuppgifter av mer kvalificerad karaktär utifrån verksamhetens behov

3 Processutvärdering av
pågående budgetsatsning på specialistutbildning till sjuksköterskor i bristyrken CONTEXTIO Ethnographic Oktober 2014 Eva Sennemark Veronica Gunnarsson Anette Moberg

4 Huvudsyftet med utvärderingen:
Följa upp hur satsningen fungerar i praktiken Fungera som underlag inför framtida arbete Avgränsningar Utvärderingen syftar inte till att utvärdera kvaliteten på den akademiska specialistutbildningen vilket görs inom ramen för utbildningsväsendet. Datainsamling: Intervjuer och fokusgrupper 14 sjuksköterskor Från tre spec. utbildn: medicinsk vård, psykiatrisk vård, distriktssköterska Telefonintervjuer med enhetscheferna (till de 14 ssk) Ansvarig person på HR-strategiska avd, Regionkansliet Webbenkät till samtliga berörda enhetschefer (svarsfrekvens 69%)

5 Uppföljning av budgetsatsning – ”Utbildningsanställningar” Processutvärdering av Contextio Etnographic – rapport klar okt Chefer: Halvtidsstudier – bra, men utbildningen tar lång tid och svårt att hitta vikarier Kan bidra till att ssk stannar kvar på sin arbetsplats Bra att de finns kvar i verksamheten under utbildningstiden (halvfart) Delar med sig av nya kunskaper under utbildningstiden Cheferna betonar främst förväntad ökad kvalitet och kompetens i arbetet efter utbildningen Knappt hälften av cheferna anger att man tänker använda X-arbetet i verksamhetens utvecklingsarbete Arbetsuppgifter efter studietiden är inte klart – ingen tydlig strategi

6 Tabell 1: Vilken målsättning har du med avseende på specialistkompetens inom din verksamhet?
Svarsalternativ Procent Antal Minst en specialistutbildad ssk på varje pass 29% 10 Det är bra om många har specialist-utbildning men alla behöver inte ha det 40% 14 Samtliga sjuksköterskor bör ha specialisutb. 20% 7 Annat – var vänlig precisera 11% 4 Summa 100%

7 Hur upplever du som chef att de studerandes arbetskamrater reagerat?
Svarsalternativ Procent Antal Positivt, ex nyfikenhet och intresse 73% 27 Negativt, ex konflikter, avundsjuka 0% Både positivt och negativt 13,5% 5 Inga direkta reaktioner Summa 100% 37

8 utbildningstjänst med studier på halvtid?
Hur har du som chef förberett din verksamhet på att en eller flera sjuksköterskor har en utbildningstjänst med studier på halvtid? Svarsalternativ Procent Antal Jag har satt in en vikarie 64,9% 24 Jag har ökat tjänstgöringsgraden för annan personal 8,1% 3 Jag ersätter bara vid hög arbetsbelastning 13,5% 5 Jag har inte ersatt utbildnings- sköterskan alls 5,4% 2 Annat Summa 100% 37

9 Vilka förväntningar har du som chef på att utbildningsinsatsen ska leda till för din verksamhet?

10 Hur använder ni er av den/de studerandes nya kompetens under studietiden?
Svarsalternativ Procent Antal Hen uppmanas att sprida ny kunskap och forskningsrön på arbetsplatsen 67,6% 25 Hen får successivt nya mer kvalificerade arbetsuppgifter 29,7% 11 Inte på något speciellt sätt 13,5% 5 Annat 10,8% 4 Summa 100% 37

11 Kommer du att dra nytta av den/de studerandes examensuppsats?
Svarsalternativ Procent Antal Ja 43 % 16 Nej 0 % Vet inte ännu 57 % 21 Summa: 100 % 37 Är det klart vilka arbetsuppgifter de studerande sjuksköterskorna ska ha efter studietiden? Svarsalternativ Procent Antal Ja 22 % 8 Vi har diskuterat det men det är inte klart 54 % 20 Nej 24 % 9 Summa: 100 % 37

12 Skulle du vilja ha ett nätverk för ex
Skulle du vilja ha ett nätverk för ex. utbyte av erfarenheter (med andra chefer inom satsningen)? Svarsalternativ Procent Antal Ja, det vore värdefullt 34,8% 8 Nej, jag har tillräckliga nätverk idag 65,2% 15 Summa 100% 23

13 Uppföljning av budgetsatsning – ”Utbildningsanställningar” Processutvärdering av Contextio Etnographic – rapport klar okt ssk stud och chefer från Medicin, Psykiatri och Disktriktsvård Studerande: Halvtidsstudier – Finns tid för reflektion och smälta nya kunskaper Upplever att man inte ersatts med vikarier fullt ut. (olika upplevelser för stud och chef) Betald utbildning en viktig faktor att man går utbildningen. Kan bidra till att man stannar kvar på sin arbetsplats efter utbildning – avhängigt ändrade arbetsuppgifter och löneutveckling Relationen med kurskamrater som har annan utbildningsfinansiering är god Studenterna som helhet nöjda med VFU Stud förväntar sig mer avancerade uppgifter efter utbildningen och löneutveckling

14 Framgångsfaktorer och utmaningar
Sammanfattande framgångsfaktorer och hinder/utmaningar som utvärderingen identifierat samt områden för vidare utveckling och diskussion. FRAMGÅNGSFAKTORER -Upplägg med 50/50 studier/arbete -Betald utbildning -Ny kunskap som kan omsättas direkt -Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter studietiden HINDER/UTMANINGAR -Otydlig information -Brist på personal/vikarier -Bristande intresse från ledningen -Rollen som specialistsjuksköterska otydlig på vissa enheter UTVECKLINGSOMRÅDEN -Tillvarata kompetensen -Information och marknadsföring -Krav på enheterna

15 Uppföljning Workshop jan 2015 Hur går vi vidare med resultatet?
Utvärdering – 2017/2018 – Vad hände sedan? Arbetsuppgifter? Kvar i organisationen? Fortsatta satsningar – region/förvaltning?

16 SLUT

17 Prioriterade specialistinriktningar 2015. och framåt
Prioriterade specialistinriktningar och framåt. Beslut PU Koncept utbildningstjänst (studier på halvfart) HR-strategiska avd fördelar antalet utbildningstjänster per förvaltning - räknat på antalet t.v anställda per förvaltning. Hälften av dessa prioriteras av förvaltningen Hälften prioriteras av Hr-strategiska avd Samma prioriteringar som för 2014: Psykiatrisk vård Vård av äldre Internmedicinsk vård Hälso- och sjukvård för barn och ungdom Första hand halvfartsstudier Distansutbildning utanför VGR om en spec utbildning inte ges på ngt av lärosäten inom regionen. 2013 – 15 mnkr, 2014 – 30 mnkr, 2015 – 45 mnkr, 2016 – 60 mnkr Utgångspunkter för prioritering Nationellt prioriterade områden Politiskt beslut inom VGR om krav på specialistutbildning Stor differens mellan önskvärt måltal för andel sjuksköterskor med relevant specialistutbildning och nuläge Volym, stort antal sjuksköterskor som inte har adekvat specialistutbildning

18 Beviljade medel 2014 30 milj kr 2015 45 milj kr 2016 60 milj kr 2017 ?
2017 ? Vilka spec utbildningar skall prioriteras 2015? Vem skall prioritera? Hur?

19 Önskemål per förvaltning ang utbildningsbefattning spec ssk 2015
Op- sjukv Prehosp- Ambulans sjukvård Barn- och Ungdoms sjukvård Psykiatrisk Disktrikts ssk Intern med Vård av äldre Barnmorsk Ögon ssk IVA Kir Kommentar Södra Älvsborgs Sjukhus X önskar prioritera själv Alingsås lasarett NU-sjukvården I övrigt samma prior som 2014 Kungälvs Sjukhus Angereds närsjukhus Närhälsan Hel- och halvfart SkaS Habilitering & Hälsa Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhusetet

20 Samverkan inom hälso- och sjukvård
Universitet och högskolor YH-myndigheten Gymnasieskolor/Komvux/vård och omsorgscollege (VoC) Kan du göra motsvarande bild med de fyra lärosätena istället för sjukhusen d v s högskolan Väst, högskolan Skövde, högskolan I Borås, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin

21 Hälso- och sjukvårdens utbildningsuppdrag och samverkan med utbildningsanordnare
- är en lärandemiljö för utbildning alltifrån gymnasieskolans omvårdnadsprogram till läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). - har ansvar för utbildningar genom överenskommelser och avtal med berörda utbildningsanordnare. Regional samarbetsavtal VGR – Göteborgs Universitet, i enlighet med nationella samarbetsavtalen om läkarutbildningen och medicinsk forskning (ALF) resp. om tandläkareutbildningen och odontologisk forskning (TUA) Avtal gällande regional samverkan (RGS) avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på grundnivå och avancerad nivå. Regionalt avtal: VGR, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås Omfattar: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjuksköterska, specialistsjuksköterskor, socialpsykiatriskt program. psykolog – finns regionala avtal om VFU, PTP och ”letter of intent” avs forskning socionomprogrammet – finns ”letter of intent” mellan SU och inst för socialt arbete Gymnasieskola, Komvux, KY-utbildningar, Vård o Omsorgscollege, lokala avtal/överenskommelser, ingen medverkan från regional nivå

22 Förvaltning Antal tillsvidare anställda ssk per nov 2014 % av totalsumman Fördelning baserat på % Antal beviljade utb.befattn med start 2015 (halvfart) Korrigering för +/ Antal utb.befattn enligt PU:s prior för 2015 (halvfart)   Antal utb.befattn som respektive förvaltning själv prior 2015 (halvfart) Södra Älvsborgs sjukhus  1 263 11 % 15,2  15 + 1 8 7  Alingsås Lasarett  248 2 % 2,78  4 + - 0 2  NU-sjukvården  1 640 14 % 19,46  20 10  Kungälvs sjukhus  455 4 % 5,56  6 3  Angereds Närsjukhus  34 0,5 %  Närhälsan  1 473 13 % 18,7 18 9  SkaS  1 559 - 4  Habilitering och Hälsa  26 0,69  1 1  Frölunda specialist sjukhus  75 1 % 1,39  Sahlgrenska Universitets Sjukhuset  4 778 41 % 56,99  55 + 3 28 27  Summa:  11 552 100 % 138 69

23 Antal utbildningsbefattningar HT 2014 fördelat på inriktning och förvaltning
Anställningar Antal Utb.befattmed start ht 2013 Antal avhopp för Utb. befattn med start 2013 inför ht 2014 Antal utb.befattn med start ht 2014 (halvfart) Antal beviljade med start 2014 Diff Antal ssk med utbildn befattn 2014 Södra Älvsborgs Sjukhus 8 14 12 Alingsås lasarett 1 4 NU-sjukvården 10 19 Kungälvs Sjukhus 6 5 Angereds närsjukhus +1 Närhälsan 18 SkaS 22 Habilitering & Hälsa Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhuset 32 52 43 Summa 66 +- 0 138 112

24 Antal befattningar per förvaltning och spec inriktning HT 2014
Anställningar HT 2014 Operations sjukvård Ambulans sjukv Barn- och Ungdoms sjukv Psykiatrisk sjukvård Disktrikts ssk Intern medicin Vård av Äldre Summa Södra Älvsborgs Sjukhus 2 (4) 3 6 1 12 Alingsås lasarett 4 NU-sjukvården 3 (6) 2 14 Kungälvs Sjukhus 1 (2) 5 Angereds närsjukhus Närhälsan 14 (18) SkaS 4 (8) 18 Habilitering & Hälsa Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhuset 6 (12) 11 7 43 20 31 15 112

25 Antal utbildningsbefattningar HT 2014
fördelat per lärosäte och förvaltning Lärosäten HT 2014 Göteborgs universitet Högskolan i Väst Högskolan i Borås Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Jönköping Stockholm Totalt Södra Älvsborgs Sjukhus 12 Alingsås lasarett 4 NU-sjukvården 5 6 3 14 Kungälvs Sjukhus 1 Angereds närsjukhus Närhälsan 11 2 SkaS 18 Habilitering & Hälsa Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhus 43 86 7 112

26 Önskemål per förvaltning ang utbildningsbefattning spec ssk 2015
Anställningar HT 2014 Op- sjukv Prehosp- Ambulans sjukvård Barn- och Ungdoms sjukvård Psykiatrisk Disktrikts ssk Intern med Vård av äldre Barnmorsk Ögon ssk IVA Kommentar Södra Älvsborgs Sjukhus X önskar prioritera själv Alingsås lasarett NU-sjukvården I övrigt samma prior som 2014 Kungälvs Sjukhus Önskar prioritera själv Angereds närsjukhus Närhälsan Hel- och halvfart SkaS Habilitering & Hälsa Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhusetet


Ladda ner ppt "HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR"

Liknande presentationer


Google-annonser