Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrens och samarbete –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrens och samarbete –"— Presentationens avskrift:

1 Konkurrens och samarbete –

2 EU Lissabonfördraget - Fri rörlighet för varor och tjänster
Upphandlingsdirektiv Transparensdirektiv Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Statsstödsregler Tjänstedirektive Offentligt privata partnerskap, PPP Rättsmedelsdirektiv

3 Fem grundläggande EG-rättsliga principer
Proportionalitetsprincipen Icke diskriminering Likabehandling Öppenhet Ömsesidigt erkännande

4 På gång nationellt Lag om valfrihet LOV, - 1 januari 2009
Obligatoriskt vårdval inom primärvården from 1 januari 2010 Implementering av LOV och vårdval Patientens rätt i vården – delbetänkande etableringsfrihet – 1 oktober 2009 Frivilliga delen av upphandlingsdirektivet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet, SOU 2008:122 Offentliga bidrag på lika villkor, Prop. 2008/09:171, Kammarkollegiet; LOV-databas, Upphandlingsstöd Översyn av konkurrenslagstiftningen

5 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden - lagrådsremiss, ändring av Konkurrenslagen

6 Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 27 § - förslag
Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten av en sådan konkurrens.

7 28 § - förslag Förbud får inte meddelas för förfarande eller verksamheter som är försvarbara från allmän synpunkt. En verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver ska anses försvarbar från allmän synpunkt om den är förenlig med lag. Gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om en kommun har ett dominerande inflytande över den juridiska personen som ägarskap, finansiell medverkan gällande regler eller på annat sätt

8 29 § - förslag Förbudet får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds. Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

9 32 § - förslag Frågor om förbud eller prövning prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Om konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet eller verksamheten

10 Samarbete Offentlig sektor Ideell sektor Privat sektor

11 Civilsamhället som utvecklingskraft
SKL anser att: Lokala och regionala stödsystem som bygger på dialog och överenskommelser med god framförhållning och tydliga besked bidrar till att främja civilsamhället som utvecklingskraft. Utöver ekonomiska bidrag, finns det andra ändamålsenliga medel för att stödja civilsamhället som bör utvecklas. Regeringen bör anpassa/förenkla upphandlingsreglerna och se över möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för aktörer inom civilsamhället

12

13 Vad är ett OPP – offentligt privat partnerskap?
Ömsesidigt intresse Långsiktigt samarbete Gemensamt risktagande Privat investering Innovation /utveckling

14 Idrottsparken i Sundsvall
Västerås konserthus Rosvalla Nyköping Eventcenter Swedbank Arena Örnsköldsvik

15 Vad har vi sett? Inte tillräckligt med konkurrensen som medel
Eldsjälar! Projekt som annars inte skulle ha blivit av Kompletterande näringsverksamhet Riskanalyser saknas Låser medel under långa perioder Hur många arenor behövs?

16 Tendenser – konkurrens, samarbete och valfrihet
Offentlig sektor Ideell sektor privat sektor Valfrihet

17 LOV-processen Politisk förberedelse, om, vad, ekonomisk ersättning
Kravställande, på leverantören och på tjänsten Förfrågningsunderlag Annonsering i nationell databas, löpande annonsering Ansökningarna inkommer, löpande godkännande, handläggningstid Godkännande, kvalitetsribban, delegation Avtal, avtalstid, uppsägning Information, saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig, lättillgänglig Medborgarnas val, ickevalsalternativ Uppföljning, uppföljning kopplat till kvalitetskraven Rättsmedel

18 Relationer Politik Myndighet – finansiering Produktion Medborgare
Mål Budget Kvalitetskrav Uppföljning Utvärdering Myndighetsutövning Information Produktion Kommunal regi Privata företag Ideella organisationer Medborgare Ideell sektor

19 Struktur Kultur LEDNING OCH STYRNING Organisation Styrsystem Samspel
Värderingar Relationer Attityder Det informella Traditioner

20

21 Vad är ett OPP – offentligt privat partnerskap?
Ömsesidigt intresse Långsiktigt samarbete Gemensamt risktagande Privat investering Innovation /utveckling

22 Idrottsparken i Sundsvall
Västerås konserthus Rosvalla Nyköping Eventcenter Swedbank Arena Örnsköldsvik

23 Vad har vi sett? Inte tillräckligt med konkurrensen som medel
Eldsjälar! Projekt som annars inte skulle ha blivit av Kompletterande näringsverksamhet Riskanalyser saknas Låser medel under långa perioder Hur många arenor behövs?

24 Att tänka på! Klargör de politiska spelreglerna.
Se över alternativa finansieringslösningar Genomför en grundlig riskanalys. Var noggrann med avtalsregleringen. För kontinuerligt en öppen och respektfull dialog mellan alla inblandade parten, innan, under och efter genomförandet. Dra lärdom av egna och andras erfarenheter. Var öppen för nytänkande. Visa respekt och ödmjukhet inför varandras olika förutsättningar.


Ladda ner ppt "Konkurrens och samarbete –"

Liknande presentationer


Google-annonser