Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism"— Presentationens avskrift:

1 Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism
G-prov för alla Välj VG eller MVG VG/MVG-prov 19 nov.

2 Vecka Ämne Måndag Torsdag
Aktivitet Måndag Torsdag 45 Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism Föreläsning i Linné Intro och Föreläsning om De Fem världs religionerna. Workshop plan 2 G-prov för de som är redo. Film Lilla Buddha. Workshop matsalen 46 Repetition Föreläsning Linné G/VG/MVG Workshop plan2 Veckotest Film Gandhi 47 Prov Seminarium. Vad skall man tänka på naär man skapar en religion. Test G/VG/MVG Film

3 Mål för Jagkurs 7 Du har kunskaper om de fem världsreligionerna:
Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Du kan reflektera över och formulera viktiga livsfrågor. Du har kunskaper om de viktigaste beståndstelarna i en religion.

4 KRITERIER: För betyget G
(Du måste klara G-provet för att få jobba med VG/MVG-uppgifterna) Kunna redogöra för fem, av oss bestämda, grundfakta om Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism: 1.grundare 2.tid för grundande 3.högsta väsen? 4.helig skrift/skrifter 5.hur lever en troende?

5 ISLAM Muslim Minaret Mecka Kaba Moské Ramadan JUDENDOM
2. Kunna förklara följande ord/begrepp: ISLAM Muslim Minaret Mecka Kaba Moské Ramadan JUDENDOM Gamla Testamentet Omskärelse Israel och Palestina Templet och Synagogan HINDUSIM Kon, Karman, Kasten (de tre K:na) Brahman Karma - återfödelse KRISTENDOM Gamla och Nya Testamentet Kyrka Dopet och konfirmationen BUDDHISM Siddharta Gautama (Buddha) Nirvana Karma - återfödelse

6 VG och MVG Både betyget VG och MVG på denna kurs baseras på ”de fem grundfrågorna” inom livsåskådningar/religioner, dessa är: 1. Hur har allt skapats? 2. Vad/vem styr allt som händer? 3. Vad är livets mening? 4. Vad är rätt/fel och ont/gott? 5. Vad händer efter döden?

7 För betyget VG Vid en uppsatsskrivning den 19/11 kommer du att få jämföra två av världsreligionerna med varandra utifrån ”de fem grundfrågorna”. Religionerna väljs slumpvis och alla jämför inte samma religioner. Förbered dig genom att läsa på om samtliga fem världsreligioner!

8 För betyget MVG Vid en uppsatsskrivning den 19/11 kommer du att få skriva en egen fördjupning om världsreligionerna. Fördjupningen går ut på att du själv försöker svara på ”de fem grundfrågorna” utifrån din egen övertygelse – du skapar alltså ”din egen religion”. Du ska också i din fördjupning jämföra dina teorier med livsåskådningar som redan finns (behöver inte bara vara de fem världsreligionerna utan kan också vara vetenskap eller andra religioner/livsåskådningar). Vad har du lånat från vem? Har du någon helt egen teori? Finns det några problem med dina teorier? Resonera, diskutera och dra slutsatser i din text

9 Veckomålen Kursmål Gå på föreläsningen.
Vecka 45 46 47 Kursmål Gå på föreläsningen. Läs häftet om de fem världsreligionerna. Arbeta med grundfakta om religionerna. Repetera och redovisa rester från TK7. Skriv G-provet. (Välj VG/MVG) Läs VG/MVG-häftet. Arbeta med VG/MVG-frågorna. Se på film. Gå på seminarium. (endast VG/MVG) Skriv VG/MVG-provet. Jobba vidare med Jag7/Tk7 (rester) Se på film. (om ni är klara med Jag7/Tk7).

10 Religionernas utbredning idag

11 Hinduismen och Buddhismen

12 Hinduism

13 Huvudkasten (varnas) är:
Indoeuropéerna kom som erövrare och som ett resultat av deras erövring uppstod på 1000-talet före vår tideräkning kastväsendet. Huvudkasten (varnas) är: Präster (brahmaner)vitt Krigare/ämbetsmän (kshatrya)rött Näringsidkare (vaisha)gult Hantverkare/tjänare/slavar shudra)svart Dessutom finns de kastlösa

14 De centrala tankarna och begreppen är:
Brahman som är världssjälen och det högsta varat(det som verkligheten egentligen är) och alltså andlig Atman som är människans själ, det gudomliga inom varje människa Maya som är slöjan mellan mina upplevelser och verkligheten och som får mig att uppleva den som fysisk. Det är samma ord som vårt magi. Samsara återfödelsens kedja som får mig att ständigt återfödas i en ny kropp. Gäller såväl människor som djur Karma som är mina gärningar och deras följder. Har jag en god karma föds jag högre upp på livsstegen, har jag en dålig längre ned. Djur skiljer sig från människor genom att de inte har fri vilja. De kan därför inte hållas ansvariga för sina gärningar utan flyttas upp automatiskt genom återfödelsen Moksha som är befrielsen från samsara och det yttersta målet. Genom moksha bryts således återfödelsens kedja och man når Nirvana, som är det tillstånd då atman förenar sig med brahman.. Dharma som är den plikt jag har att följa som tillhörig just min kast och som utövare av just mitt yrke

15 Brahma är en personifiering av brahman, världssjälen
Brahma är en personifiering av brahman, världssjälen. Hans hustru är Sarasvati, och hon är vishetens och lärdomens gudinna. Vishnu är en kärleksfull, mild och inåtvänd, andlig  gud som upprätthåller världen. Krishna är en av Vishnus  avatarer vilket innebär att när Vishnu tar kroppslig gestalt och framträder i världen för våra sinnen som fysisk kan han ta olika gestalt, vanligen som Krishna. Shiva är motsatsernas gud. Hans egenskaper är motsägelsefulla födelse och död Gudar

16 Livets mål för en hindu Befrielse från återfödelse Pliktuppfyllelse
rikedom och materiell lycka sexuell tillfredsställelse barn 0-8 år lärjunge 8-12 år man får individuell utbildning hos en lärare. Nu inträffar den andra födelsen och man tilldelas ett snöre att ha runt halsen - snörceremonin. Endast pojkar tillhöriga någon av de tre högsta kasten är berättigade denna "den heliga trådens ceremoni". husfader från ca 20 år man har nu ett familjeansvar och strävan gäller den materiella sidan av tillvaron, där världslig rikedom och sexuell tillfredsställelse är viktiga mål skogseremit ca år man är nu färdig med sina husfadersplikter och kan ofta dra sig tillbaka och tänka över livet i en skogshydda tillsammans med frun hos en guru (lärare). Man vänder nu sin strävan mot det andliga för att börja förbereda sig för livsslutet. asket är en kringvandrande guru som nått moksha och befriats från all sin längtan.

17 Buddism

18 Buddhismen De flesta forskare har enats om att Buddha levde mellan ca 560 f v t och  480 f v t. Buddhismens grund och utgångsläge är den lära som framställs i Upanishaderna Legenden om Buddha Legenden om hur Siddharta Gautama blev en Buddha. Han förutspåddes att bli antingen en världslig eller andlig furste och om han blev en andlig furste så skulle han föra ett fattigt och kringvandrande liv. Siddharta gjorde fyra utflykter och fick se, en sjukling, en munk med tiggarskål en åldring och ett lik. Han bestämde sig då att ta reda på svaret till allt lidande som han upplevat. Han rådfrågade många visa män utan att få svar. Han levde som asket i 7 år utan att få svar. Till slut satte han sig att meditera under ett fikonträd. Efter 49 dagars mediterande kom han på svaret varför det finns lidande i världen.. Han blev då en ”buddha” en upplyst.

19 Tripitaka (De tre korgarna):
Skrifter och läran Skrifterna: Tripitaka (De tre korgarna):

20 De fyra ädla sanningarna
sanningen om lidandet allt liv är lidande – dukkha all upplevelse bär i sig lidandets frö, dvs ger upphov till lidande alltså även de lyckliga stunderna eftersom vi vet att de ska ta slut sanningen om lidandets orsak som är livstörsten, begäret, som i sin tur leder till karma dvs gärningar och deras konsekvenser sanningen om lidandets upphävande som är att livstörsten går att släcka, begäret att utplåna sanningen om vägen till lidandets upphävande som är den åttafaldiga vägen

21 rätt sinnelag (beslut) rätt tal rätt handlande rätt yrke (levnadssätt)
Den åttafaldiga vägen rätt insikt (kunskap) rätt sinnelag (beslut) rätt tal rätt handlande rätt yrke (levnadssätt) rätt strävan rätt medvetenhet rätt försjunkande (meditation)

22 Vägar till nirvana: självtuktens väg den enskildes verksamhet ger befrielse och denna väg liknar theravadabuddhismens och den åttafaldiga vägen är central med målet att utsläcka begäret. trons väg i tacksamhet tar man emot hjälp av en bodhisattva.

23 Judendomen

24 Judendomen i korthet. Monoteism – Tror på en Gud. ”Hör Israel, Herren, vår Gud, Herren är en.” Förbund mellan Gud och Abraham. Abraham blir lovad landet Israel till sitt folk – det judiska folket. Förbundet symboliseras av omskärelse av pojkar på den 8:e levnadsdagen. Förbund mellan Gud och (Grundare) Moses. Moses tar mot lagen (Torah) av Gud på berget Sinai och lovar att han och det judiska folket skall följa budorden. Gud hjälper Moses att befria judarna från fångenskapen i Egypten. Tiden. Livet på jorden är tidsbestämt och kommer att ta slut. (Dvs jorden kommer att gå under!). Det judiska året räknas efter antalet fullmånar. Judendomen grundades för ca 3000 år sedan. Högtiderna: Alla högtider symboliserar olika delar av den judiska historien och firas varje år. Att vara jude innebär både tillhörighet till ett visst folk och till religionen judendomen.

25 Berättelserna innehåller också:
Judendomens skrifter Judendomen har sin grund i Tanach (lagen, profeterna, skrifterna) Lagen i Tanach kallas Torah. Torah består av de 5 Moseböckerna. De ingår i det som de kristna kallar för ”Gamla testamentet”. Berättelserna innehåller också: Hur världen skapas och de första människorna Adam och Eva. (Genesis) Befrielsen och uttåget ur Egypten och vandringen genom öknen mot det land som Gud lovat sitt utvalda folk (Israel). 10 budord om hur människan ska leva sitt liv. Talmud Här finns beättelser och tolkningar av lagarna. Talmud är skriven av många författare och under lång tidsperiod,

26 Heliga platser för Judar
Templet i Jerusalem. (förstördes 70 e.Kr – på dess plats står idag Al-Aksa moskén) Synagogan (där gudtjänsten hålls) Landet Israel. Klagomuren – västra muren i Jerusalem.

27 Rit och högtider – det judiska året.
Sabbat – Varje vecka, ska påminna om den ”messianska tiden”. Startar fredag kväll- slutar lördag kväll. Inget arbete tillåtet! Pesach – påsk (mars/april) Uttåget ur Egypten. Jom kippur – Försoningsdagen, syndernas förlåtelse. (september/oktober) Chanukka – tempelinvigningen efter tempelförstörelsen – ljuhögtiden (8-armade ljusstaken)(december)

28 Symboler Den sjuarmade ljusstaken Davidstjärnan
Är mycket äldre än Davidstjärnan. Den första tillverkades under ökenvandringen på Moses tid. Davidstjärnan Davidsstjärnan blev en judisk symbol redan på 1300-talet.

29 Islam

30 Muslimsk tro i korthet:
Gud (Allah) är en. (monoteism) Ljug inte, stjäl inte, döda inte, begå inte äktenskapsbrott. Människan kan få förlåtelse av Gud om hon verkligen ångrar sig. Muhammed är den siste profeten. Hans uppenbarelser om Guds vilja har skrivits ned till Koranen. Tiden 1: Gud har skapat allt. Jorden kommer att gå under och de som inte följer Gud kommer att hamna i helvetet. De som följer Guds vilja kommer till himlen. Tiden 2: Den muslimska tideräkningen startar år 622 e.Kr enligt den Gregorianska kalendern (kristna) som räknar antalet dagar per år efter solen. Den muslimska tideräkningen räknar 12 nymånar – efter månvarv. (precis som judar) Islam är den fullkomliga/slutgiltiga religionen. Muhammed är den profeten som har gjort den rätta tolkningen av Guds vilja. Bönen, fastan, allmosan, trosbekännelsen och vallfärden är viktiga inslag i varje troende muslims liv. (kallas för ”de 5 pelarna”)

31 Profeten Muhammed fakta:
Född: I Mekka, en stad i nuvarande Saudiarabien. Växte upp i: Mekka Utvandrade till: Medina (622 e.Kr = starten för Islams tideräkning, dvs ”år 0”) Vallfärdade: Från Medina till Mekka Dog: i Medina år 632 e.Kr (där Muhammeds grav finns) Yrke: Kamelförare, karavanledare. Läs och skrivkunnig: Nej. Fick uppenbarelser: I en grotta utanför Mekka där han mediterade 1 månad om året. Känd händelse: Himmelsfärden till Jerusalem där han träffade Abraham, Moses och Jesus och där Gud och Muhammed kom överrens om att människorna ska be till Gud 5 gånger per dag. (Från början vände sig muslimer mot Jerusalem när de bad)

32 Islams ”5 pelare” Trosbekännelsen – ”Det finns ingen Gud utom Gud, Muhammed är hans profet”. Bönen (5 gånger per dag.) Vallfärden (2:a veckan i 12:e månaden) Plikt att göra detta 1 gång i livet. Allmosan (Zakat) 2,5 % på inkomsten till de som har det dåligt ställt. (fattiga, sjuka, skuldsatta). Fastan (ramadan, 9:e månaden) Ingen mat så länge solen är uppe.

33 Högtider Fredagsbönen – varje vecka. Ingen vilodag – Gud blir aldrig trött och behöver inte vila. Eid – 2 gånger per år. (Eid al-Fitr och Eid al-Adha) Eid avslutar fastemånaden ramadan och pilgrimsfärden till Mekka. Eid betyder "en återkommande lycka eller festglädje".

34 Kristendomen

35 Gud är en (Monoteism) men upp uppträder som ”Treenigheten” (Fadern, sonen och den helige Anden)
Man får inte Döda, ljuga, stjäla eller begå äktenskapsbrott ( Ingår i 10 budorden) Jesus är Guds son som sänts till människorna för att ta på sig människornas synder. Jesus är Messias/Kristus. Jesus berättade för människorna om hur Gud vill att människorna ska leva och hade 12 lärjungar (apostlar). Berättelserna om Jesus liv och lära finns bevarade i Nya Testamentet i Bibeln. Jämlikhet: Skiljer inte på rik och fattig – pengar är inte viktigt, hårt arbete och ett gott leverne är det som belönas i himlen. Tiden: Efter döden hamnar man antingen i himlen eller helvetet beroende på hur man har följt Guds bud under sin tid på jorden. Högtiderna: Symboliserar olika händelser som kan kopplas till Jesus liv. Det dubbla kärleksbudskapet: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa så som dig själv” Den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, ska du också göra för dem” Kristen tro i korthet

36 Jesus Kristus fakta: Är Guds son, född av Maria som blev gravid genom den heliga anden. (Detta kallas även för ”jungfrufödsel”.) Namn: Jesus Kristus. (Kristus är en kungatitel som betyder ”den smorde” – samma betydelse som Messias har. Utseende: Okänt. Bostadsort: Född i ett stall i Betlehem, uppväxt i Nasaret. Levde när?: Exakta årtal okänt. Föddes förmodligen några år innan vår tideräkning (år 0) och dog ca år 30. Familj: Föräldrarna var judar och hette Josef och Maria. Jesus hade minst 4 bröder och flera systrar. Yrke: Förmodligen snickare. Barn: Inga egna. Vänner: Många. Ofta enkla människor från samhällets bottenskikt. Fiender: Många. T ex Romarna som ockuperat landet och det judiska prästerskapet och kände sig hotade av hans lära. Våld: Var motståndare till våld och ville inte ens försvara sitt eget liv med våld.

37 Jesus Kristus: Känt tal: ”Bergspredikan”
Omtalde händelser: Födseln i stallet i Betlehem, Den sista måltiden, död och uppståndelse i samband med påsken. Anklagad för: Översteprästerna ville röja honom ur vägen för att Jesus uppträdde som Guds son/Messias. Romarna för att han inte ville erkänna den romerska kejsaren som den högsta makten. Död: Korsfäst på avrättningsplatsen Golgata i Jerusalem. Begravd: I en grav uthuggen i berget. En stor sten rullades dit för att blockera ingången. Dagen efter var stenen bortrullad och graven tom. Uppstånden: Jesus kom tillbaka efter 3 dagar och umgicks med sina lärjungar under 40 dagar innan han åkte på sin himmelsfärd tillbaka till Gud. (Kristi himmelsfärd) Efterföljare: Startade med 12, men är idag flera miljoner. Jesus befallde sina lärjungar att fortsätta att missionera och att döpa människor i ”Fadern, Sonen och den heliga Andens” namn)

38 Bibeln Gamla Testamentet (Moseböckerna) Gud är hård och straffande.
Nya Testamentet (Evangelierna om Jesus liv och lära) Gud är kärleksfull.

39 Några viktiga högtider
Jul (Jesus födelse i Betlehem) Skärtorsdag (Den sista måltiden) Långfredagen (Jesus korsfästelse) Påsk (slutet på den kristna fastan) Kristi himmelsfärd (Jesus åker tillbaka till himlen 40 dagar efter återuppståndelsen) Pingst (Kristendomens ”födelse”)

40 Kristendomens olika riktningar
Kristendomen i dag består av tre olika inriktingar Katolska kyrkan (har Påven som överhuvud. Centralort är Vatikanstaten i Rom. Präster lever i celibat. Helgon viktiga. Jesu moder Maria är, vid sidan av Jesus, den viktigaste heliga personen för en katolik. Inga kvinnliga präster.) Ortodoxa kyrkan (har Patriarker som överhuvud i respektive ortodox stat ex.; Grekland,Ryssland,Serbien. Ikonen, bilden är centralt för en ortodox. Ikonen är ett ”fönster mot himlen”. Präster bör gifta sig. Inga kvinnliga präster tillåts. ) Protestantiska kyrkan (har en ärkebiskop för respektive stat. Bygger på Luthers tolkningar, som säger att människan kan bli frälst genom tron. Präster får gifte sig. Kvinnliga präster förekommer.)

41 SLUT


Ladda ner ppt "Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism"

Liknande presentationer


Google-annonser