Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004."— Presentationens avskrift:

1 29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA

2 2 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004

3 3 Koncernen VLT VLT AB TidningarTryckerierElektroniska medier Vestmanlands Läns Tidning Trollhättans Tidning Elfsborgs Läns Allehanda Arboga Tidning Bärgslagsbladet Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning Prolog Tidningsdistribution och Logistik (fd VLT Distribution) Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17%) Västsvensk Tidningsdistribution (12,5%) Hallandsposten (10%) TT (4,5%) City Gate (9%) Leanback Sweden Leanback Media System LMS Bra Radio TVCheck VLT Press Västsvenskt Tidningstryckeri (10%)

4 4 Omsättning  Totalt för affärsområdena: MSEK 768,7 (724,6) –Tidningar MSEK 534,2 (515,3) –Tryckerier MSEK 200,8 (174,1) –Elektroniska Medier MSEK 31,2 (30,7) –Övrigt MSEK 2,5 (4,5) Tidningar 70% Övrigt 0,3% Elektroniska medier 4% Tryckerier 26%

5 5 Affärsidé och mål  VLT:s affärsidé är att verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier  Målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster

6 6 VLT-aktiens kursutveckling +29 %

7 7 VLT-aktien  Under år 2003 steg VLT-aktien med 29 % till SEK 94 (73), under samma period steg index för O-listan med 27 %  Omsättningshastigheten uppgick till 7,9 %  Likviditetsgaranti för aktien med Handelsbanken  Årets utdelning är föreslagen till oförändrat 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 128 % av årets vinst per aktie  Direktavkastning på 4,3 % basis föreslagen utdelning, och aktiekurs SEK 94  Totalavkastningen för 2003 uppgår till 34 %

8 8 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004

9 9 Mediabranschen - Stabilisering  Stabilisering av annonsmarknaden  Fler och fler gratistidningar  Internetreklam och direktreklam ökar  Ökad konkurrens möts med samarbeten bl a i form av annonspaket  Medieförtagen stärkt sin ställning som ledande internetaktörer - fler betaltjänster

10 10 VLT Koncernen  Nettoomsättningen ökade med 5,5 % till MSEK 753,2 (713,7) 1)  Ökade upplageintäkter för tidningarna –Ökad totalupplaga till 119 200 (+200) exemplar –Höjda prenumerationspriser  Svag annonsmarknad negativt för tidningar och tryckerier 1) Nettoomsätting är exklusive punktskatter på MSEK 5

11 11 Rörelseresultat VLT Koncernen  Resultatet ökade 75% till MSEK 21,3  Förbättrad rörelsemarginal 2,8 % (1,7)

12 12 Finansiell ställning VLT  Stark finansiell ställning, trots lågkonjunktur och stort investeringsprogram  Kassaflödet från löpande verksamheten förbättrat till MSEK 92,7 (38,1). Nu också positivt efter investeringsverksamheten MSEK 34,9 (-132,0)  Investeringarna normaliseras – ger fortsatta förbättringar i kassaflödet  Räntebärande nettoskuld reducerad till MSEK -13,6 (-25,9)  God likviditet. Utöver likvida medel på MSEK 45,5 finns en outnyttjad checkräkningskredit på MSEK 50,0

13 13 Tryckerier – Investeringen slutförd  Start av andra nya pressen i maj ökade kapaciteten  Intäkterna steg med 15,3% till MSEK 200,8 (174,1)  Försvagad tryckkonjunktur i början av året, stabilisering på en låg nivå under andra halvåret  Minskat antal sidor och färre annonsbilagor hos kunderna  Aftonbladet nytt uppdrag januari 2003  Stockholm City nytt avtal oktober 2003  Förbättrad rörelsemarginal till -0,8 % (-1,2 %), även efter justering för reavinst på MSEK 7.7  Stabil utveckling inom VTAB

14 14 Tryckerier – Rörelseresultat  Resultatet steg till MSEK 6,0, inklusive reavinst på MSEK 7,7  Låga avskrivningar höjde resultatet 1999-00

15 15 Elektroniska medier – Fortsatt tufft  Intäkterna ökade marginellt med 1,6 % till MSEK 31,2 (30,7)  Fokus på kostnadskontroll  TVCheck - oförändrat resultat  Bra Radio - Gemensamt säljbolag med Bonnier Radio ska ge positiva effekter  Leanback - Minskning av antalet anställda till 13 (19). Lönsamhet under november

16 16 Elektroniska medier – rörelseresultat  Resultatet försämrades till MSEK -9,6

17 17 Tidningar – Resultatåterhämtning  Intäkterna ökade med 3,7 % till MSEK 534,2 (515,3)  Prisjustering - upplageintäkterna ökade med 5,8 %  Fortsatt svag platsannonsmarknad, men ökade bostadsannonser  Annonsintäkterna minskade marginellt till MSEK 252,9 (253,1)  Beslut om formatbyte och justerat varumärke till VLT under 2004  Ingress Media, bästa rörelseresultatet någonsin med MSEK 4,6 (0,7)

18 18 Tidningar – Rörelseresultat  Resultatet steg 23% till MSEK 39,5  Marginalen förbättrades till 7,4 % (6,2)

19 19 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004

20 20 Koncernen – Kvt 1 2004  Stabiliserad annonsmarknad. Svagt positiv utveckling under kvartalet på såväl riks- som lokalmarknad  Förbättrad marknadsefterfrågan inom tryckeri  Förväntan om en fortsatt stabilisering av annonskonjunkturen under året. Nivån fortsatt låg  Besparings- och effektiviseringsprogram fortsätter  Sammantaget förväntas VLT:s resultat för 2004 bli bättre än för det föregående året

21 21 Koncernen - Intäkter Kvt1  Intäkterna steg 10,0 % till MSEK 201,6 (183,2) III

22 22 Koncernen - Rörelseresultat Kvt1  Resultatet steg till MSEK 5,3 (1,8)  Marginalen förbättrades till 2,6 % (1,0 %) III

23 23 Elektroniska medier Kvt1  TV-Check går bra, positivt resultat  Bra radio – utvecklas väl  Leanback: påtaglig resultatförbättring  Ägandet i RadioHästen avvecklat

24 24 Elektroniska medier - Rörelseresultat  Reducerad förlust till MSEK -0,8 (-3,4)

25 25 Handlingsplan – Elektroniska medier  Leanback Sweden –Utveckling av erbjudanden till målgruppen tidningar –Ny intäktsmodell –Gemensam ledning  Bra Radio –Fokus på annonsköpare – ökad branschbredd –Flerårsavtal för köpare –Höjda annonspriser  TVCheck –Skapa en mer kostnadseffektiv organisation –Ytterligare expansion i Norden

26 26 Tryckerier Kvt1  Höga intäkter i mars, +25% jämfört med 2003, högsta någonsin i enskild månad  Fortsatt låga marginaler  Mycket god beläggning  Verksamheten i VTAB utvecklas väl

27 27 Tryckerier – Rörelseresultat Kvt1  Förbättrat rörelseresultatet MSEK 1,7 (-2,0) *) Andel i intressebolaget VTAB ingår fr.o.m. kvartal 4, 2003

28 28 Tryckerier - Handlingsplan  Intrimning och effektivisering av den nya anläggningen  Höja beläggningen av den ökade kapaciteten  Uppföljning av kvalitetsstyrningsprogrammet  Samarbete med andra tidningstryckerier

29 29  Annonsintäkterna ökar något jämfört med 2003  Viss nedgång i upplagan  Upplageintäkten har ökat pga prishöjning  Ingress Media går mycket bra  Stabilt för Tvåstads Tidning  Bra kvartal för Prolog Tidningar – Kvt1

30 30 Tidningar – Rörelseresultat Kvt1  Resultatnedgång till MSEK 8,3 (10,7)

31 31 Tidningar - Handlingsplan  Vestmanlands Läns Tidning –Tabloidformat och namnjustering till ”VLT” –Redaktionella satsningar på olika målgrupper –Nytt redaktionellt system för bättre effektivitet –Ökad samverkan på annonsmarknaden –Fokus på Lokus  Ingress Media –Steg II i visionen ”Lokaltidning 2010” –Fortsatt attitydunderbyggande egen marknadsföring –Ingress Media-handboken –Fokus på Lokus

32 32  Tvåstads Tidnings AB –Ytterligare samordning mellan TT och ELA –Direktinskrivning av radannonser via Internet –Fokus på Lokus  Prolog Tidningsdistribution och Logistik –Utnyttja resurser och infrastruktur för nya koncept kring fokuserad direktreklam och adresserade produkter –Ytterligare minska antalet reklamationer till 0,08 procent Tidningar - Handlingsplan

33 29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA

34 34 Nyval: Ove Joansson  Ordförande i: Sveriges Radio AB European Journalism Centre Media Conglomerate AB

35 35 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Leif Zetterberg:Ordförande i: Mandamus AB Akelius fastigheter Akelius Insurance Styrelseledamot i: Agroidé Sokolow Kaupthing

36 36 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jan Karlsson:Styrelseledamot i: Aros Technology Partner AB Humlegården Fastigheter HB Länsförsäkringar Liv AB Länsförsäkringar Fond Liv AB VD i Länsförsäkring Bergslagen

37 37 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Tomas Brunegård:Styrelseledamot i: Nya Dagen AB Svenska Tidningsutgivareföreningen Svenska Mässan Göteborg Tidningarnas Telegrambyrå VD och koncernchef i Göteborgs- posten/GP Koncernen

38 38 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Bert Levin:Ordförande i: Pysslingens Förskolor och Skolor AB

39 39 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Eva Lindqvist:Ordförande i: Ett antal utländska dotterbolag på TeliaSoneras mandat VD i TeliaSonera International Carrier AB

40 40 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Anders H. Pers:Styrelseledamot i: AcadeMedia AB LRF Media AB Musik vid Siljan AB Svensk Israelinformation SwedeMedia, Inc. Sierra Broadcasting Corp.

41 41 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jonas Pers:VD i: Pers & Co DMM AB

42 42 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Claes-Johan Thureson:Ordförande i: SEB Finans AB Styrelseledamot i: Bank Ochrony Srodowiska S.A. Bankdirektör i SEB

43 29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA


Ladda ner ppt "29:e April 2004 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  Året 2003  Första kvartalet 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser