Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s regionala strukturfondsprogram Karin Hallerby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s regionala strukturfondsprogram Karin Hallerby."— Presentationens avskrift:

1 EU:s regionala strukturfondsprogram Karin Hallerby

2 Lissabonstrategin:s mål “EU ska vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010, byggd på social trygghet och hållbar utveckling".

3 Lissabonstrategin Sammanhållningspolitik Strukturfonderna

4 Viktiga förutsättningar för ett lyckat genomförande av strukturfondsarbetet i Sverige Programmen ska bidra till uppfyllandet av målen i Lissabonstrategin Programmen ska ha ett tydligt näringslivsperspektiv Programmen ska prioritera hållbar utveckling Programöverskridande samarbeten ska uppmuntras

5 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Fyra nationella prioriteringar Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete

6 EU-nivå Nationell nivå Flerlänsnivå Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF) Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Nationella strukturfondsprogrammet 8 regionala strukturfondsprogram Territoriella program 8 planer

7 ERDF Territoriellt samarbete ESFERDF Regional konkurrenskraft och sysselsättning Sammanhållnings- fonden ESFERDFKonvergens FonderMål

8 Sociala och Regionala fondens program i Sverige- samverkan 10 % ömsesidig överlappning är möjlig Samma beslutsforum – strukturfondspartnerskapen Samlokaliserad verksamhet- fysiskt och praktiskt Gemensamma utvärderingar Lärprocesser Erfarenhetsmöten Regelverk

9 Prioritering 1: Innovation och förnyelse (regionala fonden) Innovativa miljöer exempel på riktlinjer: främja samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor, internationellt kunskapsutbyte, stimulera innovationsförmågan hos SMF:s Entreprenörskap exempel på riktlinjer: främja en gynnsam kultur för entreprenörskap och företagande, främja insatser som underlättar nyföretagande och ökat internationellt affärsutbyte

10 Prioritering 2: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (socialfonden) Kompetensförsörjning Ökat arbetskraftsutbud

11 Prioritering 3: Tillgänglighet(regionala fonden) Regionsförstoring exempel på riktlinjer: stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder, utveckla samverkan mellan olika transportslag och persontransporter som förbättrar tillgängligheten Ett utvecklat informationssamhälle exempel på riktlinjer: stimulera och underlätta IT-användningen i SMF:s och fullfölja bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd

12 Prioritering 4: Strategiskt gränsöverskridande samarbete (regionala fonden) Minimera gränshinder Främja nätverk och fördjupat samarbete över gränser när det gäller till exempel miljö och kultur Gränsöverskridande samverkanslösningar Bidra till bättre kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna

13

14 Prioritet 1:Främja hållbar ekonomisk tillväxt Ökad kunskapsbaserad tillväxt och stärkta spetskompetenser Stärkt utveckling av företag och entreprenörer Ökat antal besökare och företagsetableringar Prioritet 2:Binda samman regionen Ökat institutionellt samarbete och fler gemensamma planer och strategier Sammanhängande och hållbart transport- och infrastruktursystem Ökat service och kapacitetsutnyttjande Ökat samspel mellan regionens delområden Prioritet 3:Främja vardagsintegration Ökat nyttjande av möjligheterna inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet Ökad kunskap om regionen och dess möjligheter Fler mänskliga och informella mötesplatser

15 Åtta regionala strukturfondsprogram 1.Övre Norrland 2.Mellersta Norrland 3.Norra Mellansverige 4.Östra Mellansverige 5.Stockholm 6.Västsverige 7.Småland och Öarna 8.Skåne-Blekinge

16 Regionala programMiljoner SEKSEK per capita Övre Norrland2 1834 279 Mellersta Norrland1 5904 261 Norra Mellansverige1 7552 119 Östra Mellansverige729486 Stockholm338183 Västsverige572321 Småland och Öarna607762 Skåne-Blekinge636493 kurs: 9 SEK Indikativ fördelning av medel från den Europeiska regionala strukturfonden

17 Övre Norrland Berörda områden –Norrbottens län, Västerbottens län Insatsområden –Innovation och förnyelse, Tillgänglighet Mål –8 000 nya arbetstillfällen –3 000 nya företag ERUF budget –242,6 miljoner euro / 2,2 miljarder SEK

18 Norra Mellansverige Berörda områden –Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län Insatsområden –Näringslivsutveckling, Tillgänglighet Mål –6 000 nya arbetstillfällen –3 000 nya företag –Ökad förvärvsfrekvens för kvinnor från 73,5% till 75% och för män från 77,9% till 79% ERUF budget –194,9 miljoner euro / 1,75 miljarder SEK

19 Västsverige Berörda områden –Västra Götalands län, Hallands län Insatsområden –Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer, Hållbar stadsutveckling Mål –3 400 nya arbetstillfällen –1 300 nya företag –4 750 företag som deltar i tillväxtfrämjande aktiviteter –20 investeringar för att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar ERUF budget –63,56 miljoner euro / 572,04 miljoner SEK

20 Skåne-Blekinge Berörda områden –Skåne län, Blekinge län Insatsområden –Innovation och förnyelse, Tillgänglighet, Särskilda storstadsinsatser Mål –1 900 nya arbetstillfällen –500 nya företag –4 100 deltagande företag –300 deltagande aktörer –65 nya näringslivs-/innovationsfrämjande system –55 nya tjänster relaterade till informationssamhället ERUF budget –70,69 miljoner euro / 636,21 miljoner SEK

21 Representanter i strukturfondspartnerskapet förtroendevalda representanter för kommuner och landsting företrädare för arbetsmarknadens organisationer företrädare för länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar i de tre nordligaste programområdena: representanter för Sametinget

22 Aktörer i de regionala strukturfondsprogrammen KommissionenRegeringen Nutek (förvaltande myndighet) 8 programkontor 1 programstöd 3 övervaknings- kommittéer 8 strukturfondspartnerskap Projekt

23 Övervakningskommittéerna godkänna urvalskriterier, åtgärdsprogram, utvärderingsplan, års- och slutrapporter samt varje förslag till ändring av innehållet i programmen innan det lämnas in till kommissionen för beslut, övervaka förverkligandet av målen för programmen, föreslå förvaltande myndigheten att utföra översyn och genomgång av program i syfte att målen förverkligas eller förvaltningen förbättras, fatta beslut om programs budget för tekniskt stöd och göra en årlig översyn. Ser till att programmen genomförs tillfredställande genom att:

24 nov. jan. mar. maj sep.nov.majjul.jan.mar.jul.sep.jul. 2007 2008 2009 Planerade ansöknings- och beslutsomgångar

25 En sökande skall ha besked inom 4 månader

26 Systemet för utvärdering av de regionala strukturfondsprogrammen Syntes ÖK P. 3 P. 2 P. 6 P. 7P. 4 P. 5 Generell nivå Nuteks arbetsgrupp för utvärdering av strukturfonderna Regional nivå (programnivå) Upphandling av följeforskare (konsulter eller från högsk/univ) ansvariga för ett eller flera program. Lokal nivå (projekt) Upphandling och självvärdering. Upphandling av följeforskare/utvärderare görs i större/strategiska projekt. Alla projektägare är ansvariga för självärdering i läges- och slutrapporter. Lärande och public debate Utvärdering av Genomförandeorganisation Upphandling av extern utvärderare Koordinering med Sociala fonden P. 1 P. 8

27 Procent av programmål

28 Fördelning EU-stöd

29 Exempel på två ansökningar till Mellersta Norrland 2007-2013 Typiska ansökningar från nyckelbranscher:  Skogs- och träindustri  Turistnäringen  Företagstjänster  IT-telekom  Miljöföretag

30 Aktiviteter  Fullskalig försöksverksamhet, från cellulosa till socker  mål: 215 – 250 liter alkohol per ton råvara  test och utvärdering av produktion  Forskning, Lunds univ.  Användning av lokala råvaror  Växthusförsök med spillvärme

31 Finansiering ProjektnamnSökt EU-stödNationell offentlig finansiering Privat Kontant finansiering Total projektomslutning Försöksverksamhet etanoltillverkning och projektering av Bioenergikombinatet i Härjedalen 27 850 000 21 150 000 76 850 000 Energimyndigheten Härjedalens kommun Länsstyrelsen Z-län

32 Exempel 2 - Vad vill man göra? Framtid Funäsdalen  Destination Funäsdalen AB  Satsning på att utveckla sommarprodukten

33 Aktiviteter  Strategisk samverkan mellan många små företag inom turistdestinationen  Evenemang  Guldturer  Cykling, skoter och AWT  Lokal webb-TV  Masterplan

34 Varför?  Skapa samverkan till en hel sommarprodukt i Funäsdalsfjällen

35 Finansiering ProjektnamnSökt EU-stödNationell offentlig finansiering Privat Kontant finansiering Total projektomslutning Framtid Funäsdalen8 500 000 - 17 000 000 Härjedalens kommun Länsstyrelsen Z-län

36 Regional beredning+ Nationella aktörer Regional länsvis Beredning, Nutek

37 Ansökan Avslag Prioriteringsförslag Prioriteras Prioriteras ej, avslag Prioriteringsresultat 25 % av totala antalet ansökningar 60 % 5-10 % 50 %

38 Nuteks beredning: krav på förvaltande myndigheter inom EU Förenligt med programmet –Urvalskriterier –Mål –Resultat –Indikatorer Avgränsning mot andra program Horisontella kriterier Projekteffektivitet (konsistens) Regionala fondens förordningar/föreskrift (EU, nationella,Nutek) Stödberättigade kostnader, underlag

39 Nuteks beredning Projektekonomi, underlag för beräkningar Processer : upphandlingsförfarande Additionalitet Samverkande parter Genomförandekapacitet

40 Vårt förhållningssätt Öppenhet, transparens och likabehandling Information och råd före ansökan i olika former Konkurrens som kvalitetsprocess Expertutlåtande som del av kvalitetsprocess Tilltro till beredningen som garanti för att prioritering kan göras

41 Källa: ITPS. Antal nystartade företag 1996-2006

42 Källa: ITPS. Etableringsgrad

43 Regionala skillnader i innovation och entreprenörskap Källa: Anderstig, Kempinsky och Wigren (2007).

44 Tillväxt och sysselsättning Låg tillväxt Stor sysselsättningsökning Hög tillväxt Streckad linje = nolltillväxt av sysselsättning Källa: Bearbetning av aktiebolagens årsredovisningar. Förhållandet mellan tillväxt och sysselsättningsökning i olika branscher under perioden 1996–2006.

45 Nuteks förslag (1) Bredda entreprenörskapsinsatserna Erbjud stödsystem som passar olika grupper Skapa nationella system för uppföljning och lärande Utveckla marknaden för vård och omsorg Satsa på innovation inom tjänstesektorn

46 Innovationer längs värdekedjan – traditionellt fokus Insatsvaror Inköp Produktion Produktutveckling Marknadsföring Distribution Kundservice Teknik FoU Produktutveckling Produktionsutveckling Vår marknad Vår organisa- tion Vår produkt Produkter Erbjudande Tjänster Kringservice Resurser Kompetenser Struktur System VÄRDEKEDJANVÄRDEKEDJAN Marknadssegment Målgrupper Kundtyper

47 Innovationer längs värdekedjan – de bortglömda innovationerna Insatsvaror Inköp Produktion Produktutveckling Marknadsföring Distribution Kundservice Teknik FoU Produktutveckling Produktionsutveckling Vår marknad Vår organisa- tion Vår produkt Produkter Erbjudande Tjänster Kringservice Resurser Kompetens er Struktur System Kundnära innovationer Organisatoriska innovationer VÄRDEKEDJANVÄRDEKEDJAN Marknadssegment Målgrupper Kundtyper

48 Nätverk Specialisering och kon- centration av företag och kompetens Stödjande/ komplette- rande företag Kunder Formella reglerSocialt kapital Främjare Offentlig finansi- ering Riskkapital Fysisk infra- struktur Teknisk infrastruktur Kunskaps- infrastruktur Kluster Innovationssystem Resurstillgång Begreppen - en glidande skala Källa: Eriksson

49 - Georange - Future Position X - Biotechvalley - Sustainable Sweden South East - Hälsoteknikalliansen - Måltiden - Microwave Road - The Packaging Arena - ReFine - Tunga Fordon Regionala initiativ - Rörlig bild - Upplevelser Dalarna

50 Ett gemensamt fokus! SamhälleUtbildning Näringsliv

51 FoU-generering… Struktur- fonderna Andra program CIP FP7

52 Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP Genomsnitt för åren 1980–2006. Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

53 Underhållsinvesteringar som andel av BNP Genomsnitt för perioden 1994–2006 Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

54


Ladda ner ppt "EU:s regionala strukturfondsprogram Karin Hallerby."

Liknande presentationer


Google-annonser