Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSFG möte 3 maj, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSFG möte 3 maj, 2013."— Presentationens avskrift:

1 NSFG möte 3 maj, 2013

2 3. Dagordning 2013-05-03 Mötet öppnas Föregående minnesanteckningar
Dagordningens godkännande Presentation och förslag på arbetsordning Presentation och förslag på fokusområden Presentation av förslag till politikerutbildning 2013 Kostnader för aktiviteter t.ex. politikerutbildning Presidiemöten med Regionstyrelsen Uppdrag till sekretariatet: Förslag till kommunikationsplan Uppdrag till sekretariatet: Förslag till kartläggning Uppföljning, kommunrepresentation i sekretariatet Omvärldsbevakning Övriga frågor

3 Gävleborgs fokusområden
Utgångspunkter för fokusområden Regional utvecklingsplan Gävleborgs fokusområden RUP Kommunernas prioriteringar SKL Jämlik hälsa HLV Nationell folkhälsoenkät Nationella folkhälsomål 11 nationella folkhälsomål Resultat av kartläggningar Befintliga kunskaper & goda exempel Resultat för Gävleborg

4 Regional utvecklingsplan (RUP)
13. Strategi för ett stärkt folkhälsoarbete Folkhälsan har ett starkt samband med både ekonomisk och social hållbarhet och präglar en del av det goda livet i Gävleborg. Folkhälsoläget i länet är oroväckande men stor förbättringspotential finns. Länet saknar dock samordning och resurser där det förutom det länsfolkhälsorådet saknas en tydlig länsaktör. Analyser och åtgärder kopplat till strategin skall ta hänsyn till ohälsans (hälsans) fördelning mellan olika befolkningskategorier med särskild betoning på ett genusperspektiv. Sid. 67 Regional utvecklingsstrategi (RUS) under uppbyggnad

5 Fokusområden i kommunerna enligt deras folkhälsoplaner
Delaktig-het och inflytande Ekonomiska och social förutsätt-ningar Barn och ungas uppväxt-villkor Hälsa i arbetslivet Miljöer & produkter Sexuell och reproduktiv hälsa Smitt-spridning Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel Bollnäs X Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn

6 Förslag på fokusområden för perioden 2013 - 2014: - två alternativ
Alt. 1 Delaktighet och inflytande Alt. 2 Livsvillkor, dvs - Delaktighet och inflytande - Ekonomiska och sociala förutsättningar - Barns och ungas uppväxtvillkor

7 Community Readiness Model - För att få svar på vilken nivå en organisation befinner sig genomförs intervjuer med nyckelpersoner i kommunen. Nyckelpersoner som intervjuas bör sitta centralt, ha goda kunskaper om hela organisationen samt vara insatta i det aktuella problemområdet. Modellen rekommenderar att fyra till sex nyckelpersoner ska intervjuas inom organisationen. Exempelvis Politiker i NSFG från resp kommun Folkhälsostrateg i resp. kommun  Folkhälsostrategens överordnade chef Intervjufrågorna är inriktade på sex olika områden (dimensioner): A. Nuvarande insatser inom organisationen B. Organisationens kännedom om insatserna C. Ledarskap D. Organisationens arbetsklimat E. Organisationens kunskap om ämnesområdet F. Resurser Modellen har utvecklats bl.a. av Tri-Ethnic Center for Prevention Research, Fort Collins, Colorado. Se länken: Community Readiness: A handbook for successful change

8 Förslag på fokusområden för perioden 2013 - 2014: - två alternativ
Alt. 1 Delaktighet och inflytande Alt. 2 Livsvillkor, dvs - Delaktighet och inflytande - Ekonomiska och sociala förutsättningar - Barns och ungas uppväxtvillkor

9 Fortsatt processarbete utifrån valda fokusområden
KARTLÄGGNING Ohälsans fördelning i länet utifrån befintlig data från berörda organisationer Ledning- och styrning plan Kommunikationsplan UPPFÖLJNING ”VERKSTAD” Identifiera Workshop 30/8 Community Readiness Model INSATSER När Vad Hur Vem

10 6. Förslag till politikerutbildning
Startverkstad 30 augusti 2013 (heldag) Jämlik hälsa, Gemensamma Utgångspunkter, målbild, behovsinventering Två Utbildningsdagar med Jan Linde (FFFF) 3-4 oktober eller oktober (OBS! NSFG möte bokat 4/10) Kostnad ca kr + omkostnader (deltagaravgift) Plats? Lokal kan ordnas gratis via Region Gävleborg eller Länsstyrelsen

11 6. Förslag till politikerutbildning
Utbildningen genomförs i två delar (baskunskaper och vidareutbildning) Hållbarhetsperspektivet och livsvillkor genomsyrar utbildningen Målet är att förstärka politikerrollen …och att stimulera till regional samverkan kring folkhälsa

12 7. Kostnader för aktiviteter 2013
Region Gävleborg Länsstyrelsen Landstinget Gävleborg Samhällsmedicin Kommunerna Tjänst 50 % Tjänst upp till 20 % Tjänster 50 % (fördelat på två personer) Tjänst 20 % Utöver detta finns inga medel för kostnader såsom för nätverkets möten, politikerutbildningar eller kartläggning av ohälsans fördelning i länet. Preliminära utgifter 2013 Omkostnader nätverksmöten Beroende på val av mötesplatser Politikerutbildningar kr Framtidsseminarium kr Kartläggning ohälsans fördelning


Ladda ner ppt "NSFG möte 3 maj, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser