Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken Birgitta Wallin Mötet i hemmet november 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken Birgitta Wallin Mötet i hemmet november 2007."— Presentationens avskrift:

1 socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken Birgitta Wallin Mötet i hemmet november 2007

2 socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken Nationell verksamhetstillsyn baserad på Socialstyrelsens kunskapsunderlag Enkäter till alla vårdgivare (landsting) Granskning av 82 enheter inom kroppssjukvården Intervjuer och observationer Rapport publicerades i februari 2007

3 socialstyrelsen.se Primärvården RT Umeå Medicinavdelningar RT Göteborg Intensivvårdsavdelningar RT Malmö Infektionsavdelningar RT Jönköping Tandvården RT Stockholm Opererande specialiteter RT Örebro Granskade områden

4 socialstyrelsen.se Varför är vårdhygien en fråga om patientsäkerhet ? Aldrig acceptabelt att orsaka onödiga vårdskador Risken för spridning av MRSA och andra resistenta bakterier ökar Bristande vårdhygien är att slösa med vårdens resurser

5 socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken resultat – positiva fynd Bra rutiner har upprättats på de flesta håll Medveten och engagerad personal Många deltar i olika projekt - t ex VRISS

6 socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken resultat – negativa fynd Bristande följsamhet till basala hygienrutiner Otillräcklig egenkontroll och uppföljning Ofullständig introduktion och fortbildning

7 socialstyrelsen.se Basala hygienrutiner - brister Användning av långärmad arbetsdräkt Privata kläder i vårdarbete Klockor, ringar, smycken på händer och underarmar Avsaknad av tvättställ i vissa vårdutrymmen

8 socialstyrelsen.se Dokumenterade specifika hygienrutiner Rutiner för såromläggning, KAD och CVK/PVK fanns på de flesta håll I flera fall inga skriftliga rutiner angående förebyggande av blodsmitta mellan patienter

9 socialstyrelsen.se Bristande egenkontroll Ingen kontrollerade systematiskt att de goda rutiner som upprättats verkligen efterföljdes Avvikelserapporteringen användes inte som ett verktyg i det förebyggande vårdhygieniska arbetet

10 socialstyrelsen.se Bristande resultatuppföljning Inga kvalitetsmål för antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) Sporadisk registrering av VRI –utbrott –särskilda projekt –uppgifter till kvalitetsregister Uppgivenhet –”oundviklig följd av sjukdomen eller ingreppet”

11 socialstyrelsen.se Vårdrelaterad infektion = avvikelse? I många fall ansågs en vårdrelaterad infektion vara en avvikelse enbart om den orsakats av felaktigt omhändertagande Enligt Socialstyrelsens uppfattning är ALLA vårdrelaterade infektioner avvikelser! Avvikel- sehante- ring

12 socialstyrelsen.se Bristande introduktion/fortbildning Läkarna lämnades utanför Fortbildning ofta som information på arbetsplatsträffar Bristfällig återföring av avvikelserapporter

13 socialstyrelsen.se Skapa goda förutsättningar Alla rutiner lättillgängliga, tydliga och uppdaterade Funktionella avvikelsehanteringssystem och registreringsmetoder Låt (hand-) spriten flöda

14 socialstyrelsen.se Skapa goda förutsättningar Ändamålsenliga, snygga arbetsdräkter – catwalk? Tillräckligt med ren tvätt Goda möjligheter att klä om och förvara värdesaker

15 socialstyrelsen.se Utveckla egenkontrollen Säkerställ att basala och specifika rutiner följs –Stickprovskontroller –Åtgång av handsprit –Årliga gemensamma revisioner – ”hygiendag”

16 socialstyrelsen.se Utveckla egenkontrollen av processer Aktivera avvikelsehanteringen –Definiera vad som skall rapporteras som avvikelser –Sammanställ och analysera rapporterna –Återför erfarenheterna till all personal –Genomför åtgärder –Följ upp att åtgärderna gav resultat

17 socialstyrelsen.se Utveckla egenkontrollen av resultat Alla vårdrelaterade infektioner (VRI) registreras som avvikelser Låt antalet VRI bli ett kvalitetsmått Beskriv målen för hygienarbetet som en minskning av definierade VRI –PVK/CVK-infektioner –KAD-relaterade UVI

18 socialstyrelsen.se Bygg en säkerhetskultur ”Safety briefings” Starta vårdhygieniska projekt Stärk hygienombudens ställning och status Utveckla informationen till patienter och anhöriga Härma goda exempel (som VRISS) www.skl.se

19 socialstyrelsen.se Utbilda för en säkrare vård Obligatoriska introduktionsrutiner för all vårdpersonal, även läkare Fortbildning under ledning av sjukhushygienisk expertis Regelbunden information på arbetsplatsträffar och läkarmöten

20 socialstyrelsen.se Fortsatta tillsynsaktiviteter RTS - granskning pågår under 2007 – 2008 vid vårdcentraler i Stockholm där frågor om vårdhygien ingår RTJ - har under 2007 granskat tillämpningen av basala hygienrutiner på 49 barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar i sydöstra sjukvårdsregionen RTM - avser att använda hela tillsynsinstrumentet under hösten på barnkliniker.

21 socialstyrelsen.se Vårdhygien i kommunerna - enkätundersökning Förbättringsområden Tillgång till vårdhygienisk expertis Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i vårdhygien Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner Egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien.

22 socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter om tillämpningen av basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvården m.m. Reglerar –vad hälso- och sjukvårdspersonalen skall iaktta för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner –verksamhetschefens ansvar för att följa upp och säkerställa att bestämmelserna om basala hygienrutiner tillämpas av hälso- och sjukvårdspersonalen


Ladda ner ppt "Socialstyrelsen.se Vårdhygien i praktiken Birgitta Wallin Mötet i hemmet november 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser