Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

26.3.20151 2.7.20101 Den finska landsbygdspolitiken och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "26.3.20151 2.7.20101 Den finska landsbygdspolitiken och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR."— Presentationens avskrift:

1 26.3.20151 2.7.20101 Den finska landsbygdspolitiken och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR

2 2 Presentationens innehåll 1.Bred och snäv landsbygdspolitik 2.Utformning av landsbygdspolitiken i Finland 3.YTR:s nätverk, uppgifter och arbetsformer

3 3 Bred och snäv landsbygdspolitik Bred landsbygdspolitik –Ett arbetssätt som syftar till att beakta landsbygden och dess invånare i den samhälleliga verksamheten inom de olika förvaltningssektorerna. Snäv landsbygdspolitik –Sociala verktyg med det särskilda målet att utveckla landsbygden. YTR samordnar den breda och snäva landsbygdspolitiken vilket effektiverar användningen av resurserna riktade till landsbygden.

4 4

5

6 6 Utformning av landsbygdspolitiken 1/2 1.1960  1970-talet: Rötterna –Landsbygden i fokus inom regionalpolitiken –Lagarna om utvecklingsområden –Sällskapet för landsbygdsplanering –Byaverksamhetsrörelsen 2.1980-talet: Planeringsfasen –Statsrådets första principbeslut om landsbygden –Begreppet landsbygdspolitik etableras –Fler byaråd bildas

7 7 Utformning av landsbygdspolitiken 2/2 3.1988  1994: Genomförandefasen –Europarådets landsbygdskampanj  landsbygdspolitiken i sin nuvarande form får sin början –Landsbygdens utvecklingsprojekt 1988  1991 –Landsbygdspolitiska delegationen 1992  1994 –Det första landsbygdspolitiska helhetsprogrammet (1991) och regeringens första landsbygdspolitiska redogörelse (1993) 4.1995  : E uropeiseringen –EU-programmen för utveckling av landsbygden, aktionsgruppsarbete –Landsbygdspolitiska samarbetsgrupper 1995  –Landsbygdspolitiska helhetsprogram –YTR fastställs i lag år 2000 –Bred och snäv landsbygdspolitik definieras (det tredje helhetsprogrammet 2001  2004)

8 8 Vad är YTR? Ett samarbetsorgan som har tillsatts av statsrådet och ett nätverksbaserat arbetssätt med flera hundra deltagare från flera ministerier och andra organisationer –31 medlemmar och suppleanter från 27 organisationer, den femte mandatperioden 2008  2013 –Generalsekreterare och sekretariat (ca 60 medlemmar) –Tema- och arbetsgruppernas och de regionala gruppernas medlemmar –Genomförare av landsomfattande projekt för forskning och utveckling av landsbygden Till det landsbygdspolitiska nätverket hör därtill tusentals aktörer från förvaltning, forsknings- och utvecklings- organisationer samt från den privata och tredje sektorn såväl i byar som på det internationella planet.

9 9

10 10 YTR:s uppgifter 1/2 Att främja en mångsektoriell och -fasetterad samt sektorbaserad landsbygdspolitik på det nationella och internationella planet Att driva den breda landsbygdspolitiken genom samarbete som bygger på förvaltningsområdenas kompanjonskap Att bereda och genomföra de landsbygdspolitiska programmen Temaspecifikt utvecklingsarbete Att stärka landsbygdsforskning och -kunnande Att bidra till landsbygdssäkring

11 11 YTR:s uppgifter 2/2 Att stärka strukturen och arbetssätten kring landsbygdens utvecklingsarbete på alla verksamhetsnivåer Att stärka den samhällsaktivitet som utvecklar landsbygden Att främja företagandet, sysselsättningen och jämställdheten på landsbygden Att delta i utveckling av det regionala programmet för kohesion och konkurrenskraft (KOKO), att förbättra växelverkan mellan landsbygden och staden Att arbeta fram landsbygdspolitiska ställningstaganden och utlåtanden Politiskt inflytande Att skapa och hålla i gång en landsbygdspolitisk diskussion

12 12 Arbetsformer 1. Programarbete Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är YTR:s åtgärdsprogram –”Landsbygden och ett välmående Finland” det femte helhetsprogrammet 2009  2013 Statsrådets landsbygdspolitiska riktlinjer –Redogörelser, specialprogram, principbeslut YTR bereder programmen, deltar i genomförandet och följer upp utfallet av programmen –Överläggningar, utvecklingsprojekt, undersökningar, tema- och arbetsgruppernas arbete, resultatrapporter

13 13 Arbetsformer 2. Tema- och arbetsgrupper Totalt 14  17 grupper som arbetar med olika temaområden Temaområden: bl.a. boende, livsmedel, turism, företagande, aktionsgruppsarbete, välbefinnande, kultur, glesbygd, samhällsaktivitet, naturprodukter, den svenskspråkiga landsbygdens särfrågor Mandatperioden vanligen 1  3 år, många grupper arbetar i flera perioder, sammansättningen och uppgifterna dock nya Verksamhetsformerna är varierande: utvecklingsprogram och genomförande av dem, utlåtanden, seminarier, politiskt inflytande, publikationer

14 14 Arbetsformer 3. Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden YTR är storfinansiär av landsbygdsforskning och - utveckling Ca 2,5 miljoner euro/år Finansiering av 50  70 projekt per år, inkl. –delfinansiering av doktorsavhandlingar (max. 35 000 euro) –medverkan till inrättandet av nio landsbygdsprofessurer samt delfinansiering –huvudsaklig finansiering av de flesta temagrupperna Alla forsknings- och utvecklingsprojekt utvärderas, utvärderingarna publiceras i YTR:s publikationsserie

15 15 Arbetsformer 4. Landsbygdssäkring Att skapa för central- och regionförvaltningen ett verktyg för landsbygdssäkring Att göra landsbygdssäkringen känd och uppmuntra till användning av landsbygdssäkringen på olika nivåer Att följa upp införandet av landsbygdssäkringen och att rapportera därom i samband med landsbygdsöversikten

16 16 Arbetsformer 5. Internationellt samarbete Utgångsläget: interaktion som medför mervärde –Att sprida information om egna framgångsrika handlingsmönster –Att dra fördel av andra länders know-how och tillämpa det inom den finska landsbygdspolitiken Målet –Att få mer synlighet åt landsbygdsfrågorna och förbättra landsbygdspolitikens effekter nationellt och internationellt –Internationalisering av landsbygdsområden –Att landsbygdspolitiken blir en egen politiksektor i olika länder

17 17 Arbetsformer 6. Information Ca 10 publikationer per år i egen publikationsserie Webbplatsen Landsbygdspolitik.fi Nyhetsbrevet Liiteri Landsbygdsöversikt (vart tredje år) Seminarier, mässor Tidningsartiklar, tidningsbilagor, radioinslag, TV-dokument Tema- och arbetsgruppernas tidningar, nyheter, utlåtanden och meddelanden

18 18 Hitta ett landsbygdspolitiskt tema som intresserar dig och kom med i verksamheten! Mer information: www.landsbygdspolitik.fiwww.landsbygdspolitik.fi Jarmo Vaittinen Eero Uusitalo kanslichef landsbygdsråd, professor YTR:s ordförande YTR:s generalsekreterare


Ladda ner ppt "26.3.20151 2.7.20101 Den finska landsbygdspolitiken och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR."

Liknande presentationer


Google-annonser