Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket1 Telestörningsnämnden TSN Regelverk om elektriska anläggningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket1 Telestörningsnämnden TSN Regelverk om elektriska anläggningar."— Presentationens avskrift:

1 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket1 Telestörningsnämnden TSN Regelverk om elektriska anläggningar

2 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket2 Telestörningsnämnden TSN Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 § I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet. 2 § Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning med däri ingående särskilda föremål för produktion, överföring eller användning av el. ……… 3 § Elektriska anläggningar indelas med hänsyn till farlig- hetsgraden i starkströmsanläggningar och svagströms- anläggningar. Närmare bestämmelser om denna indelning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

3 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket3 Telestörningsnämnden TSN Ellagen (1997:857) 9 kap. 1 § Elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och elektriska installationer skall vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.

4 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket4 Telestörningsnämnden TSN Starkströmsförordningen (2009:22) 2 § I denna förordning avses med starkströmsanläggning: en elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom, svagströmsanläggning: andra elektriska anläggningar än starkströmsanläggningar, ……. 3 § Starkströmsanläggningar indelas i denna förordning i anläggningar för högspänning och anläggningar för lågspänning.

5 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket5 Telestörningsnämnden TSN Ansökan om drifttillstånd enligt starkströmsförordningen (2009:22)

6 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket6 Telestörningsnämnden TSN Drifttillstånd 10 § En högspänningsledning, som ingår i en direktjordad anläggning där det vid ett enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 ampere, får inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket gett tillstånd till det (drifttillstånd). Ett drifttillstånd får meddelas endast om anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Ett drifttillstånd får begränsas till att gälla för viss tid. Drifttillstånd enligt första stycket behövs inte om högspänningsledningen är en kontaktledning för järnvägsdrift.

7 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket7 Telestörningsnämnden TSN Bemyndigande …. 20 § Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i.. 10 § …

8 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket8 Telestörningsnämnden TSN Skillnader till gamla förordningen (1957:601) Tillstånd krävs alltid, oberoende från kravet på beviljad linjekoncession eller ett förhandsmedgivande enligt ellagen (1997:857) 2 kap. 5§. Alla högspänningsledningar i icke direktjordade nät är undantagna.

9 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket9 Telestörningsnämnden TSN 1.Ansökan om drifttillstånd inges i ett exemplar till Elsäkerhetsverket. 2.Bilaga med intyg om driftfärdig anläggning 3.Jordningsredogörelse. 4.Protokoll över mätningar av markpotentialer och beröringsspänningar. 5.Intyg från TeliaSonera och Banverket om att dessa inte har något emot att ledningen tas i bruk.

10 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket10 Telestörningsnämnden TSN Tack

11 Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket11 Telestörningsnämnden TSN


Ladda ner ppt "Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket1 Telestörningsnämnden TSN Regelverk om elektriska anläggningar."

Liknande presentationer


Google-annonser