Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsrätt I och II. Grundläggande principer 4 Avtalsfrihet 4 ”Pacta sund servanda”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsrätt I och II. Grundläggande principer 4 Avtalsfrihet 4 ”Pacta sund servanda”"— Presentationens avskrift:

1 Avtalsrätt I och II

2 Grundläggande principer 4 Avtalsfrihet 4 ”Pacta sund servanda”

3 Formkrav 4 Gäller muntliga avtal? 4 Skriftliga avtal 4 Formalavtal – lagen föreskriver viss form

4 Avtalslagen fr 1915 4 Kap 1: om slutande av avtal 4 Kap 2: om fullmakt 4 Kap 3: om ogiltighet 4 Kap 4: allmänna bestämmelser 4 Grundläggande fråga: när tillämpar jag ex köplagen istället för avtalslagen? –Avtalslagen: ”avtalets existens”

5 1 kap: hur/när ingås ett avtal? 4 Anbud och accept 4 Ska korrespondera med varandra 4 Är var för sig bindande (1§)

6 Anbudet 4 = offert, erbjudande 4 Måste riktas till viss person 4 Bindande för den som avger det 4 Bindande under en acceptfrist 4 Ingen accept under acceptfristen – ej längre bunden 4 Återkallelse av anbud – 7§

7 Accepten 4 Anbud ska accepteras inom viss tid –Annars förfaller det 4 Acceptfristerna –Skriftliga anbud Det som står i anbudet (2§ 1st) Annars: skälig tid (3§ 1st) –Muntliga anbud Ska antas omedelbart (3§ 2st) 4 För sent inkommet svar –Nytt anbud (4§ 1st) –Sena svar kan dock leda till avtal direkt i vissa fall (4§ 2st)

8 Accepten, forts 4 ”Orena” accepter – svar med tillägg/förändring –Nytt anbud (6§ 1st) –Orena accepter kan dock leda till avtal direkt i vissa fall (6§ 2st) –Precisering ej oren accept

9 Passivitet och tystnad –Huvudregel: kan ej tolkas som accept –Finns dock undantag –Negativ avtalsbildning

10 Konkludent handlande –Avtal genom ett visst agerande

11 2 kap: fullmakter 4 Grundregel: ett avtal måste ingås av en behörig person 4 En person som fått en fullmakt att företräda någon annan = s k mellanman 4 Behörighet och befogenhet - definierar gränserna för vad som är tillåtet –Vad är skillnaden?

12 Exempel 4 ”fullmakt att företräda mig vid köpet av bilen x, som får kosta max 10.000 kr” 4 ”fullmakt att företräda mig vid alla förhandlingar och ingå alla avtal, vad det vara må”

13 Huvudregler 4 Agerande inom både behörighet och befogenhet – binder huvudmannen till 100% (10§ 1st) 4 Rättshandlingen måste dock företas i huvudmannens namn! 4 Vid överskridande av behörighet/befogenhet – god eller ond tro hos motparten? (11§ 1st) 4 En fullmakt måste återkallas för att upphöra att gälla (§§12 – 16) 4 Ställningsfullmakter (10§ 2st)

14 Om ogiltighet 4 Ogiltighetsgrunder –Bristande behörighet Förfalskade dokument, fullmaktsläran –Bristande rättshandlingsförmåga Underåriga, psykiskt sjuka etc Avtal som ingåtts i berusat tillstånd? –Avtal i strid mot tvingande lag –Formalavtal som inte följer lagstadgad form –3 kap avtalslagen

15 3 kap avtalslagen 4 28§ – råntvång 4 29§ – lindrigt tvång 4 30§ – svek 4 31§ – ocker 4 29, 30, 31§§ – god tro hos motparten kan leda till giltigt avtal

16 Ogiltighet, forts 4 32§ – felskrivning/felsägning 4 33§ – tro och heder 4 34§ – avtal för skens skull 4 36§ – oskäliga avtalsvillkor

17 Oskäliga avtalsvillkor 4 Jämkning av avtal/avtalsvillkor 4 Ogiltigförklaring av avtal/avtalsvillkor 4 Oskälighet kan föreligga pga –Avtalets innehåll i stort –Omständigheterna vid avtalets tillkomst –Senare inträffade förhållanden –Omständigheterna i övrigt

18 Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 4 Standardavtal 4 Marknadsrättsliga bestämmelser –Oskäliga villkor får förbjudas –Marknadsdomstolen 4 Civilrättsliga bestämmelser –§10 – gäller tolkning av standardavtalsvillkor –§11 - §36 avtalslagen

19 Avtalstolkning 4 Olika skolor i avtalsskrivning 4 Det ”riktiga” avtalsinnehållet –Parternas syften? –Vad är rimligt? –Vem har ”hållt i pennan”? 4 Dispositiv lagstiftning - utfyllnad


Ladda ner ppt "Avtalsrätt I och II. Grundläggande principer 4 Avtalsfrihet 4 ”Pacta sund servanda”"

Liknande presentationer


Google-annonser