Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professionell utveckling Termin 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professionell utveckling Termin 1"— Presentationens avskrift:

1 Professionell utveckling Termin 1

2 Professionell utveckling Termin 1
Romana Solaja utbildningsadministratör Margareta Troein Töllborn kursansvarig PU T1-T5, professor i allmänmedicin Mensura Junuzovic ansvarig lärare PU T1, spec. allmänmedicin

3 Dagens innehåll I. Innehåll i PU termin 1 – 5
II. Vad är professionalism och professionell utveckling? III. Regler som styr läkarens arbete IV. Upprop V. PU denna termin

4 En bra läkare…

5 I. Professionell utveckling termin 1-5

6 I. Innehåll PU termin 1-5 Patient-läkar-kommunikation (inkl. praktik)
Etik och sekretess Vetenskapligt förhållningssätt Gruppkommunikation och ledarskap Förståelse för kulturella skillnader och genus - likarätt Kroppsundersökning

7 II. Vad är professionalism och professionell utveckling?

8 Vara kunnig – göra rätt ”Läkaren skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet…” Läkarförbundets etiska regler

9 Hjälpa ”Läkaren skall … om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud”. Läkarförbundets etiska regler

10 Pengar… ”En läkare får inte låta sin bedömning påverkas av personlig vinning eller diskriminerande ställningstaganden.” WMA International Code of Medical Ethics

11 Inte tro sig klara av allt
Vid behov efterfråga kollegors hjälp Kunna ta emot kritik Uppvisa ödmjukhet Ta ansvar för egna misstag NBME

12 Dags för älgjakt! Samtal från demensboende Berusad läkare

13 Dags för älgjakt Doktor Peters patient Karl inbjuder sin doktor till jakt med ortens jaktlag och uttrycker samtidigt att han tycker det blir toppen att ha en doktor i jaktlaget, ”så att man alltid har tillgång till en doktor när man behöver något”.

14 Samtal från demensboende
Doktor Kristina har ansvar för alla jourfall en fredag eftermiddag på vårdcentralen. Patienterna behöver inte boka tid utan kommer på ”drop in” till läkare. Det är klart mer att göra än vanligt och hon har svårt att hinna med alla patienter: barn med snuva, en dam med hjärtsvikt, någon med besvärlig ryggvärk, en annan med utslag…

15 … Mitt i mottagningen får hon ett telefonsamtal från äldreboendet vårdcentralen ansvarar för där en äldre herre med demenssjukdom som skriker och tar sig för magen. Skulle Kristina lämna mottagningen under en timme för ett besök där skulle säkert tio patienter få vänta två timmar istället för en och hon skulle inte komma hem förrän klockan sex.

16 Etisk plattform för prioriteringar
Människovärdesprincipen Behovs- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen Ur Hälso- och sjukvårdslagen efter riksdagsbeslut 1997

17 Berusad läkare Berusad läkare togs av polisen
Den 54-åriga läkaren hittades redlöst berusad på ett hotell söder om Stockholm. Med sig hade han en väska fylld med receptblock, sprutor och mediciner. Polisen har nu rapporterat ärendet till Socialstyrelsen. Det var i slutet av oktober som personalen på ett hotell i Skärholmen bad polisen komma. En anställd hade upptäckt en kraftigt berusad och förvirrad man i en av hotellets korridorer. Mannen, en 54-årig legitimerad läkare, var så redlös att polisen bedömde det som farligt för honom själv att släppa honom. Han togs med till stationen och placerades i arresten för tillnyktring. I läkarväskan hade han flera hundra oanvända receptkvitton och en mängd mediciner. Enligt polisutredningen låg där också ett stort antal "färdigfyllda sprutor". Vi vet ännu inte vad det var för mediciner, och om han skrivit ut dem åt sig själv eller andra, säger Joakim Beck-Friis på Socialstyrelsen.

18 - Men själva beteendet i sig kan ifrågasättas
- Men själva beteendet i sig kan ifrågasättas. Han är ändå läkare, och patienter måste kunna ha full tilltro till en sådan här person. Då är det högst olämpligt att på allmän plats uppträda så berusad att polisen tar hand om honom. - En sån här händelse är en ganska tydlig indikation på att något inte står rätt till. Socialstyrelsen ska nu kontrollera läkarens bakgrund och be honom yttra sig. Läkaren har tidigare fått en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för brister i sitt sätt att skriva journaler. Annika Folcker :26

19 Studentfest i Uppsala urartade – Berusade läkarstudenter ofredade kroggäster

20 Läkarens professionella åtagande
Professionell kompetens Ärlighet mot patienter Patienternas förtroende Vidmakthålla lämpliga relationer Förbättra vårdens kvalitet Rättvis fördelning av begränsade resurser Bibehålla förtroendet i samhället

21 Professionellt bemötande av patienten
Vara medveten om patient-läkarrelationens särdrag Skapa en förtroendefull atmosfär – använda adekvat samtalsmetodik Arbeta patientcentrerat – göra patienten delaktig i handläggningen

22 ”Det var tråkigt att höra, jag uppfattar det som att du är nedstämd och inte orkar med jobbet och hemmet, det låter som du har det jättetufft just nu. Och din man hjälper inte till något hemma heller?”

23 Hur lär man sig professionalitet?
Bli varse olika aspekter av professionalism Genom levande exempel i klinisk vardag och diskussionsövningar reflektera över hur dessa aspekter kan ta sig uttryck och ha för konsekvenser Självkännedom - introspektion - hur fungerar jag i rollen som läkarstudent? Som läkarstudent succesivt kunna lära av egna och handledande läkares goda (och ibland mindre goda) exempel

24 Kursmål på läkarprogrammet
Värderingsförmåga och förhållningssätt: ”Visa självkännedom och empatisk förmåga” ”Uppmärksamma och beakta patientens utsatthet i vårdsituationen” ”Uppträda på ett respektfullt och professionellt sätt i relation till patienter, personal, kurskamrater och lärare”

25 III: Regler som styr läkarens arbete
Lagar, t. ex. Hälso- och Sjukvårdslagen Sekretesslagen Regelverk, t. ex. Högskoleverket Socialstyrelsen Arbetsgivare

26 Tre viktigaste budskapen

27 IV. Upprop

28 Professionellt uppträdande på läkarprogrammet i Lund

29 PAUS

30 V. PU denna termin

31 Överblick över kursmomenten
Vetenskaplig artikel Söka artikel och skriva referat Gruppkommunikation och ledarskap – temadag Medicin i humanioraperspektiv Basal omvårdnad och Patientsäkerhet: Metodikträning i grupp Praktik på demens- eller äldreboende Gruppdiskussion Del av Grundkursen: Studiedagen – läkarrollen - namnskylt 31

32 32

33 Vetenskaplig artikel Litteratursökningsseminarium Tisd 3, 10 och 24 februari Läs igenom instruktionerna innan – länk via hemsidan Sök gärna fram artikeln under seminariet Osäker ifall artikeln duger? Maila fråga till Nils-Ove Månsson 33

34 Bedömning av referatet
Ämnesvalet stämmer Valt en vetenskaplig artikel Språk, klartext (inkl. stavning och meningsbyggnad) Innehållsmässig kvalitet på referatet Formella krav: Se hemsidan!

35 Bedömning av referatet, forts.
Ej godkänd skriftlig uppgift: Mail till studenten – rätta till! ”Personligt färgad feedback”? Skriv i referatet om du INTE vill ha sådan! Inlämning måndag 9 mars kl 12:00-12:15 Studentcentrum utanför Annettes expedition 35

36 Gruppkommunikation och ledarskap
Hur kan man få ut mer och själv bidra bättre när man arbetar i grupp? Heldag – teori och gruppövningar Reflektion

37 Medicin i humanioraperspektiv
Empati 37

38 Medicin i humanioraperspektiv
Böckerna, dikten och radioprogrammet berör patienters och/eller anhörigas upplevelser. Tisdag 3 mars– seminarier 38

39 Basal omvårdnad

40 40

41 Patienten ser sin kropp som helt unik
Patienten ser sin kropp som helt unik. Personalen har sett tusen nästan likadana.

42 Basal omvårdnad Hur ger man basal omvårdnad? Hur känns det?
Hur uppfattar ni vården efter praktikdagen? 42

43 Basal omvårdnad & Patientsäkerhet
Metodikträning i grupp tisdag 7 resp 21 april Praktik på demens- eller äldreboende tisd 21 resp 28 april. Gruppdiskussion 28 april. Läs rekommen-derad litteratur på hemsidan

44 Praktik på demens- eller äldreboende
Ta sig dit Handledare på plats – kontakta boendet veckan före Upplevelsen… 44

45 Dispens från Metodikträning och Praktikdag
Krav: Jobbat heltid minst en månad med omvårdnad, alt. Leg sjuksköterska / sjukgymnast Anmäl till Romana Solaja senast 3 april Dokumentera: Kopia på tjänstgöringsintyg / examensbevis skickas eller lämnas in till kurssekretariatet

46

47 För godkänd kurs krävs:
godkänd skriftlig uppgift (referat av vetenskaplig artikel) att du har fullgjort och varit aktiv vid samtliga obligatoriska kursmoment inskickat deltagarintyg genomfört e-utbildning om vårdhygien

48 osv… DELTAGARINTYG Professionell utveckling T 1, HT/VT år....
NAMN:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PERSONNUMMER:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jag intygar härmed att jag deltagit i följande moment: Temadag om Gruppkommunikation och ledarskap. Datum_ _ _ _ _ Gruppseminarium samt godkänd skriftlig reflektion kring Patientsäkerhet Datum_ _ _ _ _ osv…

49 Värdefull kursvärdering!

50 Infostund Kursombud, två från varje termin
Måndag 23 mars, kl BMC 50

51 Läkarens svåraste uppgift. Att inte döma sina medmänniskor
Jaså, det här är Olof Andersson, den förstorade levern, god dag. Säg mig, vad har hjärtinfarkten för personnummer? Läkarens svåraste uppgift. Att inte döma sina medmänniskor

52 Lycka till!


Ladda ner ppt "Professionell utveckling Termin 1"

Liknande presentationer


Google-annonser