Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobaksärenden Mårten Alvinsson Kammaråklagare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobaksärenden Mårten Alvinsson Kammaråklagare"— Presentationens avskrift:

1 Tobaksärenden Mårten Alvinsson Kammaråklagare
________________________________ Åklagarmyndigheten Åklagarområde Syd Malmö Åklagarkammare Postadress: Malmö Åklagarkammare, Malmö Besöksadress: Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4, Malmö Växel: 010  Telefon: 010 

2 Vad är ett Tobaksärende

3

4 Prisbild i norra Europa

5

6

7 Införsel kontra befattning
Vid införselbrott är det enkelt att avgöra var tobaken kommer från. Vid befattningsbrott måste man göra ett välgrundat påstående om var tobaken kommer från, annars kommer domstolen ogilla talan.

8 Lag (2000:1225) om straff för smuggling
12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål för brott enligt 3-11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år. Gärningen skall inte medföra ansvar, om den är ringa med hänsyn till befattningen, omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet och värde samt övriga omständigheter.

9 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m. m
Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 5 kap 1 a § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar eller överlåter punktskattepliktiga varor som varit föremål för brott som avses i 2-4 §§ skattebrottslagen (1971:69) döms, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller dock inte om ansvar kan utdömas enligt 1 § eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

10 Contraband, som enkelt uttryckt innebär smuggelgods – lagligt producerade cigaretter som smugglas till en annan marknad än den de är avsedda för. De säljs sedan billigt, utan att skatter och införselavgifter har erlagts. Punktskattebrott Tullbrott

11 Har vid analys visats innehålla människofekalier tungmetaller m.m.

12 ???

13 ???

14 ???

15

16 Counterfeit – den engelska termen för en förfalskad vara
Counterfeit – den engelska termen för en förfalskad vara. I både Asien och forna Östeuropa finns i dag fabriker som i industriell skala framställer förfalskade märkescigaretter och sedan skräddarsyr dem för den europeiska marknaden genom att paketera dem i cigarettpaket med till exempel svensk varningstext. Punktskattebrott Tullbrott

17 ”Illicit whites” även kallat ”Cheap whites”– Cigarettmärken som är avsedda för den svenska marknaden med svensk varningstext på paketen. De förs till Sverige och säljs i butik till ett så lågt pris att det inte är möjligt att täcka kostnader för skatter, avgifter och leverantörskostnader. De brottsliga nätverken bakom ”illicit whites” använder sig av avancerade former av skatteplanering och olagligt bruk av skatteupplag för att kringgå det svenska skattesystemet. Kan förekomma även på andra marknader för att sedan föras in till Sverige för försäljning.

18

19 TOBAKSLAGEN ÄR EN INGÅNG TILL HUSIS!!!
11 § En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig Straffbestämmelse i 27 § TOBAKSLAGEN ÄR EN INGÅNG TILL HUSIS!!! OBS ingen förverkandebestämmelse dock förvarsmöjlighet för tillsynsmyndighet dvs. kommunen enligt 21 §.

20 27 a § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag (tobakslag) för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2010:682).

21 Generella utredningsdirektiv bör utarbetas i samråd med ansvarig åklagarkammare!
OBS bör förankras hos ledningen!!!

22 Skattemärkning på tobak
Finns förutsättningar i EU:s punktskattedirektiv vilket de flesta länder antagit men inte Sverige! Registreringskrav Registreringskrav på cigarettmärken till försäljning finns. Dock räcker det att göra det i efterhand. Sista december innevarande år till FHI

23 Företagsbot kontra personansvar

24 OBS 5 års preskription oavsett brott!!!!!
36 kap 7§BrB För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och 1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller 2. brottet har begåtts av a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. OBS 5 års preskription oavsett brott!!!!!

25 8 § Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Lag (2006:283). 10 a § Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot 1. har begåtts av oaktsamhet, och 2. inte kan antas föranleda annan påföljd än böter får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2006:283) ÅP regel

26 Enligt 36 kap. 8 § BrB ska en företagsbot numera bestämmas till lägst fem tusen och högst tio miljoner kr. När storleken av företagsboten bestäms ska straffskalan för det brott som har begåtts beaktas (straffvärde) Särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som brottsligheten har inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten. Skälig hänsyn ska också tas till om näringsidkaren tidigare har ålagts att betala företagsbot.

27 NJA 2014 s :17 I-IV I Vållande till kroppsskada F-bot kr (företagsboten borde ha bestämts till 400 000 kr. Eftersom endast bolaget har överklagat hovrättens dom kan emellertid det av hovrätten bestämda beloppet inte höjas). Straffvärdet ett tämligen högt bötesstraff. II Vållande till kroppsskada F-bot kr ( borde vara 560 000 kr men eftersom endast bolaget har överklagat hovrättens dom kan emellertid det av hovrätten bestämda beloppet inte höjas) Straffvärdet ett högt bötesstraff.

28 III brott mot livsmedelslagen F-bot 100 000 kr (straffvärdet ett medelhögt bötesstraff)
IV vållande till kroppsskada F-bot kr (straffvärdet ett tämligen högt bötesstraff) Endast III är uppsåtligt, övriga oaktsamhetsbrott.

29 10 § Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämpning av 9 §,
1. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng, 2. om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet, 3. om näringsidkaren frivilligt angett brottet, eller 4. om det annars finns särskilda skäl för jämkning. Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i första stycket får företagsbot efterges. Lag (2006:283).

30 NJA 2012 s. 826 Enligt HD utgör 2 års fängelsestraff skäl att efterge F-bot. Man motiverar det med att ett längre fängelsestraff borde ha företräde framför F-bot. Underrätter har tolkat ett längre fängelsestraff i detta avseende som ca 5 månaders fängelse. Frågan bereds hos riksåklagaren men målen som framkommit har inte varit anpassade för HD-prövning.


Ladda ner ppt "Tobaksärenden Mårten Alvinsson Kammaråklagare"

Liknande presentationer


Google-annonser