Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s regionala strukturfondsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s regionala strukturfondsprogram"— Presentationens avskrift:

1 EU:s regionala strukturfondsprogram
Karin Hallerby

2 Lissabonstrategin:s mål
“EU ska vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010, byggd på social trygghet och hållbar utveckling".

3 Sammanhållningspolitik
Lissabonstrategin Sammanhållningspolitik Strukturfonderna

4 Programmen ska bidra till uppfyllandet av målen i Lissabonstrategin
Viktiga förutsättningar för ett lyckat genomförande av strukturfondsarbetet i Sverige Programmen ska bidra till uppfyllandet av målen i Lissabonstrategin Programmen ska ha ett tydligt näringslivsperspektiv Programmen ska prioritera hållbar utveckling Programöverskridande samarbeten ska uppmuntras

5 Fyra nationella prioriteringar Innovation och förnyelse
En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Fyra nationella prioriteringar Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete Prioritering 1: Innovation och förnyelse (regionala fonden) -Innovativa miljöer exempel på riktlinjer: främja samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor, internationellt kunskapsutbyte, stimulera innovationsförmågan hos SMF:s -Entreprenörskap exempel på riktlinjer: främja en gynnsam kultur för entreprenörskap och företagande, främja insatser som underlättar nyföretagande och ökat internationellt affärsutbyte Prioritering 2: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (socialfonden) -Kompetensförsörjning -Ökat arbetskraftsutbud Prioritering 3: Tillgänglighet (regionalfonden) Regionsförstoring exempel på riktlinjer: stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder, utveckla samverkan mellan olika transportslag och persontransporter som förbättrar tillgängligheten Ett utvecklat informationssamhälle exempel på riktlinjer: stimulera och underlätta IT-användningen i SMF:s och fullfölja bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd Prioritering 4: Strategiskt gränsöverskridande samarbete (regionalfonden) Minimera gränshinder Främja nätverk och fördjupat samarbete över gränser när det gäller till exempel miljö och kultur Gränsöverskridande samverkanslösningar Bidra till bättre kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna

6 Europeiska socialfonden (ESF)
EU-nivå Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF) Nationell nivå Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Nationella strukturfondsprogrammet Flerlänsnivå 8 regionala strukturfondsprogram 8 planer Territoriella program

7 Territoriellt samarbete ESF Konvergens Fonder Mål
ERDF Territoriellt samarbete ESF Regional konkurrenskraft och sysselsättning Sammanhållnings-fonden Konvergens Fonder Mål

8 Sociala och Regionala fondens program i Sverige- samverkan
10 % ömsesidig överlappning är möjlig Samma beslutsforum – strukturfondspartnerskapen Samlokaliserad verksamhet- fysiskt och praktiskt Gemensamma utvärderingar Lärprocesser Erfarenhetsmöten Regelverk

9 Prioritering 1: Innovation och förnyelse (regionala fonden)
Innovativa miljöer exempel på riktlinjer: främja samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor, internationellt kunskapsutbyte, stimulera innovationsförmågan hos SMF:s Entreprenörskap exempel på riktlinjer: främja en gynnsam kultur för entreprenörskap och företagande, främja insatser som underlättar nyföretagande och ökat internationellt affärsutbyte

10 Prioritering 2: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (socialfonden)

11 Prioritering 3: Tillgänglighet (regionala fonden)
Regionsförstoring exempel på riktlinjer: stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder, utveckla samverkan mellan olika transportslag och persontransporter som förbättrar tillgängligheten Ett utvecklat informationssamhälle exempel på riktlinjer: stimulera och underlätta IT-användningen i SMF:s och fullfölja bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd

12 Prioritering 4: Strategiskt gränsöverskridande samarbete (regionala fonden)
Minimera gränshinder Främja nätverk och fördjupat samarbete över gränser när det gäller till exempel miljö och kultur Gränsöverskridande samverkanslösningar Bidra till bättre kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna

13

14 Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt
Ökad kunskapsbaserad tillväxt och stärkta spetskompetenser Stärkt utveckling av företag och entreprenörer Ökat antal besökare och företagsetableringar Prioritet 2: Binda samman regionen Ökat institutionellt samarbete och fler gemensamma planer och strategier Sammanhängande och hållbart transport- och infrastruktursystem Ökat service och kapacitetsutnyttjande Ökat samspel mellan regionens delområden Prioritet 3: Främja vardagsintegration Ökat nyttjande av möjligheterna inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet Ökad kunskap om regionen och dess möjligheter Fler mänskliga och informella mötesplatser

15 Åtta regionala strukturfondsprogram
Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och Öarna Skåne-Blekinge

16 Indikativ fördelning av medel från den Europeiska regionala strukturfonden
Regionala program Miljoner SEK SEK per capita Övre Norrland 2 183 4 279 Mellersta Norrland 1 590 4 261 Norra Mellansverige 1 755 2 119 Östra Mellansverige 729 486 Stockholm 338 183 Västsverige 572 321 Småland och Öarna 607 762 Skåne-Blekinge 636 493 Total summa miljoner SEK 8 411 kurs: 9 SEK

