Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett gott liv i ett livskraftigt län"— Presentationens avskrift:

1 Ett gott liv i ett livskraftigt län

2 Vården handlar om att bota, lindra och trösta förebygga ohälsa och sjukdom.

3 Målet – ett kvalitetsstyrt landsting
Kvalitet handlar om hur hälso- och sjukvården uppfyller kraven på en god vård, det vill säga: Säker Bygga på kunskap, utformas så vården gör nytta För patienten Effektiv Jämlik Ges i rimlig tid

4 Landstinget – geografiskt detsamma som Kronobergs län

5 Livskvalitet i livets alla skeden
Du är viktig som patient – akut och planerat besök. När du är sjuk vill vi hjälpa dig att leva så bra du kan utifrån ditt hälsotillstånd.

6 En dag i Landstinget Kronoberg
646 patienter besöker läkare på sjukhus 570 patienter får behandlingar 52 patienter opereras 6 barn föds på BB 419 patienter vårdas på sjukhusen 675 patienter undersöks med röntgen

7 …men det händer mer än så
211 personer får svar av 1177 sjukvårdsrådgivningen 1 959 personer får svar av vårdcentraler 1 936 personer besöker vårdcentralerna och 935 personer träffar en läkare 49 personer besöker en läkare inom psykiatrin 86 vuxna och 93 barn undersöks hos Folktandvården

8 Primärvård och rehabilitering
Vårdcentraler: Vårdcentralerna är organiserade i Vårdval Kronoberg som bygger på valfrihet, tillgänglighet, mångfald och kostnadskontroll. Idag finns 31 godkända vårdcentraler i länet, varav nio är privata. Vårdcentralerna erbjuder vård för hela familjen och här finns bland annat läkare, sjuksköterska, psykosocial resurs och i de flesta fall även sjukgymnast. Tillsammans med 1177 är vårdcentralerna hälso- och sjukvårdens första instans. Rehabilitering och habilitering: Rehabiliteringen erbjuder stöd och behandling till patienter som har drabbats av sjukdom eller skada som medfört en nedsättning av prestationsförmågan. Habiliteringen riktar sig till patienter med medfödda funktionsnedsättningar eller som har förvärvat en funktionsnedsättning genom sjukdom eller skada under uppväxtåren. Habiliteringsverksamheten ger patienten hjälp och stöd för att lättare kunna fungera i vardagen. På vårdcentralerna är du välkommen för att få råd, vård och behandling för vanliga sjukdomar. Här tar vi emot patienter i alla åldrar.

9 Länets sjukhus På Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby erbjuder vi ett kvalificerat omhändertagande inom de flesta specialiteter.

10 Psykiatri Psykiatrin tar både emot patienter och samverkar med t ex socialtjänst och skolor för att skapa ett bra nära stöd runt patienten. Barn- och ungdomspsykiatri Primärvårdspsykiatri Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Psykiatrins uppdrag är att bedriva högspecialiserad rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk specialistvård.

11 Tandvård I Kronoberg finns 24 folktandvårdskliniker där ”vanlig tandvård” utförs. Sjukhustandvården fungerar som ett stöd och komplement till allmäntandvården. Här får patienter som behöver ett särskilt omhändertagande hjälp. Har man ett mer komplicerat vårdbehov finns specialisttandvård i såväl Ljungby som i Växjö. Specialisttandvården är även konsulter till allmäntandläkare, tandhygienister och andra vårdgivare. Upp till 19 års ålder är tandvården gratis. Från 20 år och uppåt erbjuds frisktandvård, det vill säga regelbunden tandvård till ett fast pris. 24 folktandvårdskliniker h Sjukhustandvård Specialisttandvård h Frisktandvård

12 Service och stöd till verksamheten
Ekonomi Lokalvård IT Personal Kost och restauranger Upphandling Landstingsfastigheter

13 Forskning och kompetensutveckling
Mycket av den kunskap vi använder oss av är färskvara. Det innebär att vi ständigt måste sträva efter att ta till oss nya kunskaper och tekniska framsteg inom t ex medicin och omvårdnad. På FoU Kronoberg finns länets verksamhet för forskning och utveckling samlat. Här kan landstingets medarbetare få möjlighet att fördjupa sig inom sitt specialområde. Kunskapsutveckling Syd arrangerar interna utbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar för framtida kompetensförsörjning. Grimslövs folkhögskola drivs i landstingets regi och erbjuder bland annat yrkesinriktade utbildningar. Här finns också möjlighet till språkutbildning för utländsk personal som arbetar hos oss. Hos oss är det kompetens som utgör grunden för utveckling, förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete. FoU Kronoberg h Kunskapsutveckling Syd h Grimslövs folkhögskola

14 Kuriosa Det behövs 3,5 moderna vindkraftverk för att producera ett års elförbrukning till Landstinget Kronoberg. Landstingets lokalyta motsvarar ca normalstora villor. Landstingets årsförbrukning räcker till att: Värma upp 100 stycken av dessa villor i 20 år. I villorna skulle man ha tillgång till vatten i 10 år och man skulle ha hushållselen tryggad i 40 år.

15 Regler och rättigheter

16 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt och oavsett anledning.

17 Vård och behandlingsgaranti
Kontakt med 1177 eller vårdcentral samma dag. Läkarbesök vid behov på vårdcentralen, inom sju dagar. Besök hos specialist vid behov, inom 90 dagar. Behandling påbörjad inom 90 dagar efter beslut.

18 Valfrihet i sjukvården
Patienter har rätt till akut vård var som helst i landet. Patienter kan söka öppen vård på sjukhus och vårdcentral i hela landet. Patienter kan välja att bli behandlad på vilket sjukhus som helst i landet. Patienter kan söka till specialist på lasarett i hela landet – i vissa fall krävs remiss från ditt hemlandsting. De regler som gäller för landstingsvård gäller även för vård och behandling hos privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

19 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig!
Patientnämnden underlättar kontakten mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården. skapar förtroende mellan medborgarna och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmäla felaktig vård. Patientförsäkringen eventuell ersättning för skada i samband med behandling på sjukhus eller mottagning.

20 stärker patientens ställning
Centrumorganisation stärker patientens ställning

21 Centrumorganisation I Landstinget Kronoberg finns nio centrum. Centrumorganisationen ger en möjlighet att se helheten på ett tydligt sätt och planera utvecklingen mer långsiktigt. Det gäller såväl den medicinska utvecklingen som utveckling av verksamheten och en långsiktigt hållbar ekonomi. En viktig utgångspunkt i organisationen är att få en tydlig koppling mellan politisk ledning, koncernledning och verksamhet. Syftet är att bibehålla och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården, att skapa förutsättningar för en planerad utveckling av hälso- och sjukvården, att kunna erbjuda God vård på lika villkor för länets befolkning och att möta nationella krav på utveckling.

22 Landstingets kansli Tillsammans med servicecentrum stödjer landstingets kansli de olika centrumen när det gäller exempelvis ekonomi- och personaladministration, kommunikation samt verksamhetsutveckling. Landstingets kansli stödjer även landstingsstyrelsen och beredningarna.

23 Tjänstemannaorganisation
Landstingsdirektören är högsta tjänsteman och har blivit tilldelad ansvaret att leda och besluta om all (med ett fåtal undantag) verksamhet som utgörs av linjeorganisationen med de olika centrumen. Till stöd har landstingsdirektören Ledningsstab: funktionsansvariga tjänstemän. Fungerar som ett stöd i att leda, stödja, samordna, och följa upp landstingets verksamheter samt ta initiativ till utveckling inom respektive område. Ledningsgrupp: centrumcheferna och ledningsstaben. Fungerar som ett stöd i landstingsdirektörens beslutsfattande.

24 Detaljerade fakta

25 Driftenheterna i siffror Statistik från 2009
Driftenhet Extern bruttokostnad Länssjukvården Närsjukvården 983 Landstingsgemensamt 654 Landstingsservice 351 Rättspsykiatrin 171 Folktandvården 145 Landstingets kansli 71 Gemensam administration 51 Grimslövs folkhögskola 19 Förtroendemannaorganisation 16 Kunskapsutveckling Syd 10

26 Resultaträkning 2009 659 -4 393 -179 -3 913 3 223 762 48 120 2008 595 -4 227 -182 -3 814 3 059 715 -79 -120 2007 562 -4 041 -177 -3 656 2 902 742 13 1,2 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Årets resultat

27 Intäkter

28 Kostnader

29 Politisk organisation

30 Den politiska ledningen, även kallad landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. De utgår från hälsoläget i länet, behoven av hälso- och sjukvård och de ekonomiska ramarna.

31 Förtroendemannaorganisation
Medborgarna FoU-beredning Folkhälsoutskott Samverkans-beredning Hälso- och sjukvårdsberedning Patientnämnd Revision Landstingsfullmäktige S=16, M=10, C=7, Kd=4, Fp=3, V=3, Mp=2 Organisationsutskott Under 2010 kommer Landstinget Kronobergs politiska organisation genomgå en förändring. Arbetsutskott Handikappråd Landstingsstyrelsen Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Pensionärsråd Landstingsdirektör

32 Landstingsfullmäktige
Är landstingets högst beslutande organ. Består av 45 ledamöter som utses av medborgarna vid val vart fjärde år. Är uppdragsgivare. Har fyra beredningar – folkhälsoutskott, samverkan, hälso- och sjukvård och FoU – som kartlägger och analyserar medborgarnas behov. Granskas av revisionen. Patientnämnden är knuten till fullmäktige. Nämnden fungerar som en länk mellan patient och verksamhet.

33 Landstingsstyrelsen Utses av landstingsfullmäktige och består av 15 ledamöter. Styr genomförandet av fullmäktiges uppdrag samt leder och samordnar landstingets verksamhet. Väljer representanter till handikappråd och pensionärsråd. Väljer representanter till kulturutskott och styrelse för Grimslövs folkhögskola. Utser landstingsdirektör.

34 Jobba hos oss!

35 Många yrken – flest kvinnor
Cirka anställda, varav är årsarbetare. 80 procent kvinnor och 20 procent män. 72 procent heltid och 28 procent deltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 92 procent. Genomsnittsåldern är 46 år. Extern personalomsättning: 2,9 procent. Ett 50-tal yrkeskategorier.

36 Att jobba i landstinget är att jobba för livet.
Det innebär möten med människor i livets alla skeden.


Ladda ner ppt "Ett gott liv i ett livskraftigt län"

Liknande presentationer


Google-annonser