Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition

2 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika ”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

3 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt: En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

4 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Verktyget är ABC-analys Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer Utdrag från Wikipedia: Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln. Vilfredo Pareto visade att 20 procent av den italienska befolkningen innehade 80 procent av egendomen och denna observation har av andra senare generaliserats. Inom matematisk statistik är paretoprincipen ett enkelt exempel på en potenslag (power law). Inom kvalitetstekniken har begreppet ytterligare generaliserats och används i så kallade Paretodiagram, där både frekvens och kumulativ frekvens för felorsaker markeras i samma diagram, sorterat från högsta till lägsta. Ett sådant diagram anger alltså hur stor andel av felorsakerna som svarar för en given andel av felen. Det kan således avläsas för en godtycklig andel av felorsakerna och inte bara 20 procent. Utdrag från Wikipedia: Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln. Vilfredo Pareto visade att 20 procent av den italienska befolkningen innehade 80 procent av egendomen och denna observation har av andra senare generaliserats. Inom matematisk statistik är paretoprincipen ett enkelt exempel på en potenslag (power law). Inom kvalitetstekniken har begreppet ytterligare generaliserats och används i så kallade Paretodiagram, där både frekvens och kumulativ frekvens för felorsaker markeras i samma diagram, sorterat från högsta till lägsta. Ett sådant diagram anger alltså hur stor andel av felorsakerna som svarar för en given andel av felen. Det kan således avläsas för en godtycklig andel av felorsakerna och inte bara 20 procent.

5 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 80 – 20 – regeln, grafiskt

6 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 ABC-analys, steg 1 Hur gör man?

7 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 ABC-analys, steg 2 Hur man fortsätter

8 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 ABC-analys, uppgift Lämpligt att göra i excel Dubbel- klicka och kopiera Finns också en.pdf-fil att hämta

9 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 ABC-analys, lösning Finns också lite att fundera över på sidan 2 i.pdf-filen Men först lite annat

10 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vad ska vi ha resultatet till? Differentiering, segmentering A-produkter => Har ett stort värde. Stor andel av omsättningen. Viktigast?? Vad göra? -Reducera ledtider -Öka frekvenser, -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten

11 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vad ska vi ha resultatet till? Differentiering, segmentering C-produkter => Har ett lågt värde. Liten andel av omsättningen. Minst viktiga?? -Enkla beställningsprinciper -Noll i omsättning. Fasa ut? -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad

12 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vad ska vi ha resultatet till? Differentiering, segmentering Vad är viktigast? -Olika aspekter, inte självklart vad som är viktigast -Flera aspekter? ABC-XYZ -Frekvensanalys ?

13 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Frekvensanalys samma exempel som förut men utifrån frekvens

14 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 ABC-analys för- och nackdelar Exempel på fördelar: Lättillgänglig, enkel att göra/använda Ger en bra överblick Exempel på nackdelar: Tar inte hänsyn till täckningsbidraget Svårt att se tex komplementprodukter Ger bara det egna företagets perspektiv Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

15 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Produktlivscykeln

16 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 BCG - matrisen Marknadsandel / kapitalbildning Hög Låg Tillväxttakt / kapitalanvändning Stjärna Mjölkko Frågetecken Byracka Nu kan vi ta och titta på sidan 2 av ABC-uppgiften (abc.pdf) BCG-matrisen kan ni läsa mer om i filen bcg.pdf

17 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ett annat sätt att använda resultatet av ABC-analysen Kan vara att bestämma nivån på säkerhetslagret Kanske vill man ha olika nivåer för A, B och C? Bättre lagertillgänglighet för A och inte så mycket för C?

