Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Patrik Aronsson Michael Andersson Gunnar Tobin Göteborgs Universitet 20-05-2010 Examensarbete - Krav och råd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Patrik Aronsson Michael Andersson Gunnar Tobin Göteborgs Universitet 20-05-2010 Examensarbete - Krav och råd."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Patrik Aronsson Michael Andersson Gunnar Tobin Göteborgs Universitet 20-05-2010 Examensarbete - Krav och råd

2 www.gu.se Krav på utförande Projektplan (/Contract) – utgångspunkt för studiens målbeskrivning Presentation: 1) Muntligt med opponentskap 2) Poster 3) Uppsats

3 www.gu.se Exjobbskursen på GUL EXA930 V10 Inför Examensarbetet –Projektplan/Contract(inlämning) –Elektroniskt Upprop(obligatoriskt moment) EXA930 H10 Examensarbete på magisternivå i farmaci –Preliminärt Abstract(inlämning) –Skriftlig Rapport(inlämning) URKUND –Poster(om hjälp med utskrift) –Intyg om Godkännande(inlämning) –Muntlig redovisning, Opponering och Posterpresentation(obligatoriskt moment) –Kursenkät –Abstract att Publicera(frivilligt)

4 www.gu.se Exjobbskursen på GUL - Tips –Se till att du är med på den preliminära kurslistan (dvs. kan komma åt GUL-sidan). Kontakta annars kursledningen via e-post –Ändra din GUL-epostadress till den e-postadress du använder i praktiken –Läs instruktionerna noga och håll dead-lines Skicka in filer i rätt filformat (exempelvis.doc, [ej.docx]) –Om du ändå får problem, läs på : http://www.sa.adm.gu.se/enhetenforadministrativasystem/gul/support/ Login: www.gul.gu.se

5 www.gu.se 1.Kursens benämning, poängantal och fördjupningsnivå Kursen i examensarbete (Master thesis) omfattande 30 högskolepoäng (kurskod: EXA 930) ges under APEX termin nio Kursplan för examensarbetet

6 www.gu.se 2. Kursens syfte Praktisk tillämpning av kunskaper Stimulera till analys och problemlösning på vetenskaplig grund Träning i den arbetsprocess som leder fram till den vetenskapliga uppsatsen Resultat ingår inte i syftet, det är en bonus! Kursplan för examensarbetet

7 www.gu.se 3. Kursens huvudsakliga innehåll Experimentellt (prekliniskt), epidemiologiskt eller kliniskt (t ex uppföljning av kliniska prövningar och behandlingsåtgärder) arbete samt Kritisk litteraturgenomgång byggd på originallitteratur Kursplan för examensarbetet

8 www.gu.se 4. Kurslitteratur Litteratur tas fram av studenten själv i samråd med handledaren (Litteraturtips: Rainer Nyberg, ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar” Studentelitteratur 2000, 4:e upplagan. Jane Fraser, ”How to publish in biomedicine”, Radcliffe Medical Press Ltd, 1997) 5. Särskilda behörighetsvillkor Godkänt resultat på 90 hp ingående i huvudämne för magisterexamen 6. Former för bedömning Skriftlig rapport på svenska eller engelska med sammanfattning på engelska, muntlig presentation samt opponering 7. Betygsgrader Som betyg ges i dagsläget underkänd (U) eller godkänd (G). Detta kan komma att ändras. Kursplan för examensarbetet

9 www.gu.se Allmänt Uppsatsskrivande tar tid Du bör tidigt börja att skriva på din uppsats, åtminstone introduktionen Kom ihåg att de första utkasten oftast omarbetas efter hand Läs in dig väl på området

10 www.gu.se Utformning IMRAD-design Titelsida Abstract eller sammanfattning Inledning Metod Resultat Diskussion Acknowledgement, Referenslista och figurer/tabeller

11 www.gu.se Titel- och försättssidor Titelsida –Titel, författare, lärosäte samt årtalsangivelse –Använd lämplig mall av de som finns på Exjobbshemsidan http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/slutet.html Försättsblad –Försättsblad med titel –Namn, adress, telefonnummer och egen e-mail adress Innehållsförteckning

12 www.gu.se Inledning och bakgrund Inledning –Presentation av problemet som skall behandlas –Sätt in det i ett sammanhang. Referenser till tidigare relevanta projekt/studier/forskning. Vad vet man/vet man inte? Utgå från att läsaren behärskar det mest basala Syfte och frågeställning(ar) (kan vara egen rubrik) –Frågeställningar avser att bryta ner syftet i några konkreta frågor –Har du gjort frågor skall de formuleras så klart och detaljerat som möjligt –Är dina frågor formulerade så att de är möjliga att besvara? –Alternativ till frågeställningar är hypoteser

13 www.gu.se Abstract Abstract / sammanfattning På engelska Använd abstractmallen som finns på hemsidan Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter. Svensk och engelsk titel krävs Sammandrag av inledning, syfte, frågeställningar, de viktigaste resultaten och slutsatserna MAX 250 ORD!

14 www.gu.se Metoddelen Ska vara ”korrekt och tydlig” I ett kvalitativt orienterat projekt beskriver du förslagsvis: –Metod –Urvalsprinciper –Hur du gick till väga vid dataanalysen –Etiska överväganden

15 www.gu.se Metoddelen (kvantitativa studier) Patienter/Individer/Försöksdjur mm –Urvalsmetoder, representativitet Behandling/Åtgärd –Noggrann åtgärdsbeskrivning Mätning –Beskriv noga vad du har mätt och hur Material –Vilka substanser/lösningar/etc. du har använt Varifrån de är inköpta. Vad dessa består av Utvärdering/statistik –Hur du har använt den insamlade informationen. Statistisk metod

16 www.gu.se Resultat I en kvantitativ studie en torr uppräkning av vad man funnit Fynden kommenteras i regel inte I en kvalitativ studie är resultatdelen ofta längre Abstrakta fynd verifieras ofta med citat från materialet. Citat kortare än 40 ord inom citationstecken - längre: mindre fonter (teckensnitt) och indrag Fynden förs ofta samman till en helhet i figurer/tabeller. Dessa ska vara enkla att förstå Visa spridningar där det är tillämpbart

17 www.gu.se Diskussion Metoddiskussion – var det rätt metod som användes? De egna resultaten jämförs med tidigare forskning Styrkor och svagheter i de egna slutsatserna diskuteras Vilka tänkbara konsekvenser har resultaten för vården, patienterna, nya forskningshypoteser, bakomliggande mekanismer m.m.? Vilka obesvarade frågor finns? Vilket behov av fortsatt forskning ser du? Slutsatser

18 www.gu.se Acknowledgement, referenslista och figurer/tabeller Acknowledgement: –Anslagsgivare –Tack till personer som varit av betydelse för arbetet eller på något sätt varit ett stöd –Tack till personer som deltagit i arbetet utan att vara medförfattare Referenshantering –Vancouver (mall) ett bra alternativ

19 www.gu.se Skrivtips Klargör för dig själv vad du vill förmedla till läsaren Skriv enkelt och rakt på sak. Undvik förkortningar. Då förkortningar är nödvändiga skriv ut det fullständiga ordet första gången följt av förkortningen inom parentes. Ex. deoxyribonucleic acid (DNA) Upprepa inte. Då blir det ofta bara luddigt Låt en röd tråd löpa dels övergripande (vilket kan skönjas i rubriksättningen), dels i de enskilda delarna Var sparsam med citat Skriv kort hellre än långt

20 www.gu.se Krav på uppsats Sammanfattning (på engelska) skall finnas i uppsatsen. Engelska är rekommenderat språk i övrigt också, och givetvis ett krav för de som gör projekt utomlands En klar och tydlig problemformulering skall finnas Vald undersökningsmetod skall motiveras med hänsyn till ämnesval Uppsatsen skall handla om det som anges av titel, syfte och problem En studie (teoretisk eller empirisk) skall redovisas En litteraturgenomgång som omfattar de väsentligaste delarna inom det valda ämnesområdet skall redovisas Uppsatsens påståenden skall vara byggda på referenser eller egna observationer En tydlig konklusion skall redovisas. Pålitligheten och riktigheten i den gjorda konklusionen skall diskuteras Uppsatsen skall vara väl strukturerad och ha en klar röd tråd Ett omfång (exklusive figurer och tabeller) understigande 30 sidor rekommenderas

21 www.gu.se Referenshantering Källor skall anges på ett standardiserat sätt Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra; det ska vara lätt att hitta tillbaka för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter Du skall mer eller mindre känna till vad refererade artiklar handlar om Det finns många olika referenssystem. Inom biomedicin används ofta Vancouversystemet Information om systemet hittar Du under http://www.annals.org/cgi/content/full/126/1/36 Rekommendationerna, de s k “International Committee of Medical Journal Editors' Uniform Requirements”, har publicerats i flera olika tidskrifter efter 1 January 1997 (exempelvis: Ann Intern Med. 1997;126:36-47)

22 www.gu.se Referenssystemets två delar 1) Hänvisning i texten och 2) Bibliografisk beskrivning Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa, skall du skriva en texthänvisning Texthänvisningen pekar till en fullständig bibliografisk beskrivning av dokumentet i referenslistan I din referenslista tar du bara med de skriftliga källorna, för muntliga källor (länk) använder du dig av noter (alternativt hänvisning i texten) Använd referenshanteringsprogram som EndNote, så blir det lätt och rätt! Finns att hämta på: http://licenser.gu.se/gu/student.html eller www.ftp.gu.se

23 www.gu.se Kvalitetsvärdering av referenser Är det en tillförlitlig källa? ”Peer review” granskad eller muntlig källa? Typ av studie: –Randomiserad kontrollerad prövning med stort antal individer/patienter? –Studie med stort antal n i etablerad djurmodell? –Fallrapport? –Internetkälla? –Tidningsartikel?

24 www.gu.se Krav på den muntliga presentationen Skall vara begriplig för fler än handledaren Den ska ges av studenten Presentationen skall vara väl strukturerad och ges enligt en klar linje Du skall kunna redogöra för bakgrund och metodik En klar och tydlig problemformulering skall finnas En tydlig konklusion skall redovisas En vetenskaplig mognad skall eftersträvas vilket bl.a. kan spåras i ett kritiskt granskande av egna fynd

25 www.gu.se Krav på opponering Man ska noggrant och kritiskt läsa sin kamrats uppsats Efter presentationen ska opponenten kommentera uppsatsens kvalitet –Den kritik som ges skall vara konstruktiv! Minst 5 väl genomtänkta frågor ska sedan ställas för att antingen utreda oklarheter, eller för att stilla opponentens nyfikenhet En moderator kommer att leda varje presentation/opponering. Dennes uppgift är att bedöma hur väl opponenten genomfört sin uppgift, samt eventuellt ställa ytterligare frågor

26 www.gu.se Posterpresentation Posterutställning 13-14:e januari 2011 Postern bör fokusera på bildmaterialet av de viktigaste slutsatserna Postermall finns att ladda ned på Exjobbshemsidan

27 www.gu.se Preliminära hålltider Kring 1:e september: Projektet påbörjas 15/12: sista dag för inlämning av preliminärt abstract via GUL 4/1: senast denna dag ska uppsatsen, färdig eller ej, skickas via GUL till opponenten 13-14/1 2011: Redovisningar/opponering samt posterutställning

28 www.gu.se Internationell information Erika Qvist ansvarar för alla resestipendier och försäkringar för ex-jobbarna Frågor ställs lämpligast till: Erika.Qvist@sahlgrenska.gu.se Angående visumregler: Ingen generell information utöver den som ligger på hemsidan. Om du stöter på problem så kolla först på hemsidan: ( http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/exjobb_main.html ) Om du inte hittar svaret där; maila Erika Qvist (så lägger vi upp svar på även dessa frågor på hemsidan efter hand) Internationell info

29 www.gu.se ?


Ladda ner ppt "Www.gu.se Patrik Aronsson Michael Andersson Gunnar Tobin Göteborgs Universitet 20-05-2010 Examensarbete - Krav och råd."

Liknande presentationer


Google-annonser