Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Sundquist/Orsalheden Allmännataxeringsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Sundquist/Orsalheden Allmännataxeringsregler."— Presentationens avskrift:

1 Arne Sundquist/Orsalheden Allmännataxeringsregler

2 Inledande bestämmelser * Sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering * Skall överensstämma med före- skrifterna om fastighetstaxering (FTL, FTF, SKV:s föreskrifter och RR:s prejudicerande domar * Likformiga och rättvisa * Vissa begrepp defineras * Vem som skall anses som ägare läggs fast

3 Arne Sundquist/Orsalheden Vad ska taxeras? * Fastighet Civilrättsligt begrepp definierat i JB * Viss lös egendom enligt 1 kap 4 § FTL

4 Arne Sundquist/Orsalheden Vad är fast egendom? * Fast egendom är jord. Denna är in- delad i fastigheter (1 kap 1 § JB). Till fastigheten hör mark och vissa tillbehör såsom * Byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk. * På rot stående träd och andra växter m m. * Byggnads- och industritillbehör 2 kap 1-3 §§ JB

5 Arne Sundquist/Orsalheden Tillbehör till fast egendom Om de ägs av fastighetens ägare på samma sätt som denne äger fastigheten. *Allmänna fastighetstillbehör * Byggnadstillbehör * Industritillbehör

6 Arne Sundquist/Orsalheden Mark Mark som tillhör enskild fastighet Andel i samfälld mark Servitutsrätt till mark Tillbehör till fastighet Om de ägs av fastighetens ägare på samma sätt som denne äger fastigheten. Allmänna fastighetstillbehör Byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning (t ex VA- anläggning, swimmingpool) som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk samt på rot stående träd och andra växter. Byggnadstillbehör Fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd om det är ägnat till stadigvarande bruk ( t ex hiss, värme- panna, element med ledningar, öppen spis, markis, spis, kylskåp, tvättmaskin och nyckel m m) Industritillbehör Fastighet, som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet. Maskin och annan utrustning som tillförts fastigheten. För att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Fordon, kontorsutrustning och handverktyg hör ej till fastigheten.

7 Arne Sundquist/Orsalheden Exempel ¶ En hyresgäst låter på egen bekostnad in- stallera en tvättmaskin i sin lägenhet. · En jordbruksarrendator uppför ett silo- torn på den arrenderade gården. ¸ Under år 2004 sålde en jordbrukare en rotpost från sin skog. Ersättningen erhölls vid avtalstidpunkten. Enligt köpeavtalet skulle rotposten vara avverkad och bort- forslad inom tre år. Avverkning och bort- forsling ägde rum våren 2005.

8 Arne Sundquist/Orsalheden Arbetsordning vid fastighetstaxering Beslut/Åtgärd 1. Indelning i byggnadstyper 2. Indelning i ägoslag 3. Skatteplikt fastställs 4. Indelning i taxeringsenheter 5. Typ av taxeringsenhet fastställs 6. Värderingen a) Indela i värderingsenheter b) Bestäm och klassindela värde- faktorerna för värderingsenheten c) Bestäm riktvärde för värderings- enheten d) Bestäm om justering ska ske för säregna förhållanden e) Beräkna delvärden och totalt taxeringsvärde 7. Redovisa taxeringsbeslutet FTL 2 kap 3 kap 4 kap 1-10 §§ 4 kap 6 kap 7 kap 3 § 7 kap 4 § 7 kap 5 § 5 kap 20 kap 2 och 4 §§

9 Arne Sundquist/Orsalheden Byggnadstyper SmåhusHyreshus Ekonomibyggnad Industribyggnad Kraftverksbyggnad

10 Arne Sundquist/Orsalheden Specialbyggnad (ex. skola, sjukhus, kultur- byggnad, sportanläggning och försvarsbyggnad m m Övrig byggnad (ex. bensinstationer) Övervägande delen Ingen generell metod - area - volym - värde - byggkostnad I princip bör värdet gälla

11 Arne Sundquist/Orsalheden Småhus Byggnad inrättad till bostad för 1 eller 2 familjer samt komplementhus. * Friliggande en- och tvåbostadshus * Enbostadshus i rad * Tvåbostadshus i rad om olika fastig- heter För småhus på lantbruk gäller särskilda bestämmelser.

12 Arne Sundquist/Orsalheden Hyreshus Inrättad till bostad åt > 2 familjer eller kontor, butik, hotell, restaurang eller dylikt samt komplementhus. 1 - 2 bostäder + lokal Hyreshus om sammantaget mer än 2 lägenheter Parkeringshus i anslutning till hyreshus är komplementhus och således hyreshus.