17 Övre Norrland Berörda områden Norrbottens län, Västerbottens län
Insatsområden Innovation och förnyelse, Tillgänglighet Mål 8 000 nya arbetstillfällen 3 000 nya företag ERUF budget 242,6 miljoner euro / 2,2 miljarder SEK

18 Norra Mellansverige Berörda områden
Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Insatsområden Näringslivsutveckling, Tillgänglighet Mål 6 000 nya arbetstillfällen 3 000 nya företag Ökad förvärvsfrekvens för kvinnor från 73,5% till 75% och för män från 77,9% till 79% ERUF budget 194,9 miljoner euro / 1,75 miljarder SEK

19 Västsverige Berörda områden Västra Götalands län, Hallands län
Insatsområden Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer, Hållbar stadsutveckling Mål 3 400 nya arbetstillfällen 1 300 nya företag 4 750 företag som deltar i tillväxtfrämjande aktiviteter 20 investeringar för att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar ERUF budget 63,56 miljoner euro / 572,04 miljoner SEK

20 Skåne-Blekinge Berörda områden Skåne län, Blekinge län Insatsområden
Innovation och förnyelse, Tillgänglighet, Särskilda storstadsinsatser Mål 1 900 nya arbetstillfällen 500 nya företag 4 100 deltagande företag 300 deltagande aktörer 65 nya näringslivs-/innovationsfrämjande system 55 nya tjänster relaterade till informationssamhället ERUF budget 70,69 miljoner euro / 636,21 miljoner SEK

21 Representanter i strukturfondspartnerskapet
förtroendevalda representanter för kommuner och landsting företrädare för arbetsmarknadens organisationer företrädare för länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar i de tre nordligaste programområdena: representanter för Sametinget se programförslag för närmare specificering/program Övre Norrland – 22 ledamöter Mellersta Norrland – 22 ledamöter Norra Mellansverige 17 ledamöter Östra Mellansverige – 19 ledamöter Stockholm – 17 ledamöter Västsverige – 17 ledamöter Småland och Öarna - 15 ledamöter Skåne-Blekinge – 17 ledamöter

22 Aktörer i de regionala strukturfondsprogrammen
Kommissionen Regeringen 3 övervaknings- kommittéer Nutek (förvaltande myndighet) 8 programkontor 1 programstöd 8 strukturfondspartnerskap Den här bilden om man ser EU-kommissionen och Regeringen som Nuteks uppdragsgivare. Är det aktuellt? Projekt

23 Övervakningskommittéerna
Ser till att programmen genomförs tillfredställande genom att: godkänna urvalskriterier, åtgärdsprogram, utvärderingsplan, års- och slutrapporter samt varje förslag till ändring av innehållet i programmen innan det lämnas in till kommissionen för beslut, övervaka förverkligandet av målen för programmen, föreslå förvaltande myndigheten att utföra översyn och genomgång av program i syfte att målen förverkligas eller förvaltningen förbättras, fatta beslut om programs budget för tekniskt stöd och göra en årlig översyn.

24 Planerade ansöknings- och beslutsomgångar
2007 2008 2009 jul. sep. nov. jan. mar. maj jul. sep. nov. jan. mar. maj jul.

25 En sökande skall ha besked inom 4 månader

26 Systemet för utvärdering av de regionala strukturfondsprogrammen
Syntes Generell nivå Nuteks arbetsgrupp för utvärdering av strukturfonderna Utvärdering av Genomförandeorganisation Upphandling av extern utvärderare Koordinering med Sociala fonden Lärande och public debate ÖK ÖK ÖK Regional nivå (programnivå) Upphandling av följeforskare (konsulter eller från högsk/univ) ansvariga för ett eller flera program. P. 1 P. 3 P. 6 P. 2 P. 4 P. 7 P. 5 P. 8 Lokal nivå (projekt) Upphandling och självvärdering. Upphandling av följeforskare/utvärderare görs i större/strategiska projekt. Alla projektägare är ansvariga för självärdering i läges- och slutrapporter.

27 Procent av programmål

28 Fördelning EU-stöd

29 Exempel på två ansökningar till Mellersta Norrland 2007-2013
Typiska ansökningar från nyckelbranscher: Skogs- och träindustri Turistnäringen Företagstjänster IT-telekom Miljöföretag

30 Aktiviteter Fullskalig försöksverksamhet, från cellulosa till socker
mål: 215 – 250 liter alkohol per ton råvara test och utvärdering av produktion Forskning, Lunds univ. Användning av lokala råvaror Växthusförsök med spillvärme

31 Finansiering Projektnamn Sökt EU-stöd Nationell offentlig finansiering
Privat Kontant finansiering Total projektomslutning Försöksverksamhet etanoltillverkning och projektering av Bioenergikombinatet i Härjedalen Energimyndigheten Härjedalens kommun Länsstyrelsen Z-län

32 Exempel 2 - Vad vill man göra?
Framtid Funäsdalen Destination Funäsdalen AB Satsning på att utveckla sommarprodukten

33 Aktiviteter Strategisk samverkan mellan många små företag inom turistdestinationen Evenemang Guldturer Cykling, skoter och AWT Lokal webb-TV Masterplan

34 Varför? Skapa samverkan till en hel sommarprodukt i Funäsdalsfjällen

35 Finansiering Projektnamn Sökt EU-stöd Nationell offentlig finansiering
Privat Kontant finansiering Total projektomslutning Framtid Funäsdalen - Härjedalens kommun Länsstyrelsen Z-län

36 Regional beredning+ Nationella aktörer Regional länsvis Beredning, Nutek

37 Prioriteringsresultat 25 % av totala antalet ansökningar
Prioriteras Prioriteras ej, avslag 50 % 5-10 % Prioriteringsförslag 60 % Avslag Ansökan

38 Nuteks beredning: krav på förvaltande myndigheter inom EU
Förenligt med programmet Urvalskriterier Mål Resultat Indikatorer Avgränsning mot andra program Horisontella kriterier Projekteffektivitet (konsistens) Regionala fondens förordningar/föreskrift (EU, nationella,Nutek) Stödberättigade kostnader, underlag

39 Nuteks beredning Projektekonomi, underlag för beräkningar
Processer : upphandlingsförfarande Additionalitet Samverkande parter Genomförandekapacitet

40 Vårt förhållningssätt
Öppenhet, transparens och likabehandling Information och råd före ansökan i olika former Konkurrens som kvalitetsprocess Expertutlåtande som del av kvalitetsprocess Tilltro till beredningen som garanti för att prioritering kan göras

41 Antal nystartade företag 1996-2006
Källa: ITPS.

42 Etableringsgrad Källa: ITPS.

43 Regionala skillnader i innovation och entreprenörskap
Källa: Anderstig, Kempinsky och Wigren (2007).

44 Tillväxt och sysselsättning
Förhållandet mellan tillväxt och sysselsättningsökning i olika branscher under perioden 1996–2006. Hög tillväxt Streckad linje = nolltillväxt av sysselsättning Stor sysselsättningsökning Låg tillväxt Källa: Bearbetning av aktiebolagens årsredovisningar.

45 Nuteks förslag (1) Bredda entreprenörskapsinsatserna
Erbjud stödsystem som passar olika grupper Skapa nationella system för uppföljning och lärande Utveckla marknaden för vård och omsorg Satsa på innovation inom tjänstesektorn

46 Innovationer längs värdekedjan – traditionellt fokus
Ä R D E K J A N Kundservice Marknadssegment Målgrupper Kundtyper Vår marknad Distribution Marknadsföring Teknik FoU Produktutveckling Produktionsutveckling Produkter Erbjudande Tjänster Kringservice Produktion Vår produkt Produktutveckling Inköp Resurser Kompetenser Struktur System Vår organisa- tion Insatsvaror

47 Innovationer längs värdekedjan – de bortglömda innovationerna
Kundnära innovationer V Ä R D E K J A N Kundservice Marknadssegment Målgrupper Kundtyper Vår marknad Distribution Marknadsföring Teknik FoU Produktutveckling Produktionsutveckling Produkter Erbjudande Tjänster Kringservice Produktion Vår produkt Produktutveckling Resurser Kompetenser Struktur System Organisatoriska innovationer Inköp Vår organisa- tion Insatsvaror

48 Specialisering och kon-centration av företag och kompetens
Begreppen - en glidande skala Innovationssystem Formella regler Socialt kapital Kluster Främjare Fysisk infra- struktur Stödjande/ komplette- rande företag Nätverk Specialisering och kon-centration av företag och kompetens Kunder Offentlig finansi- ering Teknisk infrastruktur Resurstillgång Kunskaps- infrastruktur Riskkapital Källa: Eriksson

49 Regionala initiativ - Georange - Future Position X
- The Packaging Arena - Upplevelser Dalarna - Microwave Road - Måltiden Biotechvalley - ReFine - Sustainable Sweden South East - Hälsoteknikalliansen - Tunga Fordon - Rörlig bild

50 Samhälle Utbildning Näringsliv Ett gemensamt fokus!

51 FoU-generering… FP7 CIP Andra program Struktur-fonderna

52 Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP Genomsnitt för åren 1980–2006.
Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

53 Underhållsinvesteringar som andel av BNP
Genomsnitt för perioden 1994–2006 Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

54 Utifrån denna bild kan man tala om Nuteks organisation: varför vi processorienterar oss, hur det är upplagt etc.


Ladda ner ppt "EU:s regionala strukturfondsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser