Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut konfusion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut konfusion."— Presentationens avskrift:

1 Akut konfusion

2 Synonymer i engelskspråkig litteratur
Acute cognitive disorder Acute organic brain syndrome Agitated delirium Delayed psychosis Delirious state Delirium nervosum Emergency delirium Exogenous Psychosis Intensive care syndrome Organic confusion Pharmacotoxic psychosis Postanestetic delirium Postoperative insanity Pseudodementia Pseudosenility Reversible dementia Senile delirium Subacute befuddlement Symptomatic psychosis Toxic delirious reaction Transient behavioural syndrome Vascular psychotic organic brain syndrome Acute brain failure

3 Förvirring Delirium Konfusion

4 Prevalens 48% av alla 65+ efter stroke
62 % av alla 65+ efter höftfrakturkirurgi 40 % av alla 75+ på akutsjukhus Yngve Gustafsson, Umeå

5 Medicinens akutmottagning 2008
Antal besök: Antal inlagda: = 33 % 75 +: 40% x 3685 = 1474

6 Definition ”Ett akut insättande psykiskt syndrom med global medvetandestörning samt störd psykomotorik och störd sömn-vakenhetscykel”

7 Klinisk bild Fluktuerande med lucida intervall konstant
Lätt (oneiroid) Måttlig Svår Stupor - coma

8 Klinisk bild (forts) Global medvetandestörning
Perception (varseblivning) – förvrängning illusion hallucination (syn) Minne inprägling retention återkallande

9 Klinisk bild (forts) Tankeförmåga ( språkförmåga)
Vakenhet – uppmärksamhet Orientering - tidsdesorientering kardinalsymptom (def: >4 h /dag alt > 4 d / v)

10 Klinisk bild (forts) Psykisk störning – oro, ångest vanföreställningar
perseveration paranoia aggressivitet Känsloyttringar avspeglar ofta patientens grundpersonlighet

11 Klinisk bild (forts) Motorisk störning - hyperaktiv hypoaktiv
Sömnstörning - nattstök sundown syndrome sunrise syndrome

12 Etiologi Somatisk sjukdom Psykisk sjukdom/belastning Miljöfaktorer
Läkemedel

13 Patogenes Störning i neurotransmittormetabolismen;
särskilt acetylkolin - hypoxi? - hyperkortisolism?

14

15 Riskfaktorer Hög ålder Demenssjukdom Tidigare stroke Depression
Beh med antikolinerga läkemedel

16 Antikolinergika Antidepressiva Neuroleptika Antiparkinsonmedel
Antiarytmika Antihistaminer Inkontinensläkemedel Atropin, hyoscin

17 Utredning Anamnes! - tidsförlopp? - somatiska symptom?
- psykisk stress? - miljöfaktorer? - nya läkemedel?

18 Varför orsakar läkemedel konfusion hos äldre?
Försämrad elimination Minskad fysiologisk reservkapacitet Polyfarmaci – interaktioner Förändringar i receptorer

19 Läkemedel med direkt verkan på CNS
Sederande Centralstimulerande Antikolinerga Dopaminerga Opioider Analgetika

20 Läkemedel som påverkar andning och cirkulation
Digitalis Betablockare ACE-hämmare Diuretika Opioider Sedativa

21 Läkemedel som påverkar B-glucos-nivån
Antidiabetika Insulin Diuretika Beta-blockare Acetylsalicylsyra? ACE-hämmare?

22 Diverse Steroider Prostaglandinsynteshämmare Antimalariamedel
Disulfiram

23 Utredning Viktigt och bråttom: CVI, skalltrauma
AMI, arytmi, hypotension lungemboli intox akut buk (urinretention, obstipation) infektion

24 Utredning forts Glöm inte: syn, hörsel
temp, saturation, blodtryck, puls smärta / tecken på trauma dehydrering

25 Utredning forts Lab: Akut: Hb, V, p-glc, Na, K, krea, CRP,
TnT, urinsticka, blodgas, ev intoxprover Senare: B12, folat, Ca, alb, TSH

26 Behandla bakomliggande orsak!
Behandling Behandla bakomliggande orsak!

27 Behandling (forts) Aktiv observation Lugn ljus miljö God omvårdnad
Kolla glasögon och hörapparat Medicinsanering Psykofarmaka vid behov

28 Behandling forts Reglera dygnsrytmen Behandla oro och ångest
Behandla psykotiska symptom

29 Behandling forts Omvårdnadsaspekter: nutrition elimination saturation
smärta sömn mobilisering

30 Riktlinjer vid bemötande av den akut konfusoriske patienten
Minska upplevelse av kaos -bara vara -sitt ner 5 min Hjälp patienten koncentrera sig -tala vänd mot patienten -håll ögonkontakt -tala tydligt och långsamt Hjälp patienten orientera sig -om vad som hänt -tidsorientering (klocka, almanacka, dagstidning Hjälp patienten tolka omvärlden -förklara vad som kommer att hända vad du kommer att göra vad du vill att patienten ska göra -kolla glasögon och hörapparat En konfusionsanpassad vårdmiljö -tydlig skyltning, namn på dörren Aktivitet -undvik ”sundown syndrome” -en stunds vila mitt på dagen Förmedla trygghet -informera så många gånger som behövs -begränsa antalet personer runt patienten -dokumentera och rapportera Anhöriga -ge upprepad saklig information -uppmuntra besök -underlätta mötet – ex gemensamt kaffe Viktiga behov att tillgodose -vätskebalans -nutrition -sömn smärtbehandling -elimination saturation

31 Om bristande diagnostik:
Prognos Om bristande diagnostik: 25-50 % mortalitet

32

33 Att förebygga konfusion
Korta ledtider Få förflyttningar Smärtstillning God nattsömn Blodtryck – hydrering? Syrgastension Hb

34 DEMENS KONFUSION hallucination desorientering fluktuation apraxi afasi agnosi amnesi sömnstörning apati blödighet snabb debut vanföreställningar dygnsrytm avmagring DEPRESSION


Ladda ner ppt "Akut konfusion."

Liknande presentationer


Google-annonser