Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEN NYA KAMERALAGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEN NYA KAMERALAGEN."— Presentationens avskrift:

1 DEN NYA KAMERALAGEN

2 Konsulttjänster avseende upphandling av kameraövervakningssystem
Jan Strandevall Utbildar branschen Konsulttjänster avseende upphandling av kameraövervakningssystem Medlem och diplomerad upphandlare i SOI Medlem och tidigare styrelseledamot samt ordförande i sektion CCTV i SäkerhetsBranschen Representerar SäkerhetsBranschen som expert i standardiseringsarbeten rörande CCTV Välkommen att få en bättre och klarare bild. Kameraövervakning är idag ett av de mest effektiva sätten att förebygga brott och efterfrågan på CCTV-system ökar hela tiden. Ett bekymmer är dock att marknaden översvämmas av produkter samt tekniska lösningar och det är inte alltid det framgår med önskvärd tydlighet vad som kan förväntas av utrustningen. Det finns också lagar som man bör ha god kännedom om så att inte fel begås när väl kameraövervakningen bedrivs vilket skulle vara paradoxalt galet då målet ju oftast är att motverka brott. Beställare, konsulter och säkerhetsleverantörer har oftast varit hänvisade till tillverkarna och dess distributörers rekommendationer vilket naturligtvis sällan ger en helt objektiv syn på vad som är den bästa lösningen för användaren. Observera – konsult inom CCTV har som enda företag i landet specialiserat sig på att utbilda i, utreda förutsättningarna för samt upphandla kameraövervakning. Verksamheten har ingen försäljning av den utrustning som ingår i ett CCTV system vilket innebär att du som kund kan vara säker på att få en helt leverantörsoberoende syn på hur man bäst löser de behov som föreligger. Du är välkommen för att få en bättre och klarare bild. Jan Strandevall

3 Bibeln består av cirka 1500 sidor, ca 740 000 ord
Bibeln består av cirka 1500 sidor, ca ord. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.

4 Lagar som tidigare reglerat kameraövervakning
Lag 1998:150 om Allmän Kameraövervakning (LAK) Gällde på platser dit allmänheten har tillträde och det var endera anmälningsplikt eller tillståndskrav Anmälan – Butik, bank eller finansiella verksamheter Tillstånd – alla övriga platser upplåtna till allmänheten Personuppgiftslagen 1998:205 (PuL) På plats dit allmänheten inte har tillträde allmänheten gällde personuppgiftslagen. Ostrukturerad behandling Får ej vara kränkande Krav på tillstånd Den som tänker kameraövervaka en plats dit allmänheten har fritt tillträde måste ha tillstånd. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Tillstånd krävs inte vid kameraövervakning av utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten. Exempel på sådana områden är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser och skolor där allmänheten inte tillåts vara. För kameraövervakning på sådana platser kan dock reglerna i personuppgiftslagen (PuL) vara gällande. Krav på anmälan För kameraövervakning i butiker, postkontor och banklokaler räcker det med att en anmälan görs. Denna förenkling har gjorts på grund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Sådan övervakning utan tillstånd får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Det krävs också att en anmälan om övervakning görs till länsstyrelsen. Om det gäller övervakning i butiker måste man också träffa en överenskommelse med en organisation som företräder de anställda. Vissa undantag från tillståndsplikten Polis, räddningstjänst och väghållare får i vissa fall bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen. Skyltning Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om denna genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen.

5 Den nya lagen avseende platsen för övervakningen
På platser dit allmänheten har tillträde Anmälan – Butik, bank eller finansiella verksamheter samt; parkeringsgarage och tunnelbana Tillstånd – alla övriga platser upplåtna till allmänheten På plats dit allmänheten inte har tillträde. Efter samtycke från den övervakade oavsett syfte Utan samtycke om behovet enligt överviktsprincipen Övervakning av verksamhet av rent privat natur är undantagen i kameralagen. (regleras bl.a. i brottsbalken ang. kränkande fotografering) Krav på tillstånd Den som tänker kameraövervaka en plats dit allmänheten har fritt tillträde måste ha tillstånd. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Tillstånd krävs inte vid kameraövervakning av utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten. Exempel på sådana områden är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser och skolor där allmänheten inte tillåts vara. För kameraövervakning på sådana platser kan dock reglerna i personuppgiftslagen (PuL) vara gällande. Krav på anmälan För kameraövervakning i butiker, postkontor och banklokaler räcker det med att en anmälan görs. Denna förenkling har gjorts på grund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Sådan övervakning utan tillstånd får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Det krävs också att en anmälan om övervakning görs till länsstyrelsen. Om det gäller övervakning i butiker måste man också träffa en överenskommelse med en organisation som företräder de anställda. Vissa undantag från tillståndsplikten Polis, räddningstjänst och väghållare får i vissa fall bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen. Skyltning Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om denna genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen.

