Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© OBSERVERA – Jan Strandevall DEN NYA KAMERALAGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© OBSERVERA – Jan Strandevall DEN NYA KAMERALAGEN."— Presentationens avskrift:

1 © OBSERVERA – Jan Strandevall DEN NYA KAMERALAGEN

2 © OBSERVERA – Jan Strandevall Jan Strandevall Utbildar branschen Konsulttjänster avseende upphandling av kameraövervakningssystem Medlem och diplomerad upphandlare i SOI Medlem och tidigare styrelseledamot samt ordförande i sektion CCTV i SäkerhetsBranschen Representerar SäkerhetsBranschen som expert i standardiseringsarbeten rörande CCTV

3 © OBSERVERA – Jan Strandevall Bibeln består av cirka 1500 sidor, ca 740 000 ord. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.

4 © OBSERVERA – Jan Strandevall Lagar som tidigare reglerat kameraövervakning Lag 1998:150 om Allmän Kameraövervakning (LAK) Gällde på platser dit allmänheten har tillträde och det var endera anmälningsplikt eller tillståndskrav Anmälan – Butik, bank eller finansiella verksamheter Tillstånd – alla övriga platser upplåtna till allmänheten Personuppgiftslagen 1998:205 (PuL) På plats dit allmänheten inte har tillträde allmänheten gällde personuppgiftslagen. Ostrukturerad behandling Får ej vara kränkande

5 © OBSERVERA – Jan Strandevall Den nya lagen avseende platsen för övervakningen På platser dit allmänheten har tillträde Anmälan – Butik, bank eller finansiella verksamheter samt; parkeringsgarage och tunnelbana Tillstånd – alla övriga platser upplåtna till allmänheten På plats dit allmänheten inte har tillträde. Efter samtycke från den övervakade oavsett syfte Utan samtycke om behovet enligt överviktsprincipen Övervakning av verksamhet av rent privat natur är undantagen i kameralagen. (regleras bl.a. i brottsbalken ang. kränkande fotografering)

6 © OBSERVERA – Jan Strandevall Kameraövervakningslagen 2013:460 Den nya lagen har samma grundprinciper som tidigare All övervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska övervakning få bedrivas.

7 © OBSERVERA – Jan Strandevall Enskildas rättigheter Rätt till information om övervakningen och vem som bedriver övervakningen (upplysningsplikt). Enskilda har rätt till skadestånd vid skada och kränkning av den personliga integriteten som har orsakats av kameraövervakning i strid med kameraövervakningslagen.

8 © OBSERVERA – Jan Strandevall Bevarande och förstöring av bild- och ljudmaterial För kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde gäller en bevarandetid för inspelat material om högst två månader. Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med övervakningen.

9 © OBSERVERA – Jan Strandevall Finalitetsprincipen gäller Den som bedriver kameraövervakning ska inte få behandla upptaget bild- och ljudmaterial för något ändamål som är oförenligt med det för vilket materialet samlades in. I 24 § framgår att syftet med övervakningen skall dokumenteras

10 © OBSERVERA – Jan Strandevall Tillgång till och skydd av bild- och ljudmaterial Reglerna i den nya kameraövervakningslagen om bild- och ljudmaterial gäller oavsett om allmänheten har tillträde till den övervaka de platsen eller inte. De säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att skydda bildmaterial ska vara lämplig med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, samt hur pass känsligt materialet är. En bedömning får göras i det enskilda fallet.

11 © OBSERVERA – Jan Strandevall Integritetsfrämjande teknik premieras En nyhet i den nya kameraövervakningslagen är att det anges att användandet av teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet (integritetsvänlig teknik) särskilt ska beaktas vid bedömningen av om kameraövervakning kan godtas.

12 © OBSERVERA – Jan Strandevall Tack för visat intresse! Jan Strandevall, 0705-63 63 05 jan.strandevall@observera.se


Ladda ner ppt "© OBSERVERA – Jan Strandevall DEN NYA KAMERALAGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser