Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”. Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”. Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”

2

3 Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat nyttjas Inte tillräckligt stöd Varför blev det så?

4 Framtidens vårdinformation och 3R-samarbete Kommunikation 1974 -2014:  Mänskligt beteende förändras med nya möjligheter  Arbetssätt och förhållningssätt förändras  Nya möjligheter till utveckling öppnas  Organisatoriska förutsättningar påverkas

5

6

7 Vi måste ställa krav på rätt verktyg för att få ihop helheten

8 Teknik Teknikparadox

9 Klinisk utmaning Lessons learned? En pilot litar på filtrerad information, kontextbaserad, i realtid

10

11 ”Superdatorer”

12 Uppföljning, analys, förbättring Genom att samla in data ökar vår förmåga att prediktera hälsoutfall och därmed också möjligheterna att förebygga sjukdom, sätta in rätt åtgärder samt satsa resurser där de bäst behövs -Förebygga återinläggningar på sjukhus -Förebygga sjukskrivningar -etc

13 Vad är problemet? Aktörer inom vård eller socialtjänst som deltar i en vårdkedja har inte alltid tillgång till nödvändig information Stora problem att föra över information över organisations- och verksamhetsgränser Svårt att följa och följa upp vad som görs Svårt att följa med i utvecklingen av ny kunskap

14 Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) Grundläggande förändring av lagstiftningen som kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg Gå från ett organisatoriskt fokus till ett individ/brukar/patientfokus

15 IS/IT-struktur som stöder vårdens processer Övergripande mål -”Registrering av patient-/brukarrelaterad information ska ske en gång och denna information ske sedan kunna återanvändas och utbytas utan merarbete och med fullgod förståelse och enhetlig tolkning”. (Verksamhetsorienterad tillämpad informationsmodell V-TIM/SoS)

16 Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkrings kassan Kommunal vård Privata vårdgivare Säkrad informationstillgång i hela patientprocessen Sjukhus

17 ”Ur led är tiden” Vårdanalys

18 IT i vården är en verksamhetsfråga Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enlig patientdatalagen (1 kap. 2 §) vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalité Informationssäkerhetskrav innefattar såväl att uppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst som att uppgifterna finns tillgängliga där de behövs i verksamheten

19 Verksamhetsnyttan Strukturerad information Standardiserade termer och begrepp  Gör att information som skapas och används kan tillgängliggöras, lagras, utbytas, kompletteras och återanvändas

20 Vi måste fokusera på att standardisera på rätt nivå Standardisering på rätt sätt minskar inte möjligheten till variation, utan ökar användbarheten och minskar resursåtgång vid kommande utveckling!

21 Patientsäkerhet - Integritet Tillgång till rätt information är en viktig patientsäkerhetsfråga! Har vi fokuserat för mycket på integritetsfrågor på bekostnad av patientsäkerheten?

22 Organisation organisation Patientprocess Organisation har varit utgångspunkt för utveckling:  information har formats av organisationsstrukturer  information blir svårtillgänglig  informationskvalitén är osäker  ”stuprör” begränsar lärandet - vad leder det till?  svagt vårdprocesstöd  saknas intuitiva gränssnitt

23 Framtidens Vårdinformationsmiljö ett gigantiskt projekt?!

24 Tre regioner i samverkan Västra Götalandsregionen  ca 1,6 miljoner invånare  49 kommuner  50 000 anställda Stockholms läns landsting  ca 2,2 miljoner invånare  26 kommuner  ca 42 000 anställda Region Skåne  ca 1,3 miljoner invånare  33 kommuner  ca 31 000 anställda

25 Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav från såväl invånare som vårdpersonal inom hälso- och sjukvård IT-stöd utan gemensam struktur Hundratals verksamhetskritiska IT-stöd som saknar säkrade strukturer Flera IT-stöd har egna patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen och författningen om informationshantering/ journalföring IT-stöd som är begränsade i sin funktion och arkitektur vilket leder till omfattande manuell administration Det saknas tekniska grundförutsättningar för modern, mobil informations- och kommunikationsteknik Samma situation, samma behov Antal IT system Komplexitet (~$) Antal IT system Komplexitet (~$) Antal IT system Komplexitet (~$) Fördelar med samarbete inom 3R programmets storlek bedöms öka förutsättningen för en framgångsrik helhetslösning skapar förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt såväl inom som över regiongränser ökar förutsättningar för effekthemtagning, stärka regionerna i avtalsrollen, kostnadseffektiv upphandlingsprocess, skapa en gemensam plattform för innovation, minska kostnader för förvaltning, säkerställa optimal kvalitet och nytta för pengarna, minimera dubbelarbete i organisationerna avseende utvecklingsarbetet. större kompetenspool att rekrytera medarbetare ifrån anpassning internationell standard

26 Framtidens vårdinformation och 3R-samarbete Hur ska vi nå målet på resan?  Leda, styra och organisera verksamhets- utvecklingsarbetet  Omsätta goda idéer till regionala, nationella företeelser  Konsolidering av processer, system och pågående/planerade projekt  Sammanhållen verksamhetsutveckling – högre grad av standardisering

27 Program 3R Framtidens vårdinformation Informatik Teknik Verksamhet - Ett förändringsarbete som omfattar: Ägs gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalands- regionen Ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen informationsmiljö Ska arbeta för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov

28 En driftsatt systemlösning inom 3R Slutförd upphandling som genomförts gemensamt inom 3R Stärka svensk forskning, utbildning och innovation inom hälso- och sjukvårdsområdet Införa gemensamma termer & begrepp samt standardisering av såväl arbetssätt som lösning Etablerad samverkan mellan informations- teknikens utveckling och verksamhetsutvecklingen En etablerad, gemensam & övergripande förvaltningsorganisation 3R Framtidens vårdinformation 3R programmål

29 3R målgrupper Näringslivet Medarbetare inom forskning och utveckling Invånare, patienter och anhöriga Medarbetare inom vård och omsorg Myndigheter Vårdgivare ge invånaren ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård användarvänlig informa- tionsmiljö i realtid med besluts- och processtöd, kompetens- och verksamhetsutveckling, kvalitetssäkrad information kvalitetssäkrad information, uppföljning, styrning/ledning, verksamhetsutveckling, beställning/produktion kvalitetssäkrad information, tillsyn, uppföljning verktyg för forskning, utveckling och utbildning stärka kunskapsprocess och svensk klinisk forskning skapa förutsättningar för innovation och industri- utveckling

30

31

32 Framtidens Vårdinformationsmiljö VGR o 3R Martin Holmer läkare Jesper Poucette läkare Helene Seeman-Lodding läkare Magnus Sandberg sjukskötare/ projektkoordinator Mats Lööf läkare, RIG Karin Fröjd läkare, Regional patientprocess Anette Gideberg Sjuksköterska/ processutvecklare Carin Lundin Kommunikatör Petter Wolff e-strateg, RIG

33 3R tidplan


Ladda ner ppt "Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”. Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat."

Liknande presentationer


Google-annonser