6 Kameraövervakningslagen 2013:460
Den nya lagen har samma grundprinciper som tidigare All övervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska övervakning få bedrivas. I kameraövervakningslagen anges att lagens syfte är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Flertalet av bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning har förts över oförändrade, eller med endast redaktionella eller språkliga ändringar, till den nya lagen. 1 § Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. 7 § Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. 9 § Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska det särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.

7 Enskildas rättigheter
Rätt till information om övervakningen och vem som bedriver övervakningen (upplysningsplikt). Enskilda har rätt till skadestånd vid skada och kränkning av den personliga integriteten som har orsakats av kameraövervakning i strid med kameraövervakningslagen. Enskilda (de som träffas av övervakning) har rätt att få information om kameraövervakningen genom att den som bedriver övervakningen självmant upplyser om detta, vanligen genom tydlig skyltning. Särskild upplysning ska lämnas i de fall avlyssning eller upptagning av ljud sker i samband med övervakningen. Reglerna om upplysning gäller alla former av kameraövervakning och villkor avseende upplysning bestäms i de villkor som länsstyrelsen beslutar om i sin tillståndsprövning beträffande kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. I vissa speciella fall av kameraövervakning behöver upplysning inte lämnas. I andra fall får länsstyrelsen, om det finns synnerliga skäl, besluta om undantag från skyldigheten att upplysa. Om ljud ska avlyssnas eller tas upp får dock undantag från upplysningsplikten inte meddelas. En nyhet i den nya kameraövervakningslagen är att den som bedriver kameraövervakning ska lämna upplysning om ändamålen med övervakningen på begäran av den som övervakas eller kan komma att övervakas. I 24 § finns en skyldighet för den som bedriver kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde att dokumentera ändamålen med övervakningen.

8 Bevarande och förstöring av bild- och ljudmaterial
För kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde gäller en bevarandetid för inspelat material om högst två månader. Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med övervakningen. För kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde gäller en bevarandetid för inspelat material om högst två månader, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid i det enskilda fallet. Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med övervakningen. I normalfallet ska det inte bli fråga om ett längre bevarande än de två månader som gäller för övervakning av platser dit allmänheten har tillträde. När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras ska det omedelbart förstöras.

9 Finalitetsprincipen gäller
Den som bedriver kameraövervakning ska inte få behandla upptaget bild- och ljudmaterial för något ändamål som är oförenligt med det för vilket materialet samlades in. I 24 § framgår att syftet med övervakningen skall dokumenteras Den som bedriver kameraövervakning ska inte få behandla upptaget bild- och ljudmaterial för något ändamål som är oförenligt med det för vilket materialet samlades in. Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. finalitetsprincipen som anses vara en av de viktigaste i dataskyddsdirektivet. Den innebär bl.a. att den som behandlar person-uppgifter måste ha klart för sig för vilket ändamål uppgifterna har samlats in samt fortlöpande kontrollera att uppgifterna inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamålet. I 24 § finns en skyldighet för den som bedriver kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde att dokumentera ändamålen med övervakningen.

10 Tillgång till och skydd av bild- och ljudmaterial
Reglerna i den nya kameraövervakningslagen om bild- och ljudmaterial gäller oavsett om allmänheten har tillträde till den övervaka de platsen eller inte. De säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att skydda bildmaterial ska vara lämplig med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, samt hur pass känsligt materialet är. En bedömning får göras i det enskilda fallet. Kameraövervakningslagen omfattar inte bara själva kamerorna, utan även det som kallas övrig övervakningsutrustning. Med sådan utrustning avses separata tekniska anordningar för att behandla upptaget bild- och ljudmaterial. Lagen anger hur bild och ljudmaterial från kameraövervakning ska skyddas. Ett krav är att tillgång till bild- och ljudmaterial inte får ges till fler personer än vad som behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas. Det innebär att det krävs behörighetsbegränsningar i åtkomsten till materialet. När någon annan anlitas för att ha hand om övervakningen (till exempel ett larmföretag), ingår det i den ansvariges skyldigheter att ge instruktioner till den som anlitas och även att se till att det finns ett skriftligt avtal om kameraövervakningen med den som anlitas. Den ansvarige ska också se till att den som anlitas verkligen vidtar de säkerhetsåtgärder som ska gälla.

11 Integritetsfrämjande teknik premieras
En nyhet i den nya kameraövervakningslagen är att det anges att användandet av teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet (integritetsvänlig teknik) särskilt ska beaktas vid bedömningen av om kameraövervakning kan godtas.

12 Tack för visat intresse!
Jan Strandevall,


Ladda ner ppt "DEN NYA KAMERALAGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser