Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsregister som stödjer det vårdpreventiva arbetssättet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsregister som stödjer det vårdpreventiva arbetssättet"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsregister som stödjer det vårdpreventiva arbetssättet
Senior alert Kvalitetsregister som stödjer det vårdpreventiva arbetssättet

2 Varför behövs vårdprevention och Senioralert?
Vård och omsorg förr var enkel, säker och ineffektiv. .

3 …medan nu är vården och omsorgen
Komplex, effektiv och potentiellt farlig ( och dyr)

4 34

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

6 Från ekonimistyrning till kunskapsstyrning
Lika vård innebär inte att alla medarbetare KAN samma sak… Lika vård innebär att alla medarbetare SER och GÖR samma sak…

7 Vad är Senior alert för register?
Sjukdomsregister (Diabetas, Stroke) Åtgärdsregister ( Höftplatsik, bråck) Processregister ( Senior alert och palliativa registret)

8

9 Vi fortsätter med arbetet påbörjat i mitten av 1800-talet. . .
”Caring is not for amateurs” Florence Nightingale Även känd för sina insatser inom statistiken. Hon var en pionjär för visuell beskrivning av statistiska förhållanden. Hon gjorde säsongsvariationen i soldaternas dödlighet begriplig för brittiska politiker. År 1858 valdes hon som första kvinna in i Royal Statistical Society.

10 Ett vårdpreventivt arbetssätt
Använder evidensbaserade instrument på varje patient ≥65 år för att diagnosti- cera risk för trycksår, undernäring eller fall För patienter med risk analyseras och vidtas preventiva åtgärder enligt plan Alla patienter registreras i register – Senior alert – som är tillgängligt på sjukhusen, i primär- vården och i kommunen. Utvärdering av resultat görs också i kliniskt register – Senior alert 10

11 Tre viktiga områden i hela vårdkedjan
Landstinget i Jönköpings län: Fallincidens per år

12 Mål: Att hitta alla äldre i risk Att förebyggande åtgärder vidtas för alla med risk Att skada inte uppstår under vårdtiden

13 S3 Struktur – Riskinstrument, förebyggande vårdplaner och kliniskt register Systematik – riskbedöma samtliga äldre, åtgärda samtliga i risk, registrera alla i Senior alert Synliggöra hela processen – hur många finns inskrivna, antal bedömningar, antal som har risk, förebyggande åtgärder, utvärdering – Följer upp regelbundet

14 Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med nya ögon Marcel Proust Fransk romanförfattare

15 Vad registreras i Senior alert
Riskbedömning validerade instrument: Undernäring - MNA, SGA Trycksår: Mod. Norton, Rasp Fall: SKL två frågor, Downton Förebyggande åtgärder Uppkommen skada/Händelse Utvärdering Avslut Påminnelse - funktion (nya områden testas: VRI) Åtgärder basserde på evidens och beprövad erfarenhet

16 Varför register – det räcker väl att dokumentera i journalen?
Den som fördelar resurser vill veta vad man får för pengarna. Myndighet/Politiker vill kunna garantera en lika och säker vård/omsorg till alla Vårdens resultat skall kunna läsas av olika intressenter Omsorgstagare/patient 2. Personal 3. Vårdgivare 4. Anhöriga/medborgare

17 Vilka mått redovisas i Senior alert? På gruppnivå
Utdata i Senior alert För vem? Hur många av de inskrivna/inneliggande som riskbedöms Hur många av de riskbedömda omsorgstagare/pat-ienter har risk Ett mått på om alla äldre får lika vård. Gör personalen det man kommit överens om Beskriver det vårdbehov som finns på enheten

18 Vilka mått redovisas i Senior alert? På gruppnivå
Utdata i Senior alert För vem? 3. Hur många av de som har Risk får åtgärder 4. Hur många som fått en vårdskada 3. Mäter i vilken utsträckning den äldre får sina behov tillgodosedda 4. Har de åtgärder man vidtagit haft effekt

19 Vilka mått redovisas i Senior alert? På individnivå
Utdata i Senior alert För vem? Följa risker, åtgärder och ev vårdskador i vårdkedjan Följa vikten, trycksår och fall över tid Påminner att åtgärder skall vidtagas Bra översikt över tid För mottagande personal Kontinuitet för personalen Underlättar att den äldre får de åtgärder som skall vidtagas Ger kunskap om den enskilde omsorgstagaren

20 Landstinget i Jönköpings län
Specialistvården/Slutenvården

21

22 Exempel på data ur Senior alert akutsjukhusavdelning som registrerar
Antal fall per 1000 vårddagar

23 Jämförelse förebyggande åtgärder Nutrition
Avser perioden Januari 2008 – oktober 2009

24 Resultatredovisning Resultat 2010 Fall Resultat 2010 nutrition

25 Förslag på resultattavla – månadsöversikt – Längre vårdtider
Förslag på resultattavla – månadsöversikt – Längre vårdtider (Säbo, Hemsjukvård) Maj 2010 Vårdtagare Riskbed. senaste 6 mån Bakomligg-ande orsak analyserad Finns risk Fall T-sår Vikt Åtgärdsplan Resultat Olof -31 --- Ylva -29 Nej Greta -24 Fall < 5 st= st = > 5 st = Trycksår Inga = Grad 1 = Grad 2-4 = Undervikt Ingen = 0-5% = > 5% =

26 Några effekter av Senior alert och vårdpreventivt arbetssätt?
Medelvårdtiden på patienter >70 år och äldre har minskat mer än för gruppen < 70 år Andelen återinläggningar för patienter > 70 år har minskat med 20%

27 Några effekter av Senior alert och vårdpreventivt arbetssätt?
Koppling till nationell säkerhetssatsning Öppna jämförelser kommunal omsorg Spridning av förbättringsarbete hos huvudman i varje organisation Synliggörandet av omvårdnadsområdet Preventivt arbetssätt med minskat lidande

28 Röster om Senior Alert - vårdprevention
” Bedömning åtgärd och uppföljning – allt finns samlat i Senior alert och det ger oss en hel bil av vårt vårdpreventiva arbete ordning och reda helt enkelt” Medicinskt ansvarig sjuksköterska Det sporrar oss att göra mer än vi kan, jämföra våra resultat med andra. Att de hur det gynnar våra äldre värmer” /Vårdenhetschef ”Med Senior alert har vi gått från att tro till att veta” /Sjuksköterska .

29 Röster om Senior Alert - vårdprevention
” Just att åtgärdar risker och inte skador på ett standardiserat sätt har lyft mig och mina medarbetare” /Arbetsterapeut ” Nu kan alla se vilken betydelse vårdpreventiva arbetssätt har för den äldre, men också för oss själva” /Sjuksköterska ”… om att öka livskvalitet och bevara värdigheten i åldrande befolkningen” /Politiker

30 Vinnare av ”Guldskalpellen 2008” – - juryns sammanfattande omdöme
Prevention är viktig Den åldrande befolkningen är viktig Evidensbaserad metodik är viktig Online registrering i kvalitetsregister ger snabb feedback och god uppföljning Viktiga problemområden undersökta (fallskador, trycksår, undernäring) med visad effekt Generaliserbarhet 30

31

32 Mer information


Ladda ner ppt "Kvalitetsregister som stödjer det vårdpreventiva arbetssättet"

Liknande presentationer


Google-annonser