Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiesärskoleutredningen Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiesärskoleutredningen Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiesärskoleutredningen Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8

2 Gymnasiesärskoleutredningen Utredningens uppdrag i korthet Gymnasiesärskolans framtida utformning, t.ex. avseende –program och inriktningar –gemensamma ämnen och kurser –gymnasiesärskoleexamen –urval och antagning –elev- och föräldrainflytande vid val av skolform Gymnasial särvux framtida utformning Ökad samverkan mellan skolformerna Ökad samverkan med arbetslivet Utökad rätt att studera i annan kommun eller fristående gymnasiesärskola Riksrekryterande utbildning

3 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasiesärskolans syfte breddas Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

4 Gymnasiesärskoleutredningen Andelen elever i gymnasiesärskolan respektive i den obligatoriska särskolan 1992/93 – 2009/10

5 Gymnasiesärskoleutredningen Rätt till särskola för rätt elever Rätten att alltid tas emot i gymnasiesärskolan för en elev från grundsärskolan ska gälla endast om eleven tillhör målgruppen för särskolan. Vid indikationer på att en elev i grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan inte tillhör målgruppen ska –personal vara skyldig att anmäla till rektorn –rektorn vara skyldig att anmäla till hemkommunen –hemkommunen vara skyldig att, efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare, skyndsamt utreda. Om eleven inte tillhör målgruppen ska hemkommunen omplacera eleven och vara skyldig att ge det stöd som krävs för att underlätta elevens övergång.

6 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasiesärskolans nationella program Nio nationella program som bygger på inslag från samtliga program i den nya gymnasieskolan Ett trettiotal nationellt fastställda inriktningar Kurs- och poängindelning ersätter timplanen Hög grad av flexibilitet Beslut om anpassad studiegång för vissa elever Särskilda varianter och lokalt initierade kurser ska prövas och godkännas av Skolverket Examensdokument till alla med uppgift om eleven nått examensmålen Gymnasiesärskolearbete Riksrekryterande utbildning, t.ex. riksidrottsutbildning

7 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasiesärskolans nationella program Administration, handel och varuhantering Estetiska verksamheter Fastighet, anläggning och bygg Fordonsvård och transport Hantverk och produktion Hotell, restaurang och bageri Hälsa, vård och omsorg Samhälle och språk Skog, mark och djur

8 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasiesärskolans träningsprogram Träningsprogrammet ersätter det individuella programmet för elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program Yrkesträning och verksamhetsträning tas bort Ämnesområden Flexibla möjligheter att kombinera kurser från nationella program med ämnesområden från träningsprogrammet Troligen färre elever på grund av flexiblare nationella program

9 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasial lärlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan föreslås ingå i satsningen för gymnasieskolan på i huvudsak samma villkor Minst hälften av gymnasiesärskolepoängen Börja år 1, 2,3 eller 4 Kriterier som ska vara uppfyllda: –minst viss andel av utbildningen på arbetsplats –stabil relation till arbetsgivare –lärande och utveckling i arbetet –kopplat till styrdokumenten –handledare på arbetsplatsen –skolan närvarande på arbetsplatsen –handledning till handledare –tydlig dokumentation Nationellt lärlingsråd behövs

10 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasiesärskolans träningsprogram Ämnesområden: Estetisk verksamhet Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Natur och miljö Individ och samhälle Språk och kommunikation Två nivåer för kunskapskraven: Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

11 Gymnasiesärskoleutredningen Ansökan och urval nationella programAlla elever ska ansöka till nationella program –Om antalet platser är färre än antalet sökande ska företräde ges utifrån en bedömning av elevernas förutsättningar för utbildningen träningsprogrammetEleven ska söka även till träningsprogrammet, inte placeras –Hemkommunen ska ta emot en elev på träningsprogrammet om kommunen bedömer att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program, annars ska eleven erbjudas utbildning på nationellt program.

12 Gymnasiesärskoleutredningen Studier i annan kommuns eller fristående gymnasiesärskola Mottagande i första hand respektive mottagande i andra hand för de nationella programmen Konsekvenser för interkommunal ersättning Ökad differentiering av ersättningen till fristående gymnasiesärskolor Ökad differentiering av riksprislistan Mer likvärdiga ekonomiska villkor för eleven –inackorderingsbidrag –inackorderingstillägg –ny utredning om kompletterande stöd

13 Gymnasiesärskoleutredningen Utökat elevinflytande vid val av skolform En elev som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp ska ha rätt att bli mottagen i gymnasieskolan om eleven inte önskar gå i gymnasiesärskolan. Eleven ska i så fall tas emot på yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. Kommunen ska inte kunna motsätta sig detta. Kommunen ska också kunna ta emot en nyanländ elev som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan på gymnasieskolans språkintroduktion.

14 Gymnasiesärskoleutredningen Ökad samverkan med arbetslivet På nationell nivå ska samverkan ske inom de nationella programråden På lokal nivå ska samverkan ske inom de lokala programråden På lokal nivå behövs dessutom väl utvecklade samverkansformer mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet för att lösa frågor kring enskilda elever Former för samverkan behöver utvecklas som inte gör skolan personberoende

15 Gymnasiesärskoleutredningen Organisera för samverkan - en förutsättning för inkludering! Lokalmässig integrering är en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för att nå en mer inkluderad utbildning för elever med utvecklingsstörning Behövs dessutom långsiktiga strategier som kan handla om –ledningsorganisation –samverkan mellan personal –gemensamt personalutnyttjande –gemensam kompetensutveckling –gemensamma projekt –identifiera vinster med samverkan

16 Gymnasiesärskoleutredningen Gymnasial särvux Möjligt att ”läsa klart” gymnasiesärskolan Ett breddat utbildningsinnehåll genom –mer av yrkesinriktad utbildning –orienteringskurser Ingen utbildning på träningsnivå inom gymnasial särvux; däremot ökad tillgänglighet till den som finns inom grundläggande särvux Ingen egen examen utöver den inom gy-sär Delkurser Arbetsplatsförlagt lärande bör utvecklas Bör ingå i ev nationella satsningar på lärlingsutbildning Tillfälligt stimulansbidrag

17 Gymnasiesärskoleutredningen Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklings-störning (SOU 2011:8) Betänkandet kan köpas från Fritzes på 08 – 598 191 90 (ordertel) 08 – 598 191 91 (orderfax), eller order.fritzes@nj.se


Ladda ner ppt "Gymnasiesärskoleutredningen Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8."

Liknande presentationer


Google-annonser