Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion"— Presentationens avskrift:

1 Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion
Varför ska man kunna något om religion? Varför finns religion? Skulle människan klara sig utan religion? Hur skulle samhället se ut utan religion?

2 Alla människor har en livsåskådning
Alla människor har en livsåskådning! Var gång vi funderar över livets mening sätter vi automatiskt in dessa tankar i ett större sammanhang om hur världen hänger samman. En livsåskådning är ett mer eller mindre genomtänkt trossystem. Vissa har lagt ner mycket tid och möda på att fundera kring vad de egentligen tror, andra har kanske just börjat.

3 TRO – ingen Gud, en Gud eller flera Gudar?
Ordet tro kan betyda flera saker: ”Jag tror att det blir regn imorgon”, (osäker) ”Jag tror att Lisa och Petter blir lyckliga i sitt äktenskap” (övertygad) Att tro på Gud innebär att man är så övertygad om att Gud finns att man är helt säker – man vet! Att förneka att det finns någon Gud kallas för ateism. (Ateist) Att hävda att det är omöjligt att avgöra om Gud finns eller inte finns kallas agnosticism. (Agnostiker) De som tror att det finns en Gud kallas monoteister. (Mono=en) De som tror på flera gudar kallas polyteister. (Poly=många)

4

5 Icke religiös Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Tidigare såg vi att den viktigaste skiljelinjen inom livsåskådningarna gick mellan religiösa och icke religiösa livsåskådningar. När det gäller de icke religiösa livsåskådningarna brukar man dela in dessa riktningar i två grupper: humanistiska och naturalistiska livsåskådningar.  De humanistiska livsåskådningarna har sin utgångspunkt i människan vilken man menar är skapelsens centrum. De naturalistiska livsåskådningarna utgår istället från naturen som man kan höra av namnet. De menar att människan bara är en del av en mycket större helhet som hon måste anpassa sig till.

6 De som tillhör samma religion uppfattar världen på ett gemensamt sätt.
Vad betyder ordet ”Religion” ? Religion betyder ungefär; ”Något som binder samman” eller ”något att hålla fast vid” De som tillhör samma religion uppfattar världen på ett gemensamt sätt. Religioner ger människan svar på flera svåra frågor: hur har livet börjat? Hur ska människor vara mot varandra? Vilka regler ska människan följa? Vad är godhet och ondska och vart kommer det ifrån? Vad händer när vi dör?

7 Religion handlar om att hålla något heligt
Det heliga är annorlunda än allt annat. Människor kan älska och dyrka det heliga, men också vara väldigt rädda för det. Det kan vara en plats, en sak – eller Gud. Alla religioner innehåller myter. Myter är berättelser om människan och världen. Myterna kan berätta om t ex hur världen och människan kom till, varför det finns årstider, varför det finns sol och regn osv. Myter om hur jorden kommit till kallas för skapelsemyter. Många av myterna berättas med hjälp av bildspråk – t ex kan vi säga att ”vi kastar ett öga på något” – och mena att vi tar en snabb titt på det. Alla som känner till uttrycket förstår att det ska tolkas bildligt. Att använda bildspråk kallas också för att skriva symboliskt. Religionernas heliga texter använder ofta symboliska uttryck: T ex ”Ett folk vandrar i mörker” eller ”ett land som flödar av mjölk och honung” Kommer du på något liknande uttryck?

8 Läran = en sammanfattning av religionen
Läran förklarar religionens huvudtankar om människan, världen och Gud. Ofta finns det viktigaste i läran sammanfattat i trosbekännelsen. Människor som tillhör samma religion, känner i regel gemenskap med varandra. Ett annat ord för gemenskap är samfund. Alla religioner är ett eget samfund; Judendomen är ett exempel, islam ett annat. Det kan även finnas olika samfund inom samma religion. T ex inom islam finns sunniter och shiiter. Inom Kristendomen finns t ex den katolska, protestantiska och den ortodoxa kyrkan.

9 I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker man på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva och man gör det genom tre återkommande momenten: TRO RIT MYT Rädsla, respekt, inför olika naturfenomen, t.ex. solen, planeterna, åskan, havet, stormen. När något ovanligt hände i naturen uppfattade man det som ett omen, ett budskap från makterna. På något sätt måste människan hitta former för att leva i harmoni med makterna och de former man fann var: TRO Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för fruktbarhet, skörd, resor, död. RIT Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att rättfärdiga gällande ordningar i samhället. MYT Gud som långt borta - och mycket nära Gud som den stora anden - Gud som många polyteism - Gud som en, monoteism.

10 Rit betyder sed En grupp människor som känner samhörighet (gemenskap) och delar en upplevelse visar det ofta genom att utföra handlingar som har en speciell betydelse inom gruppen. Både inom religion och till vardags kallas dessa handlingar för riter. Ordet Rit betyder sed – alltså något som man vant sig att göra. T ex kan en rit vara att kasta ris på nygifta för att ge dem lycka, eller att stå upp när nationalsången spelas.

11 VG och MVG Både betyget VG och MVG på denna kurs baseras på ”de fem grundfrågorna” inom livsåskådningar/religioner, dessa är: 1. Hur har allt skapats? 2. Vad/vem styr allt som händer? 3. Vad är livets mening? 4. Vad är rätt/fel och ont/gott? 5. Vad händer efter döden?

12 För betyget MVG Vid en uppsatsskrivning den 19/11 kommer du att få skriva en egen fördjupning om världsreligionerna. Fördjupningen går ut på att du själv försöker svara på ”de fem grundfrågorna” utifrån din egen övertygelse – du skapar alltså ”din egen religion”. Du ska också i din fördjupning jämföra dina teorier med livsåskådningar som redan finns (behöver inte bara vara de fem världsreligionerna utan kan också vara vetenskap eller andra religioner/livsåskådningar). Vad har du lånat från vem? Har du någon helt egen teori? Finns det några problem med dina teorier? Resonera, diskutera och dra slutsatser i din text

13 Hur har allt skapats? Gud skapade allt på sex dagar och vilade den sjunde Gud skapade allt på sex dagar och vilade den sjunde Gud skapade allt på sex dagar och vilade den sjunde

14 Vad/vem styr allt som händer?
Gud har givit människan frihet att själv styra sina handlingar men alla ett moraliskt ansvar för att tillsammans med alla andra sträva efter att skapa en bättre värld Gud har givit människan frihet att själv styra sina handlingar men alla ett moraliskt ansvar för att följa det kärleksbudskap som Gud skänkte människorna via Jesus Allt som sker är förutbestämt och styrt av Gud via Ödet. Människan har dock i många avseenden ändå en fri vilja.

15 Vad är livets mening? Meningen med livet är att använda den kapacitet och den förmåga vi är födda med, för att bli den bästa person vi kan bli – inte bara för vår egen skull utan för allas Att lära sig välja det rätta trots att Gud givit människan den fria viljan att gå såväl ”fel” som ”rätt” väg i livet – alltså en sorts prövning Meningen är att leva enligt reglerna som en god muslim som ett tecken på att man underkastar sig Guds vilja.

16 Vad är rätt/fel och ont/gott?
Rätt är att följa de tio bud (regler/lagar) som Gud gav människorna via Mose. Allt ont utgår ifrån att bryta mot dessa regler. Rätt är att följa de tio buden (regler/lagar) och att tro. Det dubbla kärleksbudskapet och den gyllene regeln är vägar till tro och rätt handlande. Rätt är att följa reglerna enligt de fem pelarna. Det räcker inte att tro – man måste visa i handling att man lyder Gud

17 Vad händer efter döden? Det finns ett tillstånd efter döden. Det kan inte beskrivas i detalj.  Det finns olika tankar om livet efter detta. Man ägnar sig åt tankar på livet, inte så mycket på livet efter detta. Det finns ett liv efter döden men ingen utom Gud och de som är där kan veta hur det är. Det tillhör en annan dimension som är evig, liksom Guds existens Efter döden blir man dömd för sina handlingar och man hamnar i paradiset eller helvetet beroende på hur man levt sitt liv

18 Hur har allt skapats? Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Vissa riktningar anger Brahman som skapare av Världen Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Bygger på Hinduismen. Egentligen är skapelsen ganska ointressant för en buddhist.

19 Vad/vem styr allt som händer?
Den högste gudomen Brahman finns i allt och kan skapa eller förvandla sig till gudar med olika funktioner. Förutom Brahman (skaparen) är de mest framstående gudarna; Vishnu (uppehållaren) och Shiva (förstöraren). Allt som händer ligger hos varje enskild människa att påverka. Det finns alltså ingen gud som styr utan allt styrs av människan själv inom den fysiska verkligheten/den här världen.

20 Vad är livets mening? Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt - om så få återfödelser som möjligt slippa återfödas utan förenas med Brahman genom ”moksha” – utslocknandet Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt – om så få återfödelser som möjligt – slippa återfödas utan istället nå Nirvana (den eviga vilan)

21 Vad är rätt/fel och ont/gott?
Strävan är att utplåna känslan av individualitet – att på så sätt frigöra själen (atman). Det kan uppnås genom olika typer av yoga (”förening”): karma-yoga (offrandets och/eller handlandets väg), jnana-yoga (insiktens väg) och bhakti-yoga (kärlekens väg) Strävan är att utplåna känslan av individualitet och längtan efter materiellt och köttsligt begär vilket bara medför lidande och återfödelse. ”De fyra ädla sanningarna” om lidandet och ”Den åttafaldiga vägen” om hur man ska slippa lidandet och därmed återfödelse talar om hur man ska tänka. Det finns också levnadsregler som talar om hur man ska vara mot andra.

22 Vad händer efter döden? Varje människas själ (atman) är en droppe av världssjälen (Brahman). Moksha (utslocknande) innebär återförening med Brahman men innan man når slutstadiet återföds (reinkarneras) man många gånger. Att nå Nirvana (den eviga vilan) innebär att man uppnått upplyst nivå av Karma och slipper det lidande som jordelivet innebär men innan dess återföds (reinkarneras) man många gånger.

23 SLUT


Ladda ner ppt "Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion"

Liknande presentationer


Google-annonser