Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsning i budget UTVÄRDERING Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor VGR 2015 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsning i budget UTVÄRDERING Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor VGR 2015 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR."— Presentationens avskrift:

1 Satsning i budget UTVÄRDERING Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor VGR 2015 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR

2 HR-strategiska avdelningen Satsningen är ett tillskott utöver förvaltningarnas eget ansvar, skall inte ersätta förvaltningarnas egna satsningar på specialistsjuksköterskeutbildning Ambition att utveckla en modell, arbeta fram ett system som håller över tid Bidra till att säkra kompetensförsörjning på sikt Arbetsintegrerad utbildning Efter avslutad utbildning erhålla arbetsuppgifter av mer kvalificerad karaktär utifrån verksamhetens behov MÅL

3 HR-strategiska avdelningen Processutvärdering av pågående budgetsatsning på specialistutbildning till sjuksköterskor i bristyrken CONTEXTIO Ethnographic Oktober 2014 Eva Sennemark Veronica Gunnarsson Anette Moberg

4 HR-strategiska avdelningen Huvudsyftet med utvärderingen: Följa upp hur satsningen fungerar i praktiken Fungera som underlag inför framtida arbete Avgränsningar Utvärderingen syftar inte till att utvärdera kvaliteten på den akademiska specialistutbildningen vilket görs inom ramen för utbildningsväsendet. Datainsamling: Intervjuer och fokusgrupper 14 sjuksköterskor Från tre spec. utbildn: medicinsk vård, psykiatrisk vård, distriktssköterska Telefonintervjuer med enhetscheferna (till de 14 ssk) Ansvarig person på HR-strategiska avd, Regionkansliet Webbenkät till samtliga berörda enhetschefer (svarsfrekvens 69%)

5 HR-strategiska avdelningen Uppföljning av budgetsatsning – ”Utbildningsanställningar” Processutvärdering av Contextio Etnographic – rapport klar okt 2014 Chefer: Halvtidsstudier – bra, men utbildningen tar lång tid och svårt att hitta vikarier Kan bidra till att ssk stannar kvar på sin arbetsplats Bra att de finns kvar i verksamheten under utbildningstiden (halvfart) Delar med sig av nya kunskaper under utbildningstiden Cheferna betonar främst förväntad ökad kvalitet och kompetens i arbetet efter utbildningen Knappt hälften av cheferna anger att man tänker använda X-arbetet i verksamhetens utvecklingsarbete Arbetsuppgifter efter studietiden är inte klart – ingen tydlig strategi

6 HR-strategiska avdelningen Tabell 1: Vilken målsättning har du med avseende på specialistkompetens inom din verksamhet?

7 HR-strategiska avdelningen Hur upplever du som chef att de studerandes arbetskamrater reagerat?

8 HR-strategiska avdelningen Hur har du som chef förberett din verksamhet på att en eller flera sjuksköterskor har en utbildningstjänst med studier på halvtid?

9 HR-strategiska avdelningen Vilka förväntningar har du som chef på att utbildningsinsatsen ska leda till för din verksamhet?

10 HR-strategiska avdelningen Hur använder ni er av den/de studerandes nya kompetens under studietiden?

11 HR-strategiska avdelningen Kommer du att dra nytta av den/de studerandes examensuppsats? Är det klart vilka arbetsuppgifter de studerande sjuksköterskorna ska ha efter studietiden?

12 HR-strategiska avdelningen Svarsalternativ ProcentAntal Ja, det vore värdefullt 34,8% 8 Nej, jag har tillräckliga nätverk idag 65,2% 15 Summa 100% 23 Skulle du vilja ha ett nätverk för ex. utbyte av erfarenheter (med andra chefer inom satsningen)?

13 HR-strategiska avdelningen Uppföljning av budgetsatsning – ”Utbildningsanställningar” Processutvärdering av Contextio Etnographic – rapport klar okt 2014 ssk stud och chefer från Medicin, Psykiatri och Disktriktsvård Studerande: Halvtidsstudier – Finns tid för reflektion och smälta nya kunskaper Upplever att man inte ersatts med vikarier fullt ut. (olika upplevelser för stud och chef) Betald utbildning en viktig faktor att man går utbildningen. Kan bidra till att man stannar kvar på sin arbetsplats efter utbildning – avhängigt ändrade arbetsuppgifter och löneutveckling Relationen med kurskamrater som har annan utbildningsfinansiering är god Studenterna som helhet nöjda med VFU Stud förväntar sig mer avancerade uppgifter efter utbildningen och löneutveckling

