Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”

2

3 Vi har en förtroendekris när det gäller IT i vården
Ineffektiva Informationen finns där men kan inte samlat nyttjas Inte tillräckligt stöd Varför blev det så?

4 : Kommunikation Mänskligt beteende förändras med nya möjligheter Arbetssätt och förhållningssätt förändras Nya möjligheter till utveckling öppnas Organisatoriska förutsättningar påverkas Framtidens vårdinformation och 3R-samarbete

5

6

7 Vi måste ställa krav på rätt verktyg för att få ihop helheten

8 Teknik Teknikparadox

9 Klinisk utmaning Lessons learned? En pilot litar på
filtrerad information, kontextbaserad, i realtid

10

11 ”Superdatorer”

12 Uppföljning, analys, förbättring
Genom att samla in data ökar vår förmåga att prediktera hälsoutfall och därmed också möjligheterna att förebygga sjukdom, sätta in rätt åtgärder samt satsa resurser där de bäst behövs Förebygga återinläggningar på sjukhus Förebygga sjukskrivningar etc

13 Vad är problemet? Aktörer inom vård eller socialtjänst som deltar i en vårdkedja har inte alltid tillgång till nödvändig information Stora problem att föra över information över organisations- och verksamhetsgränser Svårt att följa och följa upp vad som görs Svårt att följa med i utvecklingen av ny kunskap

14 Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)
Grundläggande förändring av lagstiftningen som kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg Gå från ett organisatoriskt fokus till ett individ/brukar/patientfokus

15 IS/IT-struktur som stöder vårdens processer
Övergripande mål ”Registrering av patient-/brukarrelaterad information ska ske en gång och denna information ske sedan kunna återanvändas och utbytas utan merarbete och med fullgod förståelse och enhetlig tolkning” (Verksamhetsorienterad tillämpad informationsmodell V-TIM/SoS)

16 Säkrad informationstillgång i hela patientprocessen
Försäkrings kassan Sjukhus Privata vårdgivare Apotek Ambulans Sjukhus Vårdcentral Kommunal vård

17 ”Ur led är tiden” Vårdanalys

18 IT i vården är en verksamhetsfråga
Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enlig patientdatalagen (1 kap. 2 §) vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalité Informationssäkerhetskrav innefattar såväl att uppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst som att uppgifterna finns tillgängliga där de behövs i verksamheten

19 Verksamhetsnyttan Strukturerad information
Standardiserade termer och begrepp Gör att information som skapas och används kan tillgängliggöras, lagras, utbytas, kompletteras och återanvändas

20 Vi måste fokusera på att standardisera på rätt nivå
Standardisering på rätt sätt minskar inte möjligheten till variation, utan ökar användbarheten och minskar resursåtgång vid kommande utveckling!

21 Patientsäkerhet - Integritet
Tillgång till rätt information är en viktig patientsäkerhetsfråga! Har vi fokuserat för mycket på integritetsfrågor på bekostnad av patientsäkerheten?

22 Organisation organisation
Organisation har varit utgångspunkt för utveckling: organisation Patientprocess information har formats av organisationsstrukturer information blir svårtillgänglig informationskvalitén är osäker ”stuprör” begränsar lärandet - vad leder det till? svagt vårdprocesstöd saknas intuitiva gränssnitt

23 Framtidens Vårdinformationsmiljö
ett gigantiskt projekt?!

24 Tre regioner i samverkan
Västra Götalandsregionen ca 1,6 miljoner invånare 49 kommuner anställda Stockholms läns landsting ca 2,2 miljoner invånare 26 kommuner ca anställda Region Skåne ca 1,3 miljoner invånare 33 kommuner ca anställda

25 Samma situation, samma behov
Fördelar med samarbete inom 3R programmets storlek bedöms öka förutsättningen för en framgångsrik helhetslösning skapar förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt såväl inom som över regiongränser ökar förutsättningar för effekthemtagning, stärka regionerna i avtalsrollen, kostnadseffektiv upphandlingsprocess, skapa en gemensam plattform för innovation, minska kostnader för förvaltning, säkerställa optimal kvalitet och nytta för pengarna, minimera dubbelarbete i organisationerna avseende utvecklingsarbetet. större kompetenspool att rekrytera medarbetare ifrån anpassning internationell standard Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav från såväl invånare som vårdpersonal inom hälso- och sjukvård IT-stöd utan gemensam struktur Hundratals verksamhetskritiska IT-stöd som saknar säkrade strukturer Flera IT-stöd har egna patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen och författningen om informationshantering/ journalföring IT-stöd som är begränsade i sin funktion och arkitektur vilket leder till omfattande manuell administration Det saknas tekniska grundförutsättningar för modern, mobil informations- och kommunikationsteknik Antal IT system Komplexitet (~$) Antal IT system Komplexitet (~$) Antal IT system Komplexitet (~$)

26 Hur ska vi nå målet på resan?
Leda, styra och organisera verksamhets-utvecklingsarbetet Omsätta goda idéer till regionala, nationella företeelser Konsolidering av processer, system och pågående/planerade projekt Sammanhållen verksamhetsutveckling – högre grad av standardisering Framtidens vårdinformation och 3R-samarbete

27 Program 3R Framtidens vårdinformation
- Ett förändringsarbete som omfattar: Informatik Teknik Verksamhet Ägs gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalands- regionen Ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen informationsmiljö Ska arbeta för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov

28 3R Framtidens vårdinformation
3R programmål En driftsatt systemlösning inom 3R Slutförd upphandling som genomförts gemensamt inom 3R Stärka svensk forskning, utbildning och innovation inom hälso- och sjukvårdsområdet Införa gemensamma termer & begrepp samt standardisering av såväl arbetssätt som lösning Etablerad samverkan mellan informations-teknikens utveckling och verksamhetsutvecklingen En etablerad, gemensam & övergripande förvaltningsorganisation 3R Framtidens vårdinformation

29 3R målgrupper ge invånaren ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård Framtidens vårdinformation Näringslivet Medarbetare inom forskning och utveckling Invånare, patienter och anhöriga Medarbetare inom vård och omsorg Myndigheter skapa förutsättningar för innovation och industri-utveckling användarvänlig informa- tionsmiljö i realtid med besluts- och processtöd, kompetens- och verksamhetsutveckling, kvalitetssäkrad information Under arbetsmöte 1 i Lund tog vi fram nuläge utifrån olika intressenters perspektiv på hur dagens it-stöd fungerar för dem i sin vardag, intressentbilden fördjupades i lokala arbetsmöten och grupperades enligt denna bild som utökades med IT-industrin på förra mötet i Sthlm. Underlaget kommer från hur vi i gruppen uppfattade situationen. Vårdgivare kvalitetssäkrad information, uppföljning, styrning/ledning, verksamhetsutveckling, beställning/produktion verktyg för forskning, utveckling och utbildning stärka kunskapsprocess och svensk klinisk forskning kvalitetssäkrad information, tillsyn, uppföljning

30

31

32 Framtidens Vårdinformationsmiljö VGR o 3R
Magnus Sandberg sjukskötare/ projektkoordinator Anette Gideberg Sjuksköterska/ processutvecklare Helene Seeman-Lodding läkare Jesper Poucette läkare Martin Holmer läkare Karin Fröjd läkare, Regional patientprocess Carin Lundin Kommunikatör Mats Lööf läkare, RIG Petter Wolff e-strateg, RIG

33 3R tidplan


Ladda ner ppt "Framtidens Vårdinformationsmiljö ”FVM”"

Liknande presentationer


Google-annonser