13 Arne Sundquist/Orsalheden Ekonomibyggnad Inrättad för jord- och skogsbruk och ej bostad + växthus och djurstall utan anknytning till jord- eller skogsbruk. Exempel: * Djurstall * Loge, lada * Maskinhall * Gårdslager * Ensilagesilo * Spannmålslager * Växthus

14 Arne Sundquist/Orsalheden Kraftverksbyggnad Byggnad som är inrättad för kom- mersiell produktion av elektrisk starkström. Även byggnad för vattenreglering, för lagring av bränsle och annan byggnad för produktionen utgör kraft- verksbyggnad

15 Arne Sundquist/Orsalheden Industribyggnad Inrättad för industriell verksamhet ”inrättad” OBS! Alltid begreppet ”inrättad” D v s kan byggnaden till övervägande del användas som kontor eller dylikt är den inte inrättad för industriell verksamhet, utan indelas som hyreshus, även om den ligger i ett industriområde Industri = tillverkning av varor

16 Arne Sundquist/Orsalheden Specialbyggnad ”Används som” * Försvarsbyggnad * Kommunikationsbyggnad * Distributionsbyggnad * Värmecentral * Reningsanläggning * Vårdbyggnad * Bad-, sport- och idrottsanläggning * Skolbyggnad * Kulturbyggnad * Ecklesiastikbyggnad ”Ägs och används” * Allmän byggnad

17 Arne Sundquist/Orsalheden Övrig byggnad = resten Exempel: * Bensinstation * Reparationsverkstad * Lager

18 Arne Sundquist/Orsalheden Ägoslag u Mark som är vattentäckt indelas bara om den är täktmark u Mark med saneringsbyggnad anses obebyggd u Följande ägoslag finns: * Tomtmark * Täktmark * Åkermark * Betesmark * Skogsmark * Skogsimpediment * Övrig mark

19 Arne Sundquist/Orsalheden Tomtmark u Bebyggd mark (ej ekonomibyggnad) u Obebyggd mark om * Bildad för byggnadsändamål under de senaste två åren * Om fastigheten bildats längre tillbaka i tiden skall marken utgöra tomtmark endast om det är uppen- bart att den får bebyggas * I övriga fall endast om det finns giltigt bygglov eller tillstånd enligt förhandsbesked enligt PBL

20 Arne Sundquist/Orsalheden Täktmark Täkttillstånd enligt Miljöbalken krävs T ex täkt av: * Grus * Sand * Berg * Sten * Lera * Industrimineral OBS! Ej gruva!

21 Arne Sundquist/Orsalheden Åkermark Mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Till växtodling hänföres även fältmässiga odlingar av köksväxter, frukt och bär. Mark som används för plantskoleverksamhet in- delas normalt som åkermark. Betesmark Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämp- lig att plöjas. Mindre eller oregelbundna markområden belägna inom betesmark som tidigare använts som åker men som inte längre plöjs hänföres till betesmark. Är marken lämplig att plöja?

22 Arne Sundquist/Orsalheden Skogsmark Mark som är lämplig för virkesproduk- tion (minst en kubikmeter om året per hektar) och som inte i väsentlig utsträck- ning används för annat ändamål. Mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned. Skogsimpediment Mark som inte är lämplig för virkesproduk- tion utan produktionshöjande åtgärder men som bär skog eller har förutsättningar att bära skog. Produceras 1 m 3 sk/ha och år? Produceras 1 m 3 sk/ha och år?

23 Arne Sundquist/Orsalheden Övrig mark = Resten Exempel: Allmänna platser, begravningsplatser, flygfält, kalfjäll, skidbackar, golfbanor, vägar m m. Notera: Mark som upptas av ekonomibyggnad är ej tomtmark utan klassificeras som övrig mark.

24 Arne Sundquist/Orsalheden Skatteplikt (3 kap FTL) All egendom är skattepliktig utom: Specialbyggnad Egendom inom nationalpark Lantbruk för vård- eller skoländamål Byggnad som ägs av vissa institutioner Kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap 15§ inkomstskattelagen m fl Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammar- skjölds minnesfond, Apotekarsocietetens stiftelse för främjandet av farmacins utveckling m m, stiftelsen Sveriges sjömanshus Sådana sammanslutningar av studerande vid univer- sitet och högskolor, i vilka de studerande är skyldiga att vara medlemmar, samt samarbetsorgan för så- dana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som ankommer på sammanslutningarna. Utländska staters beskickningar Skattefriheten avser endast andra typer än lant- bruksenhet samt om egendomen används till över- vägande del i deras verksamhet såsom sådan

25 Arne Sundquist/Orsalheden Indelning i taxeringsenheter Egendom som ska ingå i taxeringsenhet ska uppfylla följande förutsättningar: 1. Ha samma ägare 2. Vara belägen i samma kommun 3. Ha samma skattepliktsförhållande 4. Tillhöra vissa kombinationer av ägo- slag och byggnadstyper

26 Arne Sundquist/Orsalheden 1. Samma ägare Om skilda delar av en fastighet har olika ägare (s k sämjedelning) ska motsvarande uppdelning i taxerings- enheter ske. * Undantag: Sämjedelning som skett efter 1962 (i Dalarnas län efter 1952) anses ogiltig * På marken inte urskiljbart delägande med så kallade ideella andelar medför inte någon uppdelning i taxerings- enheter Uppdelning i flera taxeringsenheter sker även då mark och byggnad ägs av olika personer.

27 Arne Sundquist/Orsalheden 2. Samma kommun En fastighetsägares totala innehav inom en kommun bildar normalt en taxerings- enhet. 3. Samma skatteplikts- förhållande Taxeringsenhet får ej innehålla både skattepliktig och skattefri egendom. Om så är fallet måste uppdelning ske.

28 Arne Sundquist/Orsalheden Kombinationer av byggnadstyper och ägoslag (1) Huvudregel En taxeringsenhet ska utgöra någon av följande kombi- nationer av byggnadstyper och ägoslag = typ av taxe- ringsenhet eller kategori: Kategori Småhusenhet Hyreshusenhet Industrienhet (täktenhet) Elprod.enhet Specialenhet Lantbruksenhet Byggnadstyp Småhus Hyreshus Industribyggnad Övrig byggnad Industribyggnad Övrig byggnad Kraftv.byggnad Specialbyggnad Småhus Ekonomibyggnad Ägoslag Tomtmark för sådan byggnad Tomtmark för sådan byggnad Tomtmark för sådan byggnad Täktmark Tomtmark till kraftv. Tomtmark för sådan byggnad Tomtmark Åker-och betesmark Skogsmark Skogsimpediment Övrig mark

29 Arne Sundquist/Orsalheden * Saneringsbyggnad och övrig mark kan ingå i alla typer av taxeringsenheter * Vid taxering förs värderingsenheter avseende bygg- nader och mark samman i ovanstående kombinationer. För dessa bestäms sedan: - Taxeringsvärde - Skattepliktsförhållande Kombinationer av byggnadstyper och ägoslag (2)

30 Arne Sundquist/Orsalheden Riktvärden, värdeområden och värdefaktorer Värdering ska för samtliga kategorier ske med utgångspunkt i värdefaktorer. D v s egenskaper knutna till fastigheten som inverkar på mark- nadsvärdet. Värdefaktor =1. Värdefaktorer som särskilt beaktas d v s finns uppräkna- de i FTL, är klassindelade samt utgör ”parametrar i värderingsmodellerna”. 2. Värdefaktorer som ej särskilt beaktas i FTL. Om någon av dessa påtagligt inverkar på marknadsvärdet ska justering för säregna förhållande ske. 3. Värdefaktorer som ej får be- aktas vid fastighetstaxeringen, t ex belåning.

31 Arne Sundquist/Orsalheden Säreget förhållande * Ej beaktat vid riktvärdets bestämmande * Onormalt för - värdeområdet - fastighetstypen När ska justering ske ? * Taxeringsenhetens värde med det säregna förhållandet med * Taxeringsenhetens värde utan det säregna förhållandet Jämför Påtaglig skillnad? (3 % eller 25 kkr) * Nej = Ingen justering * Ja = Justering på någon eller några värde- ringsenheter i enlighet med de speciella regler för justering som finns för olika slags värderingsenheter

32 Arne Sundquist/Orsalheden Värdeområden * Riket ska indelas i geografiska värde- områden för olika byggnadstyper och ägoslag. * Riktvärdekarta H, I, T, S, SL, J, SK * Värdeområdena ska avgränsas så att det entydigt framgår för samtliga fastigheter vilket område de tillhör. * Värdeområdena ska avgränsas så att inverkan av värdefaktorer enligt FTL kan bedömas enhetligt. * Värdeområdena redovisas på kartor och i förteckningar.

33 Arne Sundquist/Orsalheden Taxeringsvärdet = 75 % av marknadsvärdet med vissa undantag

34 Arne Sundquist/Orsalheden Undantag * Privaträttsliga förpliktelser som inte är servitut eller liknande, t ex * lån * arrendekontrakt * kvarboendekontrakt * Klassindelning * Anpassning till tabell- och värde- serier

35 Arne Sundquist/Orsalheden Värderingsmetoder/Värde Tre olika kapitalvärden på fastigheten som utgör grund för beslutsfattande. FTL prioriterar ortsprismetoden framför övriga metoder att nå fram till mark- nadsvärdet Ortsprismetod Avkastningsberäkning Produktionskostnadsberäkning Värde Avkastn. värde Marknads- värde Produktions- kostnad Metod Avkastnings- beräkning Ortspris- metod Produktionskost- nadsberäkning

36 Arne Sundquist/Orsalheden Beskaffenhetstidpunkten Enligt 1 kap 6 § FTL är fastighetens användning och beskaffenhet vid taxe- ringsårets ingång avgörande för taxe- ringen. 1 Januari

37 Arne Sundquist/Orsalheden Värdetidpunkten FTL 5 kap 4 § Marknadsvärdet ska bestämmas med hänsyn till det genomsnittliga prisläget under andra året före det år då allmän fastighetstaxering av taxeringsenheten sker. FFT04Nivåår = 2002 AFT05Nivåår = 2003 FFT 06Nivåår = 2004 AFT07Nivåår = 2005


Ladda ner ppt "Arne Sundquist/Orsalheden Allmännataxeringsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser