Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MED SKOLAN SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARENA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MED SKOLAN SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARENA"— Presentationens avskrift:

1 MED SKOLAN SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARENA
Uppdrag MED SKOLAN SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARENA Utvecklingsarbete - Att förstärka skolans insatser kring sexualitet och samlevnadsutbildning i samverkan med andra aktörer kring unga i lokalsamhället

2 ÅRET VAR 1999 UNGDOMARS VERKLIGHET Förändrat livsmönster
Bakgrund ÅRET VAR 1999 UNGDOMARS VERKLIGHET Förändrat livsmönster Kulturella faktorer Prestationskrav Alkohol och droger Sexuellt överförbara infektioner Oönskade graviditeter Media, nätet och marknaden Sexualisering objektifiering SKOLVERKETS NATIONELLA KVALITETSGRANSKNING Skolors arbete mot mobbing och annan kränkande behandling Sex och samlevnadsundervisningen Undervisningen om tobak, alkohol och andra droger Värdegrunden VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN BILDAS FOLKHÄLSOARBETE Regiongemensamt med 8 prioriterade program Lokalt 49 kommuner med folkhälsoplanerare folkhälsoråd och ungdomsmottagningar Trygg och säker sexuell och reproduktiv hälsa UNGDOMARS BEHOV Förmåga att göra val för sin egen hälsoutveckling Tro på sig själv Relation Kunskap Möte för reflektion 80 skolor granskas med tonvikt på jämställdhet elevinflytande synen på lärande och lärande miljö. 51 grundskolor och 29 gymnasieskolor Stora variationer mellan skolor och i skolor.Fåtal har nedskrivna mål och uppdraget är generellt otydligt och ingen hr ansvar. Ingen samordning och dokumentation Rektor har enligt läroplanen ansvaret att sos-undervisningen integreras i olika ämnen.

3 Målsättning Syfte Utveckla mänskliga resurser och mobilisera samarbetspartners för att möjliggöra för unga att utveckla en hälsosam sexualitet och fysisk, psykisk och social hälsa (WHO:s HÄLSA 21; mål 18). Skolan Andra aktörer i lokalsamhället Individ Ungdomsmottagningen Föräldrar Folkhälsoplaneraren Mål Unga skall ha förmågan att göra val för sin egen hälsoutveckling i livsområdet sexualitet och samlevnad

4 Kvalitetskriterier Samverkan / samverkansgrupp
Skolan och samverkansgruppen dokumenterar vad som görs på den egna skolan/i kommunen Skolan formulerar tydliga mål och planer för sex och samlevnadsutbildningen tillsammans med samverkansgruppen Rektor ansvarar för samordning och uppföljning av måluppfyllelse Elever medverkar vid planering och uppföljning av utbildningen Jämställdhet och främjande perspektiv Sexualitet och samlevnad tas upp i olika kärn- och karaktärsämnen Sexualitet och samlevnad och integration

5 INFODAG juni 2000 då 30 kommuner kom Rektor med intresserad lärare
PROCESS INFODAG juni 2000 då 30 kommuner kom Rektor med intresserad lärare Folkhälsoplanerare Ungdomsmottagning Diskussion om deltagande i utv.arb. under dagen för förankring senare på hemmaplan. ANSÖKAN 1 oktober med... kriterium - tydlig samverkansstruktur se infodag 6 skolområden sökte 3 skolområde har deltagit i utv.arb. Process Kartläggning. Vad har gjorts tidigare? Vart vill skolan nå? Vad behövs för att nå målet? ½-1 dag. Dokumentation 3 utbildningsdagar efter lokala behov och möjligheter Uppföljningsdag Utbildningsdag Handledning Handledning x2 Initialt kommer skolorna att dokumentera tidigare genomförda insatser och bilda en styrgrupp – samlevnadsgrupp på varje ort med en lokal kontaktansvarig gentemot processledaren. Därefter kommer Per Blanck besöka respektive försöksort under en halvdag för att kartlägga aktuellt utbildningsbehov inför planerad tredagarsutbildning. Kartläggningarna sker tillsammans med Institutionen för pedagogik och didaktik som ansvara för utvärderingen av arbetet. Två utbildningstillfällen erbjöds vilka ingick i VGR:s aktivitetskatalog Extern utvärdering Det goda exemplet

6 Process- och utbildningsledare Per Blanck Utbildare Eva Annerås

7 Institutionen för didaktik och pedagogik Göteborgs Universitet
Utvärdering Joanna Giota, fil. dr. ped. Rolf Lander, fil.dr. ped. Institutionen för didaktik och pedagogik Göteborgs Universitet

8 DOKUMENTATION www.vgregion.se/folkhalsa
Sexualitet samlevnad och samhälle Från hemsidan : Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning - Sex och samlevnad i en modern skola Kortfattad redogörelse för arbetsprocessen Rapport - Samtal och undervisning om sex och samlevnad Projekterfarenheter och personaleffekter i tre kommuner i Västra Götaland OH-bilder från nätverksmötet 28 april 2004 Länk Kärleksnätet efter Sex och samlevnad i en modern skola som ingår i nätverket Hälsofrämjande skolutveckling


Ladda ner ppt "MED SKOLAN SOM HÄLSOFRÄMJANDE ARENA"

Liknande presentationer


Google-annonser