Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt om vatten 2014-11-11 Samverkansträff – Miljötillsyn inom jordbruket Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanlands län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt om vatten 2014-11-11 Samverkansträff – Miljötillsyn inom jordbruket Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanlands län"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt om vatten 2014-11-11 Samverkansträff – Miljötillsyn inom jordbruket Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanlands län Johan.axner@lansstyrelsen.se Illustration: Jonas Lundin

2 Disposition  Information om samrådsperiod för FP, ÅP och MKN för Vatten för period 2015-2021  Uppdaterad statusklassning  Uppdaterade miljökvalitetsnormer (MKN)  Förslag på åtgärder för att nå MKN  Information om bidrag  MER (Mälaren en sjö för miljoner, LIFE IP för NÖVD)

3 Vattenförvaltningscykeln

4 Vad är god status? Grundvatten:  Kemisk status  Kvantitativ status Ytvatten:  Kemisk status  Ekologisk status Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Uppnår ej god God

5 Kommunerna berörs  som ansvariga för planering av mark- och vattenanvändningen enligt PBL  som tillsynsmyndigheter enligt MB  som ansvariga för vattenförsörjning och avloppsvattenrening enligt VA-lagen Ur ”Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön”

6 Miljökvalitetsnormer  Anger den kvalitet som vattnet ska ha  Utgår från statusklassificeringen  Målet enligt direktivet är god status 2015  Olika typer av undantag kan göras  Tidsfrist, Mindre strängt krav, KMV  Bindande för myndigheter och kommuner  prövning, dispenser, anmälningsärenden, tillsyn, föreskrifter, planer

7 Åtgärdsprogram 2009  Beslutat i december 2009  Bindande för myndigheter och kommuner  37 åtgärder  Utveckling av lagstiftning och styrmedel  Utveckling av kunskapsunderlag  Åtgärder påbörjade 2012  Förslag på konkreta åtgärder per miljöproblem

8 Åtgärdsprogram 2015  Samråd 1 november 2014 - 1 maj 2015  Beslutas i december 2015  Bindande för myndigheter och kommuner  Styrmedelsåtgärder  Mer preciserade  Med motiveringar  Åtgärder per avrinningsområde i bilagor

9

10 Samrådsperiod för FP, ÅP och MKN för Vatten för period 2015-2021

11

12 Databasen VISS http://viss.lansstyrelsen.se/

13 Vattenförekomster i NÖVD med övergödningspåverkan

14 Preliminär sammanställning av delaron med fosforbeting

15 Övergödning

16 Fosforhalt i vatten

17 Vilka åtgärder behöver genomföras för att nå GES?  Strukturkalkning  Spridning av stallgödsel  Våtmarker/Fosfordammar  Skyddszoner i jordbruksmark  Tvåstegsdiken  Enskilda avlopp  Fosforavskiljning vid reningsverk?  Bräddningar?  Dagvattendammar?  Åtgärdsutredningar

18 Strukturkalkning Anpassade skyddszoner Fosfordammar Minskat läckage vid spridning stall- gödsel Våtmarker Ökad rening vid avloppsreningsverk Godkänd renings- standard för enskilda avlopp Åtgärder för att nå god ekologisk status i Svartåns avrinningsområde

19 40 % Fosforhalter (µg/l) för att nå god status

20 Minskat läckage vid spridning av stallgödsel Tillförsel av fosfor till jordbruksmark 2009 (totalt tillfördes 39 000 ton)

21 Minskat läckage vid spridning av stallgödsel -Fosforgödsling utifrån P-AL-klass och jordbruksverkets riktlinjer Skulle kunna innebära minskade fosforförlusterna från åkermark med upp till 70 ton -Undvika spridning till vall när tillväxten avtar Det sprids stallgödsel till slåttervall under senhösten när tillväxten avtar på drygt 176 000 hektar, vilket innebär 5100 ton P (20 000 hektar i Svealands Slättbygder; 540 ton P) Skulle kunna innebära minskade fosforförluster från åkermark med upp till 50 ton -Undvika hög engångsgivor Om engångsgivor större än 60 kg P/ha undviks så skulle fosforförlusterna kunna minskas med ca 40 ton -Nedbrukning efter spridning Skulle innebära minskade fosforförlusterna från åkermark med minst 15 ton SUMMA åtgärdspotential > 150 ton !

22 Myndighetsåtgärder

23

24

25

26

27 Finansiering av åtgärder  LOVA (LOkala VAttenvårdsprojekt). LOVA (LOkala VAttenvårdsprojekt).  LONA (LOkala NAturvårdsprojekt).  Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Axel 2 och 4  Miljöersättning  Kompetensutveckling  Leader  Biologisk återställningsmedel i anslutning till kalkade vatten.  Fiskevårdsmedel  ÅGP (åtgärdsprogram för hotade arter)  Riktigt stora projekt kan söka EU-medel (ERUF, Innova, LIFE m fl)  Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten

28 Åtgärder genomförda med LOVA-medel  Västerås stad ”Fosfor 2012”  Många strukturkalkningsprojekt har fått LOVA-bidraget

29 Rådgivning för lant- bruk och miljö  Minska övergödningen  Säker användning av växtskyddsmedel  Minska utsläppen av växthusgaser

30 Greppa Näringen  Fortsatt satsning under kommande programperiod för LBP  Med prioritering för  Miljötillsyn  ÅP för vatten  Vattenskyddsområden  Energi och klimat  Hantering av växtskyddsmedel (IPM)

31 Mälaren – en sjö för miljoner (MER)

32

33 Hög God Nätverk Projektutveckling Projektansökning ar Erfarenhetsutbyte n Målbilder Åtgärder Pilotprojekt Samverkan Innovation Uppskalning/implementerin g Långsiktig förvaltning Åtgärdsinriktat nätverkande och lärande LIFE IP ERUF ÖMS LBP Vinnova

34 LIFE IP GOWATS North Baltic  Större projekt i en ”större” geografisk skala med sikte på fullständigt genomförande av en plan eller strategi  I projektet ska andra finansieringsformer integreras för att helheten ska leda till fullständigt genomförande.  Minst 6 år och sannolikt genomsnittligt bidrag på 100 milj från EU.

35 Förslag till upplägg  Genomförande av nyckelaktiviteter inom olika tematiska och geografiska områden.  Fokus på övergödning, fria vandringsvägar för fisk och miljögifter.  Olika aktiviteter placeras på olika platser i distriktet, utifrån behov hos vattenförvaltningen och kommunernas  Kunskapsöverföring mellan de olika geografiska sammanhang.

36 Övergripande vattenförvaltning ÖvergödningFria vandringsvägarMiljögifter Klimat – vattenkvalitet – översvämning – dricksvatten Hjälmarens vattenvårdsförbund/Läns -styrelsen i Örebro län Länsstyrelsedriven samverkan i Hjälmarens avrinningsområde Mälarens vattenvårdsförbund/Länsstyrelsen i Västmanland Kommundriven behovsstyrd samverkan inom Mälaren – en sjö för miljoner Länsstyrelsen i Stockholms län/KSL Mälarövergripande samverkan om dricksvatten och klimatförändringar Flera ämnesområden och flera geografiska sammanhang – Förslag!!

37 Åtgärdskontor Projektkoordinator LST - Västmanland Projektkontor – aktiviteter och åtgärder inom Mälarens vattenvårdsförbund/Mälaren – en sjö för miljoner LST – Västmanland/Mälarens vattenvårdsförbund Projektkontor – aktiviteter inom Hjälmarens vvf och Örebro län LST – Örebro/Hjälmarens vvf Projektkontor – aktiviteter i Stockholmsregionen KSL/LST – Stockholm? Aktiviteterna och åtgärdsarbetet utgår från regionala projektkontor, med koordinering och samordning från LST - Västmanland

38 Framtagande av handlingsplaner för X avrinningsområden på olika skalor utifrån olika processupplägg Upprättande av projektkanslier för att genomföra aktiviteter inom GOWATS för god status Övergripande vattenförvaltning Samordning på lokal och nationell nivå av arbetet inom landsbygdsprogrammen och vattenförvaltningen. Gemensamt åtgärdsarbete med best practice och demonstration inom respektive projektkanslier Innovativa styrmedel – test på ett avrinningsområde Övergödning Multifunktionella fiskvandringsvägar i stadsmiljö Handlingsplan och demonstrationsanläggningar för innovativt skogsbruk och energiproduktion för god status - exempel Hedströmmen Fria vandringsvägar Hantering av förorenade sediment – erfarenhetsutbyten, projektutveckling och piloter Prioriterade ämnen – kunskap och prioritering Samordnad hantering av läkemedelsrester Miljögifter Uppbyggnad av kunskap och beredskap map klimatförändringarnas inverkan på vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning Reservvattenförsörjning i Mälarregionen Klimat – vattenkvalitet – översvämning – dricksvatten Olika aktiviteter under respektive ämnesområde – exempel

39 Kontakt till Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP GOWATS North Baltic david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010-22 49 413


Ladda ner ppt "Aktuellt om vatten 2014-11-11 Samverkansträff – Miljötillsyn inom jordbruket Johan Axnér Länsstyrelsen i Västmanlands län"

Liknande presentationer


Google-annonser