14 HR-strategiska avdelningen FRAMGÅNGSFAKTORER -Upplägg med 50/50 studier/arbete -Betald utbildning -Ny kunskap som kan omsättas direkt -Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter studietiden FRAMGÅNGSFAKTORER -Upplägg med 50/50 studier/arbete -Betald utbildning -Ny kunskap som kan omsättas direkt -Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter studietiden UTVECKLINGSOMRÅDEN -Tillvarata kompetensen -Information och marknadsföring -Krav på enheterna UTVECKLINGSOMRÅDEN -Tillvarata kompetensen -Information och marknadsföring -Krav på enheterna HINDER/UTMANINGAR -Otydlig information -Brist på personal/vikarier -Bristande intresse från ledningen -Rollen som specialistsjuksköterska otydlig på vissa enheter HINDER/UTMANINGAR -Otydlig information -Brist på personal/vikarier -Bristande intresse från ledningen -Rollen som specialistsjuksköterska otydlig på vissa enheter Framgångsfaktorer och utmaningar Sammanfattande framgångsfaktorer och hinder/utmaningar som utvärderingen identifierat samt områden för vidare utveckling och diskussion.

15 HR-strategiska avdelningen Uppföljning Workshop jan 2015 Hur går vi vidare med resultatet? Utvärdering – 2017/2018 – Vad hände sedan? Arbetsuppgifter? Kvar i organisationen? Fortsatta satsningar – region/förvaltning?

16 HR-strategiska avdelningen SLUT

17 HR-strategiska avdelningen Prioriterade specialistinriktningar 2015 och framåt. Beslut PU 2014-11-12 Koncept utbildningstjänst (studier på halvfart) HR-strategiska avd fördelar antalet utbildningstjänster per förvaltning - räknat på antalet t.v anställda per förvaltning. Hälften av dessa prioriteras av förvaltningen Hälften prioriteras av Hr-strategiska avd Samma prioriteringar som för 2014: Psykiatrisk vård Vård av äldre Internmedicinsk vård Hälso- och sjukvård för barn och ungdom Första hand halvfartsstudier Distansutbildning utanför VGR om en spec utbildning inte ges på ngt av lärosäten inom regionen.

18 HR-strategiska avdelningen Beviljade medel 201430 milj kr 201545 milj kr 201660 milj kr 2017 ? Vilka spec utbildningar skall prioriteras 2015? Vem skall prioritera? Hur?

19 HR-strategiska avdelningen 2015 Op- sjukv Prehosp- Ambulans sjukvård Barn- och Ungdoms sjukvård Psykiatrisk sjukvård Disktrikts ssk Intern med Vård av äldreBarnmorsk Ögon sskIVAKirKommentar Södra Älvsborgs Sjukhus XXXX önskar prioritera själv Alingsås lasarett önskar prioritera själv NU-sjukvården XXI övrigt samma prior som 2014 Kungälvs Sjukhus XXXXXX önskar prioritera själv Angereds närsjukhus Närhälsan XXHel- och halvfart SkaS XXXXX Habilitering & Hälsa X Frölunda Spec sjukhus Sahlgrenska Universitets sjukhusetet önskar prioritera själv Önskemål per förvaltning ang utbildningsbefattning spec ssk 2015

20 HR-strategiska avdelningen Samverkan inom hälso- och sjukvård Universitet och högskolor YH-myndigheten Gymnasieskolor/Kom vux/vård och omsorgscollege (VoC)

21 HR-strategiska avdelningen Hälso- och sjukvårdens utbildningsuppdrag och samverkan med utbildningsanordnare Regional samarbetsavtal VGR – Göteborgs Universitet, i enlighet med nationella samarbetsavtalen om läkarutbildningen och medicinsk forskning (ALF) resp. om tandläkareutbildningen och odontologisk forskning (TUA) Avtal gällande regional samverkan (RGS) avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på grundnivå och avancerad nivå. Regionalt avtal: VGR, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås Omfattar: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjuksköterska, specialistsjuksköterskor, socialpsykiatriskt program. psykolog – finns regionala avtal om VFU, PTP och ”letter of intent” avs forskning socionomprogrammet – finns ”letter of intent” mellan SU och inst för socialt arbete Gymnasieskola, Komvux, KY-utbildningar, Vård o Omsorgscollege, lokala avtal/överenskommelser, ingen medverkan från regional nivå Hälso- och sjukvården - är en lärandemiljö för utbildning alltifrån gymnasieskolans omvårdnadsprogram till läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). - har ansvar för utbildningar genom överenskommelser och avtal med berörda utbildningsanordnare.

22 HR-strategiska avdelningen Förvaltning Antal tillsvidare anställda ssk per nov 2014 % av totalsu mman Fördelni ng baserat på % Antal beviljade utb.befatt n med start 2015 (halvfart) Korrige ring för +/- 2014 - 2015 Antal utb.be fattn enligt PU:s prior för 2015 (halvf art) Antal utb.befattn som respektive förvaltning själv prior 2015 (halvfart) Södra Älvsborgs sjukhus 1 263 11 %15,2 15 + 1 8 7 Alingsås Lasarett 248 2 %2,78 4 + - 0 2 2 NU- sjukvården 1 640 14 %19,46 20 + 1 10 10 Kungälvs sjukhus 455 4 %5,56 6 + - 0 3 3 Angereds Närsjukhus 34 0,5 %0 0 0 0 0 Närhälsan 1 473 13 %18,7 18 + - 0 9 9 SkaS 1 559 13 %18,7 18 - 4 9 9 Habilitering och Hälsa 26 0,5 %0,69 1 + - 0 1 Frölunda specialist sjukhus 75 1 %1,39 1 + - 0 1 Sahlgrenska Universitets Sjukhuset 4 778 41 %56,99 55 + 3 28 27 Summa: 11 552 100 % 138 69 69

23 HR-strategiska avdelningen Antal utbildningsbefattningar HT 2014 fördelat på inriktning och förvaltning AnställningarAntal Utb.befattmed start ht 2013 Antal avhopp för Utb. befattn med start 2013 inför ht 2014 Antal utb.befattn med start ht 2014 (halvfart) Antal beviljade med start 2014Diff Antal ssk med utbildn befattn 2014 Södra Älvsborgs Sjukhus80 14 012 Alingsås lasarett10 4404 NU-sjukvården100 19 014 Kungälvs Sjukhus10 6605 Angereds närsjukhus00 01+10 Närhälsan80 18 014 SkaS60 22 018 Habilitering & Hälsa00 1101 Frölunda Spec sjukhus00 1101 Sahlgrenska Universitets sjukhuset 320 52 043 Summa 66+- 0 138 +1112

24 HR-strategiska avdelningen Anställningar HT 2014 Operations sjukvårdAmbulans sjukv Barn- och Ungdoms sjukv Psykiatrisk sjukvårdDisktrikts sskIntern medicinVård av ÄldreSumma Södra Älvsborgs Sjukhus 2 (4)36112 Alingsås lasarett 044 NU-sjukvården 2 (4)3 (6)26114 Kungälvs Sjukhus 01 (2)225 Angereds närsjukhus 00 Närhälsan 014 (18)14 SkaS 4 (8) 251218 Habilitering & Hälsa 011 Frölunda Spec sjukhus 011 Sahlgrenska Universitets sjukhuset 6 (12)3 (6)11127443 Summa 1411203114156112 Antal befattningar per förvaltning och spec inriktning HT 2014

25 HR-strategiska avdelningen Lärosäten HT 2014 Göteborgs universitet Högskolan i Väst Högskolan i BoråsKalmar Högskolan i Skövde Högskolan i JönköpingStockholmTotalt Södra Älvsborgs Sjukhus 12 Alingsås lasarett 44 NU-sjukvården 56314 Kungälvs Sjukhus 415 Angereds närsjukhus Närhälsan 111214 SkaS 6532218 Habilitering & Hälsa 11 Frölunda Spec sjukhus 11 Sahlgrenska Universitets sjukhus 43 Totalt 861171232112 Antal utbildningsbefattningar HT 2014 fördelat per lärosäte och förvaltning

26 HR-strategiska avdelningen Anställningar HT 2014 Op- sjukv Prehosp- Ambulans sjukvård Barn- och Ungdoms sjukvård Psykiatrisk sjukvård Disktrikts ssk Intern med Vård av äldreBarnmorsk Ögon sskIVAKommentar Södra Älvsborgs Sjukhus XXXX önskar prioritera själv Alingsås lasarett önskar prioritera själv NU-sjukvården XXI övrigt samma prior som 2014 Kungälvs Sjukhus Önskar prioritera själv Angereds närsjukhus 0 Närhälsan XXHel- och halvfart SkaS XXXXX Habilitering & Hälsa X önskar prioritera själv Frölunda Spec sjukhus 0 Sahlgrenska Universitets sjukhusetet önskar prioritera själv Önskemål per förvaltning ang utbildningsbefattning spec ssk 2015


Ladda ner ppt "Satsning i budget UTVÄRDERING Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor VGR 2015 HR-strategiska avdelningen Regionkansliet VGR."

Liknande presentationer


Google-annonser