Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellen för områdesstrukturen i Lovisa 2025 Styrgruppens sammanträde 18.10.2010 Utvecklingsgruppen 23.11.2010 Närings- och utvecklingssektionen 2.12.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellen för områdesstrukturen i Lovisa 2025 Styrgruppens sammanträde 18.10.2010 Utvecklingsgruppen 23.11.2010 Närings- och utvecklingssektionen 2.12.2010."— Presentationens avskrift:

1 Modellen för områdesstrukturen i Lovisa 2025 Styrgruppens sammanträde 18.10.2010 Utvecklingsgruppen 23.11.2010 Närings- och utvecklingssektionen 2.12.2010 Kimmo Vähäjylkkä

2 Processen INSAMLING OCH ANALYSERING AV BASUPPGIFTERNA Synteskarta Temakartor VISION OCH MÅL FÖR LOVISAS MARKANVÄNDNING MODELLEN FÖR OMRÅDES- STRUKTUREN LÄGGS UPP Stadsstrategin för Lovisa Lovisas strategi för övergångsperioden 2010- 2012 06 / 201007 / 201008 / 201009 / 2010 STRATEGISK GENERALPLAN STRATEGISK GENERALPLAN Målsättning för områdes- strukturen Målsättning för områdes- strukturen Koppling till andra utvecklingsprojekt E18 Utkast till strukturmodell MODELLEN FÖR OMRÅDESSTRUK- TUREN I LOVISA MODELLEN FÖR OMRÅDESSTRUK- TUREN I LOVISA = workshop, fullmäktigeseminarium

3 Målet för befolkningstillväxten är ca 1,5 % per år Målet för befolkningsantalet år 2020 är 18 000 invånare Befolkningstillväxten förutsätter att det skapas nya arbetsplatser och att den nuvarande graden av arbetsplatssjälvförsörjning bibehålls (målet är att det finns 500 -1 000 nya arbetsplatser år 2020) samt att mängden distansarbetare ökas Målet är att öka boende särskilt i närheten av befintlig service. Staden erbjuder lockande alternativ för boende i Lovisa stads bosättningscentrum, i de övriga tätorterna och på Lovisas byområden. Målet är att koncentrera samhällsstrukturen, men även på alla Lovisas gamla byområden som har en färdig och fungerande infrastruktur ska hågade beredas möjlighet att bygga. Ett tillräckligt utbud på industri- och företagstomter måste säkerställas De centrala målen för utvecklingen

4 Trafiknätverken måste fungera: när utbyggandet av E 18 är klart kommer motorvägen att utgöra den viktigaste förbindelsen för Lovisas livskraft. Ett mål är också att föra kustbaneprojektet Helsingfors- St Petersburg framåt. Inom energiproduktionen ökas användningen av förnyelsebara energikällor på ett mångsidigt sätt och den nuvarande energiproduktionen på Hästholmen utvecklas Man bibehåller det nuvarande basservicenätet och utvecklar nya tjänster via olika kanaler. Förstklassiga rekreationstjänster och –förbindelser utvecklas i Lovisa för att betjäna såväl kommuninvånare som turister De centrala målen för utvecklingen Den viktigaste satsningen riktas till utvecklingen av trafikens knutpunktar (portarna) och turistområdena vid riksväg E18  de övriga områdena utvecklas tack vare dessa

5 Ruotsinpyhtää / Strömfors Pyhtää / Pyttis Lapinjärvi / Lappträsk Liljendal LOVIISA / LOVISA MODELL FÖR OMRÅDESSTRUKTUREN Tyngdpunkter för markanvändningen Trafikportar Område för produktion av energi Betydande koncentr. av rekreation Turistmål under utveckling Koncentr.av service och arb.platser Potential för nya bostadsområden Riktning för samarbetsutveckling Ahvenkoski / Abborfors Valkom Isnäs Rönnäs Pernaja / Pernå Koskenkylä / Forsby Lovisas stadskärna omges av den nya utvecklingszonen De nya tjänsterna, arbetsplatserna och bostäderna smälter på ett naturligt sätt in i samhällstrukturen Samtidigt tryggar man bevarandet av centrummiljön och utvecklingsmöjligheterna för servicen i stadskärnan

6 Granskning av de olika områdena Det centrala är att tolka och uppskatta hur Lovisa kan förverkliga de krav som modellerna för områdesstruktur ställer på olika områden Med planläggning och markpolitik kan man påverka framtiden i betydande grad De centrala synvinklarna för granskningen av de olika områdena: –Utveckling av invånarantalet –Åldersstrukturen och dess förändringar –Beredskapen för markanvändning/planreserverna –Markägoförhållandena/förfaringssätten inom markpolitiken

7

8 Förändringarna i åldersstrukturen på de olika områdena Tätorter och glesbygdsområden

9

10 Granskning områdesvis LILJENDAL, tätort Erbjuder möjligheter för boende i bymiljö Stöder bevarandet av service i Liljendal Stöder utvecklingen i nordlig riktning  Utveckling av tätorten i framtiden  Aktiv marknadsföring av tomter  Markanskaffning  Tjänsterna vid riksväg 6, utbudet på företagstomter Heikantbacken III / 11 500 m²-vy Heikantbacken IV / 5 000 m²-vy Sävträsk / 2 500 k-m 2, 12 200 m²-vy

11 Granskning områdesvis LILJENDAL, glesbygd Inga områden med detaljplan Samhällsstrukturen nära byarnas centrum  Nybyggen ska styras till närheten av tjänsterna i Liljendal och de övriga byarna  Befintliga nätverk för vattenförsörjning och övrig kommunalteknik ska utnyttjas  Utveckling i riktning mot riksväg 6 1000

12 Granskning områdesvis FORSBY Det ligger ett inflyttningstryck på Forsby Åldersstrukturen är den mest ungdomliga i kommunen (barnfamiljer) Tillräckligt stora tomter beaktas i tomtutbudet Planreserven är otillräcklig i förhållande till efterfrågan För snabb tillväxt förorsakar utmaningar Få markområden i stadens ägo?  Behärskad utveckling av Forsby-Gammelby som bosättningsområde  Satsning på arbetsplatser och service i närheten av anslutningen, utbud på industritomter  Markanskaffning Forsby/ 4 847 k-m 2, 3 390 m²-vy Israelsskogen/ 11 286 m²-vy Gammelby / 7 400 m²-vy 1000

13 Granskning områdesvis PERNÅ, tätort Intresse för att flytta till det gamla kommuncentrumet Viktigt att bevara tjänsterna Ont om tomter  Ny bosättning som upprätthåller servicen i Pernå även i centrum Kyrkoby / 4 561 m²-vy 1000

14 Granskning områdesvis ISNÄS-(RÖNNÄS) En kraftig ökning av fast bosättning löser möjligen i betydande grad upp Lovisas samhällsstruktur Koncentrerat byggande i närheten av service tryggar tillgången till tjänster framöver Utbudet på privatägda planlagda tomter kompletterar stadens tomtutbud  Utvecklingen av Isnäs och Rönnäs bör huvudsakligen grunda sig på turism/uppbyggandet av turism  Utveckling av gästbåtshamnen  Utveckling av turist-, rekreations- och fritidstjänster på områden som är i stadens ägo Isnäs / 21 350 m²-vy Edesby / 17 047 m²-vy

15 Granskning områdesvis PERNÅ, glesbygd Glesbygdsbefolkningen håller på att koncentreras till byarna  I framtiden ska byggandet av nya bostäder styras till Pernå och de livskraftiga byarna i närheten av tjänster.  Befintliga nätverk för vattenförsörjning och övrig kommunalteknik ska utnyttjas Kuggom / 3 420 m²-vy 2000 1000

16 Granskning områdesvis LOVISA, centrum Invånarantalet i Lovisa centrum har sjunkit  flyttning till bl.a. Tessjö Tillräckligt utbud på tomter/tomternas dragningskraft? Utvecklingen av centrum är ett livsvillkor för hela staden För att öka dragningskraften behövs det också arbetsplatser och service  Gråberg utgör en viktig inledning på bostadsbyggandet i närheten av centrum  Förtätning av stadskärnan (bl.a. tomma tomter)  Mångsidig utveckling av Sågudden  När ”portarna” står klara kanaliseras nyttan av E18 till Lovisa Gråberg (vireillä) / 220 792 m²-vy Antby/ 4 021 m²-vy Märlax / 23 455 m²-vy, 12 000 m²-vy Lovisa, östra anslutningen / 215 670 m²-vy Västra porten(Drottningporten)/ 190 289 m²-vy Klapphusgatan/ 2 138 m²-vy, Centrum / 3 325 m²-vy Köpbacka-Räfsby / 9 775 m²-vy Långholmen / 1 725 m²-vy, Sågudden / 20 665 m²-vy, 10 000 m²- vy, Gamla Sågvägen / 4 000 m²-vy, Kretsgången / 400 m²-vy Fredsby/ 3 600 m²-vy, 11 257 m²-vy Nedrestaden / 1 598 m²-vy 7000

17 Granskning områdesvis LOVISA, glesbygd Onödig splittring av samhällsstrukturen (fast bosättning) från Lovisa centrum till glesbygdsområdena ska undvikas Fritidsboendes användning av tjänsterna under sommaren är mycket viktig  Utvecklingen av Valkom som arbetsplatsområde och som ”logistikport” vid havet ska fortsätta  Förutsättningarna för fritidsboende ska utvecklas så att alternativen får en betydligt större dragningskraft än i nuläget  Utökning och utveckling av områdena för energiproduktion Valkom / 29 005 m²-vy, 1 670 m²-vy Stranddelgeneralplanen för Lovisa(anhängiggjord) / 78 127 m²-vy

18 Granskning områdesvis STRÖMFORS Strömfors utvecklas via turismprojekten i Abborrfors Ny efterfrågan på bostäder och tomter måste hittas för att kompensera befolkningsmängdens sjunkande trend Koncentrationen av service vid den kommande anslutningen öppnar stora möjligheter för utvecklingen  En del av nyttan av turismens utveckling ska man kunna kanalisera till Strömfors  Uppförande av bostäder i tätorten nära service Strömfors (kby) / 17 995 m²-vy Neverkärret/ 2 671 m²-vy 1000

19 Granskning områdesvis TESSJÖ Tessjö utvecklas naturligt vid sidan av Lovisa, området har stor dragningskraft inom boende, handel och övrig företagsverksamhet  Arbetsplatserna styrs till den östra anslutningen  Turistservicen förläggs till Abborrfors Tavastmon 55 000 m²-vy Tessjö/ 6 720 m²-vy 1000

20 Granskning områdesvis STRÖMFORS, glesbygd  Utvecklingen av turismen säkerställs genom planläggning av etableringsområden för turism och andra tjänster  Planläggningen genomförs stegvis enligt efterfrågan och konjunkturen  Befintliga nätverk för vattenförsörjning och övrig kommunalteknik ska utnyttjas Lassåkern/ 19 339 m²-vy Abborrfors/ 56 361 m²-vy 1000

21 De följande skedena för utvecklingen av Lovisas markanvändning: –Utvecklingen av markanvändningen fortsätter på ett behärskat sätt enligt följande principer för utvecklingen Bosättning och arbetsplatser i väster Arbetsplatser, service och boende i centrum Turism i öster, arbetsplatser, service och boende Stränderna utnyttjas Vägförbindelsen E18 utnyttjas enligt principen ”4 portar” Norra porten Liljendal, ”porten mot havet” Valkom  Det lönar sig inte att avbryta planeringen av strategisk markanvändning  Planläggningen inleds på de strategiska tyngdpunktsområdena (tillväxtförväntningarna i förhållande till planreserverna)  planläggningsprogram  nya delgeneralplaner utarbetas och gamla planer revideras  Resurser för en delberedning av en strategisk generalplan år 2011 anvisas  Koppling till projektet ’Grön motorväg’  Kommersiell granskning  Master Plan för turismen i Lovisa  Markpolitiskt program Slutsatser

22 Resultat från fullmäktigeworkshopen (29.9.2010), sammanfattning av alternativen BedömningssynvinkelWEST COASTÖSTERNS UNDER CENTRUM- ENERGI NORRA DIMENSIONEN GRÖNA LEDEN Lovisas konkurrenskraft och hur lätt trafiken löper till staden +2 / -1+1+2/-1-2+4 Image och dragningskraft+3+2/-1+3/-1-2+3/-1 Kulturell mångfald, tvåspråkigheten +3/-1+4+1/-2+1/-1 Närhet till naturen samt ekologi+3/-1+2/-1+1/-1+3/-1+2/-2 Människornas välfärd och trivsel+2+1+2+2/-1+1/-1 Regional och kommunal ekonomi, verksamhetsförutsättningarna för företag +1/-2-3+4-3+4 Internationalism och förutsättningarna för utveckling av turismen +4 +2-3+3/-1 SAMMANLAGT +18/-5+10/-6+18/-3+6/-14+18/-6 BILAGA 1

23 Arbetsgruppernas ”favoritalternativ” och motiveringar: –GRÖNA LEDEN – bästa alternativet för stadens utveckling i sin helhet –GRÖNA LEDEN – det mest naturenliga alternativet –GRÖNA LEDEN – utvecklar hela staden på ett mångsidigt sätt –GRÖNA LEDEN TILL HAVS – utveckling av portarna och turistområdena –WEST COAST – de flesta fördelarna  Lovisas utveckling länkas kraftigt till en effektiv tvärgående förbindelse – till den intensiva växelverkan mellan huvudstadsregionen och St Petersburg, förbindelsen till Borgå och Nyland  Utvecklingen skapar nya möjligheter för företagsverksamhet, sysselsättning, turism och boende i Lovisa  Huvudledens utveckling återspeglas på ett positivt sätt i Lovisa centrum, övriga tätorter och byar  Lovisas närhet till havet är ett särdrag som ska uppmärksammas Resultat från fullmäktigeworkshopen (29.9.2010), sammanfattning av alternativen BILAGA 2


Ladda ner ppt "Modellen för områdesstrukturen i Lovisa 2025 Styrgruppens sammanträde 18.10.2010 Utvecklingsgruppen 23.11.2010 Närings- och utvecklingssektionen 2.12.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser