Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Länsstyrelsens uppgift Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Länsstyrelsens uppgift Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt."— Presentationens avskrift:

1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)

2 Länsstyrelsens uppgift Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt § 6 LAVen. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse… Länsstyrelsen har bedömt att 95 områden i länet ska utredas vidare, ifall behov finns för allmänna vattentjänster.

3 Länsstyrlesens aktiviteter 2011 Mål Utarbeta och börja tillämpa en plan för fortsatt arbete med tillsyn enligt LAV Genomförande Komplettera länsstyrelsens rapport 2009:23 om allmänna vattentjänster med en kartläggning av vilka vattenförekomster i länet som är övergödda Bedöma var tillsynsinsatserna enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska prioriteras. Ta fram en tidsplan för tillsyn enligt LAV för kommunerna i länet.

4 Tillsyn enligt LAV Ett ärende initieras Ej omvänd bevisbörda Insamling av bakgrundsfakta: -Hur många fastigheter berörs? -Hur ser vatten och avloppsförsörjningen ut i dag? -Har inventering av e.a utförts? -Har påverkan från e.a konstaterats? (Övergödning, dricksvattenanlyser, badvattenanalyser) -Geohydrologiska förutsättningar? -Fritids- eller permanentboende? -Finns området med i kn VA-plan? När är det isf aktuellt att bygga ut området? -Var ligger närmaste verksamhetsområde? - Är kommunal lösning den enda tänkbara? Finns möjlighet det möjlighet i området att ordna en gemensamhetslösning genom samfällighet? …

5 Forts. Tillsyn enligt LAV Bedömning av större sammanhang Bedömning av hälsoskyddsbehovet Bedömning av miljöskyddsbehovet Ej bedömning av skäligheten- om rekvisiten uppfylls är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde oavsett kostnad Ev. föreläggande om att inrätta verksamhetsområde

6 Vem har rätt att överklaga? Statens VA-nämnd prövar överklagan. Endast kommunen kan överklaga länsstyrelsens föreläggande om att inrätta verksamhetsområde. Det finns ingen möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte förelägga kommunen om att inrätta verksmahetsområde.


Ladda ner ppt "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Länsstyrelsens uppgift Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt."

Liknande presentationer


Google-annonser