Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionskunskap A 50p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionskunskap A 50p."— Presentationens avskrift:

1 Religionskunskap A 50p

2 Delmoment Hemsida: Religionpaedstromska.weebly.com Tema: Livet
Tema: Abrahamitiska religioner Tema: Hinduism och buddhism Tema: Etik och moral

3 Mål Eleven skall: Kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla Känna till kristendomen och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer Kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer till problemsituationer i vardags - och yrkesliv

4 Kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt Kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller strider mot grundläggande värden i samhället Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning

5 Kriterier för betyget: E
Eleven: Jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar Redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen Samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt tänkesätt Värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund Relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik

6 Kriterier för: C Eleven:
Ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, nationellt och internationellt Identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer Reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron innebär

7 Kriterier för: A Eleven:
Upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv Tillämpar olika etiska teorier inom religioner och livsåskådning på närliggande situationer och aktuella samhällsfrågor Visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och handla Argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt i sin livstolkning

8 Om dig… Skriv och berätta lite om dig själv. Namn, klass och vad du vill arbeta med i framtiden – ditt drömjobb? Skriv vad du har för hobby- vad gör du helst på fritiden. Vad tänker du på när du hör ordet religion? Vad betyder det för dig? Vad vill du satsa på för betyg i ämnet?

9 Fundera på följande: Varför finns man? Vad är meningen med livet?
Vad händer efter döden? Har ni samma åsikt?

10 Vad är en livsåskådning?
Hur man ser på världen och livet (Hur man ser på andra människor, det gudomliga, samhället, naturen, vad som är rätt och fel) Kan vara religiös eller icke-religiös, äldre, ny, avgränsad eller öppen etc. Påverkar hur man är och beter sig

11 Några olika religiösa livsåskådningar
Världsreligionerna - Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddism. Nyreligiösa. Genom att vinkla/modernisera äldre religioner lockas unga att upptäcks sig själva. Scientologi, Satanism, Hare Krischna. Asiatiska- Traditionella med mindre Konfucianism, Taoism UFO - Genom kontaker med varelser på andra planeter kan vi lära oss mer om oss själva. Tex. Heavens gate, Raelismen Okulta - Gemensamt för ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja. Tex, teosofi och alkemi

12 Några olika icke-religiösa livsåskådningar
Ekosofi - Enligt ekosofi.se är några av ekosofins ledord: icke-våld, grundläggande intuition, medkänsla, förnuft, allt liv på jorden har rätt till självutveckling och självförverkligande, samspel och allt i livet hör ihop. Humanismen - Är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet. Marxismen - Ideologin förespråkar ett kommunistiskt samhälle där resurserna fördelas rättvist bland folket. Men för att införa kommunismen i världens alla länder, måste folket - arbetarna - göra revolution i sina hemländer.

13 Religion Vad är religion? Diskutera med din kamrat!
Uppfattningen om att en gud eller något gudomligt påverkar världen och människan Eller: tron på en utomvärldslig (transcendent) verklighet som kan vara gudomlig, men som inte behöver vara det Förmedlar ett budskap som tilltalar och skapar mening i livet. (En livsåskådning)

14 Helighet Något annorlunda än det vanliga och världsliga
Ger tillvaron djupare mening - en annan, ”högre” dimension Kopplat till känslor av djup vördnad och respekt både i religiösa sammanhang men även när viss musik spelas, någon föds, dör… Förknippas med renhet och okränkbarhet Heligheter kan kränkas - kan bero på medvetna handlingar och/eller okunskap

15 Sverige? Religionsfrihet Kyrka och stat åtskilda
Sekulariserat samhälle = inte kopplat till något religiöst eller någon religion Religiösa värden och traditioner har inte lika stor betydelse Kristet, protestantiskt land i cirka 1000 år. Lagar och normer bygger på kristendomen. Asatron - lever kvar i vissa hedniska riter. Ex?

16 Myt ”Helig berättelse” Förklarar och ger svar på livsfrågor
Ex. vem man är, vart man är på väg, varför samhället ser ut som det gör, meningen med livet, perspektiv på gott och ont, varför finns ondska, förklarar världens skapelse… Myters betydelse för oss idag? Exempelvis: Sagan om ringen. ”Good vs. evil” Frodo och Sam

17 Riter Innehåller handlingar och ord med symbolisk innebörd
Gemenskap, framtida förening med gudom eller helt sekulär. Övergångsriter markerar viktiga händelser i livet. Vilka riter är/kan vara religiösa? Dop Giftermål Begravning Studenten Födelsedag

18 Kärlek Människor har i alla tider och i alla kulturer försökt förstå och tolka kärlek. För många uppfattas kärlek som något man kan tro på eller se som livets mening. Hur ser vi på kärlek idag? Skiljer sig synen på kärlek nu och historiskt?

19 Kärlek Att definiera begreppet kärlek är svårt eftersom det finns många olika sidor av begreppet. Förälskelse - Ofta börjar en kärleksrelation mellan två människor med en förälskelse. Livet känns fantastiskt, meningsfullt och roligt, även om det också kan vara jobbigt och smärtsamt ibland. Ofta uppfattas som felfri och som den mest underbara människan på jorden. Men ibland är det en kort period, andra gånger är det en Livslång kärlek.

20 Kärlek är ett fundament hos alla världsreligioner
Kärlek är ett fundament hos alla världsreligioner. Kärleken till Gud, medmänniskor, djur och natur är exempel på viktiga hörnstenar. Inom de olika religionerna finns det olika föreställningar om och normer kring sexualitet. Generellt för världsreligionerna är att sexualitet är något för äktenskapet. Men det finns stora skillnader inom de olika världsreligionerna hur äktenskapet bör se ut och varför.

21 Flera religiösa grupper kräver Celibat av sina rättrogna.
De flesta samhällen är fortfarande patriarkala ( = Styrt av män) Kvinnor har därför traditionellt fortfarande mindre inflytande än män, vilket medför att kvinnors sexualitet oftare nedvärderas, problematiseras och osynliggörs. Kvinnan ses som någon som skapar oordning och kaos och därför måste kontrolleras hårt för att inte väcka mannens åtrå.

22 Döden Vi kan alla vara säkra på att vi ska dö, men ingen vet med säkerhet vad som händer när vi dör - mer än att hjärnan slutar att fungera och att kroppen måste begravas. Men måste man vara rädd för döden och sorgen eller kan tanken på döden skapa mening med livet? Beroende på vilken livsåskådning man har så har man olika inställning till döden.

23 Döden Tankar på belöning, straff eller slutgiltig rättvisa i en kommande tillvaro kan påverka hur människor lever sina liv. Hur religionerna ser på döden hänger ofta ihop med synen på livet. Lever vi flera liv- det vill säga får vi en ny chans?

24 Inom framförallt Islam och Kristendom finns en tanke om en ny tillvaro efter döden. Här finns hoppet om ett paradis, en tillvaro med Gud. Livet på jorden är viktigt, men underställt det eviga livet. Både Hinduism och Buddism tror på reinkarnation. Tanken på att återfödas. Har man levt ett gott liv, återföds men till något bra, och tvärtom. Målet är att slippa återfödas. Personen upphör att existera. Kroppen förmultnar eller förstörs på annat vis. Varken själen eller något medvetande är kvar eftersom medvetandet försvinner när kroppen dör. Vad tror du ?

25 Vad är etik? Etik och moral är synonymer, men etik används som teoretisk term. ”Vad är gott och rätt?” Människan måste kunna känna empati med andra (sätta sig in i andra människors situation) för att kunna göra bra moraliska val. Medvetenhet om ansvaret för sitt liv och för sina handlingar.

26 Finns det etiska regler som gäller alla?
Vad skulle det kunna vara för etiska principer som alla människor kan ställa upp på, oavsett religion, kultur, samhälle?

27 ”Den gyllene regeln” Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 

28 Källa: Bilderna är hämtade från Clipart.


Ladda ner ppt "Religionskunskap A 50p."

Liknande presentationer


Google-annonser