Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Konkurrens och samarbete –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Konkurrens och samarbete –"— Presentationens avskrift:

1 1 Konkurrens och samarbete – lena.svensson@skl.se

2 2 EU Lissabonfördraget - Fri rörlighet för varor och tjänster Upphandlingsdirektiv Transparensdirektiv Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Statsstödsregler Tjänstedirektive Offentligt privata partnerskap, PPP Rättsmedelsdirektiv

3 3 Fem grundläggande EG-rättsliga principer Proportionalitetsprincipen Icke diskriminering Likabehandling Öppenhet Ömsesidigt erkännande

4 4 På gång nationellt Lag om valfrihet LOV, - 1 januari 2009 Obligatoriskt vårdval inom primärvården from 1 januari 2010 Implementering av LOV och vårdval Patientens rätt i vården – delbetänkande etableringsfrihet – 1 oktober 2009 Frivilliga delen av upphandlingsdirektivet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet, SOU 2008:122 Offentliga bidrag på lika villkor, Prop. 2008/09:171, Kammarkollegiet; LOV-databas, Upphandlingsstöd Översyn av konkurrenslagstiftningen

5 5 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden - lagrådsremiss, ändring av Konkurrenslagen

6 6 Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 27 § - förslag Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten av en sådan konkurrens.

7 7 28 § - förslag Förbud får inte meddelas för förfarande eller verksamheter som är försvarbara från allmän synpunkt. En verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver ska anses försvarbar från allmän synpunkt om den är förenlig med lag. Gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om en kommun har ett dominerande inflytande över den juridiska personen som ägarskap, finansiell medverkan gällande regler eller på annat sätt

8 8 29 § - förslag Förbudet får även omfatta ett förfarande eller en verksamhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verksamhet som förbjuds. Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

9 9 32 § - förslag Frågor om förbud eller prövning prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Om konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om förbud, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet eller verksamheten

10 10 Samarbete Offentlig sektor Ideell sektor Privat sektor

11 11 Civilsamhället som utvecklingskraft SKL anser att: Lokala och regionala stödsystem som bygger på dialog och överenskommelser med god framförhållning och tydliga besked bidrar till att främja civilsamhället som utvecklingskraft. Utöver ekonomiska bidrag, finns det andra ändamålsenliga medel för att stödja civilsamhället som bör utvecklas. Regeringen bör anpassa/förenkla upphandlingsreglerna och se över möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för aktörer inom civilsamhället

12 12

13 13 Vad är ett OPP – offentligt privat partnerskap? Ömsesidigt intresse Långsiktigt samarbete Gemensamt risktagande Privat investering Innovation /utveckling

14 14 Idrottsparken i Sundsvall Västerås konserthus Rosvalla Nyköping Eventcenter Swedbank Arena Örnsköldsvik

15 15 Vad har vi sett? Inte tillräckligt med konkurrensen som medel Eldsjälar! Projekt som annars inte skulle ha blivit av Kompletterande näringsverksamhet Riskanalyser saknas Låser medel under långa perioder Hur många arenor behövs?

16 16 Tendenser – konkurrens, samarbete och valfrihet Konkurrens Samarbete –Offentlig sektor –Ideell sektor –privat sektor Valfrihet

17 17 LOV-processen Politisk förberedelse, om, vad, ekonomisk ersättning Kravställande, på leverantören och på tjänsten Förfrågningsunderlag Annonsering i nationell databas, löpande annonsering Ansökningarna inkommer, löpande godkännande, handläggningstid Godkännande, kvalitetsribban, delegation Avtal, avtalstid, uppsägning Information, saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig, lättillgänglig Medborgarnas val, ickevalsalternativ Uppföljning, uppföljning kopplat till kvalitetskraven Rättsmedel

18 18 Produktion Kommunal regi Privata företag Ideella organisationer Politik Medborgare Myndighet – finansiering Mål Budget Kvalitetskrav Uppföljning Utvärdering Myndighetsutövning Information Relationer Ideell sektor

19 19 Struktur Kultur Värderingar Relationer Attityder Det informella Organisation Styrsystem Traditioner Samspel LEDNING OCH STYRNING

20 20

21 21 Vad är ett OPP – offentligt privat partnerskap? Ömsesidigt intresse Långsiktigt samarbete Gemensamt risktagande Privat investering Innovation /utveckling

22 22 Idrottsparken i Sundsvall Västerås konserthus Rosvalla Nyköping Eventcenter Swedbank Arena Örnsköldsvik

23 23 Vad har vi sett? Inte tillräckligt med konkurrensen som medel Eldsjälar! Projekt som annars inte skulle ha blivit av Kompletterande näringsverksamhet Riskanalyser saknas Låser medel under långa perioder Hur många arenor behövs?

24 24 Att tänka på! Klargör de politiska spelreglerna. Se över alternativa finansieringslösningar Genomför en grundlig riskanalys. Var noggrann med avtalsregleringen. För kontinuerligt en öppen och respektfull dialog mellan alla inblandade parten, innan, under och efter genomförandet. Dra lärdom av egna och andras erfarenheter. Var öppen för nytänkande. Visa respekt och ödmjukhet inför varandras olika förutsättningar.


Ladda ner ppt "1 Konkurrens och samarbete –"

Liknande presentationer


Google-annonser