18 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Metoder för beräkning av säkerhetslager Manuellt bedömt Bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar Procent av ledtidsförbrukningen En procentuell andel av vad som antas förbrukas under ledtiden Beräknat utifrån kostnadsoptimering Avvägning mellan lagringskostnad och bristkostnad Beräknat utifrån önskad servicenivå Bygger på sannolikheten att artikeln finns på lager när den efterfrågas

19 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Servicenivå utifrån två olika definitioner: SERV1 Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

20 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid

21 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

22 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ett räkneexempel SL=?  LT=14 dagar  SD D =5 st/dag  k=1,65 (servicenivå 95%)  SD LT =3 dagar  D=7 200 st/år

23 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vart kommer k ifrån? Det som vi kallar ”säkerhetsfaktorn”

24 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Tabellen, som också finns i kompendiet, är skapad i Excel med funktionen NORMSFÖRD Man kan också använda funktionen NORMSINV för att beräkna säkerhets- faktorn. Man kan också använda funktionen NORMSINV för att beräkna säkerhets- faktorn.

25 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 System för Lagerpåfyllning Kan baseras på Tid (regelbundna påfyllningar) -Periodbeställningssystem Kan baseras på Kvantitet (lagersaldo) -Beställningspunktsystem Kan baseras på Förbrukning (förväntad framtida förbrukning) -MRP -Täcktidsplanering

26 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Periodbeställningssystem

27 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Beställningspunktsystem

28 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ett räkneexempel BP=?  LT=14 dagar  D=14400 st/år  SL=150 st  BP=FL+SL  FL=LT*D Och nu ett eget räkneexempel på SL o BP filen heter ovning_sl.pdf

29 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Partiformning Det ”klassiska” problemet för totalkostnadsanalys Många metoder för att lösa detta Några exempel: Wilsonfomeln Silver & Meal Wagner & Whitin Least Unit Cost Lot for Lot

30 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Avvägningen mellan Lagringskostnad och Ordersärkostnad Kostnad Totalkostnad Lagringskostnad Ordersärkostnad Orderstorlek Optimal orderstorlek

31 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Totalkostnad vid partiformning (Wilson, EOQ) Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) V = Produktens värde (kr/st) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)

32 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vad är K, ordersärkostnad? några exempel Vid inköp ♣Orderläggning ♣Leveransbevakning ♣Godsmottagning ♣Ankomstkontroll ♣Inlagring ♣Ankomstrapportering ♣Fakturakontroll ♣Betalning

33 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Vad är K, ordersärkostnad? några exempel Vid beordring från egen produktion ♣Orderplanering ♣Framtagning av produktionsunderlag ♣Materialuttag ur förråd ♣Framtagning av verktyg ♣Omställning av maskiner, STÄLLKOSTNAD ♣Interna transporter ♣Slutkontroll ♣Inlagring, inrapportering

34 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ekonomisk OrderKvantitet EOK, EOQ, Wilsonformeln, Kvadratrotsformeln...... En av flera varianter på Wilson…..

35 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Totalkostnad vid partiformning med hänsyn till ProduktionsTakt Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) PT = Produktionstakt V = Produktens värde (kr/st) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)

36 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ekonomisk OrderKvantitet med hänsyn till ProduktionsTakt

37 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ett räkneexempel Q=? med eller utan hänsyn till produktionstakt  D=6000 st/år  K=1200 kr/gång  V=100 kr/st  W=25% (årsränta)  PT=40000 st/år

38 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Silver & Meal En dynamisk Metod ♦Räknas om vartefter prognoserna uppdateras ♦Lämpar sig för varierande behov/efterfrågan ♦Tar hänsyn till samma kostnader som Wilson ♦Beräknar en periodkostnad (här månad) för att beställa ett antal perioders behov ♦Räknar under antagandet att första periodens behov inte behöver lagras

39 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Partiformning Silver & Meal ett exempel

40 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Partiformning Silver & Meal ett exempel Finns även i filen silveromeal.pdf

41 Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Ett eget räkneexempel Q=? enligt Silver & Meal Sidan 2 i filen silveromeal.pdf Lite andra övningsuppgifter, med lösningar, finns i filen xovning.pdf


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Strategisk Logistik 2015 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser